РАЙОНЕН СЪД - ГР.СИЛИСТРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.03.2011г. до 31.03.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 1201/2009 Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ВИК ООД СИЛИСТРА И.В.И. Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Определение от 16.02.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
ОБЕЗСИЛВА издадената на 19.06.2009 г. от РС – гр. Силистра по реда на чл. 410 ГПК заповед за изпълнение № 1742, постановена по ч.гр.д. 1201 по описа на съда за 2009 г., чрез която е разпоредено длъжникът И.В.И. да заплати на „В и К” ООД със седалище гр. Силистра, ул. „Баба Тонка” № 19 сумата от 112,98 /сто и дванадесет лв. и 98 ст./лв., представляваща дължима сума за ползване на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за периода от 31.05.2008 г. до 31.05.2009 г., законна лихва за периода от 01.07.2008 г. до 04.06.2009 г. в размер на 5,12 /пет лв. и 12 ст./ лв. и законната лихва върху главницата от 17.06.2009 год. до изплащане на вземането, както и сумата от 25 /двадесет и пет/ лв. разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. 1201 по описа на СРС за 2009 г. като последица от обезсилването на заповедта.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред СОС в едноседмичен срок от съобщението.

 
2 Гражданско дело No 136/2011 Чл.19 ЗГР В.Г.В. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
ДОПУСКА промяна в личното име на ВЪЛЮ Г. ВЪЛЕВ с ЕГН ********** по Акт за раждане №11/0***, Силистренска околия, като за в бъдеще личното име да се счита – „В.”.
ДОПУСКА промяна във фамилното име на ВЪЛЮ Г. ВЪЛЕВ с ЕГН ********** по Акт за раждане №11/0***, Силистренска околия, като за в бъдеще фамилното име да се счита – „В.”.
След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Община Силистра, гр.Силистра за отбелязване на промяната в имената на молителя в акта за раждане и регистрите за населението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Силистра в двуседмичен срок, който за молителя тече от днес, а за Община Силистра и Районна прокуратура гр.Силистра – от датата на съобщаването му.

 
3 Брачно дело No 248/2011 Развод по взаимно съгласие А.С.И.,
С.М.И.
  Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Определение от 15.02.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по бр.д. №248 по описа на СРС за 2011 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва пред Окръжен съд- Силистра в едноседмичен срок от връчването му.
Да се връчи препис от определението на процесуалния представител на молителите!
След влизане на определението в сила, делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд- гр.Варна.


 
4 НАХД No 661/2010 Административни дела ОБЩИНА СИЛИСТРА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 10.12.2010г., в законна сила от 01.03.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010340/25.06.2010 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Силистра в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.


 
5 ЧНД No 1281/2010 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА
С.С.С. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Разпореждане от 28.12.2010г., в законна сила от 01.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по ЧНД №1281 по описа на Силистренски районен съд за 2010г.

ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на Началника на Затвора – Белене и на Районна прокуратура – гр. Силистра.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд – гр. Силистра, по реда на глава двадесет и първа от Наказателно-процесуалния кодекс.


 
6 НОХД No 85/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Г.И.В. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Присъда от 14.02.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
На основание чл.301 и 303 от НПК, СЪДЪТ ПРИЗНАВА подсъдимият Г. И. В., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен с ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че на 21.10.2010 год. в гр. Силистра, от магазин „Браво”, находящ се по ул. „Шар планина” № 2, Централен градски пазар, в условията на повторност е отнел чужди движими вещи – 1 бр. миксер модел «SP 1110 GF01» на стойност 19,80 лв. и 1 бр. сешоар модел «SP 1100 BL» на стойност 12 лв., всички вещи на обща стойност 31,80 лв. /тридесет и един лева и осемдесет стотинки/ от владението на „Етро пласт” ООД гр. Силистра с управител В.В.С. ***, без нейното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което го ОПРАВДАВА по обвинението за извършено престъпление по чл.195 ал.1 т.7 във вр.с чл.194 ал.1 и чл.28 ал.1 от НК и го ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.10.2010 год. в гр. Силистра, от магазин „Браво”, находящ се по ул. „Шар планина” № 2, Централен градски пазар е отнел чужди движими вещи – 1 бр. миксер модел «SP 1110 GF01» на стойност 19,80 лв. и 1 бр. сешоар модел «SP 1100 BL» на стойност 12 лв., всички вещи на обща стойност 31,80 лв. /тридесет и един лева и осемдесет стотинки/ от владението на „Етро пласт” ООД гр. Силистра с управител В.В.С. ***, без нейното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194 ал.3 във вр.с чл.194 ал.1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 / три / месеца при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „Затвор”.
На основание чл.68 ал.1 от НК привежда в изпълнение Определение № 139/ 22.02.2010г. по НОХД № 111/ 2010г. по описа на РС- Силистра, влязло в сила на 23.02.2010г. и ПОСТАНОВЯВА подсъдимият Г.И.В. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да изтърпи отделно наказанието по него, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 / четири / месеца, което да започне при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо заведение тип „Затвор”.
На основание чл.112 във вр.с чл.111 ал.1 от НПК и чл.53 ал.1 б.”А” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И УНИЩОЖАВА съобразно ПАРОАВА веществените доказателства по делото, а именно- 1 бр. компакт диск – DVD – R “Sony” 120 min, 4,7 GB 9178 533-R ЕЕ 11060, предаден с Протокол за доброволно предаване от 27.10.2010г.
ОСЪЖДА Г.И.В. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да заплати сумата от 145 / сто четиридесет и пет / лева по сметка на СРС, представляващи направени разноски по делото за съдебно-ценова и съдебно-техническа експертиза.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред СОС в петнадесет дневен срок, считано от днес.
На основание чл.309 от НПК, СЪДЪТ ПОТВЪРЖДАВА определената мярка за неотклонение „ПОДПИСКА” на Г.И.В. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност по НОХД № 85/11г. по описа на СРС.
Определението подлежи на обжалване или протест пред СОС в седем дневен срок, считано от днес, отделно от присъдата.Г.И.В.
НЕВИНЕН, поради което го ОПРАВДАВА по обвинението за извършено престъпление по чл.195 ал.1 т.7 във вр.с чл.194 ал.1 и чл.28 ал.1 от НК и ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.194 ал.3 във вр.с чл.194 ал.1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 / три / месеца при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „Затвор”.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК привежда в изпълнение Определение № 139/ 22.02.2010г. по НОХД № 111/ 2010г. по описа на РС - Силистра, влязло в сила на 23.02.2010г. и ПОСТАНОВЯВА подсъдимият Г.И.В. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да изтърпи отделно наказанието по него, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца, което да започне при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо заведение тип „Затвор”.

На основание чл.309 от НПК, СЪДЪТ ПОТВЪРЖДАВА определената мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”Мотиви от 01.03.2011г.


МОТИВИ
към Присъда № 124/14.02.11г.
по НОХД № 85/2011год.
по описа на СРСПодсъдимият Г.И.В. е предаден на съд за това, че на 21.10.2010 год. в гр. Силистра, от магазин „Браво”, находящ се по ул. „Шар планина” № 2, Централен градски пазар, в условията на повторност е отнел чужди движими вещи – 1 бр. миксер модел «SP 1110 GF01» на стойност 19,80 лв. и 1 бр. сешоар модел «SP 1100 BL» на стойност 12 лв., всички вещи на обща стойност 31,80 лв. /тридесет и един лева и осемдесет стотинки/ от владението на „Етро пласт” ООД гр. Силистра с управител В.В.С. ***, без нейното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен– престъпление по чл.195 ал.1 т.7 във вр.с чл.194 ал.1 и чл.28 ал.1 от НК.
Представителя на обвинението пледира за осъдителна присъда, като указва налагане на наказание лишаване от свобода към минимума при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като изтърпяването му бъде ефективно при строг режим.
Подсъдимият В. се признава за виновен. Дава подробни обяснения по обвинението и заявява, че е готов да си понесе наказанието по преценка на съда.
Пострадалият В.В.С. се яви в съдебно заседание лично и заяви, че въпреки, че откраднатите вещи не са и били възстановени не желае да се конституира в качеството на частен обвинител и граждански ищец и няма да предяви граждански иск срещу подсъдимия. Заяви, че се отказва от правото си по чл.76 и 84 от НПК.
След преценка на събраните в хода на съдебното следствие по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа страна следното:
На 21.10.2010 г., преди обяд подс. Г.В. *** посетил магазин за промишлени стоки „Браво”, находящ се на адрес ***«Шар планина» № 2, Централен градски пазар в гр. Силистра, собственост на „Етро пласт” ООД гр. Силистра с управител – св. В.В.С.. Видно от проведените разпит и разпознаване лица по портретни снимки, както и от експертното заключение по назначената съдебно- техническа експертиза върху 1 бр. компакт диск, предаден от В., съдържащ видео файл със запис от дата 21.10.2010г. в интервала от 10,30 часа до 10,32 часа подс. В. влязъл в магазина, носейки жълта полиетиленова торба. Минавал покрай стелажите със стока, разглеждайки същата. Стигайки до стелаж, върху който е била поставена битовата техника, същия вземал кутия, ведно с поставения в нея 1 бр. миксер модел «SP 1110 GF01», след което сложил кутията в полиетиленовата торба. Непосредствено след това подсъдимият вземал втора кутия, съдържаща сешоар SP 1100 BL и я поставил под връхната си дреха, след което напуснал щанда и магазина.
По данни на пострадалата В., магазинът работел от месец юли 2010г. До процесната дата битовата техника в същия била разположена на друг стелаж, но поради съмнения за извършени кражби, техниката била преместена в обхвата на една от четирите охранителни камери, монтирани в магазина. Записите от камерите се съхранявали 7 дни, като принципно служителите ги преглеждали само когато имали основание за това, тъй като отнемало много време. Като основание да прегледат записа от 21.10.2010г. В. посочила отправеното от нейни колеги работещи в съседен магазин – „Раданов”, предупреждение, че са засичали лице от мъжки пол, за което имали информация, че извършва кражби, да наблюдавал магазина на пострадалата.
По тази причина били прегледани и записите от 22.10.2010г., където пострадалата видяла подс.В. отново да влизал в магазина и да отивал на щанда с техниката, но след забележка от страна на служителка да остави чантата си на мястото за багаж, същият напуснал търговския обект.
На 23/24.10.2010г. била извършена частична ревизия, вследствие на която пострадалата констатирала липсата на следните вещи:
1 бр. кафемелачка марка GAMA MAW – 323 на стойност 19,50 лева;
1 бр. комбиниран миксер с пасатор модел SP 1110 WP на стойност 28,60 лв;
1 бр. миксер модел FA – 5266, 200 W на стойност 26,50 лв;
1 бр. пасатор модел SP 1112 G2 на стойност 17,50 лв;
1 бр. пасатор модел SP 1112 GS2 на стойност 21,00 лв;
1 бр. тостер модел SP 1440 KS на стойност 19,60 лв;
1 бр. тостер модел SP 1440 BS на стойност 16,00 лв;
1 бр. ютия модел SP 1050 BЕ на стойност 33,00 лв;
1 бр. ютия модел SP 1050 АС 2000 W на стойност 20,25 лв;
1 бр. тиган марка Флора с диаметър 24 см. на стойност 11,60 лв.
Относно последните по делото не са събрани безспорни данни за времето, начина и авторството на деянието.
Видно от изготвената по делото съдебно ценова експертиза стойността на вещите, за който по безспорен начин е установено, че са предмет на престъпно посегателство, осъществено от подс. В., а именно 1 бр. миксер модел «SP 1110 GF01» и 1 бр. сешоар «SP 1100 BL възлизат на 31,80 лева.
Описаната фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства: признаването на вината на подсъдимия В. чрез обясненията си, депозираните показания на свидетелите, заключението на ценовата и техническата експертиза, както и от приетите като надлежно доказателство по делото материали по ДП № 745/2010 год. по описа на РУП- Силистра.
Относно правната квалификация на престъплението, извършено от подс. В. и въпреки, че за периода 2009-2010 г. е бил осъждан 8 пъти с влезли в сила присъди за извършени умишлени престъпления- по чл.195, ал.1 НК и чл.354а ал.5 от НК, като няма нито един от случаите когато съдът да му е налагал наказание по вид „Лишаване от свобода” при ефективно изтърпяване. Съобразно практиката на ВКС не следва да има съответствие между две или повече присъди или две или повече осъждания. Предвид изтъкнатите по-горе доводи съда счете, че чрез признаването на подс. В. за виновен по чл.195 ал.1 т.7 от НК ще бъде нарушен материалният закон, поради което установи, че правилната правна квалификация на деянието му следва да бъде по чл.194 ал.3 във вр.с чл.194 ал.1 от НК.
Всички доказателства, разгледани по отделно и в тяхната съвкупност налагат следните правни изводи:
От правна страна: При така възприетата фактическа обстановка съдът намери, че подсъдимият Г.В. е осъществил състава на престъпление по чл 194 ал.3 от НК – отнел е чужди движими вещи- 1 бр. миксер модел «SP 1110 GF01» на стойност 19,80 лв. и 1 бр. сешоар модел «SP 1100 BL» на стойност 12 лв., всички вещи на обща стойност 31,80 лв от владението на В.С. без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай, съобразно приложеното по делото свидетелство за съдимост.
От обективна страна: Обект на престъплението “кражба“ са обществените отношения, свързани с правото на собственост. Предмет на престъплението е чужда движима вещ, която има определена стойност, в случая – 1 бр. миксер модел «SP 1110 GF01» на стойност 19,80 лв. и 1 бр. сешоар модел «SP 1100 BL» на стойност 12 лв., всички вещи на обща стойност 31,80 лв, видно от заключението на ценовата експертиза.
Изпълнителното деяние съставлява система от действия по отнемане на чуждата движима вещ, посредством които деецът е прекъснал фактическата власт върху нея и е установил свое владение, без знанието и съгласието на владелеца й. Кражбата е завършена, когато деецът прекъсне досегашното владение на вещта и установи свое владение, без да е необходимо това владение да е дълготрайно, нито деецът да е успял да укрие вещта, да се е разпоредил с нея като със своя или да е обезпечил някаква полза от отнемането й.
Случаят е маловажен по смисъла н
 
7 НОХД No 158/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Р.М.Х. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 01.03.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М.Х., роден на *** ***, български гражданин, с настоящ адрес и живущ ***. Й. Вапцаров № 154, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан - реабилитиран, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2010 г. около 08:35 часа в гр. С по ул. Н. Й. Вапцаров е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло” с рег. № СС 0292 СК без свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото (по чл. 177, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата с влязло в сила на 16.09.2010 г. Наказателно постановление № 728/10 от 19.08.2010 г., издадено от Радостин Върбанов Върбанов на длъжност началник на сектор ПП при ОДМВР - С за управление на МПС без съответно свидетелство за управление), поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК за срок от 6 /шест/ месеца;
- Поправителен труд на основание чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК за срок от 6 /шест/ месеца с 10 % удръжки върху трудовото възнаграждение на обвиняемия в полза на държавата, като това време не се зачита за трудов стаж.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл.24, ал.3 от НПК , СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 158/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на обвиняемия Р.М.Х., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Р.М.Х..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

Р.М.Х.
ОБВИНЯЕМИЯТ Р.М.Х., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК за срок от 6 /шест/ месеца;
- Поправителен труд на основание чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК за срок от 6 /шест/ месеца с 10 % удръжки върху трудовото възнаграждение на обвиняемия в полза на държавата, като това време не се зачита за трудов стаж.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Р.М.Х..

 
8 НОХД No 172/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Н.Н.К. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 01.03.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е № 185

Обвиняемият Н.Н.К. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с висше образование, женен, работи, неосъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 13.11.2010 год., около 00.35 часа, в гр.Силистра, по ул.„Петър Мутафчиев” в посока „МБАЛ” АД е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Ситроен”, с рег. № СС 49 35 СВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,69 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 1644/17.11.2010 г. издаден от отделение „Съдебна медицина и специализирана лаборатория за изследване на алкохол кръвта на МБАЛ „Св.Анна – Варна” АД – гр.Варна, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, му налага наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На осн. чл.343г НК лишава от право по чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. Н.Н.К. да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС, а именно от 13.11.2010 год.

На основание чл. 189 от НПК, на обвиняемия Н.Н.К., с ЕГН ********** и снета по делото самоличност, се възлагат направените във фазата на досъдебното производство разноски за изготвяне на експертиза в размер на 25,00/двадесет и пет/ лева, които да заплати по сметка на СРС.

СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.

ПРОКУРОР : ОБВИНЯЕМ:
/ИВАН ЦОНЕВ/ /Н.Н.К./

ЗАЩИТНИК:
/АДВ.Д.С./

След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383, ал.1 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 172/2011год. по описа на СРС срещу обвиняемия Н.Н.К. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.1 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия Н.Н.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Определението за отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.

Н.Н.К.
Обвиняемият Н.Н.К., с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, му налага наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия Н.Н.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.


 
9 НОХД No 174/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Д.В.Д. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 01.03.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е № 186

Обвиняемият Д.В.Д. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неработещ, осъждан, с ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 08.02.2011 год., около 16.40 часа, в гр. Силистра, по ул. „Седми септември” е управлявал МПС – л. а. марка “Фолксваген Голф 3”, с рег. № СС 95 55 СА, в срока на изтърпяване на наказанието „лишаване от право да управлява МПС”, след като е наказван за същото деяние по административен ред с влязло в сила на 27.12.2010г. Наказателно постановление №1024/15.09.2010г., издадено от Началник сектор „ПП” – ОДМВР – Силистра, поради което и на основание чл. 343в, ал.1 НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.6 от НК - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 ЧАСА в рамките на ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

СЪДЪТ на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.

ПРОКУРОР : ОБВИНЯЕМ:
/ГАЛИНА ВЪЛЧЕВА/ /Д.В.Д./

ЗАЩИТНИК:
/АДВ.В.П./

След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383, ал.1 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 174/2011год. по описа на СРС срещу обвиняемия Д.В.Д. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.1 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по време на Бързото производство по отношение на обвиняемия Д.В.Д. мярка за неотклонение „Пописка”.
Определението за отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.

Д.В.Д.
Обвиняемият Д.В.Д., с ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343в, ал.1 НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.6 от НК - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 ЧАСА в рамките на ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

ОТМЕНЯ взетата по време на Бързото производство по отношение на обвиняемия Д.В.Д. мярка за неотклонение „Пописка”.

 
10 НОХД No 175/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Р.Ж.Д. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 01.03.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Ж.Д. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, със средно-специално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец юни 2010 г. в с. Богорово, обл. С, в условията на опасен рецидив, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот и използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ” с рег. № СС 61 11 СА, е отнел чужди движими вещи: ел. двигател с патронник, въздушна пушка 4.5 калибър, менгеме от 10 кг., менгеме от 15 кг., видиран диск с диаметър 250 мм., видиран диск с диаметър 100 мм., ел. прободен трион марка „Камода”, вибрационен шлайф марка „Камода”, медна лазарска пръскачка, лозарска ножица, 2 бр. тесли, 2 бр. чукове, тенджера с вместимост от 25 литра, газова бутилка с винтил, бензинова лампа от 1 литър, монофазен електрожен с маска, маркуч за поливане от 50 метра, 2 бр. медни тави – голяма и малка, арматурна ножица, ел. удължител с дължина 30 м., 6 кг. винтови гвоздеи, 3 бр. стяги, 2 бр. шублери, метално сандъче с 3 бр. длета, 2 бр. триончета, клещи, 2 бр. отверки, ножица за ламарина, 2 бр. метални туби с вместимост от по 20 литра, всичко на обща стойност 1365.00 лева от владението на Йордан Михалев Хотинов от гр. С, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и наоснование по чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „б” и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание по вид – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, изпълнението на което да започне в затвор при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия Р.Ж.Д. да заплати по сметка на Районен съд – гр. С направените във фазата на досъдебното производство разноски в размер на 75.00/седемдесет и пет/ лева.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл.24, ал.3 от НПК , СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 175/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на обвиняемия Р.Ж.Д., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Р.Ж.Д..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

Р.Ж.Д.
ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Ж.Д. , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН , поради което и наоснование по чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „б” и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание по вид – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, изпълнението на което да започне в затвор при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Р.Ж.Д..

 
11 НОХД No 181/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Д.В.Д. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Споразумение от 01.03.2011г., в законна сила от 01.03.2011г.
Обвиняемият Д.В.Д. – роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, със средно-специално образование, не работи, неженен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:
На 02.01.2011 год., на 04.01.2011 год. и на 08.01.2011 год. в гр. Силистра, в условията на продължавано престъпление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф”, с рег. № СС 95 55 СА, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, по НП № 851/2010 год., НП № 1006/2010 год. и НП № 1024/2010 год. на Началника на РУ „Полиция”- Силистра, влезли в законна сила на 23.12.2010 год. - престъпление по чл. 343в, ал.2 НК вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.36 на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му налага наказание по вид – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
-На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице - два пъти седмично.
-На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
-На осн. чл.42а, ал.2, т.6 от НК- Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Съдът на основание чл.384 от НПК, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 181/2011 год. по описа на СРС срещу обвиняемия Д.В.Д., поради постигане на споразумение.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия Д.В.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

Д.В.Д.
Обвиняемият Д.В.Д. с ЕГН **********, се признава за виновен за престъпление по чл. 343в, ал.2 НК вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.36 на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му налага наказание по вид – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
-На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице - два пъти седмично.
-На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
-На осн. чл.42а, ал.2, т.6 от НК- Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 
12 НОХД No 879/2010 ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Г.К.В. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Присъда от 01.12.2010г., в законна сила от 02.03.2011г.
На основание чл. 301 и 303 от НПК, СЪДЪТ ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.К.В., роден на ***г*** обл. Силистренска ул.”Лозарска” № 75, български гражданин с основно образование, безработен, разведен, осъждан с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода 25.04.2010г.- 25.06.2010г. в с.Айдемир обл. СС, в дома си на ул.”Лозарска” № 75 е държал огнестрелно оръжие- ловна гладкоцевна пушка „LAMPAGUAR BUDAPEST”, 16-ти калибър с фабр. № А 1534 и боеприпаси- 26 броя ловни патрони 16-ти калибър без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339 ал.1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2 / две / години и 6 / шест / месеца при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „затвор”.
На основание чл.68 ал.1 от НК привежда в изпълнение Присъда № 276/ 18.04.2007г. по НОХД № 211/ 2007г. по описа на РС- Силистра, влязла в сила на 04.05.2007г. и ПОСТАНОВЯВА подсъдимият Г.К.В. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да изтърпи отделно наказанието по нея, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 / три / години, което да започне при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо заведение тип „затвор”.
На осн.чл.112 във вр.с чл.111 от НПК и чл.53 ал.1 б.”а” и ал.2 б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата иззетите веществени доказателства по делото- ловна гладкоцевна пушка „LAMPAGUAR BUDAPEST”, 16-ти калибър с фабр. № А 1534 и боеприпаси- 26 броя ловни патрони 16-ти калибър, находящи се на съхранение в РУП- Силистра, служба „КОС”.
ОСЪЖДА Г.К.В. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да заплати сумата от 65 / шестдесет и пет / лева по сметка на СРС, представляващи направени разноски по делото за съдебно-балистична експертиза.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред СОС в петнадесет дневен срок, считано от днес.
На основание чл.309 от НПК, съдът ПОТВЪРЖДАВА определената мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” на Г.К.В. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност по настоящето НОХД № 879/10г. по описа на СРС.
Определението подлежи на обжалване или протест пред СОС в седем дневен срок, считано от днес, отделно от присъдата.

Г.К.В.
ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.339 ал.1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 2 / две / години и 6 / шест / месеца при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „затвор”.
На основание чл. 68 ал. 1 от НК привежда в изпълнение Присъда № 276/ 18.04.2007г. по НОХД № 211/ 2007 г. по описа на РС - Силистра, влязла в сила на 04.05.2007г. и ПОСТАНОВЯВА подсъдимият Г.К.В. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да изтърпи отделно наказанието по нея, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ години, което да започне при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо заведение тип „затвор”.
На основание чл.309 от НПК, съдът ПОТВЪРЖДАВА определената мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”

Мотиви от 16.12.2010г.


МОТИВИ
към Присъда № 896/01.12.2010г.
по НОХД № 879/2010год.
по описа на СРСПодсъдимият Г.К.В. е предаден на съд за това, че в периода 25.04.2010г.- 25.06.2010г. в с.Айдемир обл. СС, в дома си на ул.”Лозарска” № 75 е държал огнестрелно оръжие- ловна гладкоцевна пушка „LAMPAGUAR BUDAPEST”, 16-ти калибър с фабр. № А 1534 и боеприпаси- 26 броя ловни патрони 16-ти калибър без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339 ал.1 от НК.
Представителя на обвинението в предвид доказателствата по делото пледира за присъда, като указва на подсъдимия да се определи наказание „лишаване от свобода”.
Подсъдимият В. се явява лично и със защитник- адв. Тр.Станев при САК в съдебно заседание, не се признава за виновен и моли съда за оправдателна присъда.
В първото по ред съдебно заседание подс. В. се яви без защитник, въпреки приложеното по делото пълномощно на адв. Тр.Станев при САК като заяви, че упълномощения от него защитник няма да се яви поради това, че не му е заплатил възнаграждение и помоли съда да му назначи служебен защитник. Съдът предвид молбата на подс. В. и като взе предвид становището на представителя на РП- Силистра предостави правна помощ на подс. В..
В следващото по ред съдебно заседание се яви и определения от САК служебен защитник- адв. Н.Колева, но подс. В. от своя страна се яви с упълномощения си защитник- адв. Тр.Станев, поради което съда освободи определения за служебен защитник от ангажимента и по делото.
Св. В.П., редовно призован за първото съдебно заседание, не се яви без уважителна причина, поради което съда му наложи глоба и постанови принудителното му довеждане. Преди следващото съдебно заседание беше депозирано писмо от ОЗ”Охрана”- Силистра в което уведомяват съда, че не могат да изпълнят принудителното довеждане на св. П., тъй като същия при многократни посещения на адреса не е бил открит и по данни на мл.РИ на с. Калипетрово и дъщеря му същия е бил на работа в Германия за неустановен период и с неустановено местонахождение.
Предвид гореизложеното защитата на подс. В. преди даване ход на делото заяви, че не следва да се дава ход, тъй като св. П. не се явява. Съда като взе предвид и становището на представителя на РП- Силистра счете, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като св. П. е бил разпитан в качеството си на такъв по време на досъдебното производство пред съдия и на основание чл.281 от НПК показанията му следва да бъдат прочетени и приобщени към доказателствата по делото.
Защитата на подс. В. не се съгласи с това определение на съда като указа, че проведения разпит на св. П. пред съдия по реда на чл.223 от НПК е в разрез с правото на защита на подс. В. и му го нарушава, тъй като същия не е имал възможност да участва при неговото извършване с което бил нарушен принципа на двустранност в производството.
Съдът счете тези възражения на защитата на подс. В. за неоснователни и се произнесе с мотивирано протоколно определение, тъй като разпита на св. П. пред съдия при СРС е бил извършен на 25.06.2010г. а подс. В. е бил привлечен в качеството си на обвиняем едва на 15.07.2010г., следователно към момента на разпита на св. П. той не е имал качеството на обвиняем в процеса и няма как да му е нарушено правото на защита.
Отделно от това като отговор на защитата на подс. В. защо е бил необходимо провеждането на разпита на св. В. пред съдия съда в същото определение обясни, че самото неявяване на св. П. в едно с писмото от ОЗ”Охрана”, че същия се е намира на работа в Германия на неустановен адрес и за неизвестно време попада в една от хипотезите на чл.223 от НПК.
В последствие след даване ход на делото от страна на защитата на подс. В. беше направено искане за очна ставка между подс. В. и св. П., което искане съда отхвърли като неоснователно, поради липсата на условия за неговото провеждане, тъй като съобразно чл.143 от НПК следва да са налице съществени противоречия между показанията на св. П. и обясненията на подс. В., а такива към него момент не бяха констатирани, тъй като подс. В. чрез процесуалното си поведение е отказвал да дава обяснения.
В хода на делото и след като беше изслушано вещото лице по назначената балистична експертиза и бяха прочетени показанията на св. П. дадени от него по време на досъдебното производство пред съдия по реда на чл.281 ал.1 т.3 от НПК, защитата на подс. В. направи ново искане за провеждането на очна ставка между подс. В. и св. П., което искане съда отново с мотивирано определение отхвърли като неоснователно, тъй като обясненията на подс. В. освен че са доказателствени средства, то те следва да се ценят и въз основа на останалия доказателствен материал, тъй като са и средство за защита. Подс. В. няма задължението да говори истината както свидетел по дело и не носи отговорност за дадените от него обяснения. Отделно от това наведените доводи за противоречията са ирелевантни спрямо обвинението на подс. В.. Освен това подс. В. е имал достатъчно процесуални възможности и време в които е можел да упражни правата си и да поиска очна ставка при явно несъгласие с показанията на св. П., но същия е предпочел да не дава обяснения и дори на практика да признае вината си по време на досъдебното производство и да поиска споразумение с РП- Силистра.
След преценка на събраните в хода на съдебното следствие по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа страна следното:
На 25.06.2010г. в РУ»Полиция»- Силистра е било депозирано сведение от св.П. *** относно известните му обстоятелства, а именно, че подс.В. ***, държи в дома си огнестрелни оръжия и боеприпаси, за които се предполага, че няма издадено разрешение по надлежния ред.
Незабавно са били предприети действия по разследването и в с.Айдемир е било извършено претърсване и изземване в дом, намиращ се на ул.»Лозарска» №75, собственост на подс.Г.К.В. ***. След съставяне на съответния протокол е било депозирано Искане до СРС за последващо одобрение на проведеното действие по разследването.
В хода на това процесуално действие в дома на подс.В. е била намерена ловна гладкоцевна пушка ”LAMPAGUAR BUDAPEST” 16-ти калибър с фабр.№ A1534 и боеприпаси- 26 броя ловни патрони, 16-ти калибър. Установено било, че подсъдимият не притежавал надлежно разрешение.
От заключението на балистичната експертиза е видно, че: „Ловна гладкоцевна пушка ”LAMPAGUAR BUDAPEST” 16-ти калибър с фабр.№ А1534 е технически изправна, годна да произвежда изстрели и представлява огнестрелно оръжие по смисъла на ЗКВВОБ. С представената за изследване ловна пушка е стреляно след последното и почистване. Иззетите боеприпаси- 26 броя патрони, 16-ти калибър за ловно оръжие 16-ти калибър са годни да произвеждат изстрели и представляват боеприпаси по смисъла на ЗКВВОБ”.
Описаната фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства: непризнаването на вината от подс. В. чрез неговите обяснения, прочетените свидетелски показания и заключението на балистичната експертиза, както и от приетите като надлежно доказателство по делото материали от ДП № 442/2010 год. по описа на РУП- Силистра.
При оценката на целия доказателствен материал съдът констатира противоречие между две групи доказателствени средства: от една страна обясненията на подс. В., неподкрепящи се от никакви показан
 
13 НАХД No 1100/2010 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 14.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
Отменя Наказателно постановление № РД-1307-65 от 15.05.2010 г. на Директора на РЗОК – гр. С.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението.

