РАЙОНЕН СЪД СИЛИСТРА

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съдия Мирослав Христов официално встъпи в длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Силистра. Досегашният председател на Районен съд – Силистра, съдия Росен Костадинов завърши вторият си мандат като административен ръководител на съда в Силистра. Съдия Мирослав Христов е атестиран от Висшия съдебен съвет с най-висока комплексна оценка „Много добра“, и е назначен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с единодушно гласувано решение на 19 март 2019 година. Съдия Мирослав Христов благодари за доверието, и изрази увереност, че ще бъде запазена утвърдената визия на магистратите и съдебните служители, изпълняващи задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, висок професионализъм и морал. Водещите принципи на съдебния процес- обективност, справедливост, конфиденциалност, публичност и откритост следва да се спазват в цялост от всеки магистрат, като само така би могло да се повиши общественото доверие към съда. Именно в тази насока смята да продължи дейността си съдия Христов като административен ръководител- председател на РС-Силистра. Съдия Мирослав Христов има над 19 години юридически стаж от които 4 години като следовател в Окръжна следствена служба-Силистра, над 4 години като съдия в РС-Дулово и 11 години като съдия в РС-Силистра.

03 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

 

Надяваме се, че тази интернет страница ще бъде полезен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.

Съдът като институция

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение.

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд.

Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател.
В районния съд могат да се създават отделения.
При всеки районен съд има бюро за съдимост.
Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.

Общото събрание на районния съд:

1. анализира и обобщава практиката на съда
2. разглежда други въпроси по предложение на председателя на съда или на член на общото събрание.

 Председателят на районния съд:

1. осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява.
2. изготвя:
а) годишен доклад за дейността на съда и до 31 януари го предоставя на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад;
б) справки и статистически данни в електронна форма по образец, утвърден от министъра на правосъдието, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет, както и на министъра на правосъдието;
3. в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на правосъдието - и информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;
4. участва в съдебни заседания;
5. уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и за съдии по вписванията;
6. ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за съдимост към съда и на съдиите по вписванията;
7. командирова съдии при условията на чл. 81 от ЗСВ ;
8. назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;
9. свиква и ръководи общото събрание на съда;
10. организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на районния съд в интернет;
11. публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на районния съд в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на окръжния съд.

Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ: 

От горното меню изберете "Справки по дела". Въведете номер на дело и година за да направите справка за решенията по вашето дело или да видите датата и часа на насрочване на делото. За да видите всички влезли в сила съдебни актове по месеци изберете "Влезли в сила съдебни актове". За да видите всички насрочени дела за текущата седмица изберете "График за насрочените дела за седмицата". Можете да направите справка и в Централния Уеб базиран интерфейс за съдебните актове.

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК:

Районен съд Силистра ще изпраща съобщения и призовки от електронен адрес gr_delovodstvo@mbox.contact.bg.

Критерии за преназначаване на длъжности в органите за съдебната власт по реда на чл. 194 от ЗСВ