 
14 НАХД No 1114/2010 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 10.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № РД-1307-78 от 15.05.2010 г. на Директора на РЗОК – гр. Силистра, с което на "МБАЛ-Силистра" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Силистра, ул."Петър Мутафчиев" № 80, представлявано от изпълнителния директор е наложено административно наказание на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за извършено нарушение по чл. 194, ал. 1, т. 1, във вр.с чл.205, т.6 (а) от НРД 2010 г. и чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 500,00 /петстотин/ лева на 200,00 /двеста/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Силистра в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 
15 НАХД No 1139/2010 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 10.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № РД-1307-100 от 15.05.2010 г. на Директора на РЗОК – гр. Силистра, с което на "МБАЛ-Силистра" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Силистра, ул."Петър Мутафчиев" № 80, представлявано от изпълнителния директор е наложено административно наказание на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за извършено нарушение по чл. 194, ал. 1, т. 1, във вр.с чл.205, т.6 (а) от НРД 2010 г. и чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 500,00 /петстотин/ лева на 200,00 /двеста/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Силистра в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.


 
16 НОХД No 1212/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.З.Ч. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Присъда от 15.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.З.Ч., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2010 г. в гр. С, в условията на повторност и като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си по разумни подбуди, е отнел чужда движима вещ – преносим компютър марка “Тошиба”, модел “Сателит А300D-11S” със сериен № S58434703W на стойност 872,00 /осемстотин седемдесет и два лева/ от владението на З.В.Д. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като деянието не представлява маловажен случай, поради което на основание чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, го осъжда като му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК;
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.З.Ч., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на С. районен съд сумата 111.00 лв. /сто и единадесет лева/, представляваща направени в хода на наказателното производство разноски.


Присъдата подлежи на обжалване или протест пред С. окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ............................

2. ............................


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. С, 15.02.2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


С. РАЙОНЕН СЪД, наказателна колегия в открито съдебно заседание на петнадесети февруари две хиляди и единадесета година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИНА ЙОВЧЕВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. СОФКА ИВАНОВА
2. НАТАЛИЯ БАБАЯШЕВА

при секретаря Петранка Тодорова, в присъствието на ПРОКУРОРА ВЕСЕЛИНА МИЛУШЕВА при Районна прокуратура – гр. С, разгледа докладваното от председателя НОХД № 1212/2010 год. по описа на съда и взе предвид следното:
СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия след постановяване на присъдата.
Поради горното и на основание чл.309, ал. 2 от НПК,
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” на подсъдимия Д.З.Ч., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан с ЕГН-**********.
Подсъдимият следва да бъде освободен незабавно в съдебна зала.
Препис от това определение да се изпрати на Началника на ОЗ “ИН-Сектор Арести” – гр. С и Началника на РУ на МВР – С за снемане от издирване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ............................

2. ............................


Д.З.Ч.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.З.Ч., за ВИНОВЕН , поради което на основание чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, го осъжда като му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК;
-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” на подсъдимия Д.З.Ч., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан с ЕГН-**********.
Подсъдимият следва да бъде освободен незабавно в съдебна зала.
Препис от това определение да се изпрати на Началника на ОЗ “ИН-Сектор Арести” – гр. С и Началника на РУ на МВР – С за снемане от издирване.

Мотиви от 18.03.2011г.
МОТИВИ
по НОХД № 1212/2010 г. по описа на РС – гр. С


Срещу подсъдимия Д.З.Ч. ***, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан с ЕГН-********** е повдигнато обвинение за това, че на 16.07.2010 г. в гр. С, в условията на повторност, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си по разумни подбуди, е отнел чужда движима вещ – 1 бр. преносим компютър марка “Тошиба”, модел “Сателит А300D-11S” със сериен № S58434703W на стойност 872,00 /осемстотин седемдесет и два лева/ от владението на З.В.Д. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като деянието не представлява маловажен случай – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.
Още в разпоредително заседание, съдът е допуснал предварително изслушване без призоваване на свидетелите и вещите лица. Подсъдимият Ч. и неговия защитник са направили искане за съкратено съдебно следствие в хипотезата на 371, т. 2 от НПК. Подсъдимият Ч., предвид допуснатото предварително изслушване, прави пълни самопризнания относно фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт и се съгласява да не се събират доказателства за тези факти.
Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, счита че то е доказано по безспорен начин. Изтъква, че подсъдимия е извършил деянието преди да е навършил пълнолетие. Подчертава, че към момента на извършване са налице влезли в сила присъди, постановени срещу подсъдимия – по НОХД № 331/2008 г., в сила от 06.06.2008 г. и НОХД № 248/2009 г., в сила от 02.07.2009 г., и двете по описа на РС – С. И по двата съдебни актове му е наложено наказание пробация. С присъда по НОХД № 570/2010 г., в сила от 12.07.2010 г., подсъдимия отново е осъден по чл. 194, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 63 от НК и му е наложено наказание по вид лишаване от свобода за срок от три месеца, изпълнението на което е отложено по реда на чл. 69, ал. 1 от НК за срок от една година и шест месеца. Моли съдът при определяне на наказанието да съобрази факта, че подсъдимия е млад човек, току-що навършил пълнолетие. Пледира за налагане на наказание по вид и размер адекватно на извършеното от него и предлага то да бъде по вид лишаване от свобода в размер около минималния, предвиден по закон.
Защитникът на подсъдимия намира, че по делото безспорно е установено, че подзащитния му е извършил престъпно посегателство. Моли съдебния състав да определи най-ниското възможно наказание.
В осигуреното му право на последна дума, подсъдимият Ч. заявява, че си няма какво да каже на съдебния състав.
Съдът, като взе под внимание направените от подсъдимият по реда на чл. 371, т. 2 от НПК самопризнания в съдебно заседание и прецени събраните и приобщени по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:
Подсъдимият Д.З.Ч. е роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан с ЕГН-**********.
Подсъдимият Ч. и свид. Д. били добри познати. Около 18:00 – 19:00 ч. на 15.07.2010 г. подсъдимия гостувал на свид. Д. в дома на последния. Двамата разговаряли, а след това подсъдимия започнал да играе игри на преносимия компютър на свидетеля. В същото време Д. бил в друга стая в жилището и разговарял по мобилния си телефон. Около полунощ свид. Д. казал, че излиза до магазина и ще се върне след малко. Върнал се след около половин час и веднага след това си легнал. Междувременно докато свид. Д. отсъствал от дома си, подсъдимия Ч. взел преносимия му компютър и го изнесъл от жилището. След това оставил вещта до входната врата на апартамент, находящ се на друг етаж във входа и пак се върнал в дома на свидетеля Д.. Около 01:00 ч. на 16.07.2010 г. подсъдимия събудил домакина си и му казал, че се прибира. После излязъл от жилището на свид. Д., взел лаптопа от мястото, където го оставил и се прибрал в дома си. На сутринта, когато се събудил, Д. веднага установил липсата на преносимия си компютър и подал сигнал в полицията. След това той разбрал от свой съсед, че подсъдимия е направил опит да продаде процесната вещ.
Подсъдимият Ч. предложил лаптопа на свид. Мартин Иванов. На последния му било известно, че подсъдимия търгува с крадени вещи, затова отказал категорично да купи вещта.
Един ден свид. Сали – таксиметров шофьор, бил извикан да изпълни курс от дома на подсъдимия Ч.. Закарал го до дома на друг таксиметров шофьор. Последният също се качил в автомобила, носейки черна чанта, в която имало лаптоп. После свид. Сали закарал двамата до заложната къща със собственик - лице на име Живко, по прякор Жабата. Двамата пътници влезли заедно в заложната къща. В търговския обект таксиметровия шофьор с неустановена по делото самоличност разглеждал, а през това време свид. Кевин Д. закупил от подсъдимия процесната вещ – преносим компютър “Тошиба Сателит”. След около десетина минути подсъдимия и придружителя му излезли. После отново се качили в таксито на свид. Сали. Той първо откарал колегата си и го оставил пред дома му, а после подсъдимия, който му платил курса.
Впоследствие свид. Кевин Живков продал на непознато за него лице процесната вещ за сумата от 400 лева.
В хода на разследването е установено /след представяне на Карта за търговска гаранция/, че отнетата вещ е преносим компютър марка “Тошиба”, модел “Сателит А300D-11S” със сериен № S58434703W.
От заключението по назначената ценова експертиза е установено, че пазарната й стойност е 872,00 лева.
Видно от заключението по назначената съдебнопсихиатрична експертиза, подсъдимия не страда от психично заболяване. Психичното му състояние е съответно на календарната му възраст. Към момента на извършване на деянието е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си по разумни подбуди, въпреки непълнолетната си възраст. Същият не е бил в променено състояние на съзнанието в смисъла на чл. 33 от НК, които биха възпрепятствали възможността правилно да възприема, запаметява и възпроизвежда факти. В състояние е да дава достоверни обяснения по важните за производството обстоятелства, ако желае.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа: самопризнанията на подсъдимия по реда на чл.371, т.2 от НК и приетите по делото доказателства, събрани в хода на проведеното Досъдебно производство № 528/2010 г. по описа на РУП - С. Съдът дава вяра на свидетелските показания, тъй като същите са логични и безпротиворечиви, както и на обясненията на подсъдимия. Гореописаните доказателства, обсъдени в своята съвкупност и поотделно, по безспорен и категоричен начин установяват описаната фактическа обстановка в обвинителния акт, авторството на деянието и вината на подсъдимия Д.З.Ч..
От правна страна:
При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът прие, че подсъдимия Д.З.Ч., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан с ЕГН-**********, е извършил престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, тъй като на 16.07.2010 г. в гр. С, в условията на повторност и като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си по разумни подбуди, е отнел чужда движима вещ – преносим компютър марка “Тошиба”, модел “Сателит А300D-11S” със сериен № S58434703W на стойност 872,00 /осемстотин седемдесет и два лева/ от в
 
17 НОХД No 1266/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА К.К.В. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Присъда от 14.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.К.В., роден на *** ***, обл.Силистра, български гражданин, с основно образование, женен, неработи осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2010 год. в с.Ситово, обл.Силистра, в условията на повторност, чрез използване на техническо средство- велосипед е отнел чужди движими вещи: 150 кг. тиквено семе, на стойност 375,00 лева, от владението на Д.С.Д. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена в немаловажен случай- престъпление по чл.195, ал.І т.т. 4 и 7, във вр. с чл.194 ал.І и чл.28 ал.І от НК, поради и което и на основание чл.36 от НК и чл.55 ал.І т.1 от НК го ОСЪЖДА НА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ месеца, които да изтърпи при СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.66 от НК отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА К.К.В. да заплати по сметка на Силистренския районен съд сумата от 95, 00 лв. разноски по делото.
Присъдата подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок.
На основание чл.309 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета на подсъдимият К.К.В. от досъдебната фаза на наказателното производство.

Определението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в 7-дневен срок с частна жалба или частен протест отделно от присъдата.

К.К.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.К.В., с ЕГН **********, за ВИНОВЕН за престъпление по чл.195, ал.І т.т. 4 и 7, във вр. с чл.194 ал.І и чл.28 ал.І от НК, поради и което и на основание чл.36 от НК и чл.55 ал.І т.1 от НК го ОСЪЖДА НА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ месеца, които да изтърпи при СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.66 от НК отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 14.03.2011г.
Мотиви към присъда № 126 от 14.02.2011 год.,
постановена по НОХД № 1266/2010 г. на СРС

Производството пред РС Силистра е образувано по внесен от Районна прокуратура гр.Силистра обвинителен акт срещу подсъдимия К.К.В., роден на *** ***, обл.Силистра, български гражданин, с основно образование, женен, неработи осъждан, с ЕГН **********, който е обвинен в това, че на 20.09.2010 год. в с.Ситово, обл.Силистра, в условията на повторност, чрез използване на техническо средство- велосипед е отнел чужди движими вещи: 150 кг. тиквено семе, на стойност 375,00 лева, от владението на Д.С.Д. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена в немаловажен случай- престъпление по чл.195, ал.І т.т. 4 и 7, във вр. с чл.194 ал.І и чл.28 ал.І от НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа така повдигнатото обвинение. Пледира за налагане на наказание по вид лишаване от свобода малко в минималния предвиден в закона размер, като преценява, че целите на наказанието не могат да бъдат постигнати с отлагане неговото изтърпяване на основание чл.66 от НК. Не възразява и за приложението на по благоприятния закон, досежно приложението на нормата на чл.197 от НК, с оглед възстановяването щетата на пострадалия. Подробно развива съображенията си и анализира доказателствата.

Подсъдимият В. се признава за виновен. Дава обяснения с които спомага за разкриване на обективната истина по делото. Изразява съжаление за стореното и подробно акцентира върху причините довели до извършването на престъплението. Социално икономически причини се довели да вземането на решение да се посегне над чуждото имущество.

Пострадалите от престъплението Д.С.Д. *** не предявява граждански иск, тъй като отнетите вещи са му били върнати от съпругата на подсъдимия.

Съдът след като взе предвид становищата на страните и събраните в хода на съдебното следствие доказателства намери за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият К.К.В. в миналото е осъждан, и са събраните писмени доказателства в тази насока- справка за съдимост. Трайно е безработен и без доходи. Всичко това, съчетано с ниско правосъзнание са предпоставките да има склонност към престъпни посегателства над чуждата собственост. Кражбите били деянията от които най- лесно би могъл да се облагодетелства материално, отколкото чрез трудова дейност.
Престъпните си намерения подс.В. реализира през месец септември на 2010 год.. Разхождал се с велосипеда си в с.Ситово, обл.Силистра. Видял на площадка до складова база на бившето МТС-Ситово, че са оставени за сушене тиквени семена. На 20.09.2010 год. след 17, 00 часа отишъл до местото на местопрестъплението. Напълнил 6 чувала с тиквено семе и с помощта на велосипеда си, на няколко пъти ги пренесъл до домът си. Оставил селскостопанската продукция да съхне в гараж. Няколко дни по късно съпругата му-И.М.В. отишла да предаде тиквеното семе на свид. Д.С.Д.. Свидетеля е управител на дружество на което основен предмет на дейност е произвеждането на земеделска продукция. Същият притежавал складовата база крой която бил оставил да съхне тиквено семе. Продукцията му на този артикул била специфична, тъй като съдържало смесено семе от два тиквени сорта. Свид.Д. знаел, че никой в района не произвеждал такова тиквено семе. Измерил на кантар донесеното от И.М.В. тиквено семе, като количеството му било 150 кг., разпределено в шест чувала. Когато свидетеля погледнал съдържанието веднага разпознал своята продукция. Не заплатил на съпругата на подсъдимия. За случилото се пострадалия бил подал сигнал в полицията.
При установяване на подс.К.К.В., като извършител на престъпното посегателство, същия решил да си изгради алиби, като помолил свид.Ю.А.В. *** да свидетелства, че му е произвел тиквеното семе. Свидетеля отрича да е извършвал тази дейност, а и подсъдимия дава обяснения в тази насока.
Заключението на вещото лице по съдебно-ценова експертиза,е че стойността на вещите предмет на кражбата е 375,00 лева.
При така изяснената фактическа обстановка потвърждаваща се от самопризнанията на подсъдимия и от събраните останали доказателства се налагат от правна страна следните изводи:
От обективна страна, подс.В. е реализирал конкретни действия, насочени към прекъсване на владението върху инкриминираните вещи от страна на техните собственик. Установил е своя фактическа власт върху имуществата, получил е възможността да се ползва и разпорежда с него по своя воля, което и сторил с помощта на съпругата си. Деянието се характеризира с наличието на квалифициращия елемент техническо средство, предвид използвания велосипед. Посочената вещ е предмет послужил при отнемането на тиквеното семе. Обективно деянието е извършено в условията на повторност, предвид предишните осъждания на подсъдимия, за второто от които няма как да е настъпила реабилитация, тъй като същата по право е възможно да настъпи само веднъж. Престъплението е довършено.
От субективна страна, подс.В. е действал виновно с пряк умисъл - съзнавал е всички обективни признаци от състава на престъплението, което извършва, неговия общественоопасен характер, предвиждал е общественоопасните последици и пряко ги целял.
Съда намери обвинението за доказано по безспорен и несъмнен начин, както от писмени, така и от гласни доказателства взети поотделно и в своята съвкупност, а именно – самопризнанията и дадените обяснения на подсъдимия, показанията на свидетелите, свидетелство за съдимост, ценова експертиза, декларация и др..
Въпреки, че при така събраните доказателства са били налице основанията на чл.26 от НК, за квалифицирането на деянието като извършено в условията на продължавано престъпление, както и приемане на обстоятелството, че тиквеното семе не е било под постоянен надзор на собственика, тъй като площадката където съхнело е извън оградата на складовата база, елемент по т.2 на ал.І от чл.195 НК, то такова обвинение не е било повдигано от страна на прокуратурата, поради което няма как и съдебния акт да надхвърля очертаното от обвинителния акт.
Престъплението по своето естество не е маловажно, извод до които се достига предвид съдебното минало на подсъдимия и наличието и на друг квалифициращ елемент на кражбата, освен това и отчитайки и други налични квалифициращи елементи за които не е било повдигано обвинение.

При индивидуализиране на наказанието съдът обаче отчете като изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства самопризнанията, възстановяването на щетата, невисоката стойност на отнетото имущество предмет на кражбата, социално икономическите условия като причина довела до престъпното посегателство, поради което наложи наказание на подсъдимия под- най ниския предел на предвиденото в закона, тоест с приложението на чл.55 ал.І т.1 от НК. По вид наказанието е “Лишаване от свобода”, а срока бе определен за три месеца при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип в съответствие с нормата на чл.59 ал.І от ЗИН. Касае се за първо осъждане с наказание под 5 год. лишаване от свобода. Съда е преценил, че освобождаване изтърпяването на наказанието по реда на чл.66 от НК би довело до постигане целите по смисъла на чл.36 от НК. Предишните наложени с присъди наказания на подс.В. са били „Обществено порицание” и „Глоба”. С постановеното наказание се цели да се въздейства спрямо подсъдимият да се поправи и превъзпита, да бъде мотивиран в поведението си за в бъдеще към въздържане от извършването на противообществени прояви или престъпления.


 
18 НОХД No 1308/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА С.Д.Е. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Присъда от 15.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.Е., роден на *** ***, понастоящем пребиваващ в Затвора Белене, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 10.09.2010 г. – 13.09.2010 г. в гр. С, в условията на повторност и използване на техническо средство /нож/, е отнел чужда движима вещ – акумулатор на стойност 70,00 лева от владението на С.Е.А. ***, без негово съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е немаловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което да започне в затвор при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия С.Д.Е., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на С. районен съд сумата 45.00 лв. /четиридесет и пет лева/, представляваща направени в хода на наказателното производство разноски.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред С. окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2. ............................
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр. С, 15.02.2011 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
С. РАЙОНЕН СЪД, наказателна колегия в открито съдебно заседание на петнадесети февруари две хиляди и единадесета година в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИНА ЙОВЧЕВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ОРЛИН ВЪЛЕВ
2. ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА
при секретаря Петранка Тодорова, в присъствието на прокурора ИВАН ЦОНЕВ при Районна прокуратура – гр. С, разгледа докладваното от председателя НОХД № 1308/2010 год. по описа на съда и взе предвид следното:
СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия след постановяване на присъдата.
Поради горното и на основание чл.309, ал. 2 от НПК,
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия С.Д.Е., роден на *** ***, понастоящем пребиваващ в Затвора Белене, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан с ЕГН-**********.
Това определение подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест по реда на Глава XXII от НПК пред С. окръжен съд в седемдневен срок от днес.


С.Д.Е.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.Е., за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което да започне в затвор при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия С.Д.Е., роден на *** ***, понастоящем пребиваващ в Затвора Белене, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан с ЕГН-**********.


Мотиви от 17.03.2011г.
МОТИВИ
по НОХД № 1308/2010 г. по описа на РС – гр. С


Срещу подсъдимия С.Д.Е., роден на *** ***, български гражданин, българин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан и с ЕГН-********** е повдигнато обвинение за това, че през периода 10.09.2010 г. – 13.09.2010 г. в гр. С от л.а. “Лада 1500” с рег. № СС 2283 СС, паркирана по бул. “Македония”, в условията на повторност и използване на техническо средство /нож/, е отнел чужда движима вещ – 1 бр. акумулатор от 12V на стойност 70 лв. от владението на С. Янев А. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, като случая е немаловажен – престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 4 и т. 7, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 28 от НК.
Още в разпоредително заседание, съдът е допуснал предварително изслушване без призоваване на свидетелите и вещите лица. Подсъдимият Е. и неговия защитник са направили искане за съкратено съдебно следствие в хипотезата на 371, т. 2 от НПК. Подсъдимият Е., предвид допуснатото предварително изслушване, прави пълни самопризнания относно фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт и се съгласява да не се събират доказателства за тези факти.
В съдебно заседание е предявен граждански иск от С.Е.А. срещу подсъдимия и съучастника му Тодор Петков Георгиев за обезщетение в размер на 260 лева за претърпените от него имуществени вреди в резултат на престъплението ведно със законната лихва, считано от 12.11.2010 г. Предявен е и граждански иск от С.Е.А. срещу същите лица за обезщетение в размер на 90 лева неимуществени вреди в резултат на престъплението, ведно със законната лихва, считано от 12.11.2010 г. Съдът не е приел за съвместно разглеждане в наказателния процес така предявените граждански искове, тъй като обвинението е за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 4 и т. 7, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 28 от НК на следната движима вещ - акумулатор от 12V на стойност 70 лв. и евентуално приемане на предявените граждански искове затруднява провеждането на наказателното производство, насрочено по реда на Глава 27 от НПК.
Във връзка с постъпила молба на пострадалия С.Е.А., същият е конституиран като частен обвинител.
Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, счита че то е доказано по безспорен начин и предлага подсъдимия да бъде признат за виновен за повдигнатото му обвинение. Изтъква, че подсъдимия е съзнавал високата степен на обществена опасност на деянието, настъпването на общественоопасните последици. Пледира съдебният състав да наложи наказание под минимално предвиденото за съответното наказание, с оглед разпоредбата на чл. 58а, ал. 4 във вр. с чл. 55 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което да започне в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим. Налице са според него условия за приложение на чл. 25 – 23 от НК, но заявява, че не е в готовност да предложи нищо конкретно.
Частният обвинител А. изразява становище, че това не е частен случай. Изказва предположение, че на този ден извършителите са действали групово, тъй като подсъдимия не би могъл да извърши престъплението без превозно средство. Според него обясненията на подсъдимия са записани от разследващия много елементарно и изкривяват нещата. Липсват според него протокол за оглед и вземане на следи от местопроизшествието. Прави извод, че не са събрани пълни доказателства.
Защитникът на подсъдимия посочва, че според него истината е изяснена и престъплението е доказано несъмнено, при това със съдействието на подсъдимия. Моли съдът да отчете възрастта на подсъдимия, която според него е причина за лекомисленото поведение на неговия подзащитен. Намира, че предложеното от прокурора наказание ще изпълни целите, визирани в чл. 36 от НК.
В реплика, представителя на държавното обвинение заявява, че производството е образувано по заявителски материал и органите на досъдебното производство са направили всичко възможно, за да докажат извършеното.
При даденото му право на реплика, частният обвинител сочи, че не разбира защо случая се изолира, а не се гледат нещата в съвкупност и пледира за нови доказателства пред полицията без да направи никакви конкретни искания в тази посока.
В осигуреното му право на последна дума, подсъдимият Е. заявява, че съжалява за постъпката си. Твърди, че е съдействал на полицията и не може да разбере какво иска частния обвинител
Съдът, като взе под внимание направените от подсъдимият по реда на чл. 371, т. 2 от НПК самопризнания в съдебно заседание и прецени събраните и приобщени по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:
Подсъдимият С.Д.Е. е роден на *** ***, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Белене, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан и е с ЕГН-**********.
На 09/10.09.2010 г. свид. С.А. паркирал собственото си моторно превозно средство – л.а. “Лада 1500” с рег. № СС 2283 СС в гр. С на бул. “Македония” в близост до интернет зала “Спайдър”. На същата дата около 23:00 ч. подсъдимия Е., минавайки покрай паркирания автомобил, се приближил и изтеглил намиращата се в горната част на капака решетка. После през получилия се отвор, дръпнал жилото и капака се отворил. С помощта на ножа, който носел, той прерязал една от клемите и взел акумулатора. После го занесъл в дома си. На следващия ден подсъдимия решил да предаде вещта в пункт за изкупуване на метали. Докато вървял към пункта, той срещнал по пътя свид. Теодор Георгиев, негов съсед. Обяснил му, че няма документ за самоличност и го помолил да използва неговата лична карта, за да предаде акумулатора. Свидетелят се съгласил. Преди да влязат в пункта, до подсъдимия спрял водач на автомобил, тип комби, който го попитал дали ще предава акумулатора и дали той е работещ. Подсъдимият му отговорил, че може да му го продаде за сумата от 20 лева, колкото ще му дадат на пункта. Непознатия се съгласил, дал на подсъдимия 20 лева и получил от последния акумулатора.
На 13.09.2010 г. свидетеля С.А. бил уведомен от свой роднина, че е забелязал, че в различни части на града има автомобили с взломени капаци и отнети акумулатори. Когато проверил автомобила си установил, че от двигателната част на автомобила му “Лада 1500” с рег. № СС 2283 СС липсва акумулатора, за която веднага открил документи в дома си и подал жалба до полицейските органи.
Видно от заключението на оценъчната експертиза, вещото лице приема, запознавайки се с предоставената по делото техническа заверка от пострадалия, че стойността на обикновен, използван 2 години акумулатор, 12 V е 70,00 /седемдесет лева/.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа: самопризнанията на подсъдимия по реда на чл.371, т.2 от НК и приетите по делото доказателства, събрани в хода на проведеното Досъдебно производство № 629/2010 г. по описа на РУП - С. Съдът дава вяра на свидетелските показания, тъй като същите са логични и безпротиворечиви, както и на обясненията на подсъдимия. Гореописаните доказателства, обсъдени в своята съвкупност и поотделно, по безспорен и категоричен начин установяват описаната фактическа обстановка в обвинителния акт, авторството на деянието и вината на подсъдимия С.Д.Е..
От правна страна:
При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът прие, че подсъдимия С.Д.Е. е извършил престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, тъй като през периода от 10.09.2010 г. – 13.09.2010 г. в гр. С, в условият
 
19 ЧНД No 114/2011 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК ОС ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СИЛИСТРА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА
Н.А.Н. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Определение от 23.02.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
На осн. чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК, СЪДЪТ ОТХВЪРЛЯ искането на ГД «Изпълнение на наказанията», ОС «ИН» - Силистра за групиране на наказанията по НОХД № 1143/2009 г. по описа на СРС, НОХД № 1245/2010 г. по описа на СРС и НОХД № 828/2010 г. по описа на СРС на осъдения Н.А.Н. като неоснователно.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 114/2011 г. по описа на СРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред СОС в 7 - дневен срок, считано от днес.

 
20 НЧХД No 180/2011 НЧХД Р.С.Н. Г.Б.П. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Разпореждане от 02.03.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по НЧХД № 180 по описа на Силистренски районен съд за 2011 г.
Препис от разпореждането да се връчи на Р.С.Н..
Разпореждането подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в петнадесетдневен срок от връчването на преписа.

 
21 НОХД No 184/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Г.Е.Г. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Споразумение от 02.03.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ИЗЛАГА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:
ПОДС. Г.Е.Г. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, пенсионер, неосъждан с ЕГН ********** се признава за виновен за това, че на 10.02.2011 г. в гр. Силистра, по ул. Патриарх Ефтимий, срещу дом № 60, е управлявал МПС – товарен автомобил, марка „Фолксваген – Транспортер” с рег. № СС 1618 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,41 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410 +”, с фабричен № 0124, поради което и на основание чл. 353б, ал. 1 от НК му налага наказание лишаване от свобода за срок от три месеца. На основание чл. 66 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години.
На осн. чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т. 7, НК ЛИШАВА подс. Г.Е.Г. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал. 4, НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред.

СЪДЪТ съобразявайки съдържанието на постигнатото между страните споразумение, намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което

О П Р Е Д Е Л И :
ОДОБРЯВА постигнатото днес между страните споразумение по НОХД № 184/2011г.

На осн. чл. 309, НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.Е.Г. по настоящето дело мярка за неотклонение “Подписка”.

Предвид така одобреното споразумение, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА с последиците на влязла в сила присъда, наказателното производство, образувано срещу Г.Е.Г. по нохд 184/2011г на СРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


Г.Е.Г.
ПОДС. Г.Е.Г. се признава за виновен, поради което и на основание чл. 353б, ал. 1 от НК му налага наказание лишаване от свобода за срок от три месеца. На основание чл. 66 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години.
На осн. чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т. 7, НК ЛИШАВА подс. Г.Е.Г. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал. 4, НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред.


 
22 ЧНД No 208/2011 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Л.З.И. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Разпореждане от 02.03.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по ЧНД № 208/2011г. по описа на Силистренски районен съд като недопустимо.
ИЗПРАЩАМ ЧНД № 208/2011г. по описа на Силистренски районен съд по компетентност на Районен съд- гр. Д..
Копие от настоящето разпореждане да се изпрати на РП- Сс за сведение.

 
23 Гражданско дело No 1484/2009 Облигационни искове ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СТУДЕНТИ ООД Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 09.07.2010г., в законна сила от 05.03.2011г.
ОСЪЖДА “СТУДЕНТИ” ООД с ЕИК 118578984, със седалище и адрес на управление гр.Силистра, ул. Аспарух № 19, ет. 4, ап. 10, представляван от управителя Ахмет Хюсеин Пънар, да заплати на Технически университет – Варна с ЕИК 000083626, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Студентска № 1, представляван от ректора О.Ф., сумата от 15 360.00 /петнадесет хиляди триста и шестдесет / лева, представляваща неплатена наемна цена за периода февруари 2009 г. до месец април 2009 г. включително, за ползването на обект - заведение за бързо хранене с площ от 492 кв.м. , състоящ се от салон, спомагателни помещения, барбекю, открита и покрита площ, построени върху държавна земя, намиращ се в гр. Варна, ул. Студентска № 1, по Договор наем на недвижим имот, сключен на 14. 07. 2006 г. помежду им, сумата от 214.80 / двеста и четиринадесет лв. и 80 ст./ лева, представляваща разноски за електроенергия за месеците февруари и март 2009г., ведно със законната лихва от датата на завеждането на иска 13. 08. 2009 г. до окончателното й изплащане, лихва за забава за периода 04. 03. 2009 г. – 13. 08. 2009 г. в размер на 740.20 / седемстотин и четиридесет лв. и 20 ст. / лева и разноски за производството в размер на 1 721.80 /хиляда седемстотин двадесет и един лв. и 80 ст./ лева.
Решението подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
24 Гражданско дело No 2457/2010 Издръжка Н.Й.Н. Й.Н.Й. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ОСЪЖДА Й.Н.Й. с ЕГН ********** ***, да заплаща на Н.Й.Н. с ЕГН ********** ***, ежемесечна издръжка в размер на 70 лв. (седемдесет лева), считано от 18.11.2010г. до завършване на обучението й в средно учебно заведение, до навършване на 20-годишна възраст, или настъпването на друга законна причина за нейното изменение или прекратяване, като иска за разликата над 70 лева до пълния претендиран размер от 80 лева месечно, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Й.Н.Й. с ЕГН ********** ***, да заплати на Н.Й.Н. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 210 лв. (двеста и десет лева), представляваща издръжка за минало време за периода от 01.08.2010г. до 17.11.2010г.
ОСЪЖДА Й.Н.Й. с ЕГН ********** ***, да заплати на Н.Й.Н. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 10,50 лв. (десет лева и 50 ст.), представляваща направени по делото разноски, съобразно уважената част на иска.
ОСЪЖДА Н.Й.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Й.Н.Й. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 18,70 лв. (осемнадесет лева и 70 ст.), представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, съобразно отхвърлената част на иска.
ОСЪЖДА Й.Н.Й. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Силистренския районен съд държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 109,20 лв. (сто и девет лева и 20 ст.)

ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта, относно издръжката.

Решението подлежи на обжалване пред Силистренския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
25 НАХД No 758/2010 По ЗА, ЗДДС и ДОПК С.И.Х. ТД НА НАП ГР. ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 07.03.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3082/24.06.2010г., издадено от заместник-директор на ТД на НАП гр.Варна, с което на С.И.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.104, ал.1 от Закона за здравното осигуряване е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000.00(две хиляди) лева, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Силистра, по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
26 НАХД No 1085/2010 По ЗГ и ЗЛОД С.Р.М. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №120/ 21.09.2010г. на Директора на Държавно горско стопанство- Силистра, издадено въз основа на АУАН № 120/ 01.06.2010г., с което на основание чл.102 ал.1 от Закона за горите е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 50 / петдесет / лева, обезщетение в размер на 125 / сто двадесет и пет / лева в полза на ДГС- Силистра и предмета на нарушението иззет в полза на ДГС- Силистра на С.Р. ***, ЕГН ********** за извършено административно нарушение по чл.80 ал.16 от Закона за горите като законосъобразно, обосновано и правилно.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред САС, считано от датата на съобщаването му.


 
27 НОХД No 1221/2010 Гл.XI.Нарк.в-ва - чл.354, 354а,ал.5, 354в, ал.1, 356 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.Ф.Г. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Присъда от 16.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ф.Г., роден на ***г***, с постоянен гр. Силистра, ул.”Витоша” №2, вх. А, ет.5, ап.14, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
За времето 21.08.2010г. - 22.08.2010г. в гр.Силистра, в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – хероин с нетно тегло 1.0317грама и активен наркотично действащ компонент диацетилморфин 1,5 тегловни процента и хероин с нетно тегло 0.0780 грама и активен наркотично действащ компонент диацетилморфин 1,5 тегловни процента, на обща стойност 44.39 лева, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1 от НК вр. чл.26 от НК и чл.58а от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева.
На основание чл. 60 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ф.Г. със снета самоличност, за ВИНОВЕН в това че:
На 21.08.2010г. в гр.Силистра е отнел чужди движими вещи – един брой мобилен телефонен апарат „Нокия” модел 2720 и сумата 210 евро, всичко на обща стойност 530.72 лева от владението на Х.А.Д. от Германия, портмоне от кожа, парична сума в размер на 184 евро и сума в размер на 160 румънски леи от владението на С.В.Д. от Германия, като всички отнети вещи на обща стойност 968.96 лева, без съгласие на владелците и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 от НК вр.чл.194, ал.1 вр. чл.28 от НК и чл.58а от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като го оправдава по обвинението за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр.чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК.

На основание чл. 60 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор.

На основание чл.25, ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК, определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия Д.Ф.Г. измежду определените с настоящата присъда и налага най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като присъединява изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 2000.00 лева.

На основание чл. 60 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор.

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ф.Г. (със снета самоличност), на основание чл.189, ал.3 от НПК, да заплати по сметка на СРС сумата 272.00 (двеста седемдесет и два) лева, представляваща направените по делото разноски и държавна такса в размер на пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
Вещественото доказателство - 1бр. слънчеви очила да се върнат на подсъдимия Г., останалите веществени доказателства – 2 бр. спринцовки, 2бр. игли, 1бр. хирургически скалпел, 1бр. червена запалка, 1 бр. обеца с прозрачен камък и 1бр. нокторезачка се отнемат и следва да се унищожат.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Силистренски окръжен съд.

На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка” на подсъдимия Д.Ф.Г., ЕГН **********.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Силистренски окръжен съд по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от днес.

Д.Ф.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ф.Г., ЕГН ********** за ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1 от НК вр. чл.26 от НК и чл.58а от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева.
На основание чл. 60 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ф.Г. със снета самоличност, за ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 от НК вр.чл.194, ал.1 вр. чл.28 от НК и чл.58а от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като го оправдава по обвинението за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр.чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК.

На основание чл. 60 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор.

На основание чл.25, ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК, определя едно общо най-тежко наказание на подсъдимия Д.Ф.Г. измежду определените с настоящата присъда и налага най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като присъединява изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 2000.00 лева.

На основание чл. 60 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка” на подсъдимия Д.Ф.Г., ЕГН **********.


Мотиви от 09.03.2011г.
МОТИВИ към присъдата по НОХД № 1221
по описа на Силистренски районен съд за 2010 г.

Районна прокуратура - Силистра е внесла обвинителен акт срещу подсъдимия Д.Ф.Г. с обвинение за извършено престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо вр. чл.26 от НК, затова че за времето 21.08.2010г. - 22.08.2010г. в гр.Силистра, в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – хероин с нетно тегло 1.0317грама и активен наркотично действащ компонент диацетилморфин 1,5 тегловни процента и хероин с нетно тегло 0.0780 грама и активен наркотично действащ компонент диацетилморфин 1,5 тегловни процента, на обща стойност 44.39 лева и за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „б” от НК, затова че на 21.08.2010г. в гр.Силистра е отнел чужди движими вещи – един брой мобилен телефонен апарат „Нокия” модел 2720 и сумата 210.00 евро, всичко на обща стойност 530.72 лева от владението на Х.А.Д. от Германия, портмоне от кожа, парична сума в размер на 184.00 евро и сума в размер на 160.00 румънски леи от владението на С.В.Д. от Германия, като всички отнети вещи на обща стойност 968.96 лева, без съгласие на владелците и с намерение противозаконно да ги присвои.
Производството пред първоинстанционния съд е проведено по реда на глава ХХVІІ от НПК - при условията на чл.371, т.2 вр. чл.372 и чл.373 от НПК.
Представителят на СРП, в хода на съдебните прения, намира изложените в обвинителния акт факти за изяснени, отчитайки самопризнанието на подсъдимия за двете описани в обвинителния акт престъпления. Предлага размерът на наказанието за всяко от престъпленията да бъде определен при условията на чл.58а, ал.1 от НК и да не бъде намаляван с повече от една трета, като за това по чл.354а, ал.3 от НК да бъде наложена и кумулативно предвидената в закона санкция „глоба”, както и наказанията „лишаване от свобода” да бъдат изтърпени ефективно при строг режим в затвор.
Защитникът на подсъдимия счита, че признатите от подзащитния му факти и обстоятелства следва да се приемат така както са отразени в обвинителния акт. Същевременно изразява становище за неправилно квалифициране на всяко от двете престъпления, за които подсъдимият се признава за виновен в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК. По отношение престъплението по чл.354а, ал.3, т.1 от НК счита, че се касае за маловажен случай предвид количеството на намерения у подсъдимия наркотик – хероин и заключението на СПЕ, че подсъдимият Г. е с тежка наркотична зависимост към хероина, с оглед което деянието следва да се преквалифицира по чл.354а, ал.5 от НК и размера на наказанието по вид глоба да се определи при наличието на смекчаващо обстоятелство, а именно физическата потребност на подсъдимия да приеме хероин. Спрямо квалификацията за извършване на кражбата в условията на опасен рецидив счита, че деянието по настоящото дело е извършено преди да е имало влязла в сила присъда по предходните шест дела, като останалите преди тях осъждания не обуславят наличието на хипотезата на чл.29, ал.1, б.”6” от НК.
В последната си дума подсъдимият изразява съжаление за стореното.
Подсъдимият Д.Ф.Г. признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт с изразено съгласие да не се събират доказателства за тези факти. С постановеното по чл.372, ал.4 от НПК протоколно определение от 16.02.2011г. и съобразно визираната разпоредба, съдът прие така направеното самопризнание, подкрепящо се от съответните, събрани в досъдебното производство доказателства.
Въз основа на направеното самопризнание, преценка и обсъждане на доказателствения материал, събран на досъдебното производство по реда и начина, предвиден от процесуалния закон, съдът приема за изяснено от фактическа страна следното:
Подсъдимият Д.Ф.Г. е роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********.
На 21.08.2010г. в следобедните часове свидетелите П. и Г. –служители при РУ „Полиция” гр.Силистра, изпълняващи служебните си задължения, били изпратени по сигнал от ОДЧ да посетят района на Младежкия дом в гр.Силистра поради подаден сигнал за изпаднало в безпомощно състояние лице. При пристигането им на указаното място служителите видели млад мъж, лежащ на земята, в когото разпознали Д.Ф.Г. и в близост до него поставени в найлонова кесия – запалка, 2 бр.кутии цигари, зарядно устройство за мобилен телефон, хирургически скалпел. След като го изправили и му помогнали да седне на намиращите се в близост стълби, двамата свидетели поканили подсъдимия да извади предметите, намиращи се в джобовете му. Подсъдимият извадил игли, две спринцовки, хартиено пликче, съдържащо кафяво прахообразно вещество, калъф за лични документи с лична карта на лицето В.Д. и два броя мобилни телефони марки „Нокия” и „LG”. Извършен бил оглед на местопроизшествие като кафявото прахообразно вещество било тествано с полеви наркотест и реагирало на хероин с отчетено при претеглянето му от електронната везна тегло от 7.32грама.
На 22.08.2010г., в изпълнение на служебните си задължения, свидетелите Д. и И. ***, група „Охрана и опазване на обществения ред”, извършвали обход по ул. „Янко Тодоров” в гр.Силистра. Около 14.30 часа видели подсъдимия Г. пред блок № 25, който се движел залитайки и го спрели за проверка. След отвеждането му в РУП у подсъдимия било установено хартиено пликче, пъхнато в целофана на кутия с цигари, като същият заявил пред служителите, че то съдържа хероин. Извършен бил оглед на местопроизшествие, при който съдържащото се в хартиеното пликче кафяво прахообразно вещество реагирало при тестването му с полеви наркотест на хероин и отчетено при претеглянето му от електронната везна тегло 0.22 грама. Намерените у подсъдимия количества хероин на 21.08.2010г. и 22.08.2010г. били иззети.
На 21.08.2010г. в ранните утрешни часове подсъдимият Г. влязъл в жилището на св.В.Д.,***, откъдето взел мобилен телефонен апарат „Нокия” модел 2720, 210.00 евро, портмоне от кожа, парична сума в размер на 184.00 евро и сума в размер на 160.00 румънски леи. Около 05.30 часа св.В.Д., живеещ в жилището на горепосочения адрес, станал, за да отиде до санитарния възел, като му направило впечатление, че осветлението на стълбището е включено. Погледнал към стълбището на входа и видял подсъдимия Г.. Последният го изгледал втренчено за няколко минути, когато св.Д. го попитал какво прави в дома му. След това подсъдимият заминал, а свидетелят се обадил в полицията, тъй като установил, че липсвали ключовете за входната врата на жилището му. Към 16.00 часа на същия ден - 21.08.2010г., полицейски служители пристигнали в дома на св.В.Д., който им разказал за случилото се, а полицаите го уведомили, че личната му карта е в тях и му я върнали. След два дни синът на св.В.Д. – св.С.Д. и снаха му Х.Д., живеещи в Германия и които всяка година посещавали и гостували на св.В.Д. в България, се завърнали от почивка на море, прекарана в с.Кранево. Тъй като били отседнали в дома на св.Д. и съответно оставили там повечето от вещите си, при завръщането им от море, синът и снахата установили, че в ползваната от тях стая липсват вещи и пари, а именно един брой мобилен телефонен апарат „Нокия” модел 2720, сумата 210.00 евро, собственост на св.Х.А.Д., портмоне от кожа, парична сума в размер на 184.00 евро и сума в размер на 160.00 румънски леи, собственост на св.С.В.Д.. Седмица по-късно под
 
28 НОХД No 1280/2010 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Н.Р.Н. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Присъда от 16.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
Признава подсъдимия Н.Р.Н., български гражданин, женен, осъждан, с начално образование, с ЕГН:**********, за виновен в това, че на 01.10.2010 год. в с.Калипетрово обл.Силистра е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил “Сеат Толедо” с ДК№СС7742СА, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343В , ал.2 от НК във връзка с чл.54 и чл. 36 от същия кодекс му налага наказание лишаване от свобода са срок от пет месеца, което да започне при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

На основание чл.309 от НПК, Силистренския Районен съд,

О П Р Е Д Е Л И:

Изменя взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия Н. по НОХД№1280/2010 год. на СРС- от “Задържане под стража” в “Подписка”.
Препис от определението да се изпрати на РУ на МВР Силистра.
Определението подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренския окръжен съд.


Н.Р.Н.
Признава подсъдимия Н.Р.Н., за виновен, поради което и на основание чл.343В , ал.2 от НК във връзка с чл.54 и чл. 36 от същия кодекс му налага наказание лишаване от свобода са срок от пет месеца, което да започне при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.


Мотиви от 16.02.2011г.
М О Т И В И
КЪМ ПРИСЪДА № …../ 16.02.2011 г.
ПО НОХД № 1280 ПО ОПИСА НА СРС ЗА 2010 г .Подсъдимият Н.Р.Н., български гражданин, женен, осъждан, с начално образование, с ЕГН:**********, е предаден на съд за това, че на 01.10.2010 год. в с.Калипетрово обл.Силистра е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил “Сеат Толедо” с ДК№СС7742СА, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление, за което Силистренска районна прокуратура е повдигнала обвинение по чл.343В , ал.2 от НК.

Това обвинение се поддържа и при разглеждането на делото.

След като прецени събраните в хода на съдебното следствие доказателства , съдът прие за установена следната фактическа обстановка :

На 01.10.2010 година, около 23,20 часа подсъдимия управлявал МПС по ул.”Р.Блъсков” в с.Калипетрово. Същият бил спрян за проверка от свидетелите К. и Д.. Те поискали документите на подсъдимия и установили, че същият не носи свидетелство за управление на МПС. Тогава се обадили на дежурния в ОД на МВР и установили, че подсъдимия изобщо няма свидетелство за управление на МПС. За допуснатото нарушение съставил акт. В последствие било установено, че подсъдимия е бил наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление №404/2010 год. на Началника на РУП-Дулово. Деянието на подсъдимия е извършено в едногодишния срок от налагането на административното наказание за управление на МПС без съответно свидетелство.
От така изяснената и възприето от съда фактическа обстановка, потвърждаваща се от всички събрани в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателствени средства, а именно свидетелските показания на свидетелите К. и Д., акт за установяване на нарушение, наказателно постановление и справка от сектор КАТ, се налагат следните изводи:
От обективна страна, деянието е довършено с действието по управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление.
От субективна страна обвиняемият е действал виновно с форма на вината – умисъл. Той е съзнавал, че е неправоспособен като водач на МПС, че спрямо него има наложено административно наказание за управление на МПС, без свидетелство за управление и в едногодишния срок от наказването му по административен ред отново съзнателно е участвал в пътното движение като водач на лек автомобил, без да притежава необходимия документ за правоуправление.
За деянието на подсъдимия е предвидено наказание лишаване от свобода до две години, но по отношение на него не са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност, тъй като същия е осъждан многократно за престъпления от общ характер.
При индивидуализацията на наказанието, не бе отчетено наличието на отегчаващи и ли смекчаващи отговорността обстоятелства, което мотивира съда да наложи наказание по вид лишаване от свобода за срок от пет месеца. Предвид завишената степен на обществена опасност на дееца, съдът намира, че за превъзпитанието му е необходимо то да бъде ефективно изтърпяно.

По изложените съображения, съдът постанови присъдата.

Районен съдия: 
29 НАХД No 1295/2010 По ЗД по пътищата Р.Н.Р. ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 09.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ИЗМЕНЯ НП № 1337/26.11.2010 г. на началника на Сектор ПП при ОДП Силистра, в частта в която е било наложено административно наказание Р.Н.Р. с ЕГН **********,*** лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца за извършени нарушения по чл. 140, ал. 1, предл. 1, ЗДвП, като вместо това налага на същия административно наказание Лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца. В останалата част НП е влязло в сила. Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски Административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
30 НОХД No 1298/2010 ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ И КОМП. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА А.Х.А. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Присъда от 15.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.А.- родена на *** ***, живуща ***, български гражданин, грамотна- с начално образование, неработи, неомъжена, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 23.11.2009 год. в гр.Силистра пред служител на ПП-КАТ-Силистра съзнателно се е ползвал от неистински официален документ- Свидетелство за завършено основно образование серия Е-2001, №031964 с рег.№93 от 26.06.2001 год., издадено от ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел, обл.Добрич на името на А.Х.А. с ЕГН ********** ***, като за самото му съставяне не може да и се търси наказателна отговорност - престъпление по 316, във вр. с чл.308 ал.ІІ от НК, поради което и на осн. чл.36 и чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК И НАЛАГА НАКАЗАНИЕ “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една година.
-
На основание чл.53 ал.ІІ б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата Свидетелство за завършено основно образование серия Е-2001, №031964 с рег.№93 от 26.06.2001 год., издадено от ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел, обл.Добрич, което след влизане в сила на присъдата да бъде унищожено.

Осъжда А.Х.А. с установена самоличност да заплати по сметка на Районен съд гр.Силистра сумата от 65,00 лева разноски по делото.

Присъдата подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок.
На осн. чл.309 НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка”, взета на подсъдимата А.Х.А. в досъдебната фаза на наказателното производство.

Определението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в 7-дневен срок с частна жалба или частен протест отделно от присъдата.А.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.А., с ЕГН ********** за ВИНОВНА за престъпление по 316, във вр. с чл.308 ал.ІІ от НК, поради което и на осн. чл.36 и чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК И НАЛАГА НАКАЗАНИЕ “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една година.


Мотиви от 15.03.2011г.
Мотиви към присъда № 131 / 15.02.2011 г.,
постановена по НОХД № 1298/2010 г. на СРС

Производството пред РС Силистра е образувано по внесен от Районна прокуратура Силистра обвинителен акт срещу подсъдимата А.Х.А.- родена на *** ***, живуща ***, български гражданин, грамотна- с начално образование, неработи, неомъжена, неосъждан, с ЕГН **********, която е обвинена в това, че на 23.11.2009 год. в гр.Силистра пред служител на ПП-КАТ-Силистра съзнателно се е ползвал от неистински официален документ- Свидетелство за завършено основно образование серия Е-2001, №031964 с рег.№93 от 26.06.2001 год., издадено от ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел, обл.Добрич на името на А.Х.А. с ЕГН ********** ***, като за самото му съставяне не може да и се търси наказателна отговорност - престъпление по 316, във вр. с чл.308 ал.ІІ от НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа така повдигнатото обвинение, което намира за доказано. Пледира за налагане на наказание с приложението на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК по вид “Пробация” и конкретизира пробационни мерки и срока им. Подробно анализира доказателствата и аргументирано излага становището си.

Подсъдимата А. се признава за виновна, и дава кратки обяснения, които спомагат за разкриване на обективната истина.

Съдът след като взе предвид становищата на страните и събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства намери за установено от фактическа страна следното:
На 23.11.2009 г. в сектор “ПП-КАТ” при ОД на МВР гр.Силистра подс.А. подал заявление с вх.№ 2-4372/15-12-2009 год., подписано от нея за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Ведно със заявлението подсъдимата представила и свидетелство за завършено основно образование, Е-2001, №031964 с рег.№93 от 26.06.2001 год., издадено от ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел. Документите били приети от свид.В., която работи в сектор “ПП-КАТ” при ОД на МВР гр.Силистра.
При извършването на последваща проверка се констатирало, че подс.А. нямала завършено основно образование. Видно от писмените доказателства, предоставени от Директора на ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел, че в учебното заведение подсъдимата не е учила до осми клас, не и е било издавано процесното свидетелство за завършена образователна степен. Приложени са фотокопия на Главна книга на учебното заведение, Книга за вписвания на издадените свидетелства за завършено основно образование, както и копие на автентична бланка на свидетелство за завършено основно образование използвани през 2001 год. в ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел. Безспорно писмените доказателства сочат, че на подсъдимата А.Х.А. не и е издавано така индивидуализираното свидетелство за завършено основно образование. От посочените лица в неистинския официален документ за класен ръководител и директор единствено последния е работил в училището в инкриминирания период. Използваните бланка за завършено образование и щемпел на печат не са на училището. За посочените обстоятелства са събрани и гласни доказателства, чрез разпит на свид.Г.С. - директор на училището.
На основание чл.151 ал.ІІ ЗДП за да бъде издадено СУМПС лицето подало заявление следва да представи свидетелства за завършено основно образование. Посоченото изискване на закона е мотивирало подсъдимата да търси лице което да и издаде такъв документ за завършена образователна степен. До приключването и на съдебното производство не е бил установен автора на свидетелство за завършено основно образование. Подс.А. дава обяснение, че лице от гр.Добрич и изготвил дипломата за завършено основно образование. Освен това заявява, че не е учила до осми клас в това училище. Ходила е на училище единствено до трети клас. За дипломата е заплатила сумата от 350 лева.
Заключението на вещото лице по криминалистическата експертиза е, че бланката на свидетелство за завършено основно образование, Е-2001, №031964СУ не е ценен образец. В графата за „Директор” на същия документ подписа не е положен от Г.С.Г.- Директор на ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел. Ръкописния текст „Вярно с оригинала” и подписа положен под него във фотокопие на свидетелство за завършено основно образование, Е-2001, №031964 с рег.№93 от 26.06.2001 год., издадено от ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел на А.Х.А. са изпълнени от последната.
Справката за съдимост, като писмено доказателство сочи, че подс.А. не е осъждана.
От обективна страна се установява, че подс.А. е извършила престъпление от общ характер по чл.316, във вр. с чл.308 ал.ІІ, тъй като на 23.11.2009 г. в гр.Силистра, пред сектор “ПП-КАТ” при ОД на МВР гр.Силистра съзнателно се е ползвала от неистински официален документ- свидетелство за завършено основно образование, Е-2001, №031964 с рег.№93 от 26.06.2001 год. с издател ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел, като за самото му съставяне не може да и се търси наказателна отговорност.
От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл. Подс.А. се е снабдила със Свидетелство за завършено основно образование, като е знаела, че не е завършила такава образователна степен, като целта и е била неистинския документ да и послужи при издаването на Свидетелството за управление на МПС.
Обвинението е безспорно доказано от показанията на свидетелите, самопризнанията на подсъдимата, веществено доказателство Свидетелство за завършено основно образование, серия Е-2001, №031964 с рег.№93 от 26.06.2001 год. с издател ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел, писмените доказателства- фотокопия на заявление с вх.№ 2-4372 от 15.12.2009 год., фотокопия на Главна книга на учебното заведение, Книга за вписвания на издадените свидетелства за завършено основно образование, както и копие на автентична бланка на свидетелство за завършено основно образование използвани през 2001 год. в ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел, криминалистическата експертиза, справка за съдимост и др..
Смекчаващи отговорността обстоятелства съда отчете чистото съдебно минал, направените самопризнания, младата възраст, неопитността на подсъдимата, желанието да се сдобие със свидетелства за управление на МПС, социално икономическите условия в които живее семейството. Съда не отчете отегчаващи отговорността обстоятелства. В случая при определяне вида на наказанието се приложи разпоредба на чл.55, ал.І, т.2, б.”б” от НК. „Лишаване от свобода” бе заменено в наказание „Пробация”. Съда конкретизира пробационните мерки като освен задължителните, постанови и безвъзмезден труд в полза на обществото. Срока бе определен за една година. Съда намери, че по този начин ще бъдат постигнати целите на наказанието да се въздейства върху подсъдимата да се поправи и превъзпита.

На основание чл.53 ал.ІІ, б.”а” от НПК съда постанови вещественото доказателство- Свидетелство за завършено основно образование, серия Е-2001, №031964 с рег.№93 от 26.06.2001 год. с издател ОУ „Паисий Хилендарски” с.Безмер, общ.Тервел, на А.Х.А. с ЕГН ********** да бъде отнето в полза на държавата и след влизане в сила на съдебния акт да бъде унищожено съобразно правилата на ПАРОАВАС.

Подс.А. бе осъдена да заплати направените по делото разноски, а мярката за неотклонение взета от досъдебното производство беше потвърдена.

По изложените съображения, съдът постанови присъдата си.


Районен съдия:


 
31 НАХД No 95/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА В.Х.Д. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 16.02.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
На осн. чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във вр. с чл. 78а от НК, СЪДЪТ ПРИЗНАВА обв. В.Х.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, служител в „Косер” АД – Силистра, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.11.2010 г. в гр. Силистра без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – хероин с нетно тегло 0.1139 гр. с активно действащ компонент диацетилморфин – 22 % - тегловни процента, на стойност 7.40 лв., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на осн. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
На осн. чл. 354а, ал. 6 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението и УНИЩОЖАВА съобразно ПАРОАВА, веществените доказателства по делото, а именно 3 бр. хартиени пликчета.
ОСЪЖДА обвиняемия В.Х.Д. със снета по делото самоличност да заплати по сметката на СРС сумата от 33.00 /тридесет и три/лева, представляваща направени разноски в производството.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” на подс. Д. по настоящето наказателно производство.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред СОС в 15 - дневен срок от днес.

В.Х.Д.
ВИНОВЕН, поради което и на осн. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка”
 
32 НОХД No 195/2011 Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Н.И.Д. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Споразумение от 07.03.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
СЪДЪТ счита, че внесеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 197

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 195/2011 г. по описа на Силистренски районен съд и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМАТА Н.И.Д., 34 годишна, българска гражданка, с постоянен адрес ***8, със средно образование, омъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН ********** се признава за виновна за това, че на 18.01.2011 г. в с.Босна, в жилището на ул.”Трета” № 18 държи акцизни стоки по смисъла на чл.4, ал.1, във вр. с чл.2, т.2 и чл.11 от Закона за акцизите и данъчните складове, а именно – цигари 67 бр. кутии от марка „Голд Маунт” /общо 1340 къса/ и 56 бр. кутии с по 20 къса цигари марка „Вигор Премиум слимс” общо 1120 къса, или общо 123 бр. кутии цигари, всичко на обща стойност 922.50 лева без бандерол /по смисъла на чл.4, т.7 от ЗАДС и чл.25, ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия/, като такъв се изисква по закон – чл.28, ал.1 от ЗТТИ и случаят е немаловажен, поради което и на основание чл. чл. 234, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на същото за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
На осн. чл.55, ал.3 от НК СЪДЪТ не налага наказание глоба на подс. Н.И.Д..
На основание чл. 189 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Н.И.Д. да заплати по сметка на Силистренски районен съд направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 50,00 /петдесет/ лева за изготвяне на съдебно-ценова експертиза.
На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК и чл.53 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата 67 бр. кутии от марка „Горд Маунт” и 56 бр. кутии „Вигор Премиум слимс” доказателство по делото в ДП № 17/2011 г. по описа на ОД на МВР – Силистра.
На основание чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Н.И.Д. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид така одобреното споразумение, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 195/2011 г. по описа на Силистренски районен съд по отношение на подсъдимата Н.И.Д., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Н.И.Д.
ПОДСЪДИМАТА Н.И.Д., с ЕГН ********** се признава за виновна, поради което и на основание чл. чл. 234, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на същото за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Н.И.Д. мярка за неотклонение „Подписка”.


 
33 НОХД No 203/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Н.Н.Ц. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Споразумение от 07.03.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.

Обвиняемият Н.Н.Ц., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, учащ в ПГЛП „П.Славейков” гр.Силистра, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:
На 31.12.2010 год. от магазин за плодове и зеленчуци на фирма „Илко 92” ООД, находящ се на Общински пазар - гр.Силистра, обл.Силистра, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си разумни подбуди, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – сумата от 138,00 лева и 5,00 евро от владението на Е.О.Ю. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство вещите са били върнати - престъпление по чл.197,т.3 от НК във вр. с чл. 195, ал. 1, т.3 НК, във вр. с чл. 194, ал.1 и чл. 63, ал.1,т.3 от НК, поради което и на основание чл.36 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3/три/пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от една година.

Осъжда обвиняемия Н.Н.Ц. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Силистренски районен съд сумата от 102,00 / сто и два / лева, представляваща направените в наказателното производство разноски.
На основание чл.382, ал.10 от НПК пострадалия Е.О.Ю. *** да бъде уведомен за постигнатото между страните споразумение, с указание, че може да предяви гр. иск за неимуществени вреди пред граждански съд.
Съдът на основание чл.384 от НПК, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 203/2011 год. по описа на СРС срещу обвиняемия Н.Н.Ц., поради постигане на споразумение.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия Н.Н.Ц. мярка за неотклонение „Под надзор на инспектор ДПС”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.


Н.Н.Ц.
Обвиняемият Н.Н.Ц., с ЕГН **********, се признава за виновен за престъпление по чл.197,т.3 от НК във вр. с чл. 195, ал. 1, т.3 НК, във вр. с чл. 194, ал.1 и чл. 63, ал.1,т.3 от НК, поради което и на основание чл.36 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3/три/пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от една година.

 
34 Гражданско дело No 606/2009 Други дела Д.Р.П. Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД ГР.ВАРНА Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 31.01.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
Признава за установено по отношение на “Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ”АД, че Д.Р.П. , с ЕГН **********, не дължи сумата от 1166.79 лева по фактура №0127587811/18.12.2008г.
ОСЪЖДА "Е. ОН България Продажби” АД, с ЕИК 103533691, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Р.П., с ЕГН **********,сумата от 130 /сто и тридесет/лева- разноски по гр.д.№606/2009г. по описа на СРС.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Силистра, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
35 Гражданско дело No 283/2010 Облигационни искове Н.В.Й. С.Д.С.,
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД
Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 04.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ОСЪЖДА ЗК”БЪЛГАРСКИ ИМОТИ”АД- гр.София, с ЕИК 831510265, ДА ЗАПЛАТИ на Н.В.Й., с ЕГН ********** ***, обезщетение за претърпените вреди при пътно-транспортно произшествие на 28. 09.2009 г. в гр. Силистра, причинено от С.Д.С., с ЕГН **********,***, при управлението на автомобил “Фолксваген пасат”, с рег.№ 356LSH, при действието на сключен със ЗК”БЪЛГАРСКИ ИМОТИ”АД договор за застраховка “Гражданска отговорност, както следва:
• обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 860 / осемстотин и шестдесет/ лева, представляващо разликата между действителните вреди,причинени на автомобила- 2210 лева и заплатено застрахователно обезщетение -1349 лева.
• обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 500. 00 (петстотин лева),
ведно със законната лихва върху размера на присъдените обезщетения, считано от 26. 02. 2010 г. до окончателното им изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 336.85(триста тридесет и шест лв. и 85 ст.) лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред СОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
36 Гражданско дело No 2606/2010 Други дела С.С.С. ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Силистра, в качеството му на правоприемник на ОУ “Стефан Караджа” гр. Силистра, че С.С.С. с ЕГН ********** е завършил основно образование през учебната 1987 / 1988 г. и ЗАДЪЛЖАВА ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Силистра, в качеството му на правоприемник на ОУ “Стефан Караджа” гр. Силистра да състави СВИДЕТЕЛСТВО за завършено основно образование за удостоверяване на този факт.
Решението подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
37 Гражданско дело No 180/2011 Чл.19 ЗГР Н.Т.Т. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 15.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ДОПУСКА промяна в личното име на НЕДЕЛЯ Т.Т. с ЕГН ********** в Акт за раждане № 47/31.08.1942 г. на Смилецска община, Силистренска околия, обл. Русенска, като личното име за в бъдеще да се счита "Н.".
След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Община Силистра, гр.Силистра за отбелязване на промяната в името на молителката в акта за раждане и регистрите за населението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Силистра в двуседмичен срок, който за молителката тече от днес, а за Община Силистра и Районна прокуратура гр.Силистра – от датата на съобщаването му.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание.
 
38 Гражданско дело No 200/2011 Чл.19 ЗГР Н.К.Д. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ДОПУСКА промяна в личното име на НИКОЛА К.Д. с ЕГН: ********** по Акт за раждане № 332/05.06.1961 г. на ГНС гр. Силистра, окръг Силистренски, като за в бъдеще личното име да се счита – „Н.”.
След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Община Силистра, гр.Силистра за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за населението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Силистра в двуседмичен срок, който за молителя тече от днес, а за Община Силистра и Районна прокуратура гр.Силистра – от датата на съобщаването му.

 
39 НОХД No 1149/2010 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА К.Н.К. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Присъда от 17.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.К., роден на ***г***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, не работи, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това че:
За периода 01.01.2009г. – 27.10.2010г., след като е осъден с влязло в сила съдебно решение по гр.бр.д.№ 134/2002г. на Районен съд гр.Силистра и по силата на одобрената с влязло в сила Определение № 125/2010г. съдебна спогодба по гр.д. № 52/2010г. на Районен съд гр.Силистра да издържа свой низходящ - детето Кристияна Калоянова Николова, родена на ***г., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски (за 22 месеца), възлизащи на сумата 1160.00 (хиляда сто и шестдесет) лева, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.54 от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание по вид „Пробация” със следните пробационни мерки:
- На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;
- На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- На основание чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Силистренски окръжен съд.
На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.Н.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Силистренски окръжен съд по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от днес.

К.Н.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.К., ЕГН **********, за ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.54 от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание по вид „Пробация” със следните пробационни мерки:
- На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;
- На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- На основание чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.Н.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Мотиви от 01.03.2011г.
МОТИВИ към присъдата по НОХД № 1149
по описа на Силистренски районен съд за 2010 г.

Районна прокуратура - Силистра е внесла обвинителен акт срещу К.Н.К. за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, затова че през периода 01.01.2009г. – 27.10.2010г., след като е бил осъден с влязло в сила съдебно решение по гр.бр.д.№ 134/2002г. на Районен съд гр.Силистра да издържа свой низходящ - детето Кристияна Калоянова Николова, родена на ***г., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски (за 22 месеца), възлизащи на сумата 1160.00 (хиляда сто и шестдесет) лева.
Представителят на РП-Силистра, в хода на съдебните прения, изразява становище, че деянието е осъществено от обективна и субективна страна, позовава се на чистото съдебно минало на подсъдимия като смекчаващо отговорността му обстоятелство и същевременно не сочи отегчаващи такива. Пледира за налагане на наказание по вид „Пробация” с пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК с продължителност една година и безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа за срок от една година.
Подсъдимият К. прави изявление, че ще изпълни задължението си след една седмица и в последната си дума моли за налагане на наказание „Пробация”.
Съдът, след преценка и обсъждане на събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната взаимовръзка, намира за установено от фактическа страна следното:
Подсъдимият К.Н.К. е роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, разведен, не работи, неосъждан, ЕГН **********.
На 25.01.1997г. подсъдимият К. и св. И.И.С. сключили граждански брак, през време на който на 13.10.1997г. се родило детето Кристияна Калоянова Николова. С Решение № 109/31.10.2002г. по гражданско брачно дело № 134/2002г. на Районен съд гр.Силистра, влязло в сила на 05.12.2003г., бракът между двамата бил прекратен, като родителските права спрямо детето били предоставени на майката. Подсъдимият бил осъден да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 30.00 лева на детето си Кристияна чрез нейната майка и законна представителка св.С.. С влязло в сила Определение № 125/02.03.2010г. Силистренски районен съд е одобрил съдебна спогодба по гр.д. № 52/2010г., по силата на която първоначалният размер на издръжката бил увеличен на 80.00 лева и подсъдимият е бил длъжен да я заплаща ежемесечно на детето, считано от 14.01.2010г. до настъпване на обстоятелства, изключващи плащането.
От обясненията на подсъдимия, дадени в съдебно заседание и депозираните показания на св.С. се установява, че след прекратяване на брака им подсъдимият инцидентно през 2004г. е заплащал сумата от по 30.00 лева и еднократно за 2006г., като след този момент престанал да изпълнява задължението си докъм сключване на съдебната спогодба през 2010г., когато се е съгласил за увеличаване дължимия размер на издръжката на 80.00 лева. Дори и след това подсъдимият К. не предприел никакви действия по заплащане на тази издръжка. Издаден бил изпълнителен лист от 28.05.2010г. на правоимащото лице – детето Кристияна Николова, за събиране по принудителен ред на дължимият размер на издръжката от бащата - подсъдимият К..
В съдебно заседание подсъдимият посочва, че е безработен и това се явявало единствената причина, за да не изпълнява задължението си, като посочва, че е закупувал на детето си необходими вещи за училище и дрехи. Заявява, че е наясно с отговорността към детето си, но е съкратен от последната си работа и няма пари, за да изпълнява задължението си.
Гореизложените факти съдът намира за изяснени въз основа показанията на свидетелката С., депозирани в съдебно заседание, и от обясненията на подсъдимия, които при съпоставянето им се явяват еднопосочни и безпротиворечиви досежно релевантните факти. Отчетени са и приобщените по надлежния ред писмени доказателства – Решение № 109/31.10.2002 г. на СРС /л.8/, Спогодба № 125/ 02.03.2010 г. на СРС /л.9, протокол за предупреждение /л.12/, писмо изх.№ 43/2004 г. на ДСИ Стефка Недялкова /л.14/, изпълнителен лист от 28.05.2010 г. по спогодба № 125/2010 г. по гр.дело № 52/2010 г. на СРС /л.15/, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 28.10.2010 г. /л.20/, справка за съдимост рег.№ 1711/ 06.10.2010 г. издадена от Бюро за съдимост при СРС /л.22/, заверено копие на Удостоверение за раждане № 216714 от 20.10.1997 г. на Кристияна Калоянова Николова, справка за съдимост рег.№ 2137/03.12.2010г., издадена от Бюро за съдимост при СРС, които преценени и обсъдени в логическата им последователност и взаимовръзка с гласните доказателства сочат по несъмнен начин, че с деянието си подсъдимият К.Н.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 183, ал.1 от НК.
От обективна страна подсъдимият не е предприел действия по изпълнение на задължението си да издържа свой низходящ – дъщеря, след като за него такова е възникнало след като е осъден с влязло в сила съдебно решение по гр.бр.д.№ 134/2002г. на Районен съд гр.Силистра и по силата на одобрената с влязло в сила Определение № 125/2010г. съдебна спогодба по гр.д. № 52/2010г. на Районен съд гр.Силистра, приравняваща се на влязъл в сила съдебен акт, като съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – за 22 месеца, възлизащи на сумата 1160.00 (хиляда сто и шестдесет) лева.
От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при форма на вина пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасният му характер - наясно е бил, че лишава от дължимите средства детето си, необходими за неговото нормално и пълноценно обгрижване и свързани с правилното му физическо и психическо развитие, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването им.
За престъплението по чл.183, ал.1 от НК са предвидени алтернативно наказанията лишаване от свобода до една година или пробация. При определяне вида на наказанието и неговата индивидуализация бе отчетена сравнително високата степен на обществена опасност на извършеното, изразяваща се във възпрепятстване възможността за пълноценно обгрижване на детето поради неосигуряване на необходимите за нуждите му средства, ниската степен на обществена опасност на дееца, които е с чисто съдебно минало, съобразен бе факта на трудова незаетост на подсъдимия, което не го освобождава като цяло от задължението му да осигурява полагащата се по закон и съобразно влезлия в сила съдебен акт издръжка, както и липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства. Съдът намира, че наказание по вид „пробация” с пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа за срок от една година, се явява адекватно с оглед постигане на съответното превъзпитателно и превантивно въздействие спрямо подсъдимия.
Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
40 НАХД No 1174/2010 По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ ОЛИМП-ДАМЯН ВЕЛИКОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВАРНА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № В-17698/ 02.09.2010г. на Директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра към КЗП, издадено въз основа на АУАН № К-17698/ 13.08.2010г., с което на основание чл.72 от Закона за туризма е наложено административно наказание- „имуществена санкция” в размер на 1 000 / хиляда / лева на ЕТ”Олимп- Д.В.” със седалище и адрес на управление с. Алеково обл. СС ул.”Ал.Константинов” № 34 и представлявано от Д.И.В. ***, ЕГН ********** за извършено административно нарушение по чл.46 т.2 от Закона за туризма като законосъобразно, обосновано и правилно.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред САС, считано от датата на съобщаването му. 
41 НАХД No 14/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА К.С.К. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 10.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ПРИЗНАВА К.С.К. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с висше образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 15.11.2010 г. в гр.Силистра без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – хероин /с нетно тегло 0.1006 грама и активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин 20 тегловни процента/ на обща стойност 6.54 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същият да заплати в полза на държавата.
На основание чл.53, ал.1 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата 3 бр. листчета от бяла хартия /намиращи се в кориците на делото, в полиетиленово пликче/ и същите да останат като доказателство в кориците на делото.
На основание чл. 189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обв. К.С.К. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати по сметка на СРС направените в хода на наказателното производство разноски за химическа експертиза в размер на 48,00 /четиридесет и осем/ лева.
На основание чл. 309, ал.2 от НПК, ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.С.К. мярка за неотклонение „Подписка”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок по реда на Глава ХХІ от НПК.

К.С.К.
ПРИЗНАВА К.С.К.,с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същият да заплати в полза на държавата.
На основание чл. 309, ал.2 от НПК, ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.С.К. мярка за неотклонение „Подписка”.


 
42 НАХД No 97/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Н.Д.И. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 10.02.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ПРИЗНАВА подс. Н.Д.И. – 25 г., български гражданин, живущ ***, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.10.2010 г. в гр. Силистра, без надлежно разрешително, е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нетно тегло 0.2330 грама и активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 0.63 тегловни %, на стойност 1.40 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1, предл. първо от НК и на основание чл. 78а, ал. 5, във вр. с ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него деяние като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. Н.Д.И., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Силистра, частта от направените по делото разноски в размер общо на 48/четиридесет и осем/ лева.
На основание чл. 309 ал.2 от НПК, ОТМЕНЯ взетата мярката за неотклонение „Подписка” спрямо подс. Н.Д.И..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Силистра в 15-дневен срок по реда на Глава ХХІ от НПК, за подсъдимия считано от днес, а за РП - Силистра - от съобщаването му.

Н.Д.И.
ПРИЗНАВА подс. Н.Д.И. за ВИНОВЕН за престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1, предл. първо от НК и на основание чл. 78а, ал. 5, във вр. с ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него деяние като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.

 
43 НОХД No 216/2011 Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА М.А.Р. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Споразумение от 08.03.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ИЗЛАГА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:
Подсъдимият М.А.Р. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, не осъждан, с ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че на 27.02.2011 год., около 21.30 часа, в гр.Силистра, в кв.”Изток” е преодолял оградните заграждения по линията на границата, чрез механично прерязване на мрежата, и е излязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта между гранични пирамиди 658-659, поради което и на основание чл. 279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 лева.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение с последиците на влязла в сила присъда по наказателното производство, образувано срещу М.А.Р. по НОХД № 216/2011 г. на СРС.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. М.А.Р. мярка за неотклонение „Подписка”.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 216/2011 г. на СРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

М.А.Р.
Подсъдимият М.А.Р. – се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100.00 лева.
 
44 Гражданско дело No 2506/2009 Облигационни искове В.Х.Н. Г.В.Н.,
Д.И.Н.,
В.Г.Н.
Председател и докладчик: ЕЛЕНА С. ЧЕРНЕВА  Решение от 15.02.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по отношение на В.Х.Н., ЕГН – **********, на основание чл. 22, ал. 3 СК (отм.) договора за покупко-продажба на недвижим имот – 1 / 2 ид. част от УПИ, находящ се в гр. Силистра, ул. Марин Дринов № 10, с площ по нотариален акт от 335 кв. м, а по скица с площ от 324 кв. м, съставляващ имот с идентификатор 66425. 501. 804 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18 – 66 / 02. 06. 2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, идентичен с УПИ № І – 804, кв. 229 по отменения регулационен план, заедно с ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от две стаи, кухня и таванско помещение, от построената в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор 66425. 501. 804. 1 и със застроена площ на сградата от 80 кв. м., при съседи на имота: имот № 66425. 501. 803, имот № 66425. 501. 802, имот № 66425. 501. 805, имот № 66425. 501. 8651 и имот № 66425. 501. 8642, сключен с нотариален акт № 23, т. VІ, дело № 530 / 2009 г. на Нотариус с рег. № 105 на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 2902 / 11. 05. 2009 г., акт № 164, т. VІ, дело № 1308 / 2009 г., стр. 8632, 8633, между продавачите Г.В.Н., ЕГН – **********, лично и като пълномощник на В.Х.Н., и купувачите Д.И.Н., ЕГН – **********, и В.Г.Н..
ОСЪЖДА Г.В.Н., ЕГН – **********, Д.И.Н., ЕГН – **********, и В.Г.Н., ЕГН – **********, да заплатят на В.Х.Н., ЕГН – **********, сумата 1338. 70 (хиляда триста тридесет и осем лв. и седемдесет ст.) лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
45 Гражданско дело No 2345/2010 Други дела Р.Г.М.,
Й.Г.Й.
ОБЩИНА АЛФАТАР Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Определение от 08.02.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2345 по описа на СРС за 2010 г.
ВРЪЩА исковата молба, по която е образувано производството, на ищците Р.Г.М. и Й.Г.Й..
Определението подлежи на обжалване от ищците пред Окръжен съд – гр. Силистра в едноседмичен срок от съобщението.

 
46 НОХД No 756/2008 Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА И.Й.М. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Присъда от 22.02.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Й.М., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с висше образование, опаковчик в “Меком” АД – гр. С, осъждан с ЕГН-********** за НЕВИНОВЕН в това, че през периода м. февруари – м. май 2002 г. в с. Ситово, обл. С, в съучастие с починалия Б.Т.П., като извършител, чрез използване на неистински документи, представени на членовете на ПК – Ситово /4 бр. пълномощни с № 1108, 1109/25.02.2002 г. и № 3004, 3005/14.03.2002 г./ е получил без правно основание чуждо движимо имущество – поименни компенсационни бонове с номинал 47 796 лева като обезщетение за 113 дка земеделска земя с левова равностойност към момента на продажбата на ПКБ – 10 037 лева, собственост на наследниците на К. Т. В. – Г.Ж., К. П., В.С., Ш., И.Т., С.Т., В.Т., С.Д., П.Т., Г.Г., Р.В., Г.Т., Т.В., И. В., с намерение да ги присвои, като имуществото е в големи размери, поради което и на основание чл. 304 от НПК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление чл. 212, ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред С. окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ............................
2. ............................
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр. С, 22.02.2011 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
С. РАЙОНЕН СЪД, наказателна колегия в открито съдебно заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и единадесета година в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИНА ЙОВЧЕВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ГЕНЧО ГИНЕВ
2. ЕЛЕНКА НЕДЯЛКОВА
при секретаря Петранка Т., в присъствието на ПРОКУРОРА Г. ВЪЛЧЕВА при Районна прокуратура – гр. С, разгледа докладваното от председателя НОХД № 756/2008 год. по описа на съда и взе предвид следното:
СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия след постановяване на присъдата.
Поради горното и на основание чл.309, ал. 2 от НПК,
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия И.Й.М., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с висше образование, опаковчик в “Меком” АД – гр. С, осъждан с ЕГН-**********.
Това определение подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест по реда на Глава XXII от НПК пред С. окръжен съд в седемдневен срок от днес.

И.Й.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Й.М., за НЕВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 304 от НПК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление чл. 212, ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия И.Й.М., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с висше образование, опаковчик в “Меком” АД – гр. С, осъждан с ЕГН-**********.

Мотиви от 12.08.2011г.
 
47 НАХД No 662/2010 Административни дела ОБЩИНА СИЛИСТРА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 11.12.2010г., в законна сила от 09.03.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010261/25.06.2010 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Силистра в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 
48 НЧХД No 718/2010 НЧХД Р.В.П. Г.Г.Д.,
Й.Д.Д.
Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Определение от 02.03.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХ Дело № 718/2010 г. по описа на СРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред СОС, считано от днес.

 
49 НОХД No 969/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Е.Д.Е. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Присъда от 22.02.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Д.Е., роден на ***г***, обл.Силистра, ул. „Юрий Гагарин” № 9, обл.Силистра, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 15.05.2010г. в с.Ситово, общ.Ситово, обл.Силистра, в условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство (ножовка), е отнел чужди движими вещи – 20м. гумиран меден кабел за трифазен ток и електрически мотор на обща стойност 195.00 (сто деветдесет и пет) лева от владението на П.Д.М. *** без нейното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.4 във връзка с чл.194, ал.1 от НК вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК и чл.58а от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 60 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание в затворническо общежитие от закрит тип.

ОСЪЖДА подсъдимия Е.Д.Е. (със снета самоличност), на основание чл.189, ал.3 от НПК, да заплати по сметка на СРС сумата 65.00 (шестдесет и пет) лева, представляваща направените по делото разноски, както и държавна такса в размер на 5 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист.


Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Силистренски окръжен съд.


На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка” на подсъдимия Е.Д.Е., живущ ***, ЕГН **********.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Силистренски окръжен съд по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от днес.


Е.Д.Е.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Д.Е., ЕГН ********** за ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.4 във връзка с чл.194, ал.1 от НК вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК и чл.58а от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 60 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание в затворническо общежитие от закрит тип.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка” на подсъдимия Е.Д.Е., живущ ***, ЕГН **********.
Мотиви от 14.03.2011г.
МОТИВИ към присъдата по НОХД № 969
по описа на Силистренски районен съд за 2010 г.

Районна прокуратура - Силистра е внесла обвинителен акт срещу Е.Д.Е., ЕГН ********** с обвинение за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т.2 вр.чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 от НК във връзка с чл.29, ал.1, б.”б” от НК, за това че на 15.05.2010г. в с.Ситово, общ.Ситово, обл.Силистра в условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство-ножовка, е отнел чужди движими вещи 20м.гумиран меден кабел за трифазен ток и електрически мотор, на обща стойност 195.00 лева от владението на П.Д.М. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
Производството пред първоинстанционния съд е проведено по реда на глава ХХVІІ от НПК. При предварителното изслушване на подсъдимия, съгласно разпоредбата на чл.371 НПК, същият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт с изразено съгласие да не се събират доказателства за тези факти. С постановеното по чл.372, ал.4 от НПК протоколно определение от 22.02.2011г. и съобразно визираната разпоредба, съдът прие да ползва съответните доказателства от досъдебното производство, подкрепящи направеното от подсъдимия самопризнание.
Представителят на СРП поддържа изцяло повдигнатото спрямо подсъдимия Е. обвинение. В хода на съдебните прения относно фактическата страна на деянието се позовава на описаните в обвинителния акт факти, като моли съда да признае подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение. Счита, че при определяне на наказанието следва като смекчаващи вината обстоятелства да бъде съобразено, че в рамките на две години след изтърпяване на ефективно наложеното му по предходното осъждане наказание, подсъдимият е коригирал поведението си, временно е полагал обществено полезен труд като трудово зает, но счита че поради сложната и трудната икономическа обстановка в страната, и в частност Силистренски регион, трудно се намира поле за трудова реализация. Предлага, при отчитане стойността на предмета на престъплението, който е под размера на минималната за страната работна заплата към датата на деянието и на горните обстоятелства, както и това, че подсъдимият се грижи за родителите и брат си, да му бъде наложено наказание лишаване от свобода за минимален срок с тригодишен изпитателен срок при условията на чл.66 от НК.
Защитникът на подсъдимия Е. подкрепя становището на прокурора досежно причините за извършване на престъплението, като подчертава, че нуждата от средства го е принудила да извърши деянието. Моли за наказание под установения на наказанието минимум, изпълнението на което да бъде отложено съгласно чл.66 от НК.
Подсъдимият Е. изразява съжаление за стореното и в последната си дума моли съда за присъда, с която да не лежи в затвора.
Въз основа на направеното от подсъдимия признание на фактите, съдържащи се в обстоятелствената част на обвинителния акт, при преценката и обсъждането на доказателствения материал, събран на досъдебното производство по реда и начина, предвиден от процесуалния закон, както и в съответствие с изискванията на закона, съдът приема за изяснено от фактическа страна следното:
Подсъдимият Е.Д.Е. е роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, живее с родителите си, които са пенсионери, като баща му е раково болен и брат му, който също е безработен. Осъждан е пет пъти преди инкриминираното деяние по настоящото дело, като са му налагани наказания лишаване от свобода, които е изтърпял ефективно. На 27.10.2008г. е освободен от Затвора-Белене поради изтърпяване на общото наказание в размер на 10 месеца, определено по ЧНД № 637/2008г. на РС - Силистра.
На 15.05.2010г. около 22.00 часа подсъдимият влязъл в двора на съседната къща в с.Ситово, в което същият живее. В къщата живеела възрастна жена св.Е.П., която поради стопроцентова слепота била обслужвана постоянно и всеки ден от дъщеря и св.П.М.,***. Подсъдимият отишъл към навеса в двора на къщата, където видял стар електрожен с дълги кабели всеки от по 10 метра и електромотор. Тъй като носел със себе си лист от ножовка, подсъдимият прерязал кабелите на електрожена и ги измъкнал извън посочения имот, след което се върнал и взел електромотора. По пътя към дома си изхвърлил ножовката, а кабелите обгорил на другия ден. На 17.05.2010г. подсъдимият помолил съселянина си св.В.Д. да го откара до някой пункт за изкупуване на метални отпадъци в гр.Силистра с лекия си автомобил. Подсъдимият обяснил на свидетеля, че има метали за предаване на вторични суровини, като носел чувал, който натоварил в л.а. на св.Д.. Последният, след пристигането им в гр.Силистра, го оставил в началото на населеното място и заминал по свои задачи. В началото на месец юли 2010г. св.М., която ежедневно посещавала дома на майка си св.П., чиито съпруг бил починал, отишла до стопанските постройки в двора на къщата и видяла, че кабелите на електрожена за трифазен ток са срязани досами него и че липсва и електрически мотор, който преди това бил завит и прибран. От приложеното по делото заверено копие на покупко-изплащателна сметка, издадена от “РИК” ООД гр.Силистра е видно, че на дата 17.05.2010г. Е.Д.Е. с ЕГН ********** е предал в пункта на визираното дружество 22 кг. мед, за която е получил сумата 164. 16 лева.
От депозираното по делото заключение на назначената в досъдебното производство съдебно-оценителна експертиза, приобщено към доказателствения материал по делото по надлежния ред, се установява, че общата стойност на инкриминираните вещи възлиза на 195.00 (сто деветдесет и пет) лева.
Гореизложената фактическа обстановка, съдът приема за установена въз основа на събраните в досъдебното производство доказателства - протоколите за разпит на обвиняем и на свидетелите, заверено копие на покупко-изплащателна сметка от 17.05.2010г., заключение на СЦЕ, справки за съдимост на подсъдимия, удостоверение за наследници № 000025/28.01.2011г. Същите, надлежно приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК, преценени и обсъдени в логическата им последователност и взаимовръзка с направеното самопризнание, подкрепят последното изцяло.
При така изясненото от фактическа страна, съдът приема, че подсъдимият Е.Д.Е. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 вр.чл.29, ал.1, б ”б” от НК.
От обективна страна подсъдимият е осъществил действия по прекъсване на упражняваната до момента фактическа власт от страна на владелеца св.М., в качеството и на наследник и законен правоприемник на починалия и баща св. Димитър П. спрямо инкриминираните вещи с отнемането им от владението на последната и без нейно съгласие. Използването на техническо средство – ножовка, с която са прерязани кабелите на електрожена и по този начин спомогнато изнасянето на същите извън имота, обуславя квалификацията по чл.195, ал.1 , т.4 от НК. Съгласно заключението на съдебно-оценителната експертиза стойността на процесните вещи към датата на извършване на деянието е 195.00 лева т.е същите се явяват годен предмет на визираното престъпление. Подсъдимият е установил своя трайна фактическа власт върху инкриминираните движими вещи, на което сочи и безпрепятствено предприетите от него действия по разпореждане със същите, предоставяйки ги възмездно във фактическата власт на трети лица по силата договор за покупко-продажба.
От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при форма на вина пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на извършеното - наясно е бил, че противоправно отнема вещите против волята на лицето, в чието владение са, пред
 
50 НАХД No 1105/2010 Административни дела ТОМИДА ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИНЧО ИВАНОВ ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 06.01.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 5941/28.09.2010г. на Директора на дирекция „Контрол” при ТД на НАП- Варна, издадено въз основа на АУАН № 0080043/ 30.06.2010г. с което на основание чл.48 ал.2 и чл.47 ал.3 от ЗСч на „Томида” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Силистра ул.”7-ми септември” № 19 вх.А ет.7 ап.20 с БУЛСТАТ 118532200, представлявано от управителя Минчо Иванов Иванов с ЕГН ********** е било наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 2 000 / две хиляди / лева за извършено нарушение на чл.40 ал.1 от ЗСч като правилно, доказано, обосновано и законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от датата на съобщаването му. 
51 НАХД No 1193/2010 По ЗД по пътищата К.П.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ - СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд
ИЗМЕНЯ наказанието по т.1 от Наказателно постановление № 39-0000351/ 26.10.2010г. на Началника на ОО ”КД-ДАИ”- гр. Силистра, издадено въз основа на АУАН № 106149/ 30.09.2010г. с което на основание чл.95 ал.1 от ЗАвП на К.П.К. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- глоба в размер на 700 / седемстотин / лева за извършено нарушение по чл.15 § 2 от Регламент 3821/85 във вр.с чл. 78 ал.1 т.2 от ЗАвП като неправилно и необосновано и ОПРЕДЕЛЯ административно наказание- глоба в размер на 500 / петстотин / лева за извършено нарушение по горепосоченият текст.
ИЗМЕНЯ наказанието по т.2 от Наказателно постановление № 39-0000351/ 26.10.2010г. на Началника на ОО ”КД-ДАИ”- гр. Силистра, издадено въз основа на АУАН № 106149/ 30.09.2010г. с което на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП на К.П.К. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- глоба в размер на 700 / седемстотин / лева за извършено нарушение по чл.15 § 7 б.”а” от Регламент 3821/85 във вр.с чл. 78 ал.1 т.2 от ЗАвП като неправилно и необосновано и ОПРЕДЕЛЯ административно наказание- глоба в размер на 500 / петстотин / лева за извършено нарушение по горепосоченият текст.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски Административен съд, считано от датата на съобщаването му. 
52 НОХД No 7/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Д.Ф.Г.,
Н.А.Н.
Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Присъда от 21.02.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ф.Г. роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, грамотен, неженен, неработи, осъждан с ЕГН **********
за ВИНОВЕН в това, през периода 6-8 август 2010 год. в гр.Силистра в УСЛОВИЯТА НА ПОВТОРНОСТ, като извършител в съучастие с Н.А.Н. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи:палатки-2бр., спални дюшеци-2бр., касетофони-2бр., туристически столове- 2бр., туристически газов котлон, петромаксова лампа, СД и ДВД дискове- 60бр., бутилка водка, на обща стойност 566,60 лева от владението на Туристическо дружество „Дочо Михайлов гр.Силистра, представлявано от Председателя В.Ф.Ф., без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои
-престъпление по чл.195, ал.І т.т.3 и 7, във вр. с чл.194 ал.І, и чл.28 ал.І и чл.20 ал.ІІ от НК, поради което и на основание чл.36, чл.58а, ал.ІV, във вр. с чл.55 ал.І т.1 от НК го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ в затвор.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.Н. роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, грамотен, неженен, неработи, осъждан с ЕГН **********
за ВИНОВЕН в това, през периода 6-8 август 2010 год. в гр.Силистра в УСЛОВИЯТА НА ПОВТОРНОСТ, като извършител в съучастие с Д.Ф.Г. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи:палатки-2бр., спални дюшеци-2бр., касетофони-2бр., туристически столове- 2бр., туристически газов котлон, петромаксова лампа, СД и ДВД дискове- 60бр., бутилка водка, на обща стойност 566,60 лева от владението на Туристическо дружество „Дочо Михайлов гр.Силистра, представлявано от Председателя В.Ф.Ф., без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои
-престъпление по чл.195, ал.І т.т.3 и 7, във вр. с чл.194 ал.І, и чл.28 ал.І и чл.20 ал.ІІ от НК, поради което и на основание чл.36, чл.58а, ал.ІV, във вр. с чл.55 ал.І т.1 от НК го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК четири МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 от НК отлага за срок от три години.
ОСЪЖДА на основание чл.45 ЗЗД Д.Ф.Г. с ЕГН********** и Н.А.Н. с ЕГН**********,*** да заплатят солидарно на Туристическо дружество „Дочо Михайлов” гр.Силистра, представлявано от Председателя В.Ф.Ф. сумата от 373,20 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди.
ОСЪЖДА Д.Ф.Г. с ЕГН********** да заплати по сметка на Силистренския районен съд сумата от 27,50 лв. разноски по делото и сумата от 25,00 лева държавна такса по уважения граждански иск.
ОСЪЖДА Н.А.Н. с ЕГН********** да заплати по сметка на Силистренския районен съд сумата от 27,50 лв. разноски по делото и сумата от 25,00 лева държавна такса по уважения граждански иск.
Присъдата подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок.

На осн. чл.309 НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:

Потвърждава мярката за неотклонение “Подписка”, взета от досъдебната фаза на наказателното производство на подсъдимия Д.Ф.Г..
Потвърждава мярката за неотклонение “Подписка”, взета от досъдебната фаза на наказателното производство на подсъдимия Н.А.Н..
Определението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в 7-дневен срок с частна жалба или частен протест отделно от присъдата.Д.Ф.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ф.Г. с ЕГН **********
за ВИНОВЕН за престъпление по чл.195, ал.І т.т.3 и 7, във вр. с чл.194 ал.І, и чл.28 ал.І и чл.20 ал.ІІ от НК, поради което и на основание чл.36, чл.58а, ал.ІV, във вр. с чл.55 ал.І т.1 от НК го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

Н.А.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.Н. с ЕГН **********
за ВИНОВЕН за престъпление по чл.195, ал.І т.т.3 и 7, във вр. с чл.194 ал.І, и чл.28 ал.І и чл.20 ал.ІІ от НК, поради което и на основание чл.36, чл.58а, ал.ІV, във вр. с чл.55 ал.І т.1 от НК го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК четири МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66 от НК отлага за срок от три години.

Мотиви от 17.03.2011г.
 
53 НАХД No 27/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Г.С.Д. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 22.02.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
ПРИЗНАВА Г.С.Д. – роден на *** *** Загора, с настоящ адрес ***, български гражданин, със основно образование, безработен, женен, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 01.11.2010 г., около 10.00 часа в с.Айдемир, обл.Силистра, по ул.”София” в посока гр.Силистра е управлявал МПС - лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2105” с рег.№ СС 49 58 СС без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред (по чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП) с влязло в сила от 26.07.2010 г. НП № 381 от 12.07.2010 г., издадено от Началника на отдел „ОП” при ОД на МВР – гр.Силистра, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление (чл.150 от ЗДвП), поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл.343в, ал.1 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.
На основание чл. 309, ал.2 от НК, ОТМЕНЯ наложената в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” на обвиняемия Г.С.Д..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Силистренки окръжен съд по реда на Глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от днес.

Г.С.Д.
ПРИЗНАВА Г.С.Д., с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл.343в, ал.1 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.

На основание чл. 309, ал.2 от НК, ОТМЕНЯ наложената в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” на обвиняемия Г.С.Д..

 
54 НОХД No 213/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА И.Х.Р. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Споразумение от 09.03.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.

Обвиняемия И.Х.Р., роден на *** ***, български гражданин, със средно-специално образование, разведен, работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:
На 11.02.2011 год. в гр.Силистра, обл.Силистра, от склад на „Хром” АД гр. Силистра, чрез използване на МПС – лек автомобил марка „Рено Меган” с рег. № СС 54 85 СА, е отнел чужди движими вещи – 84 кг неръждаема отпадъчна ламарина и 29,300 кг отпадъчен алуминий, на обща стойност 310,60 лв. от владението на „Х.„ АД гр.С., с изпълнителен директор Н.И.Ф. от гр.Силистра, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 НК, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 36 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание по вид „лишаване от свобода” за срок от три месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от три години.
На осн. чл. 53, ал. 1, б. „а” НК- МПС лек автомобил марка „Рено Меган” с рег. № СС 54 85 СА, собственост на обв. Р., послужил за извършване на престъплението, се отнема в полза на държавата.
Веществените доказателства – 84 кг неръждаема отпадъчна ламарина и 29,300 кг отпадъчен алуминий, оставени на съхранение в РУП- Силистра, да бъдат върнати на законния им собственик „Х.„ АД гр.С., с изпълнителен директор Н.И.Ф. от гр.Силистра.
Осъжда обвиняемия И.Х.Р. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Силистренски районен съд сумата от 128,00 / сто двадесет и осем / лева, представляваща направените в наказателното производство разноски.
На основание чл.382, ал.10 от НПК пострадалата страна „Х.„ АД гр.С., с изпълнителен директор Н.И.Ф. от гр.Силистра да бъдат уведомени за постигнатото между страните споразумение, с указание, че могат да предявят гр. иск за неимуществени вреди пред граждански съд.
Съдът на основание чл.384 от НПК, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 213/2011 год. по описа на СРС срещу обвиняемия И.Х.Р., поради постигане на споразумение.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия И.Х.Р. мярка за неотклонение „Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.И.Х.Р.

Обвиняемия И.Х.Р., с ЕГН **********, се признава за виновен за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 НК, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 36 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание по вид „лишаване от свобода” за срок от три месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от три години.

 
55 Гражданско дело No 1458/2010 Искове по СК Н.М.М. З.Н.А. Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 15.02.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани исковете с правно основание чл. 123, ал. 2 от СК във вр.с чл. 45 и чл. 76, т. 9 от ЗБЛД, предявени от Н.М.М. с ЕГН ********** *** против З.Н.А. с ЕГН **********,*** за издаване на международен паспорт и разрешение да пътува извън пределите на РБългария на детето Бейтула Н.М. с ЕГН ********** само със съгласието на неговия баща Н.М.М. с ЕГН ********** и без съгласието на неговата майка и законен представител З.Н.А. с ЕГН **********.
ОСЪЖДА Н.М.М. с ЕГН ********** *** да заплати на З.Н.А. с ЕГН **********,*** сумата от 200,00/ двеста / лева – разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване пред СОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
56 Гражданско дело No 1631/2010 Изменение на издръжка Л.В.В. В.В.Я. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 16.02.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.

ИЗМЕНЯ определената с Решение № 425/19.09.2005г., постановено по брачно дело № 477/2005г. по описа на Силистренски районен съд, издръжка, която В.В.Я. с ЕГН **********,***, заплаща на Л.В.В. с ЕГН **********, със съгласието на своята майка Г.Л.Г. с ЕГН **********,***, като я УВЕЛИЧАВА от 70.00 лв. (седемдесет лева) на 100.00 лв. (сто лева), считано от датата на подаване на исковата молба – 18.08.2010г., до навършване пълнолетие на детето или настъпване на друга законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, като искът за разликата над 100 лева до пълния претендиран размер от 150 лева, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОТХВЪРЛЯ иска в частта с която се претендира В.В.Я. с ЕГН **********,***, да заплати на Л.В.В. с ЕГН **********, със съгласието на своята майка Г.Л.Г. с ЕГН **********,***, разноските по делото, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА В.В.Я. с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Силистренския районен съд държавна такса върху увеличението на издръжката в размер на 43,20 лв. (четиридесет и три лева и 20 ст.).

ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта, относно издръжката.Решението подлежи на обжалване пред Силистренския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
57 Гражданско дело No 187/2011 Други дела Г.Б.П. Р.С.Н. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Определение от 22.02.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от ищцата искане за отвод на състава на съда по гр.д.№ 187/2011г. по описа на Силистренския районен съд, като неоснователно.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 817 по описа на Силистренския районен съд за 2011г. поради неотстраняване на нередовностите в срок.
ВРЪЩА исковата молба на Г.Б.П. с ЕГН ********** ***.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред Силистренския окръжен съд.


 
58 НАХД No 751/2010 По ЗД по пътищата И.Д.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ - СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 10.03.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 39-0000186/02.06.2010г., издадено от началник на областен отдел „КД – ДАИ” гр.Силистра, с което на И.Д.И. ***, ЕГН********** на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00 (петстотин) лева, като преквалифицира административното нарушение по чл.93, ал.2 от ЗАП и намалява наложената глоба до размер от 50.00(петдесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Силистра, по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
59 НОХД No 1116/2010 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Г.Д.Г. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Присъда от 22.02.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.Г., роден на *** *** Оряховица, обл.Велико Търново, български гражданин, грамотен- със средно образование, разведен, неработи, осъждан, с ЕГН **********
за ВИНОВЕН в това, че през периода месец юли 2009 год.- месец май 2010 год. в гр.Силистра, в условията на повторност, след като е бил осъден с влязло в сила съдебно решение по гр.д. № 697/2008 год. на Районен съд-Силистра, да издържа своя низходящ – детето Д.Г.Г., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно в размер на 11 месечни вноски, като общия размер на дължимата за издръжка сума е 715 лева, - престъпление по чл.183 ал.ІV, във вр. с ал.І от НК и във вр. с чл.28 ал.І от НК, поради което и на основание чл.36 и чл.54 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЯ “Лишаване от свобода” за срок от три месеца, изпълнението на което на основание чл.66 от НК отлага за срок от три години, както и „Обществено порицание” .


Присъдата подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок.

На осн. чл.309 НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка”, взета в досъдебната фаза на наказателното производство по отношение на Г.Д.Г..
Определението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в 7-дневен срок с частна жалба или частен протест отделно от присъдата.


Г.Д.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.Г., с ЕГН ********** за ВИНОВЕН за престъпление по чл.183 ал.ІV, във вр. с ал.І от НК и във вр. с чл.28 ал.І от НК, поради което и на основание чл.36 и чл.54 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЯ “Лишаване от свобода” за срок от три месеца, изпълнението на което на основание чл.66 от НК отлага за срок от три години, както и „Обществено порицание” .


Мотиви от 17.03.2011г.
 
60 НОХД No 1272/2010 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Н.А.Е. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 10.03.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ Н.А.Е., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2010 г. около 02:30 часа в гр. С по бул. Македония е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Корса” с рег. № СС 9081 СВ без съответно свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото (по чл. 177, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата) с влязло в сила на 21.09.2010 г. Наказателно постановление № 130/11.06.2010 г., издадено от Искър Николов Йорданов на длъжност началник на отдел ОП към ОДМВР - С за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК за срок от 8 /осем/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК за срок от 100 /сто/ часа за срок от 1 /една/ календарна година.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 1272/2010 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на подсъдимия Н.А.Е., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Н.А.Е..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

Н.А.Е.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ Н.А.Е., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2010 г. около 02:30 часа в гр. С по бул. Македония е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Корса” с рег. № СС 9081 СВ без съответно свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото (по чл. 177, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата) с влязло в сила на 21.09.2010 г. Наказателно постановление № 130/11.06.2010 г., издадено от Искър Николов Йорданов на длъжност началник на отдел ОП към ОДМВР - С за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК за срок от 8 /осем/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК за срок от 100 /сто/ часа за срок от 1 /една/ календарна година.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 1272/2010 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на подсъдимия Н.А.Е., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Н.А.Е..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

 
61 НОХД No 1297/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Н.А.Н. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 10.03.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:
С П О Р А З У М Е Н И Е № 218

ПОДСЪДИМИЯТ Н.А.Н. – роден на *** ***, с настоящ и постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че:
На 03.11.2010 г. в гр.Силистра е отнел чужда движима вещ - зимно юношеско яке, марка „Binjia” на стойност 22.00 лева от владението на магазин „Руслан” с управител М.М. ***, без необходимото съгласие и противозаконно да я присвои, като вещта е върната до приключване на досъдебното производство и деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.197, т.2, във вр. с чл.194, ал.3 и чл.194, ал.1 от НК и във вр. с чл.55 от НК му налага наказание „ГЛОБА” в размер на 100.00 /сто/ лева.
На основание чл. 189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.А.Н. да заплати направените в хода на наказателното производство разноски в размер на 25,00 /двадесет и пет/ лева, по сметка на Силистренски районен съд.


СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.ПРОКУРОР : ПОДСЪДИМ:
/КОНСТАНТИН ЙОВЕВ/ /Н.А.Н./ЗАЩИТНИК:
/АДВ. М.Т./


След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1297/2010 год. по описа на СРС срещу ПОДС. Н.А.Н. поради постигане на споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на ПОДС. Н.А.Н. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

Определението по отношение на мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.


Н.А.Н.
ПОДСЪДИМИЯТ Н.А.Н., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.197, т.2, във вр. с чл.194, ал.3 и чл.194, ал.1 от НК и във вр. с чл.55 от НК му налага наказание „ГЛОБА” в размер на 100.00 /сто/ лева.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на ПОДС. Н.А.Н. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. 
62 НОХД No 12/2011 Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Д.Х.Х. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 10.03.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:
С П О Р А З У М Е Н И Е № 213

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Х.Х. – роден на *** ***, с настоящ и постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, не работи, осъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 26.08.2010 г. в с.Алеково, обл.Силистра от дом находящ се по ул.”Александър Стамболийски” № 11 е държал акцизни стоки по смисъла на чл.4, т.1, във вр. с чл.2, т.2 и чл.11 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС” – тютюневи изделия – цигари 260 бр. кутии от марка „Karelia” с по 20 къса всяка и 10 бр. кутии цигари от марката „Rakuel” с по 20 къса всяка на обща стойност 1174.00 /хиляда сто седемдесет и четири/ лева без бандерол по смисъла на чл.4, т.7 от ЗАДС и чл.25, ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, като такъв се изисква по закон – чл.28, а.1 от ЗТТИ. Случаят е немаловажен, поради което и на основание 234, ал.1 от НК и във вр. с чл.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 1174 /хиляда сто седемдесет и четири/лева.

На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК и чл.53 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата 260 бр. кутии от марка „Karelia” и 10 бр. кутии от марка „Rakuel”, доказателство по делото в ДП № СС 261/2010 г. по описа на ОД на МВР – Силистра.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Х.Х. да заплати направените в хода на наказателното производство разноски в размер на 45,00 /четиридесет и пет/ лева, по сметка на Силистренски районен съд.

СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.ПРОКУРОР : ПОДСЪДИМ:
/ИВАН ЦОНЕВ/ /Д.Х.Х. /ЗАЩИТНИК:
/АДВ. В.Г./


След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 12/2011 год. по описа на СРС срещу ПОДС. Д.Х.Х. поради постигане на споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на ПОДС. Д.Х.Х. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

Определението по отношение на мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.

Д.Х.Х.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.Х.Х., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание 234, ал.1 от НК и във вр. с чл.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 1174 /хиляда сто седемдесет и четири/лева.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на ПОДС. Д.Х.Х. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.


 
63 НАХД No 92/2011 Административни дела Н.Й.Й. РДНСК ГРАД РУСЕ Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 24.02.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № СС-29А-СЦР-11/23.12.2010г., издадено от Началник РДНСК - Северен централен район като правилно и законосъобразно.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Силистренски административен съд в 14 - дневен срок, от днес.


 
64 НОХД No 194/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА С.М.Н. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 10.03.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е № 215

ОБВИНЯЕМИЯТ С.М.Н. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 09.09.2010 год. в с.Калипетрово, обл. Силистра в условията на опасен рецидив е отнел чужди движими вещи – 3 бр. динамо за товарни автомобили; 1 бр. водна помпа за лек автомобил „Фолксваген”; корпус от маслена помпа за МПС; 2 бр. въздушни спирачни кранове за товарни автомобили; 1 бр. проводник – мека връзка за товарен автомобил; част от корпус на дехидратор за товарен автомобил; 2 бр. бутала за лек автомобил; част от компресор на товарен автомобил; всмукателни тръби за турбо на лек автомобил „Фолксваген”; 1 бр. воден радиатор от отоплителна система на товарен автомобил; част от пневматичен усилвател за товарен автомобил, тънки проводници от автоелектрически инсталации; 3 бр. алуминиеви радиатора от хладилни витрини; 1 бр. метален вентилатор тип „турбина”; 1 бр. метален вентилатор прозоречен с диаметър 30 см; 1 бр. контактор; 1 бр. агрегат от хладилна витрина; медни тръби с 1 бр. монтиран магнитвентил; 1 бр. кондензатор от климатик, на обща стойност 192.40 лева от владението на Курти Добрев Иванов от с.Калипетрово, обл.Силистра , без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои , поради което на основание чл. 196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б. „а” и „б” от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при СТРОГ РЕЖИМ в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 189, ал.3 от НПК, обвиняемият С.М.Н., с ЕГН ********** и снета по делото самоличност, се задължава да заплати по сметка на СРС направените във фазата на досъдебното производство разноски за ценова експертиза в размер на 35,00 /тридесет и пет/ лева.


СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.ПРОКУРОР : ОБВИНЯЕМ:
/ЕМИЛ НИКОЛАЕВ/ /С.М.Н./ЗАЩИТНИК:
/АДВ.М.М./


След подписването на споразумението от страните и на основание чл. 383 НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 194/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на обвиняемия С.М.Н., поради постигане на споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал. 1 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняемия С.М.Н. в хода на досъдебното производство.
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес за страните.


С.М.Н.
ОБВИНЯЕМИЯТ С.М.Н., с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН , поради което на основание чл. 196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б. „а” и „б” от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при СТРОГ РЕЖИМ в затворническо общежитие от закрит тип.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняемия С.М.Н. в хода на досъдебното производство.

 
65 НАХД No 1160/2010 Административни дела ЕТ ГЕОКАРПЕТ-КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА   Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 16.02.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
Потвърждава Наказателно постановление № 08-0800870 от 29.10.2010 г. на Директор Дирекция "Инспекция по труда" гр.Добрич, като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните чрез Силистренският РС пред Силистренският АС.


 
66 НОХД No 1197/2010 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА И.В.И. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Присъда от 24.02.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата И.В.И., родена на *** ***, български гражданин, със средно образование, неомъжена, безработна, неосъждана с ЕГН-********** за ВИНОВНА в това, че през периода 17.04.2008 г. – 17.11.2010 г. в гр. С, след като е била осъдена със съдебно решение, а именно Решение № 137 от 28.03.2008 г. по гр. д. № 209/2008 г. по описа на Районен съд – гр. С, влязло в сила на 17.04.2008 г. да издържа свой низходящ – детето си ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ с ЕГН-********** като му заплаща месечна издръжка в размер на 30.00 лв. чрез неговия баща и законен представител МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ от гр. С, съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 31 месечни вноски като общия размер на неплатените вноски е 930,00 /деветстотин и тридесет/ лева като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, е изпълнила задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия, поради което и на основание чл. 183 ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК, не наказва подсъдимата.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред С. окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: ..................................
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр. С, 24.02.2011 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
С. РАЙОНЕН СЪД, наказателна колегия в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и единадесета година в следния състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: СИЛВИНА ЙОВЧЕВА
при секретаря Петранка Тодорова, в присъствието ВЕРА МАРИНОВА – зам. районен прокурор при РП – гр. С, разгледа докладваното от председателя НОХД № 1197/2010 год. по описа на съда и взе предвид следното:
СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия на основание чл.309 от НПК и
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимата И.В.И., родена на *** ***, български гражданин, с основно образование, неомъжена, безработна, неосъждана с ЕГН-**********.
Това определение подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест по реда на Глава XXII от НПК пред С. окръжен съд в седемдневен срок от днес.

И.В.И.
ПРИЗНАВА подсъдимата И.В.И., за ВИНОВНА , поради което и на основание чл. 183 ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК, не наказва подсъдимата.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимата И.В.И., родена на *** ***, български гражданин, с основно образование, неомъжена, безработна, неосъждана с ЕГН-**********.

Мотиви от 18.03.2011г.
МОТИВИ по НОХД № 1197/2010 год.
по описа на Районен съд – гр. С


Районна прокуратура – гр. С е внесла обвинителен акт срещу И.В.И. ***, родена на *** ***, български гражданин, с основно образование, неомъжена, безработна, неосъждана с ЕГН-**********, която е обвинена за това, че през периода 17.04.2008 г. – 17.11.2010 г. в гр. С, след като е била осъдена с влязло в сила съдебно решение по гр. д. № 209/2008 г. по описа на Районен съд – гр. С да издържа свой низходящ – детето ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 31 месечни вноски като общия размер на неплатените вноски е 930,00 /деветстотин и тридесет/ лева – престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК.
Още в разпоредително заседание, съдът е допуснал предварително изслушване без призоваване на свидетелите и вещите лица. Подсъдимата И. и нейния защитник са направили искане за съкратено съдебно следствие в хипотезата на 371, т. 2 от НПК. Подсъдимата И., предвид допуснатото предварително изслушване, прави пълни самопризнания относно фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт и се съгласява да не се събират доказателства за тези факти.
В съдебно заседание прокурорът посочва, че по делото безспорно е доказано извършеното от подсъдимата с оглед повдигнатото й обвинение. Изтъква, че същата е изпълнила преди приключване на съдебното следствие задължението си изцяло и поради това не следва да бъде наказвана. Подчертава, че не са настъпили никакви други вредни последици за малолетното дете и пледира съда да приложи разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от НК.
Защитникът на подсъдимата, моли съдът да признае подзащитната й за виновна с оглед на събраните по делото доказателства. Сочи, че тъй като подсъдимата е изпълнила задължението си и е внесла дължимите от нея издръжки, са налице предпоставките на чл. 183, ал. 3 от НК.
Подсъдимата моли съда да не й налага наказание.
Съдът, като взе под внимание направените от подсъдимият по реда на чл. 371, т. 2 от НПК самопризнания в съдебно заседание и прецени събраните и приобщени по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:
Подсъдимата И.В.И. е родена на *** ***, български гражданин, със средно образование, неомъжена, безработна, неосъждана с ЕГН-**********.
Подсъдимата И. и свид. Мирослав Николов заживели през 2004 г. без сключен граждански брак. На 27.11.2005 г. по време на съвместното им съжителство се родило детето им – Димитър Мирославов Димитров. През 2007 г. подсъдимата И. и свид. Иванов се разделили, а детето останало да живее при баща си, който и до момента полага грижи за него. С Решение № 137 от 28.03.2008 г. по гр. д. № 209/2008 г. по описа на Районен съд – гр. С, влязло в сила на 17.04.2008 г., упражняваното на родителските права върху детето Димитър било предоставено на свид. Николов. Подсъдимата била осъдена да заплаща месечна издръжка в размер на 30.00 лв. чрез неговия баща и законен представител МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ от гр. С. От влизане в сила на решението до м. ноември 2010 г., подсъдимата не предприела никакви действия за изпълнение на задължението си за издръжка. В обясненията си тя признава вината си, не отрича неизпълнението на задълженията си. Изтъква като причина обстоятелството, че не реализира никакви доходи.
Общият размер на неизплатените издръжки от страна на подсъдимата са 31 месечни вноски на стойност общо 930 лева. В хода на съдебното следствие, към доказателствата по делото, приети от съда, са представени от подсъдимата И. вносни бележки със следните номера: № 36100-016-003761-2010-12-01/01.12.2010 г. за внесена сума 250 лева в полза на Мирослав Димитров Николов; вносна бележка № 36100-016-004051-2010-12-27/27.12.2010 г. за внесена сума 100 лева в полза на Мирослав Димитров Николов; вносна бележка № 36100-016-004277-2011-01-17/17.01.2011 г. за внесена сума 50 лева в полза на Мирослав Димитров Николов; вносна бележка № 36100-016-004535-2011-02-08/08.02.2011 г. за внесена сума 250 лева в полза на Мирослав Димитров Николов; вносна бележка № 36100-016-004703-2011-02-18/18.02.2011 г. за внесена сума 350 лева в полза на Мирослав Димитров Николов и вносна бележка № 36100-016-004746-2011-02-22/22.02.2011 г. за внесена сума 20 лева в полза на Мирослав Димитров Николов.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа: самопризнанията на подсъдимата по реда на чл.371, т.2 от НК и приетите по делото доказателства, събрани в хода на проведеното Досъдебно производство № 761/2010 г. по описа на РУП – С, както и тези представени и приети от съда в хода на съдебното следствие. Съдът дава вяра на показанията на свид. Мирослав Николов, тъй като същите са логични и безпротиворечиви, както и на обясненията на подсъдимата. Гореописаните доказателства, обсъдени в своята съвкупност и поотделно, по безспорен и категоричен начин установяват описаната фактическа обстановка в обвинителния акт, авторството на деянието и вината на подсъдимата И.В.И..
ОТ ПРАВНА СТРАНА:
При така приетата фактическа обстановка съдът счете, че от обективна и субективна страна подсъдимата И. е осъществила състава на престъпление по чл.183, ал.1 от НК, тъй като през периода 17.04.2008 г. – 17.11.2010 г. в гр. С, след като е била осъдена със съдебно решение, а именно Решение № 137 от 28.03.2008 г. по гр. д. № 209/2008 г. по описа на Районен съд – гр. С, влязло в сила на 17.04.2008 г. да издържа свой низходящ – детето си ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ с ЕГН-********** като му заплаща месечна издръжка в размер на 30.00 лв. чрез неговия баща и законен представител МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ от гр. С, съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно – 31 месечни вноски като общия размер на неплатените вноски е 930,00 /деветстотин и тридесет/ лева.
Подсъдимата И. била осъдена да издържа свой низходящ – детето си ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ с ЕГН-********** като му заплаща месечна издръжка в размер на 30.00 лв. чрез неговия баща и законен представител МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, но съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски. Налице е съзнателно неизплащане на дължимите месечни вноски през инкриминирания период от време, тъй като с влязъл в сила съдебен акт осъденото лице е задължено да заплаща издръжка, поради което И. следва бъде призната за виновна. Разпоредбата на чл. 183, ал. 1 НК изрично постановява, че се държи наказателно отговорен този, който, като е осъден да заплаща издръжка на свой низходящ, съзнателно не изпълни задължението си в размер на две или повече месечни вноски. Изпълнителното деяние на престъпния състав по чл. 183, ал. 1 НК се свързва с наличието на съдебно решение, без да съществува изискване да е образувано изпълнително производство за събиране на вземанията. Съдебните решения относно заплащане ежемесечна издръжка на низходящ се изпълняват доброволно от родителя, който е задължен да намери начин за престиране на сумите, при условията, посочени в решението на съда. С чл. 183, ал. 1 НК са създадени допълнителни гаранции за своевременно изпълнение на съдебните решения относно заплащане на издръжка от родител на дете като е осигурена наказателноправна защита на интересите на низходящия с цел да се създадат възможно най-благоприятни условия за неговото отглеждане и получаване на образование. Защитено е и правото на родителя за принос и оказване материална подкрепа на неговото дете. За да е съставомерно едно деяние по чл.183, ал.1 от НК е необходимо от обективна страна, изд
 
67 НАХД No 1218/2010 По ЗД по пътищата А.З.В. ОД НА МВР Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренския районен съд
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 1358/ 11.11.2010г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР-Силистра, издадено въз основа на АУАН № 1358/ 06.10.2010г. с което на основание чл.175 ал.1 т.4 и чл.183 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП на А.З.В. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- глоба в размер на 110 / сто и десет / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 / три / месеца общо за извършени от него нарушения по чл. 103 предл.1 и чл.100 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП като законосъобразно, доказано, обосновано и правилно.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски Административен съд, считано от датата на съобщаването му. 
68 ЧНД No 239/2011 Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОД НА МВР   Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Определение от 11.03.2011г., в законна сила от 11.03.2011г.
С протокол
 
69 НАХД No 1249/2010 По ЗД по пътищата И.Е.Н. ОД НА МВР Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 24.02.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренския районен съд ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 1577/ 23.11.2010г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР-Силистра, издадено въз основа на АУАН № 1577/ 06.11.2010г. с което на основание чл.175 ал.1 т.1 предл.1, чл.183 ал.4 т.7 предл.2, чл.183 ал.1 т.1 предл.1 и 2 и чл.183 ал.1 т.2 от ЗДвП на И.Е.Н. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- глоба в размер на 130 / сто и тридесет / лева общо и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за извършени нарушения по чл. 140 ал.1 предл.1, чл.137Е предл.2, чл.100 ал.1 т.1 предл.1 и 2 и чл.100 ал.1 т.3 предл.1 от ЗДвП като правилно, доказано, обосновано и законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.


 
70 ЧНД No 256/2011 Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОД НА МВР   Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Протокол от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
С протокол за разпит на свидетел.
 
71 Гражданско дело No 2700/2010 Изменение на издръжка К.Е.Д.,
Е.Е.Д.
Е.В.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Определение от 07.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните, чрез която се изменя решение № 511 от 10.01.2009 г., постановено по бр.д. № 1767 по описа на СРС за 2008 г. в частта му досежно издръжката на двете деца, като:
ОТВЕТНИКЪТ Е.В.Д. с ЕГН – ********** *** се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на сина си К.Е.Д. с ЕГН ********** *** чрез неговата майка и законен представител Б.М. И. в размер на 70.00/седемдесет/ лева, считано от датата на завеждането на иска - 09.12.2010 г., до навършване на пълнолетие или настъпване на друго обстоятелство, водещо до нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

ОТВЕТНИКЪТ Е.В.Д. с ЕГН – ********** *** се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на дъщеря си Е.Е.Д. с ЕГН ********** *** със съгласието на нейната майка Б.М. И. в размер на 80.00/осемдесет/ лева, считано от датата на завеждането на иска 09.12.2010 г., до навършване на пълнолетие или настъпване на друго обстоятелство, водещо до нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
СПОГОДБАТА има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

Приключването на делото със спогодба налага производството по него да бъде прекратено, поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1749/2009година по описа на СРС поради постигната между страните спогодба.
ОСЪЖДА Е.В.Д. с ЕГН – ********** *** да заплати по сметка на СРС държавна такса в размер на 38.80 лева /тридесет и осем лева и осемдесет стотинки/ по така постигнатата спогодба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред СОС в едноседмичен срок, който за всяка една страна тече от днес.

 
72 Гражданско дело No 234/2011 Чл.19 ЗГР Е.П.Ц. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 25.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ДОПУСКА промяна в личното име на ЕЛЕНА П.Ц. с ЕГН ********** в Акт за раждане № 64/24.10.1951 г., издаден от с. Айдемир, Силистренска околия, като личното име за в бъдеще да се счита "Е.".
След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Община Силистра, гр.Силистра за отбелязване на промяната в името на молителката в акта за раждане и регистрите за населението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Силистра в двуседмичен срок, който за молителката тече от днес, а за Община Силистра и Районна прокуратура гр.Силистра – от датата на съобщаването му.

 
73 Брачно дело No 249/2011 Развод и недейств. на брака А.И.О. А.М.О. Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Определение от 07.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по бр.д. 249/2011 год. по описа на СРС поради липса на местна подсъдност.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от двете страни в едноседмичен срок пред СОС с частна жалба, считано от днес.
След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност на РС Т..

 
74 НАХД No 818/2010 По ЗА, ЗДДС и ДОПК С.И.Х. ТД НА НАП ГР. ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 28.12.2010г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3295/30.06.2010г., издадено от Петър Маринов - и.д. директор на ТД на НАП гр.Варна-офис Силистра, с което на С.И.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00(петдесет) лева, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Силистра, по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
75 НАХД No 1032/2010 Административни дела ЕТ ДИАНА-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДОБРИЧ Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 23.12.2010г., в законна сила от 15.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 08-0800883/ 31.08.2010г. на Директора на Дирекция “ Инспекция по труда”-гр. Добрич, издадено въз основа на АУАН № 08-0800883/ 21.07.2010г., с което на основание чл.414 ал.3 от КТ е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева на ЕТ„Диана-Валентин Иванов”, ЕИК 118002159, със седалище и адрес на управление- с. Алеково общ. Алфатар обл. Силистра ул.”Георги Чаков” № 12, представлявано от управителя Валентин Драганов Иванов с ЕГН ********** за извършено нарушение по чл.62 ал.1 от КТ като законосъобразно и правилно.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред САС, считано от датата на съобщаването му.


 
76 НАХД No 1250/2010 По ЗД по пътищата Х.И.В. ОД НА МВР Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 24.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд
ОТМЕНЯ изцяло наказанието в Наказателно постановление № 864/ 08.09.2010г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР- Силистра, издадено въз основа на АУАН № 864/ 15.08.2010г. с което на основание чл.174 ал.3 предл.1 от ЗДвП на Х.И.В. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- глоба в размер на 300 / триста / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 / осем / месеца за извършено нарушение по чл. 174 ал.3 предл.1 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказанието в Наказателно постановление № 864/ 08.09.2010г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР- Силистра, издадено въз основа на АУАН № 864/ 15.08.2010г. с което на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП на Х.И.В. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- глоба в размер на 10 / десет / лева за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП като законосъобразно, правилно, доказано и обосновано.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му. 
77 НОХД No 115/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА М.А.М. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Присъда от 28.02.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.А.М., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ *** с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.10.2006г. в с. Сребърна обл. СС по ул.”Иван Вазов” е управлявал МПС- мотоциклет марка „ИЖ” с № на рама „Г40816” и № на двигателя „Д163497”, в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на МПС с НП № 645/ 31.03.2006г. на РУ на МВР- Силистра, влязло в законна сила на 25.05.2006г., поради което и на основание чл.343в ал.2 във вр.с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, съобразно чл.42а ал.2 т.1,2 и 6 от НК:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА СРОК ОТ 8 / осем / месеца с периодичност 2 / два / пъти седмично
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА СРОК ОТ 8 / осем / месеца
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 120 / сто и двадесет / часа в рамките на 8 / осем / месеца.
ОСЪЖДА М.А.М. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да заплати сумата от 20 / двадесет / лева по сметка на СРС, представляващи направени разноски по делото за трасологическа експертиза.
На основание чл.112 във вр.с чл.111 ал.1 от НПК и чл.53 ал.1 б.”А” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото, а именно- мотоциклет с номер на рамата „Г40816” и номер на двигателя „Д163497”, регистрационна табела с № СС 84-72 и типова табелка с идентификационни данни на мотоциклет като същите след влизане в законна сила на настоящата присъда да бъдат изпратени на ОД на МВР- Силистра по компетентност.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред СОС в петнадесет дневен срок, считано от днес.

М.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.А.М. за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл.343в ал.2 във вр.с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, съобразно чл.42а ал.2 т.1,2 и 6 от НК:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА СРОК ОТ 8 / осем / месеца с периодичност 2 / два / пъти седмично
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА СРОК ОТ 8 / осем / месеца
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 120 / сто и двадесет / часа в рамките на 8 / осем / месеца.
ОСЪЖДА М.А.М. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да заплати сумата от 20 / двадесет / лева по сметка на СРС, представляващи направени разноски по делото за трасологическа експертиза.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред СОС в петнадесет дневен срок, считано от днес.

Мотиви от 15.03.2011г.

МОТИВИ
към Присъда № 179/ 28.02.2011г.
по НОХД № 115/2011год.
по описа на СРСПодсъдимият М.А.М. е предаден на съд за това, че на 03.10.2006г. в с. Сребърна обл. СС по ул.”Иван Вазов” е управлявал МПС- мотоциклет марка „ИЖ” с № на рама „Г40816” и № на двигателя „Д163497”, в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на МПС с НП № 645/ 31.03.2006г. на РУ на МВР- Силистра, влязло в законна сила на 25.05.2006г.– престъпление по чл. 343в ал.2 от НК.
Представителя на обвинението в предвид доказателствата по делото пледира за присъда, като указва на подсъдимия да се определи наказание по вид „пробация” към минимален размер.
Подсъдимият М. се явява лично в съдебно заседание, признава се за виновен и моли съда да му определи наказание в минимален размер.
След преценка на събраните в хода на съдебното следствие по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа страна следното:
Подс. М.А.М. е пълнолетен български гражданин. Той не притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство, тъй като никога не му е било издавано такова. Подсъдимият нямал и придобита правоспособност за водач на МПС и нямал право да управлява МПС.
Подсъдимият М. е бил осъждан (по НОХД №423/2003г. на СРС с осъдителен съдебен акт в сила от 11.06.2003г. за извършена кражба му е наложено наказание глоба; по НОХД №156/2004г. на СРС с осъдителен съдебен акт в сила от 19.04.2004г. за извършена 2002г. кражба му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, като на осн. чл. 66 НК изтърпяването на наказанието е отложено за изпитателен срок от три години).
С наказателно постановление № 645/06 от 31.03.2006г., издадено от началника на РУП- Силистра и влязло в сила на 25.05.2006г., подс. М.А.М. бил наказан по административен ред за това, че на 23.03.2006г. около 15,00ч в с. Сребърна, обл. Силистра, по ул. „Петко Симов” като неправоспособен водач- без да притежава свидетелство за управление на МПС, е управлявал МПС- нарушение по чл. 150 от Закона за движението по пътищата („Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач”), за което на осн. чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. първо ЗДвП му било наложено административно наказание „Глоба”. Наказателното постановление влязло в сила, след като било връчено на подсъдимия.
На 03.10.2006г. около 15,30ч в с. Сребърна, обл. Силистра по ул. „Иван Вазов” подс. М.М. управлявал нерегистрирано моторно превозно средство мотоциклет „ИЖ” с номер на рамата „Г40816” и номер на двигателя „Д163497” и поставена регистрационна табела с номер „СС8472” отново без свидетелство за управление на МПС. Деянието било констатирано от свидетелите П.П. и С.К.- районни инспектори от РУП- Силистра, ПУ- Айдемир, които при проверката установили, че подс. М.М. не притежавал СУМПС, поради което е неправоспособен да управлява МПС. На подсъдимия бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 2730/06, който подсъдимият подписал без възражения.
При извършения оглед на местопроизшествие са били иззети веществените доказателства (мотоциклет, регистрационна табела и типова табелка). В хода на разследването е бил извършен оглед на веществени доказателства и назначена криминалистическа трасологическа експертиза, от която се установява, че в символите, определящи идентификационните данни от типовата табелка, снета от рамата на мотоциклета „ИЖ”, предмет на огледите, е посочено, че работният обем на двигателя е 346 куб.см.
Установено било, че деянието на подс. М.М. на 03.10.2006г. е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, като наказанието е било наложено с наказателно постановление № 645/06 от 31.03.2006г., изд. от началник на РУП- Силистра, влязло в сила на 25.05.2006г.
Относно регистрационна табела с номер „СС8472”, която е била поставена на моторното превозно средство, управлявано от подсъдимия на 03.10.2006г. в с. Сребърна, е установено, че е контролен знак, издаден за друго МПС- мотоциклет с кош „ИЖ- Юпитер” с номера на рама и двигател, описани в справка, издадена от Сектор „ПП-КАТ” при ОДМВР- Силистра, приложена на л. 23 от делото. За послужване с контролния знак е проведено наказателно преследване срещу подсъдимия за престъпление по чл. 345 НК, за което е постановен прокурорски акт на РП- Силистра от 10.01.2011г. на осн. чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК.
Описаната фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства: признаването на вината от подс. М. чрез неговите обяснения, депозираните свидетелски показания, трасологическата експертиза, както и от приетите като надлежно доказателство по делото материали от ДП № 758/2006 год. по описа на РУ на МВР- Силистра.
Всички доказателства, разгледани по отделно и в тяхната съвкупност налагат следните правни изводи:
От правна страна: При така възприетата фактическа обстановка съдът намери, че подсъдимият М.М. е осъществил състава на престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК – на 03.10.2006г. в с. Сребърна обл. СС по ул.”Иван Вазов” е управлявал МПС- мотоциклет марка „ИЖ” с № на рама „Г40816” и № на двигателя „Д163497”, в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на МПС с НП № 645/ 31.03.2006г. на РУ на МВР- Силистра, влязло в законна сила на 25.05.2006г.
От обективна страна: Обект на престъплението са обществените отношения, уреждащи управлението на моторни превозни средства, като тази дейност по своето естество представлява източник на повишена опасност. Управлението на МПС от неправоспособни водачи в едногодишен срок от наказването им по административен ред за такова деяние представлява деяние с висока степен на обществена опасност. Предмет на престъплението са именно тези отношения.
Изпълнителното деяние съставлява система от действия по нарушаване на разпоредбите, залегнали в Закона за движение по пътищата и настъпването в резултат на тях общественоопасни последици. Изпълнителното деяние на това престъпление по чл.343в ал.2 от НК, което е от категорията на формалните престъпления е довършено с управлението на МПС от подсъдимия без да му е издадено съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление. Съгл. § 6, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗДвП, моторно превозно средство е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства; видно от т. 13, мотоциклет е двуколесно пътно превозно средство с кош или без кош, което има двигател с работен обем над 50 куб.см, към мотоциклетите се приравняват и двуколесните пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб.см и чиято конструктивна максимална скорост надвишава 45 км/ч.
Подс. М. е наказателно отговорно лице и субект на престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК. Подсъдимият не е правоспособен за водач на МПС и няма издавано СУМПС. Същият в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, отново непосредствено манипулира с механизмите и приборите на транспортното
 
78 НОХД No 159/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА В.Н.Г. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Споразумение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.

Подсъдимия В.Н.Г., роден на *** ***, понастоящем търпи наказание в МЛС- затвора Белене, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:
На 15.04.2010г. в гр.Силистра в условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи - 300 метра меден мрежов кабел „Uniflex” модел „FTP”„ 4х2х0.5+1х03 кв.мм. на стойност 78.00 лв., от владението на В.Е.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 29 ал.1 б “б” от НК, поради което и на основание чл. 36 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание по вид „Лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година при първоначален строг режим на изтърпяване, в затвор.
На основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК, съдът приспада при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”, времето през което спрямо подсъдимия В.Н.Г. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по това производство, с определение № 240/21.06.2010 год. по ЧНД № 519 по описа на СсРС за 2010 год..
Веществените доказателства – 2бр. кабел с бяло покритие, 1 бр. кабел със сиво покритие и топчета обгорели кабели, да бъдат върнати на законния им собственик В.Е.И..
Осъжда обвиняемия В.Н.Г. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Силистренски районен съд сумата от 75,00/ седемдесет и пет /лева, представляваща направените в наказателното производство разноски.
На основание чл.382, ал.10 от НПК пострадалия В.Е.И. *** да бъдат уведомен за постигнатото между страните споразумение, с указание, че може да предяви гр. иск за неимуществени вреди пред граждански съд.
СЪДЪТ на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №159/2011 год. по описа на СРС срещу подсъдимия В.Н.Г. поради постигане на споразумение.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на подсъдимия В.Н.Г. мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, приключило в 15:45 часа.


В.Н.Г.

Подсъдимия В.Н.Г., роден на *** ***, понастоящем търпи наказание в МЛС- затвора Белене, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:
На 15.04.2010г. в гр.Силистра в условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи - 300 метра меден мрежов кабел „Uniflex” модел „FTP”„ 4х2х0.5+1х03 кв.мм. на стойност 78.00 лв., от владението на В.Е.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 29 ал.1 б “б” от НК, поради което и на основание чл. 36 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание по вид „Лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година при първоначален строг режим на изтърпяване, в затвор.
На основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК, съдът приспада при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”, времето през което спрямо подсъдимия В.Н.Г. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по това производство, с определение № 240/21.06.2010 год. по ЧНД № 519 по описа на СсРС за 2010 год..

 
79 НОХД No 227/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА О.А.М. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:
С П О Р А З У М Е Н И Е № 223
Обвиняемият О.А.М. – роден на *** ***, обл.Силистра, ул.”Кокиче” № 4, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в 12-ти клас ПГМТ „В.Комаров” – гр.Силистра, неосъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 16.01.2011 год., около 03.25 часа, в гр.Силистра, по ул.„Петър Вичев” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген Пасат”, с рег. № СС 15 07 СВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.16 на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 83/20.01.2011 г. на отделение „Съдебна медицина и Специализирана лаборатория за изследване на алкохол” при МБАЛ „Св.Анна – Варна” АД – гр.Варна, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.6 от НК - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 ЧАСА в рамките на ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
На основание чл. 189, ал.3 от НПК, обвиняемия О.А.М., с ЕГН ********** и снета по делото самоличност, се задължава да заплати по сметка на СРС направените във фазата на досъдебното производство разноски за химическа експертиза в размер на 25,00/двадесет и пет/ лева.

СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.ПРОКУРОР : ОБВИНЯЕМ:
/ГАЛИНА ВЪЛЧЕВА/ /О.А.М./
ЗАЩИТНИК:
/АДВ.П.Й./


След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383, ал.1 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 227/2011год. по описа на СРС срещу обвиняемия О.А.М. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.1 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия О.А.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Определението за отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.

О.А.М.
Обвиняемият О.А.М., с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.6 от НК - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 ЧАСА в рамките на ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия О.А.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

 
80 ЧНД No 249/2011 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА,
Н.Й.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА
  Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Определение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Й.И., ЕГН-********** *** против Постановление за прекратяване на наказателното производство по Досъдебно производство № 394/2009 г. по описа на ОСлО – гр. С, пр. пр. № 1169/2009 г. по описа на РП – гр. С.
ПРЕКРАТЯВА Ч.Н.Д. № 249/2011 год. по описа на Районен съд – гр. С.
ВРЪЩА на Окръжна прокуратура – гр. С жалбата, подписана от Н.Й.И. против Постановление за прекратяване на Досъдебно производство № 394/2009 г. по описа на ОСлО – гр. С, пр. пр. № 1169/2009 г. по описа на РП – гр. С ведно с Досъдебно производство № 394/2009 г. по описа на ОСлО – гр. С.
КОПИЕ от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – гр. С, Окръжна прокуратура – гр. С и жалбоподателя Н.Й.И. ***.
Разпореждането не подлежи на обжалване, доколкото жалбата е недопустима.

 
81 Гражданско дело No 238/2011 Чл.19 ЗГР Н.М.М. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 25.02.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ДОПУСКА промяна в Акт за раждане № 7/31.01.1950 г., издаден от с. Петрово, Силистренска околия във фамилното име на титуляра на акта Н.М. ХРИСТОВ, с ЕГН: **********, като за в бъдеще то да се счита – „М.”.
След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Община Силистра, гр.Силистра за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за населението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Силистра в двуседмичен срок, който за молителя тече от днес, а за Община Силистра и Районна прокуратура гр.Силистра – от датата на съобщаването му. 
82 ЧГД No 441/2011 Други ЧГД А.Р.Б.   Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 16.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
РАЗРЕШАВА на А.М.С. с ЕГН **********, действаща като родител и законен представител на А.Р.Б. с ЕГН **********,*** да изтегли от влога на детето, по сметка 04/14636201 при „Банка ДСК” ЕАД клон Силистра цялата сума, ведно с лихвите.
Решението не подлежи на обжалване.

 
83 НАХД No 1093/2010 Административни дела ПК ТРУД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРИС ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ТД НА НАП ГР. ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 23.12.2010г., в законна сила от 16.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 5939/28.09.2010г. на Директора на дирекция „Контрол” при ТД на НАП- Варна, издадено въз основа на АУАН № 0060645/ 29.06.2010г. с което на основание чл.48 ал.2 и чл.47 ал.3 от ЗСч на ПК„Труд” със седалище и адрес на управление с.Сокол обл. СС ул.”Н.Й.Вапцаров” № 31А с БУЛСТАТ 000552486, представлявано от председателя Борис Георгиев Христов с ЕГН ********** е било наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 2 000 / две хиляди / лева за извършено нарушение на чл.40 ал.1 от ЗСч като правилно, доказано, обосновано и законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от датата на съобщаването му. 
84 НОХД No 1292/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.Ф.Г. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Присъда от 01.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ф.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 20.10.2010г. около 04.45часа в гр.Силистра от приземен етаж, намиращ се по ул.”Елин Пелин” № 7б, в условията на повторност, като случаят е немаловажен, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот (демонтиране крило на прозорец) и използване на техническо средство (метални клещи) е направил опит да отнеме чужди движими вещи – четири лева на монети, 17 литра ракия, менче с вместимост 10л., медна тенджера с капак с диаметър 22см., медна тава с диаметър 50 см., всичко на обща стойност 219 лева (двеста и деветнадесет лева) от владението на Н.Й.К., живущ ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7 от НК вр.чл.194, ал.1 вр. чл.18 вр.чл.28 от НК и чл.58а от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като го оправдава по обвинението за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр.чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7 от НК вр.чл.194, ал.1 вр. чл.18 вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК.

На основание чл. 60 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор.

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ф.Г. (със снета самоличност), на основание чл.189, ал.3 от НПК, да заплати по сметка на СРС сумата 121.00 (сто двадесет и един) лева, представляваща направените по делото разноски и държавна такса в размер на пет лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
Веществените доказателства – 1 бр. метални клещи и 1бр. част от ключ, без ръкохватка, на основание чл.53, ал.1 от НК, се отнемат в полза на държавата и следва да се унищожат.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Силистренски окръжен съд.

На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка” на подсъдимия Д.Ф.Г., ЕГН **********.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Силистренски окръжен съд по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от днес.


Д.Ф.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ф.Г., ЕГН ********** за ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7 от НК вр.чл.194, ал.1 вр. чл.18 вр.чл.28 от НК и чл.58а от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като го оправдава по обвинението за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр.чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7 от НК вр.чл.194, ал.1 вр. чл.18 вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК.

На основание чл. 60 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка” на подсъдимия Д.Ф.Г., ЕГН **********.Мотиви от 16.03.2011г.
МОТИВИ към присъдата по НОХД № 1292
по описа на Силистренски районен съд за 2010 г.

Районна прокуратура - Силистра е внесла обвинителен акт срещу подсъдимия Д.Ф.Г. с обвинение за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4 вр.чл.194, ал.1 вр. чл.18 вр. чл.29, ал.1, б. „б” от НК, затова че на 20.10.2010г. около 04.45часа в гр.Силистра от приземен етаж, намиращ се по ул.”Елин Пелин” № 7б, в условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот (демонтиране крило на прозорец) и използване на техническо средство (метални клещи и част от ключ) е направил опит да отнеме чужди движими вещи – четири лева на монети, 17 литра ракия, менче с вместимост 10л., медна тенджера с капак с диаметър 22см., медна тава с диаметър 50 см., всичко на обща стойност 219 лева (двеста и деветнадесет лева) от владението на Н.Й.К., живущ ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.
Производството пред първоинстанционния съд е проведено по реда на глава ХХVІІ от НПК - при условията на чл.371, т.2 вр. чл.372 и чл.373 от НПК.
Представителят на СРП, в хода на съдебните прения, намира изложените в обвинителния акт факти за изяснени, въз основа на събраните в хода на досъдебното производство доказателства, обуславящи безспорната доказаност на извършеното от подсъдимия деяние. Насочва вниманието към нееднократните му осъждания преди деянието по настоящото дело, които са в условия на реална съвкупност и изразява становище, че настоящото престъпление се явява извършено в условията на повторност, за разлика от първоначално повдигнатото обвинение, с оглед данните от актуалната справка за съдимост на лицето. Предлага наказание по вид лишаване от свобода към минималния размер, предвиден в закона за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7 от НК, което да бъде изтърпяно ефективно при строг режим. По отношение на веществените доказателства посочва същите да бъдат отнети в полза на държавата и унищожени по съответния ред.
Защитникът на подсъдимия поддържа, че не са налице данни за квалификацията на деянието като извършено в условията на опасен рецидив и предвид безспорната установеност на фактическата обстановка акцентира вниманието върху определяне на следващото се наказание при условията на чл.58а от НК. Позовава се на факта, че деянието е останало във фазата на опита, поради което следва да бъде приложена разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК и налагане на наказание от съда под предвидения от закона минимум за извършеното престъпление. Моли да се съобрази обстоятелството, че подсъдимият е все още в млада възраст и същият не е израснал в нормална семейна среда, лишен е бил от родителски грижи и отгледан преимуществено от баба му.
В последната си дума подсъдимият изразява съжаление за стореното, посочва, че от четири месеца, откакто е в затвора, не взема наркотици и заявява, че не може да иска по-малко наказание предвид наличните данни от справката му за съдимост.
Подсъдимият Д.Ф.Г. признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт с изразено съгласие да не се събират доказателства за тези факти. С постановеното по чл.372, ал.4 от НПК протоколно определение от 01.03.2011г. и съобразно визираната разпоредба, съдът прие така направеното самопризнание, подкрепящо се от събраните в досъдебното производство доказателства.
Въз основа на направеното самопризнание, преценка и обсъждане на доказателствения материал, събран на досъдебното производство по реда и начина, предвиден от процесуалния закон, съдът приема за изяснено от фактическа страна следното:
Подсъдимият Д.Ф.Г. е роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********.
На 20.10.2010г. св. Димитър Иванов Кулев, живеещ в гр.Силистра, ул.”Елин Пелин” № 9, бил все още буден около 03.30 часа, когато чул шум от железа, идващ от съседния имот, находящ се по същата улица с № 7б. Свидетелят излязъл на балкона, намиращ се на втория етаж на къщата, в която живее и видял в мазето на съседната къща да влиза човек, чието лице не могъл да види. След като влязло в мазето лицето светнало крушката и отворило портмоне в близост до прозореца. Виждайки това св.Кулев се усъмнил, че става въпрос за кражба, поради което събудил съпругата си, която се обадила на дежурния служител в РУ „Полиция” гр.Силистра. На място пристигнал екип от група „Опазване на обществения ред”, включващ служителите св.Диян Митев и св.Любомир Петров. При пристигането им на мястото те забелязали, че лявото крило на прозореца на мазето е демонтирано ведно с дървената дограма, след което с разрешение на дежурния при РУП влезли в къщата и събудили живущия в имота св.К.. Тримата заедно слезли в избеното помещение, където в едно от обособените помещения открили скрит подсъдимия Д.Г.. В близост до намиращото се в това помещение легло се намирали, приготвени за изнасяне десет литрова и седем литрова пълни с ракия полиетиленови туби, медна тенджера с капак с диаметър 22см. и медна тава с диаметър 50 см. Върху леглото бил открит отворен празен мъжки портфейл, като впоследствие у подсъдимия били намерени четири лева на монети. Върху поставен в близост до вратата дървен стол били поставени метални клещи с жълти дръжки, в ключалката на вътрешна врата бил открит поставен ключ без ръкохватка. На място е бил направен оглед на местопроизшествие с приложени към протокола фотоснимки. При предявяване в съдебно заседание на посочените вещи на подсъдимия по реда на чл.284 от НПК, същият посочи металните клещи с дръжки, облечени в жълта пластмаса, че ги е използвал за влизане в къщата, без допълнителни пояснения към частта от ключа.
Поради наличието на данни по делото, че подсъдимият Г. употребява наркотично вещество – хероин, е била назначена съдебно-психиатрична експертиза. Съгласно заключението на вещото лице, надлежно приобщено към доказателствата по делото, подсъдимият Д.Ф.Г. е с болестна зависимост към опиати, предимно хероин. Същият към момента на извършване на деянието 20.10.2010г. не е бил в променено състояние на съзнанието, което да го лишава от възможността да разбира свойството и значението на извършеното, като е могъл да ръководи постъпките си по разумни подбуди. Същевременно вещото лице е категорично в заключението си, че подсъдимият Г. не е с интелектуален дефицит и няма данни да е бил в променено състояние на съзнанието, което да му е попречило правилно да възприема и запаметява фактите, явяващи се от значение за делото, както и че може да дава достоверни обяснения за тях.
От депозираното по делото заключение на назначената в досъдебното производство съдебно-оценителна експертиза, приобщено към доказателствения материал по делото по надлежния ред, се установява, че общата стойността на инкриминираните вещи възлиза на 219.00 лева, което ги прави годен предмет на престъплението.
Фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните в досъдебното производство доказателства - протокол за оглед на местопроизшествие и и изготвените фотоснимки към него (л.2-л.6), протоколите за разпит на свидетели (л.27-л.30), декларация за семейно и материално положение и имотно състояние(л.26), заключение на СЦЕ (л.32-л.34), съдебно-психиатрична експертиза (л.37-л.39), справки за съдимост на подсъдимия. Същите, надлежно приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК, преценени и обсъдени с направеното самопризнание в логическата им последователност и взаимовръзка, подкрепят последните изцяло.
При така изясненото от фактическа страна, с
 
85 НОХД No 1/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Г.С.Г.,
Д.Д.Д.
Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Присъда от 01.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.Г., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, осъждан с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 16.09.2010 – 17.09.2010 г. в с. Йорданово, обл. С и с. Смилец, обл. С, в условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор с Д.Д. ***, чрез използване на моторно превозно средство – л.а. ”Фиат Темпра” с рег. № СС 4577 СА, е отнел чужди движими вещи: 2 бр. метални големи портални врати, малка метална портална врата и 2 бр. отводнителни решетки на обща стойност 444.15 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева и петнадесет стотинки/ от владението на М.Й.М. ***, както и метална портална врата на стойност 118,44 /сто и осемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/ от владението на В.К. ***, като стойността на всички отнети вещи е в размер на 562,59 лв. /петстотин шестдесет и два и петдесет и девет стотинки/, без необходимото съгласие и намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ОПРАВДАВА подсъдимия в частта, в която му е повдигнато обвинение, че е извършил деянието във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК /като извършител/.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 16.09.2010 – 17.09.2010 г. в с. Йорданово, обл. С и с. Смилец, обл. С, в условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор с Г.С.Г. ***, чрез използване на моторно превозно средство – л.а.”Фиат Темпра” с рег. № СС 4577 СА, е отнел чужди движими вещи: 2 бр. метални големи портални врати, малка метална портална врата и 2 бр. отводнителни решетки на обща стойност 444.15 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева и петнадесет стотинки/ от владението на М.Й.М. ***, както и метална портална врата на стойност 118,44 /сто и осемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/ от владението на В.К. ***, като стойността на всички отнети вещи е в размер на 562,59 лв. /петстотин шестдесет и два и петдесет и девет стотинки/, без необходимото съгласие и намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА и ОПРАВДАВА подсъдимия в частта, в която му е повдигнато обвинение, че е извършил деянието във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК /като извършител/.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия Г.С.Г., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – гр. С, частта от направените по делото разноски в размер на 32,50 лева.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия Д.Д.Д., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – гр. С, частта от направените по делото разноски в размер на 32,50 лева.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред С. окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ............................

2. ............................
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. С, 01.03.2011 год.


В ИМЕТО НА НАРОДА


С. РАЙОНЕН СЪД, наказателна колегия в открито съдебно заседание на първи март две хиляди и единадесета година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИНА ЙОВЧЕВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ОРЛИН ВЪЛЕВ
2. ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА

при секретаря Петранка Тодорова, в присъствието на прокурора ИВАН ЦОНЕВ при Районна прокуратура – гр. С, разгледа докладваното от председателя НОХД № 1/2011 год. по описа на съда и взе предвид следното:
СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия след постановяване на присъдата.
Поради горното и на основание чл.309, ал. 2 от НПК,
О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия Г.С.Г., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, осъждан с ЕГН-**********.
Това определение подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест по реда на Глава XXII от НПК пред С. окръжен съд в седемдневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ............................

2. ............................


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. С, 01.03.2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, наказателна колегия в открито съдебно заседание на първи март две хиляди и единадесета година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИНА ЙОВЧЕВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ОРЛИН ВЪЛЕВ
2. ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА

при секретаря Петранка Тодорова, в присъствието на прокурора ИВАН ЦОНЕВ при Районна прокуратура – гр. С, разгледа докладваното от председателя НОХД № 1/2011 год. по описа на съда и взе предвид следното:
СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия след постановяване на присъдата.
Поради горното и на основание чл.309, ал. 2 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия Д.Д.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан с ЕГН-**********.
Това определение подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест по реда на Глава XXII от НПК пред С. окръжен съд в седемдневен срок от днес.

Г.С.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.Г., за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ОПРАВДАВА подсъдимия в частта, в която му е повдигнато обвинение, че е извършил деянието във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК /като извършител/.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия Г.С.Г., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, осъждан с ЕГН-**********.

Д.Д.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Д., за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА и ОПРАВДАВА подсъдимия в частта, в която му е повдигнато обвинение, че е извършил деянието във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК /като извършител/.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия Д.Д.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан с ЕГН-**********.

Мотиви от 20.05.2011г.
МОТИВИ
по НОХД № 1/2011 год.
по описа на Районен съд – гр. С

Районна прокуратура - гр. С е внесла обвинителен акт по обвинението на Г.С.Г. *** с ЕГН-********** за това, че през периода 16.09.2010 г.- 17.09.2010 г. в с. Йорданово, обл. С и с. Смилец, обл. Сq в условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор като извършител с Д.Д. ***, чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Фиат” модел „Темпра” с рег.№ СС 4577 СА е отнел чужди движими вещи: 2 бр. метални големи портални врати, 1 бр. малка портална врата и 2 бр. отводнителни решетки на обща стойност 444.15 лева от владението на М.Й.М. *** и 1 бр. метална портална врата, на стойност 118.44 лева от владението на В.К. ***, като общата стойност на всички отнети вещи е в размер на 562.59 лева, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и Д.Д. *** с ЕГН-********** за това, че през периода 16.09.2010 г.- 17.09.2010 г. в с. Йорданово, обл. С и с. Смилец, обл. С в условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор като извършител с Г.С.Г. ***, чрез използване на МПС- лек автомобил марка „ Фиат” модел „Темпра” с рег.№ СС 4577 СА е отнел чужди движими вещи: 2 бр. метални големи портални врати, 1 бр. малка портална врата и 2 бр. отводнителни решетки на обща стойност 444.15 лева от владението на М.Й.М. *** и 1 бр. метална портална врата, на стойност 118.44 лева от владението на В.К. ***, като общата стойност на всички отнети вещи е в размер на 562.59 лева, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4 и 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
Съдебното производство е образувано на 03.01.2011 г. С разпореждане от 06.01.2011 г. подсъдимите са предадени на съд съобразно повдигнатите им обвинения. Още в разпоредителното заседание съдът е взел решение за предварително изслушване без призоваване на свидетели и вещи лица.
На първото съдебно заседание подсъдимите са заявили, че желаят производството по делото да продължи по реда на съкратеното съдебно следствие и са направили искане за предоставяне на правна помощ. Предвид направеното искане, съдът допуснал оказването на правна помощ на подсъдимите Г. и Д., изразяваща се в процесуално представителство по делото, която ще се извърши от адвокат от Националния регистър за правна помощ, след което отложил делото. На следващото съдебно заседание, съдът на основание чл. 372, ал. 2, във вр. с чл. 94, ал. 1, т. 5 от НК е назначил на подсъдимите един защитник, тъй като двамата нямат противоречиви интереси. Съдебният състав е дал ход на делото, след като е преценил, че няма пречки делото да продължи по реда на глава ХХVІІ при хипотезата на чл. 371, т. 2 НПК. Подсъдимите правят пълни самопризнания относно фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт и са заявили съгласието си да не се събират доказателства за тези факти.
В съдебно заседание е предявен граждански иск от В.К.К. срещу подсъдимите за обезщетение в размер на 540 лева за претърпените от него имуществени вреди в резултат на престъплението. Съдът не е приел за съвместно разглеждане в наказателния процес така предявения граждански иск, тъй като обвинението за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 4 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК е за нанесени щети в размер на 118.44 лева и евентуално приемане на предявеният граждански иск би затруднил провеждането на наказателното производство, насрочено по реда на Глава XXVII от НПК.
Във връзка с постъпила молба на пострадалия В.К.К., същият е конституиран като частен обвинител.
Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, счита че то е доказано по безспорен начин, предвид събраните доказателства. Пледира на подсъдимият Г. да бъде наложено наказание по вид и размер - лишаване от свобода за срок от 6 месеца, което на основание чл. 66 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години. Успоредно с това предлага на съдебния състав да осъди подсъдимия Г. да заплати солидарно с другия подсъдим разноските за експертиза, а именно 66,00 лева, както и да се потвърди мярката за неотклонение по отношение на подсъдимия, която е „Подписка”. Прокурорът пледира на подсъдимия Д. да бъде наложено наказание по вид и размер - лишаване от свобода за срок от 4 месеца, което на основание чл. 66 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години и предлага на съда да осъди подсъдимия Д. да заплати разноски от 66,00 лева солидарно с другия подсъдим, както и да му се потвърди взетата спрямо него мярка за неотклонение „Подписка”.
Защитникът на подсъдимите намира, че по делото безспорно е установено, че подзащитните му са извършили престъпно посегателство и пледира предвид това, че делото се разглежда по реда на съкратеното съдебно следствие да се наложат по-ниски наказания от исканите от представителя на държавното обвинение.
В осигуреното му право на реплика представителят на Районна прокуратура - С заявява, че размера на предложените наказания е съобразен с това, че деянията са извършени от подсъдимите в условията на продължавано престъпление.
В осигуреното на подсъдимите право на последна дума, двамата заявяват, че съжаляват за извършеното.
Съдът, като взе под внимание направените от подсъдимите по реда на чл. 371 т. 2 от НПК самопризнания в съдебно заседание и прецени събраните и приобщени по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:
Подсъдимият Г.С.Г. е роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, работещ, осъждан с ЕГН-**********. Видно от справката за съдимост на подсъдимия, същият е осъждан по Споразумение, влязло в сила на 15.07.2008 г. по НОХД № 555/2008 г. по описа на РС- С за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и на осн. чл. 36, чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „ б” от НК му е наложено наказание по вид пробация.
Подсъдимият Д.Д.Д. е роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан с ЕГН **********. Според справката за съдимост на подсъдимия, същия е реабилитиран по право.
На 16.09.2010 г. пострадалият М.Й.М. бил за последно в притежавания от него имот - бивша мандра, находяща се в с. Йорданово. Порталът на мандрата се състоял от една малка желязна врата с размери 1 м. широчина и 2м. височина и една голяма желязна врата с две крила, всяко от който с размери 2 м. широчина и около 1.5 м. височина. Преди да напусне имота металните портални врати и отводнителните решетки били на местата си. Вечерта на 16.09.2010 г. свид. Атанас Георгиев Аджемов, който познавал подсъдимите Г.Д., се намирал в магазин, находящ се в центъра на с. Смилец. Там били и подсъдимите. Свид. Аджемов дочул, че двамата подсъдими разговаряли за някакви портали. След разговора, подсъдимите помолили свидетеля да ги закара до с. Йорданово с автомобил марка „Фиат”, модел „Темпра” с рег. № СС 4577 СА, собственост на подсъдимия Д., тъй като последния не притежавал свидетелство за управление на МПС. Свид. Аджемов се съгласил и тримата тръгнали към селото. Когато
 
86 НОХД No 42/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Н.Р.Н. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Присъда от 28.02.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Р.Н., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, грамотен- с начално образование, неженен, неработи, осъждан, с ЕГН **********
за ВИНОВЕН в това, на 03.09.2010 г. в гр. Силистра по ул.”Н.Й.Вапцаров” е управлявал МПС- лек автомобил “Сеат Толедо” с рег. № СС 7742 СА в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила Наказателно постановление № 404/2010, 17.07.2010 на Началника на РУ на МВР гр.Дулово за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление- престъпление по чл.343в ал.ІІ от НК, поради което и на основание чл.36, чл.54 от НК му налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от три месеца при строг пръвоначален режим, което да изтърпи в затвор.
Присъдата подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок.

На осн. чл.309, НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка”, взета на подсъдимия Н.Р. Недов от досъдебната фаза на наказателното производство.

Определението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в 7-дневен срок с частна жалба или частен протест отделно от присъдата.


Н.Р.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Р.Н., с ЕГН **********
за ВИНОВЕН за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление- престъпление по чл.343в ал.ІІ от НК, поради което и на основание чл.36, чл.54 от НК му налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от три месеца при строг пръвоначален режим, което да изтърпи в затвор.

Мотиви от 17.03.2011г.
 
87 НАХД No 44/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Г.Е.Г. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 01.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА Г.Е.Г. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, пенсионер по болест, разведен, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 22.09.2010 г., около 20.50 часа в гр.Силистра, по ул.”Добрич” без редовно писмено позволително е извозвал с товарен автомобил марка „ГАЗ”, модел „53А” с рег.№ СС 68 09 СА дърва за огрев от горския фонд от дървесен вид „цер” – 6 пространствени кум.м. на обща стойност 330.00 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 235, ал.6, във вр. с чл.235, ал.1 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.
На основание чл. 189, ал.3 от НПК, осъжда обв. Г.Е.Г. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати по сметка на СРС направените в хода на наказателното производство разноски в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.

На основание чл. 309, ал.2 от НК, ОТМЕНЯ наложената в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” на обвиняемия Г.Е.Г..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Силистренски окръжен съд по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от днес.


Г.Е.Г.
ПРИЗНАВА Г.Е.Г., с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 235, ал.6, във вр. с чл.235, ал.1 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.

На основание чл. 309, ал.2 от НК, ОТМЕНЯ наложената в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” на обвиняемия Г.Е.Г..

 
88 НАХД No 80/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА М.К.В. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 17.02.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.К.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, роден в гр. С, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2010 г. в гр. С без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана (с нетно тегло 0.2540 грама и с активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 1,3 тегловни процента) на стойност 1.52 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, предложение второ, т. 1, предложение първо от НК и на основание чл. 78а, ал. 5, във вр. с ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата по сметка на РС - С.
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия М.К.В., да заплати по сметка на Районен съд – С направените по делото разноски в размер на 58.00 /петдесет и осем/ лева за химическа експертиза.
На основание чл. 309 ал.2 от НПК, ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярката за неотклонение „Подписка” спрямо обвиняемия М.К.В..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – С в 15-дневен срок по реда на Глава ХХІ от НПК, за обвиняемия считано от днес, а за Районна прокуратура – С - от съобщаването им.

М.К.В.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.К.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, роден в гр. С, български гражданин, със средно образование, неосъждан, неженен, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2010 г. в гр. С без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана (с нетно тегло 0.2540 грама и с активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 1,3 тегловни процента) на стойност 1.52 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, предложение второ, т. 1, предложение първо от НК и на основание чл. 78а, ал. 5, във вр. с ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата по сметка на РС - С.
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия М.К.В., да заплати по сметка на Районен съд – С направените по делото разноски в размер на 58.00 /петдесет и осем/ лева за химическа експертиза.
На основание чл. 309 ал.2 от НПК, ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярката за неотклонение „Подписка” спрямо обвиняемия М.К.В..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – С в 15-дневен срок по реда на Глава ХХІ от НПК, за обвиняемия считано от днес, а за Районна прокуратура – С - от съобщаването им.

Мотиви от 25.02.2011г.
 
89 НАХД No 96/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА О.Т.Т. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 01.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ПРИЗНАВА О.Т.Т. , роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с начално образование, не работи, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.11.2010 год. в гр. Силистра без надлежно разрешително държи високорисково наркотично вещество - марихуана (с нетно тегло 0.08387 грама и с активен наркотично действащ компонент-тетрадридраканабинол с 12 тегловни процента), на стойност 5.03 лева, като случаят е маловажен- престъпление по чл.354а, ал.V във вр. с ал.ІІІ предл. две, т.1, предложение първо от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000.00/хиляда/ лева.
Осъжда обвиняемия О.Т.Т. да заплати по сметка Силистренски районен съд сумата от 48,00 лева, представляваща направените в наказателното производство разноски за извършена химическа експертиза.
Решението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест пред Силистренски окръжен съд в седмодневен срок от днес, който за обвиняемия тече от днес, а за РП-Силистра от датата на съобщаването.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

О.Т.Т.
ПРИЗНАВА О.Т.Т. с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН за престъпление по чл.354а, ал.V във вр. с ал.ІІІ предл. две, т.1, предложение първо от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000.00/хиляда/ лева.
Мотиви от 02.03.2011г.
 
90 ЧНД No 272/2011 Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОД НА МВР   Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Определение от 16.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
С ПРОТОКОЛ
 
91 Гражданско дело No 2513/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПРАКТИК ЕООД НОРД ЕСТ ТРЕЙД ООД Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОСЪЖДА „НОРД ЕСТ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 118572814, със седалище и адрес на управление гр.Силистра, ул.Добруджа № 4, вх.А, ет.5, представлявано от П.О., да заплати на „ПРАКТИК” ЕООД, ЕИК 118560438, със седалище и адрес на управление: гр.Силистра, бул.Македония № 131, представлявано от управителя Емил Тодоров Тодоров, на 7 203,67 лв. (седем хиляди двеста и три лева и 67 ст.), представляваща дължими и незаплатени парични суми по фактури №№ 0000002775 / 05.11.2009г., 0000002851 / 21.12.2009г., 1000002620 / 17.05.2010г. и 1000002692 / 23.09.2010г., сумата в размер общо на 681,80 лв. (шестстотин осемдесет и един лева и 80 ст.), представляваща мораторната лихва върху отделните главници общо за периода от 05.12.2009г. до 18.11.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 22.11.2010г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА „НОРД ЕСТ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 118572814, със седалище и адрес на управление гр.Силистра, ул.Добруджа № 4, вх.А, ет.5, представлявано от П.О., да заплати на „ПРАКТИК” ЕООД, ЕИК 118560438, със седалище и адрес на управление: гр.Силистра, бул.Македония № 131, представлявано от управителя Емил Тодоров Тодоров, сумата в размер на 993,92 лв. (деветстотин деветдесет и три лева и 92 ст.), представляваща направени по делото разноски.

Решението не подлежи на обжалване.
На страните да се връчат преписи от решението.

 
92 НАХД No 773/2010 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 22.02.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
Отменя Наказателно постановление № РД-1307-168 от 29.07.2010 г. на Директора на РЗОК – гр. С.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението.

 
93 НАХД No 1112/2010 Административни дела РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ИВАН БЪЧВАРОВ ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 13.01.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № СС-15-ДНСК-197/ 12.07.2010г. на зам.-началника на ДНСК– София с което на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ на Регионален исторически музей- Силистра, със седалище и адрес на управление гр. Силистра ул.4раковска” № 24, ЕИК 118040949, представлявано от Иван Емилов Бъчваров е било наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 3 000 / три хиляди / лева за извършено нарушение по чл.178 ал.1 от ЗУТ като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.

 
94 НОХД No 41/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Д.Ф.Г. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ф.Г., роден на *** ***, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, към настоящия момент изтърпяващ наказание в Затвора - Белене, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.10.2010 г. в гр. С, в условията на повторност, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи на обща стойност 232,44 лева от владението на СОУ „Юрий Гагарин” – гр. С, представлявано от директора И.Н.М. без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 и във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание по вид лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което да започне в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на изтърпяване, съгласно чл. 61, т. 2, във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ф.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр. С направените във фазата на наказателното производство разноски в размер на 60.00/шестдесет/ лева.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 41/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на подсъдимия Д.Ф.Г., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2.
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.Ф.Г..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

Д.Ф.Г.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ф.Г., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 и във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание по вид лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което да започне в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на изтърпяване, съгласно чл. 61, т. 2, във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.Ф.Г..


 
95 НАХД No 91/2011 По ЗД по пътищата И.Б.П. ОД НА МВР Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Определение от 10.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
На осн. чл. 24, ал.1, т. 6 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по ЧНД № 91/2011 г. по описа на СРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Административен съд - Силистра в 7 - дневен срок, считано от днес.

 
96 НОХД No 94/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.Ф.Г. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ф.Г., роден на *** ***, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, към настоящия момент изтърпяващ наказание в Затвора - Белене, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2010 г. в гр. С е направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 44,97 лева от владението на „Нюман” ЕООД – гр. С с управител В.К.К., без необходимото за това съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като опита е останал недовършен по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18 от НК, му налага наказание по вид лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което да започне в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на изтърпяване, съгласно чл. 62, във вр. с чл. 60 от ЗИНЗС.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ф.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр. С направените във фазата на наказателното производство разноски в размер на 121.00/сто двадесет и един/ лева.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 94/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на подсъдимия Д.Ф.Г., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2.
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.Ф.Г..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

Д.Ф.Г.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ф.Г., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18 от НК, му налага наказание по вид лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което да започне в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на изтърпяване, съгласно чл. 62, във вр. с чл. 60 от ЗИНЗС.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.Ф.Г..


 
97 НОХД No 131/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.Г.И. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 17.03.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ Д.Г.И., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30/31.10.2010 г. в с. Калипетрово е отнел чужда движима вещ – меден капак на казан за изваряване на ракия на стойност 65 лева, от владението на Е.Р.К., без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 194, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 10 /десет/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК за срок от 10 /десет/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ година.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр. С направените във фазата на наказателното производство разноски в размер на 30.00/тридесет/ лева.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 131/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на подсъдимия Д.Г.И., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.Г.И..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

Д.Г.И.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.Г.И., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 194, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 10 /десет/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК за срок от 10 /десет/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ година.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.Г.И..

 
98 НАХД No 1118/2010 Административни дела ИНТЕРКОНТАКТ ЕООД ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 13.01.2011г., в законна сила от 18.03.2011г.
Съдът след като изслуша становището на процесуалния представител на жалбоподателя счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение.
След проведено тайно съвещание съдът обяви своето

Р Е Ш Е Н И Е № 32

За да се произнесе съдът взе предвид следното:
Жалбоподателят „Интерконтакт” ЕООД с ЕИК 118513495, със седалище и адрес на управление гр. С, ул.Добрич № 2, ет.4, офис 16, представлявано от управителя Георги Пенев Пенев с ЕГН: **********, чрез пълномощника Д.Й.Д. с ЕГН: **********,***, моли съда да отмени Наказателно постановление № № 5/06.10.2010 г. на Директора на ОДМВР – гр. С, с което му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, наложена на основание чл. 83, ал. 1 от ЗАНН и чл. 45, ал. 1 от ЗЗД за нарушение на чл. 5 „б”, ал. 3, във вр. с чл. 45, ал. 1 от ЗЗД. Обжалва НП и моли да бъде отменено. Твърди, че има процесуални нарушения, съставено е в противоречие с материалния закон, не следва дружеството да носи отговорност, тъй като е назначен салонен управител на търговския обект и е редно той да носи отговорност.
Жалбоподателят, редовно призован, не се явява в съдебно заседание. Изпраща свой процесуален представител в лицето на адв. З.К. ***, който поддържа тезата на жалбоподателя и счита, че наказателното постановление е съставено в противоречие с материалния закон.
Ответникът по жалбата, Директора на ОД на МВР – С, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. В придружаващото жалбата писмо предлага наказателното постановление да бъде потвърдено.
Районна прокуратура – С, редовно призовани, не изпращат представител.
С. районен съд, като прецени доводите на страните и провери данните по делото, прие за установено следното от фактическа и правна страна:
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.
От събраните в хода на делото доказателства се установи, че на жалбоподателя е бил съставен Акт за установяване на административно нарушение и в последствие в предвидения срок е било издадено и обжалваното наказателно постановление за извършено от него административно нарушение, изразяващо се в това, че на 01.09.2010 г. около 21:00 часа, в кафе-аператив „Инсомния” – гр. С, площад „Свобода”, нает и стопанисван от „Интерконтакт” ЕООД при полицейска проверка е установено, че при осъществяване на ресторантьорска дейност в обект дискотека „Инсомния”, наемателят „Интерконтакт” ЕООД – гр. С е допуснал продажбата на алкохол – бира на непълнолетни лица.
От събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства се установи, че при извършена полицейска проверка на 01.09.2010 г. в гр. С, в дискотека „Инсомния”, около 21:00 часа, било констатирано, че в нея има лица под 18 годишна възраст /Петър Красимиров Вълев и Иво Георгиев Георгиев, който от своя страна бил придружен от малолетния Димитър И. Митев/, които консумирали алкохол. След извършената проверка свидетелите Липкова и Р. установили, че лицата Вълев и Георгиев не са навършили пълнолетие. Те попитали сервитьора в заведението кой е управител и той посочил жалбоподателя. След запитване в Община С кой е собственика и представляващ „Интерконтакт” ЕООД – С било установено, че това е лицето Георги Пенев Пенев. Последният бил поканен да се яви в сградата на ОД на МВР – С за съставяне на АУАН, но същият не се явил, а изпратил своята пълномощница Д.Й.Д., упълномощена от него с нотариално заверено пълномощно № 307/06.04.2010 г. да го представлява и подписва пред различни инстанции, включително и МВР. Същата подписала АУАН, а в последствие и съставеното Наказателно постановление.
От представените писмени доказателства се установи, че кафе-аператив „Инсомния” се стопанисва от „Интерконтакт” ЕООД със собственик и управител Георги Пенев Пенев. Също така се установи, че салонен управител на търговския обект е Денис Хамди Смаил, но от представения трудов договор на същия не става ясно какви задължения са му вменени.
Същата фактическа обстановка е била възприета от наказващия орган и тя е послужила за формиране на извода му, че бездействието на жалбоподателя представлява административно нарушение. Задължението да не се сервира алкохол на лица под 18 годишна възраст е вменено на управителите на търговските обекти с разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Закона за закрила на детето. В нея е предвидена и санкцията за неизпълнението на това задължение – глоба от 2000 до 4000 лева.
При индивидуализиране на наказанието наказващия орган е наложил минималния размер на предвиденото наказание глоба, като е отчел, че това е първо нарушение, извършено от жалбоподателя.
Съдът не споделя изложените доводи от жалбоподателя за това, че не той е субекта на административнонаказателна отговорност, а това следва да е управителят на обекта или салонния управител, тъй като нормата на чл. 45 от Закона за закрила на детето вменява това задължение на управителя на обекта, а салонният управител отговаря само за една част от него. Съдът счита, че отговорността пада върху дружеството в лицето на неговият собственик и управител, който отговаря за цялата му дейност.
Деянието не представлява и маловажен случай на административно нарушение. Видно от показанията на свидетел Липкова на непълнолетните лица е бил сервиран алкохол.
По изложените съображения и на основание чл. 63 от ЗАНН, Силистренски районен съд,

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5/06.10.2010 год. на Директора на ОД на МВР - С.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Административен съд С в четиринадесетдневен срок, считано от съобщаването на страните.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, приключило след прочитане на решението.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

 
99 НОХД No 212/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Т.И.Н. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 18.03.2011г., в законна сила от 18.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ОБВИНЯЕМИЯТ Т.И.Н., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, със средно-специално образование, разведен, организатор по труда в „Евроземеделие–1” ЕООД – гр. С, неосъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.11.2010 г. около 03:15 часа в гр. С по бул. Македония е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мицубиши” с рег. № Y 143 lck с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,59 на хиляда, установена по надлежния ред - с химическа експертиза /Протокол № 1645/17.11.2010 г., издаден от МБАЛ “Св. Анна - Варна” АД – гр. Варна, Отделение “Съдебна медицина и специализирана лаборатория за изследване на алкохол/, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, му налага наказание по вид – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК - Поправителен труд в размер на 10 % удръжки от трудовото възнаграждение от обвиняемия в полза на държавата за срок от 6 /шест/ месеца, като този период не се зачита за трудов стаж.
На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, СЪДЪТ налага на обвиняемия Т.И.Н. наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението, а именно от 18.03.2011 г. на основание чл. 49, ал. 3 от НК.
На основание чл. 59, ал. 4 от НК СЪДЪТ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Н. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, а именно от 15.11.2010 г.
На основание чл. 189 НПК, ОСЪЖДА обвиняемия Т.И.Н. да заплати по сметка на РС – С направените във фазата на досъдебното производство разноски за химическа експертиза в размер на 25.00/двадесет и пет/ лева.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл.24, ал.3 от НПК , СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 212/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на обвиняемия Т.И.Н., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Т.И.Н..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

Т.И.Н.
ОБВИНЯЕМИЯТ Т.И.Н., , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, му налага наказание по вид – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК - Поправителен труд в размер на 10 % удръжки от трудовото възнаграждение от обвиняемия в полза на държавата за срок от 6 /шест/ месеца, като този период не се зачита за трудов стаж.
На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, СЪДЪТ налага на обвиняемия Т.И.Н. наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението, а именно от 18.03.2011 г. на основание чл. 49, ал. 3 от НК.
На основание чл. 59, ал. 4 от НК СЪДЪТ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Н. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, а именно от 15.11.2010 г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Т.И.Н..

 
100 НОХД No 246/2011 Гл.II. Противозак. лиш. от свобода чл.142а от НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.К.Д.,
Р.Н.Р.,
Н.К.Н.
Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 18.03.2011г., в законна сила от 18.03.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК, СЪДЪТ ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.К.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, земеделски производител, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 08/09.07.2010 г. около 23.00 ч. в съучастие като помагач/водач и собственик на л. а. „Опел”, модел „Астра” с рег. № СС 58 69 СВ/ съвместно Р.Н.Р. *** и Н.К.Н. ***, противозаконно е лишил от свобода Николай Вълев Николов от с. Сребърна, обл. Силистра, като са го вкарали насила в багажно отделение на автомобила, поради което на осн. чл. 142а, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 4 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд чрез удръжки върху брутното трудовото възнаграждение в размер на 10 % в полза на държавата по местоработата на подсъдимия за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл. 187 НПК ОСЪЖДА подс. Д.К.Д. да заплати по сметка на СРС направените във фазата на досъдебното производство разноски, в размер на 16.60/шестнадесет лв. и шестдесет ст./ лева.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.К.Д. мярка за неотклонение “Подписка”.
След одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, СЪДЪТ прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Н.Р., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 08/09.07.2010 г. около 23.00 ч. в съучастие, като извършител с Н.К.Н. *** и Д.К.Д. *** противозаконно е лишил от свобода Николай Вълев Николов от с. Сребърна, обл. Силистра, като са го вкарали насила в багажно отделение на л. а. „Опел”, модел „Астра” с рег. № СС 58 69 СВ, собственост и управляван от Д.К.Д. ***, поради което на осн. чл. 142а, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл. 187 НПК ОСЪЖДА подс. Р.Н.Р. да заплати по сметка на СРС направените във фазата на досъдебното производство разноски, в размер на 16.60/шестнадесет лв. и шестдесет ст./ лева.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Р.Н.Р. мярка за неотклонение “Подписка”.
СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.К.Н., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, общ работник в „ЕРКОМ” ООД, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 08/09.07.2010 г. около 23.00 ч. в съучастие, като извършител с Р.Н.Р. *** и Д.К.Д. *** противозаконно е лишил от свобода Николай Вълев Николов от с. Сребърна, обл. Силистра, като са го вкарали насила в багажно отделение на л. а. „Опел”, модел „Астра” с рег. № СС 58 69 СВ, собственост и управляван от Д.К.Д. ***, поради което на осн. чл. 142а, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 ЧАСА общо за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл. 187 НПК ОСЪЖДА подс. Н.К.Н. да заплати по сметка на СРС направените във фазата на досъдебното производство разноски, в размер на 16.60/шестнадесет лв. и шестдесет ст./ лева.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Н.К.Н. мярка за неотклонение “Подписка”.
СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 246/2011 г. по описа на СРС срещу подсъдимите Д.К.Д., Р.Н.Р. и Н.К.Н., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Д.К.Д.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 142а, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 4 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд чрез удръжки върху брутното трудовото възнаграждение в размер на 10 % в полза на държавата по местоработата на подсъдимия за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение “Подписка”.

Р.Н.Р.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 142а, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение “Подписка”.

Н.К.Н.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 142а, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 ЧАСА общо за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение “Подписка”.

 
101 НОХД No 250/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА М.Д.М. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 18.03.2011г., в законна сила от 18.03.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК, СЪДЪТ ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Д.М., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, женен, реабилитиран по право, общ работник в „Строител 2005”, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 27.11.2010 г. в гр. Силистра по ул. Добрич е управлявал МПС – л. а. „Рено - 19” с рег. № СС 11 12 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.46 на хиляда, установена по надлежния ред с химическо изследване на взета кръвна проба /химическа експертиза № 1733/02.12.2010 г. от МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД , поради което на осн. чл. 343б, ал. 1 във вр.с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд чрез удръжки върху трудовото възнаграждение в размер на 10 % в полза на държавата по местоработата на подсъдимия за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като времето през което се изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж
На осн. чл. 343г от НК във вр. чл. 343б, ал. 2 и чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на подс. М.Д.М. налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето през което подсъдимия М. е бил лишен от това си право по административен ред.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия М.Д.М. мярка за неотклонение “Подписка”.
След одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, СЪДЪТ прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 250/2011 г. по описа на СРС срещу подсъдимия М.Д.М. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

М.Д.М.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 343б, ал. 1 във вр.с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд чрез удръжки върху трудовото възнаграждение в размер на 10 % в полза на държавата по местоработата на подсъдимия за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като времето през което се изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж
На осн. чл. 343г от НК във вр. чл. 343б, ал. 2 и чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на подс. М.Д.М. налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето през което подсъдимия М. е бил лишен от това си право по административен ред.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение “Подписка”.

 
102 НОХД No 251/2011 Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Н.М.Р. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Споразумение от 18.03.2011г., в законна сила от 18.03.2011г.
СЪДЪТ като взе пред вид становищата на страните

О П Р Е Д Е Л И :ИЗЛАГА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ съгласно разпоредбите на чл. 381, ал. 5, НПК:


ОБВИНЯЕМАТА Н.М.Р. – родена на ***г***, българска гражданка, с основно образование, омъжена, неосъждан, безработна, живущ *** С егн- ********** се признава за виновна за това, че на 18.01.2011 г. в жилище на ул. „О.” №19, ет.ІV, ап.7 държи акцизни стоки по смисъла на чл.4, ал.1, във вр. с чл.2, т.2 и чл.11 от Закона за акцизите и данъчните складове, а именно – цигари 90 бр. кутии с по двадесет къса във всяка кутия от марка „Голд Маунт” /общо1800 къса/ на стойност 675.00лв. и 30 бр. кутии с по 20 къса във всяка кутия цигари марка „Вигор Премиум слимс” общо 600 къса на обща стойност 225.00лв, или общо 120 бр. кутии цигари с по 20 къса във всяка една кутия, всичко на обща стойност 900.00 лева без бандерол /по смисъла на чл.4, т.7 от ЗАДС и чл.25, ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия/, като такъв се изисква по закон – чл.28, ал.1 от ЗТТИ и случаят е немаловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се съгласи да й бъде наложено наказание по вид „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на същото да се отложи за срок от 3 години

На основание 381, ал.ІV във вр. с чл.55, ал.1 от НК й се налага наказание по вид „Глоба” в размер от 100.00лв./сто лева/

Мярката за неотклонение „Подписка”, взета в досъдебното производство спрямо обв. Р. следва да бъде отменена.

От извършеното престъпление няма нанесени материални щети.

Обвиняемата следва да заплати направените разноски по делото в размер на 50.00 лева за експертиза.

На основание чл.53, ал.1, б. „б” от НК иззетото по делото веществено доказателство 67 бр. кутии от марка „Горд Маунт” и 56 бр. кутии „Вигор Премиум слимс”, следва да бъде отнето в полза на държавата.
СЪДЪТ като съобрази, че всички възможни следствени действия са извършени, обяви съдебното следствие за приключило и дава

ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

ПРОК. Ч.: Моля да се произнесете с Вашият съдебен акт, с който да одобрите така постигнатото споразумение, като намирам, че определеното по вид и размер наказание ще изпълни целите на индивидуалната и генералната превенция, визирани в чл. 36 от НК.


АДВ. Г. – Предвид обстоятелството, че моята подзащитна е направила пълни самопризнания и приема повдигнатото й обвинение като се признава за виновна, моля да постановите определение, с което да прекратите наказателното производство и да одобрите постигнатото с представителя на обвинението споразумение. Считам, че същото не противоречи на закона и на морала.
ПОСЛЕДНА ДУМА – ОБВ. Н.Р.: Съжалявам за извършеното. Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ счита, че внесеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : №

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 251/2011 г. по описа на Силистренски районен съд и вписва същото в съдебния протокол.
На основание чл. 189 от НПК ОСЪЖДА обвиняемата Н.М.Р. да заплати по сметка на Силистренски районен съд направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 50,00 /петдесет/ лева за изготвяне на съдебно-ценова експертиза.
На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК и чл.53 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата 90 бр. кутии от марка „Горд Маунт” и 30 бр. кутии „Вигор Премиум слимс” доказателство по делото в ДП № 16/2011 г. по описа на ОД на МВР – Сс.
На основание чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата Н.М.Р. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид така одобреното споразумение, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 251/2011 г. по описа на Силистренски районен съд по отношение на обвиняемата Н.М.Р. , поради постигане на споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Н.М.Р.
СЪДЪТ като взе пред вид становищата на страните

О П Р Е Д Е Л И :ИЗЛАГА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ съгласно разпоредбите на чл. 381, ал. 5, НПК:


ОБВИНЯЕМАТА Н.М.Р. – родена на ***г***, българска гражданка, с основно образование, омъжена, неосъждан, безработна, живущ *** С егн- ********** се признава за виновна за това, че на 18.01.2011 г. в жилище на ул. „О.” №19, ет.ІV, ап.7 държи акцизни стоки по смисъла на чл.4, ал.1, във вр. с чл.2, т.2 и чл.11 от Закона за акцизите и данъчните складове, а именно – цигари 90 бр. кутии с по двадесет къса във всяка кутия от марка „Голд Маунт” /общо1800 къса/ на стойност 675.00лв. и 30 бр. кутии с по 20 къса във всяка кутия цигари марка „Вигор Премиум слимс” общо 600 къса на обща стойност 225.00лв, или общо 120 бр. кутии цигари с по 20 къса във всяка една кутия, всичко на обща стойност 900.00 лева без бандерол /по смисъла на чл.4, т.7 от ЗАДС и чл.25, ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия/, като такъв се изисква по закон – чл.28, ал.1 от ЗТТИ и случаят е немаловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се съгласи да й бъде наложено наказание по вид „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на същото да се отложи за срок от 3 години

На основание 381, ал.ІV във вр. с чл.55, ал.1 от НК й се налага наказание по вид „Глоба” в размер от 100.00лв./сто лева/

Мярката за неотклонение „Подписка”, взета в досъдебното производство спрямо обв. Р. следва да бъде отменена.

От извършеното престъпление няма нанесени материални щети.

Обвиняемата следва да заплати направените разноски по делото в размер на 50.00 лева за експертиза.

На основание чл.53, ал.1, б. „б” от НК иззетото по делото веществено доказателство 67 бр. кутии от марка „Горд Маунт” и 56 бр. кутии „Вигор Премиум слимс”, следва да бъде отнето в полза на държавата.
СЪДЪТ като съобрази, че всички възможни следствени действия са извършени, обяви съдебното следствие за приключило и дава

ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

ПРОК. Ч.: Моля да се произнесете с Вашият съдебен акт, с който да одобрите така постигнатото споразумение, като намирам, че определеното по вид и размер наказание ще изпълни целите на индивидуалната и генералната превенция, визирани в чл. 36 от НК.


АДВ. Г. – Предвид обстоятелството, че моята подзащитна е направила пълни самопризнания и приема повдигнатото й обвинение като се признава за виновна, моля да постановите определение, с което да прекратите наказателното производство и да одобрите постигнатото с представителя на обвинението споразумение. Считам, че същото не противоречи на закона и на морала.
ПОСЛЕДНА ДУМА – ОБВ. Н.Р.: Съжалявам за извършеното. Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ счита, че внесеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : №

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 251/2011 г. по описа на Силистренски районен съд и вписва същото в съдебния протокол.
На основание чл. 189 от НПК ОСЪЖДА обвиняемата Н.М.Р. да заплати по сметка на Силистренски районен съд направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 50,00 /петдесет/ лева за изготвяне на съдебно-ценова експертиза.
На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК и чл.53 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата 90 бр. кутии от марка „Горд Маунт” и 30 бр. кутии „Вигор Премиум слимс” доказателство по делото в ДП № 16/2011 г. по описа на ОД на МВР – Сс.
На основание чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата Н.М.Р. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид така одобреното споразумение, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 251/2011 г. по описа на Силистренски районен съд по отношение на обвиняемата Н.М.Р. , поради постигане на споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
103 ЧНД No 279/2011 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА,
И.О.М.
  Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Определение от 19.03.2011г., в законна сила от 19.03.2011г.
ОТМЕНЯ Постановление за спиране на наказателното производство от 07.03.2011 г. на Районна прокуратура – гр. С по Досъдебно производство № СС-193/2010 г. по описа на ОД на МВР – С, пр.пр. № 2064/2009 г. по описа на РП – С.
ВРЪЩА Досъдебно производство № СС-193/2010 г. по описа на ОД на МВР – С на Районна прокуратура – гр. С.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
104 НАХД No 286/2011 По УБДХ РУП - СИЛИСТРА М.В.А. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 19.03.2011г., в законна сила от 19.03.2011г.
ПРИЗНАВА нарушителя М.В.А., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, работи като земеделски производител, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2011г., около 14.00ч. по ул.”Лом” в гр.Силистра е извършил проява на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ, изразяваща се в употреба на псувни и представляваща оскърбително отношение спрямо св.Денев на публично място, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, поради което на основание чл. 6, ал.1, б. „а” от УБДХ му налага административно наказание “ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР” за срок от 3 /ТРИ/ ДЕНОНОЩИЯ.
РЕШЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
Да се изпрати препис от протокола на Началника на РУ „ПОЛИЦИЯ” - гр.Силистра за сведение и изпълнение.


М.В.А.
ПРИЗНАВА нарушителя М.В.А., с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, поради което на основание чл. 6, ал.1, б. „а” от УБДХ му налага административно наказание “ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР” за срок от 3 /ТРИ/ ДЕНОНОЩИЯ.

 
105 ЧГД No 475/2011 Други ЧГД И.К.И.   Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 21.03.2011г., в законна сила от 21.03.2011г.
РАЗРЕШАВА на И.К.И. с ЕГН ********** чрез своя настойник Д.Н.К. с ЕГН ********** *** да изтегли от влога си, по сметка № 02/0000000016036423 от „Банка ДСК” ЕАД сумата от 20.00 /двадесет/ лв.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
106 ЧГД No 476/2011 Други ЧГД Т.Й.С.   Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 21.03.2011г., в законна сила от 21.03.2011г.
РАЗРЕШАВА С.К.С. с ЕГН **********, действаща като родител и законен представител на Т.Й.С. с ЕГН **********,*** да изтегли от влога на детето, по сметка 04/19007003 при „Банка ДСК” ЕАД клон Силистра сумата 300,00 /триста/ лв.
Решението не подлежи на обжалване.

 
107 ЧГД No 478/2011 Други ЧГД С.С.Н.   Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 21.03.2011г., в законна сила от 21.03.2011г.
РАЗРЕШАВА на Р.Д.Г. с ЕГН **********,***, действаща като родител и законен представител на детето С.С.Н. с ЕГН ********** да изтегли от влога на детето по сметка BG02RZBB91551037493509 при "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД – Силистра сумата от 100,00 /сто/ лв.
Решението не подлежи на обжалване.

 
108 Брачно дело No 254/2011 Развод и недейств. на брака З.Н.И. И.В.И. Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 21.03.2011г., в законна сила от 21.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 26.03.2005 г. с акт за граждански брак №036/26.03.2005г. на Община Силистра, между З.Н.И. с ЕГН:********** и И.В.И. с ЕГН:**********, поради сериозно и непоколебимо съгласие между съпрузите.
Утвърждава постигнатото между страните споразумение като:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете ВИКТОР ИВАЙЛОВ И. с ЕГН:********** на майката З.Н.И. с ЕГН:**********, като определя режим на лични отношение между детето и бащата И.В.И. с ЕГН:********** всяка първа и трета събота от месеца за времето от 09,00 часа 17,00 часа по местожителството на детето, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА И.В.И. с ЕГН:********** да заплаща на детето ВИКТОР ИВАЙЛОВ И. с ЕГН:********** чрез неговата майка и законна представителка З.Н.И. с ЕГН:********** ежемесечна издръжка в размер на 60.00 /шестдесет/ лева, считано от 14.02.2011 година, до настъпване на обстоятелство, изключващо плащането, ведно със законната лихва за всяка пресрочена вноска.
ПОСТАВЯ в дял на З.Н.И. с ЕГН:********** следния недвижимия имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.2728.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Силистра, одобрени със Заповед № РД – 18 – 66 / 02.06.2008г. на изп. директор на АГКК с адрес гр.Силистра, п.к.7500, ул. Ангел Кънчев №48, вх.А, ет.1, ап.3, самостоятелния обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.2728, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 60.10 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, ведно с прилежащите таванско помещение №2 с полезна площ 7.90 кв.м. и избено помещение №9 с полезна площ 4.83 кв.м., с прилежащи части 3.13% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 66425.501.2728.2.2, под обекта - няма и над обекта – 66425.501.2728.2.6.
Стойността на описания имот е 13134,00 /тринадесет хиляди сто тридесет и четири/ лева.
За уравнение на дела З.Н.И. с ЕГН:********** се задължава в срок до 31.12.2011 г. да заплати на И.В.И. с ЕГН:********** сумата от 8000,00 /осем хиляди/ лева.
ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на съпругата – ПЕТРОВА.
ОСЪЖДА З.Н.И. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Силистренския районен съд държавна такса върху размера на дела си в размер на 102,68 /сто и два лв. и 68 ст./ лева.
ОСЪЖДА И.В.И. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Силистренския районен съд допълнителна държавна такса по производството в размер на 20,00 /двадесет/ лева, държавна такса върху размера на присъдената издръжка в размер на 43,20 /четиридесет и три лв. и 20 ст./ лева, както и държавна такса върху размера на дела си в размер на 160,00 /сто и шестдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
109 НОХД No 177/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Д.Д.И. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 21.03.2011г., в законна сила от 21.03.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК, СЪДЪТ ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.И., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.12.2010 г. около 22.20 ч. в гр. Силистра по бул. Македония е управлявал МПС – л. а. марка „Шевролет”, модел „Авео” с рег. № СА 84 24 МА, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред / по чл. 177, ал.1, т.2, предл. Първо от ЗДвП/ с влязло в сила на 11.11.2010 г. НП № 1322/21.10.2010 г. издадено от началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Силистра, за управление на МПС без съответно свидетелство за управление /чл. 150 от ЗДвП/, поради което на осн. чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което изтърпяване на осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага за изтърпяване за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Д.Д.И. мярка за неотклонение „Подписка”

СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписване на споразумението от страните, на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 177/2011 г. по описа на СРС срещу подсъдимия , поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Д.Д.И.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което изтърпяване на осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага за изтърпяване за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка”


 
110 Гражданско дело No 1945/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ Н.Й.П. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 07.02.2011г., в законна сила от 22.03.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Й.П. с ЕГН **********,***, че дължи на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК 131350366, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Витоша, ул.Околовръстен път № 258, представлявано от Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите, и от Николай Христов Скарлатов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно, сумата в размер на 1 450,16 лв. (хиляда четиристотин и петдесет лева и 16 ст.), представляваща арендна вноска за стопанската 2006/2007 година, дължима по договор за аренда на земеделски земи, вписан в Службата по вписванията гр.Силистра вх.рег.№ 8505, т.Х, стр.14 от 24.10.2006г., за която на ищцовото дружество е издадена в заповедното производство по ч.гр.д.№ 964/2010г. по описа на Силистренския районен съд, Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК № 1594 от 31.05.2010г., ведно със законната лихва за забава, считано от 20.05.2010г. до изплащане на вземането, като искът над тази сума до пълния претендиран размер от 1 751,70 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Й.П. с ЕГН **********,***, че дължи на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК 131350366, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Витоша, ул.Околовръстен път № 258, представлявано от Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите, и от Николай Христов Скарлатов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно, сумата в размер на 497,86 лв. (четиристотин деветдесет и седем лева и 86 ст.), представляваща мораторна лихва върху главницата от 1 450,16 лева – дължима арендна вноска за стопанската 2006/2007 година по договора за аренда – за периода от 01.11.2007г. до 19.05.2010г., за която на ищцовото дружество е издадена в заповедното производство по ч.гр.д.№ 964/2010г. по описа на Силистренския районен съд, Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК № 1594 от 31.05.2010г., като искът над тази сума до пълния претендиран размер от 602,38 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Й.П. с ЕГН **********,***, че дължи на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК 131350366, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Витоша, ул.Околовръстен път № 258, представлявано от Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите, и от Николай Христов Скарлатов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно, сумата в размер на 1 450,16 лв. (хиляда четиристотин и петдесет лева и 16 ст.), представляваща арендна вноска за стопанската 2007/2008 година, дължима по договор за аренда на земеделски земи, вписан в Службата по вписванията гр.Силистра вх.рег.№ 8505, т.Х, стр.14 от 24.10.2006г., за която на ищцовото дружество е издадена в заповедното производство по ч.гр.д.№ 964/2010г. по описа на Силистренския районен съд, Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК № 1594 от 31.05.2010г., ведно със законната лихва за забава, считано от 20.05.2010г. до изплащане на вземането, като искът над тази сума до пълния претендиран размер от 1 821,11 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Й.П. с ЕГН **********,***, че дължи на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК 131350366, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Витоша, ул.Околовръстен път № 258, представлявано от Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите, и от Николай Христов Скарлатов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно, сумата в размер на 278,25 лв. (двеста седемдесет и осем лева и 25 ст.), представляваща мораторна лихва върху главницата от 1 450,16 лева – дължима арендна вноска за стопанската 2007/2008 година по договора за аренда – за периода от 01.11.2008г. до 19.05.2010г., за която на ищцовото дружество е издадена в заповедното производство по ч.гр.д.№ 964/2010г. по описа на Силистренския районен съд, Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК № 1594 от 31.05.2010г., като искът над тази сума до пълния претендиран размер от 350,47 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Й.П. с ЕГН **********,***, че дължи на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК 131350366, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Витоша, ул.Околовръстен път № 258, представлявано от Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите, и от Николай Христов Скарлатов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно, сумата в размер на 1 450,16 лв. (хиляда четиристотин и петдесет лева и 16 ст.), представляваща арендна вноска за стопанската 2008/2009 година, дължима по договор за аренда на земеделски земи, вписан в Службата по вписванията гр.Силистра вх.рег.№ 8505, т.Х, стр.14 от 24.10.2006г., за която на ищцовото дружество е издадена в заповедното производство по ч.гр.д.№ 964/2010г. по описа на Силистренския районен съд, Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК № 1594 от 31.05.2010г., ведно със законната лихва за забава, считано от 20.05.2010г. до изплащане на вземането, като искът над тази сума до пълния претендиран размер от 1 923,49 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Й.П. с ЕГН **********,***, че дължи на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК 131350366, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Витоша, ул.Околовръстен път № 258, представлявано от Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите, и от Николай Христов Скарлатов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно, сумата в размер на 83,30 лв. (осемдесет и три лева и 30 ст.), представляваща мораторна лихва върху главницата от 1 450,16 лева – дължима арендна вноска за стопанската 2008/2009 година по договора за аренда – за периода от 01.11.2009г. до 19.05.2010г., за която на ищцовото дружество е издадена в заповедното производство по ч.гр.д.№ 964/2010г. по описа на Силистренския районен съд, Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК № 1594 от 31.05.2010г., като искът над тази сума до пълния претендиран размер от 111,58 лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА Н.Й.П. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК 131350366, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Витоша, ул.Околовръстен път № 258, представлявано от Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите, и от Николай Христов Скарлатов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно, сумата в размер на 529,56 лв. (петстотин двадесет и девет лева и 56 ст.), представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Силистренския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
111 Гражданско дело No 2618/2010 Искове по СК Д.Д.Й. П.Б.Н. Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 22.03.2011г., в законна сила от 22.03.2011г.
Утвърждава постигнатото между страните споразумение като:
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на детето КРИСТИАН ПЕТРОВ Н., с ЕГН **********, роден на *** год., се предоставят на неговата майка - Д.Д.Й., с ЕГН **********, като на бащата П.Б.Н. с ЕГН:********** се определя следния режим на лични отношения с детото: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09:00 часа в събота до 19:00 часа в неделя, с преспиване и един месец през летния период, несъвпадащ с отпуска на майката, както и половината от официалните празници - Коледа, Нова година и Великден.
Определя за местоживеене на детето местоживеенето на неговата майка- Р Гърция, гр.Атина, ул. „Ферон” №25.
П.Б.Н. с ЕГН:********** ***, се задължава да заплаща на сина си КРИСТИАН ПЕТРОВ Н., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.Д.Й., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер от 100.00 /сто/лева, считано от 01.08.2010 година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, изключващо плащането.
ОСЪЖДА П.Б.Н. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметката на Районен съд-Силистра окончателна държавна такса в размер на 30/тридесет/ лева, както и ДТ по иска за издръжка в размер на 72/седемдесет и два/ лева.
ОСЪЖДА Д.Д.Й., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Силистренският районен съд окончателна ДТ по производството в размер на 30/тридесет/ лева.
НА осн.чл.537, ал. 1от ГПК РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
112 НАХД No 1132/2010 По ЗД по пътищата А.Н.М. ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 22.03.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1293/21.10.2010г., издадено от началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Силистра, с което на А.Н.М. ***, ЕГН ********** на основание чл.177, ал.1, т.2 предл. първо от ЗДВП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лева за нарушение на чл.150 от ЗДВП.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата против Наказателно постановление № 1293/21.10.2010г., издадено от началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Силистра, в частта, в която на А.Н.М. ***, ЕГН ********** на основание:
чл. 183, ал.4, т.7 предл. първо от ЗДВП е наложена глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДВП;
чл.183, ал.1,т.1 предл.трето от ЗДВП е наложена глоба в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 предл. първо от ЗДВП;
чл.183, ал.1, т.2 от ЗДВП е наложена глоба в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.3 предл. първо от ЗДВП;
чл.179, ал.4 от ЗДВП е наложена глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл.100, ал.3 предл. първо от ЗДВП;
чл.185, предл. първо от ЗДВП са наложени глоби в размер от по 10.00 лева за нарушенията на чл.139, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗДВП.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1132 по описа на СРС за 2010г. в горепосочената част.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщението за изготвеното решение, а в прекратителната му част, имаща характер на определение – в 7-дневен срок с частна жалба, пред Административен съд гр. Силистра. 
113 НАХД No 1284/2010 По ЗД по пътищата В.Й.Д. ОД НА МВР Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 25.02.2011г., в законна сила от 22.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1640/ 03.12.2010г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР- Силистра, издадено въз основа на АУАН № 1640/13.11.2010г. с което на основание чл.174 ал.1 предл.1 от ЗДвП на В.Й.Д. е било наложено административно наказание глоба в размер на 200 / двеста / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 / осем / месеца за извършено нарушение по чл. 5 ал.3 т.1 предл.1 от ЗДвП като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.174 ал.1 предл.1 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 200 / двеста / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 / три / месеца за нарушението по горепосоченият текст от ЗДвП.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му. 
114 НОХД No 61/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА М.Х.М. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 22.03.2011г., в законна сила от 22.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:
С П О Р А З У М Е Н И Е № 255

ПОДСЪДИМИЯТ М.Х.М. – роден на *** ***, с настоящ и постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, неработи, осъждан, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че:
На 01.10.2010 г. в гр.Силистра от междуетажна стая намираща се на ул.”Добруджа” № 12, в условията на опасен рецидив е отнел чужда движима вещ 1 бр. верижен трион модел KSI 1800, на стойност 145.00 лева от владението на Д.П.П. ***, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, поради което на основание чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б.”б”, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия М.Х.М. да заплати направените в хода на наказателното производство разноски в размер на 50,00 /петдесет/ лева, по сметка на Силистренски районен съд.

СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.

ПРОКУРОР : ПОДСЪДИМ:
/ГАЛИНА ВЪЛЧЕВА/ /М.Х.М. /

ЗАЩИТНИК:
/АДВ. ЕЛКА ПЕТРОВА/

След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 61/2011 год. по описа на СРС срещу ПОДС. М.Х.М. поради постигане на споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на ПОДС. М.Х.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

Определението по отношение на мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.


М.Х.М.
ПОДСЪДИМИЯТ М.Х.М., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, поради което на основание чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б.”б”, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо общежитие от закрит тип.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на ПОДС. М.Х.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. 
115 НАХД No 667/2010 По ЗА, ЗДДС и ДОПК ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 17.01.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3419/05.07.2010г., издадено от директор на дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Варна, с което на Областна администрация гр.Силистра, представлявана от областен управител Владимир Янков, на основание чл.180, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 507.00 (петстотин и седем) лева, за нарушение на чл.86, ал.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Силистра, по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
116 НЧХД No 133/2011 НЧХД Х.Т.Т. Г.А.С. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Определение от 16.03.2011г., в законна сила от 23.03.2011г.
На осн. чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК , СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 133/2011 г. по описа на СРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред СОС в 7- дневен срок от днес.

 
117 Гражданско дело No 55/2011 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП - ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СИЛИСТРА Б.М.Р. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 11.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА, КАТО НАСТАНЯВА детето Б.М.Р. с ЕГН ********** в специализирана институция „Кризисен център за жени и деца, обект на насилие и трафик” гр.Силистра, за срок от 6 (шест) месеца, или до настъпване на законоустановени обстоятелства, свързани с необходимостта от прекратяване или промяна на мярката за закрила на детето, считано от влизане в сила на решението.

Решението подлежи на незабавно изпълнение на основание чл.28, ал.4 от Закона за закрила на детето.
Решението подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията, на основание чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето.

 
118 Брачно дело No 2544/2010 Развод и недейств. на брака А.А.Г. Г.С.Г. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 21.02.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между А.А.Г. с ЕГН **********,***, и Г.С.Г. с ЕГН **********,***, сключен на 06.04.2002г. в гр.Силистра, за който е съставен Акт за сключен граждански брак № 33/06.04.2002г., поради наличие на дълбоко и непоправимо разстройство на същия.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Пинелопи Георгиева Г. с ЕГН **********, на майката А.А.Г. с ЕГН **********, като определя на бащата Г.С.Г. с ЕГН ********** режим на лични отношения с детето всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа до 19.00 часа, един месец през летния сезон, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката.
ОСЪЖДА Г.С.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на А.А.Г. с ЕГН **********,***, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Пинелопи Георгиева Г. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 100 лв. (сто лева), считано от предявяване на иска за развод – 24.01.2010г., до навършване на пълнолетие на детето или настъпването на друга законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Г.С.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на А.А.Г. с ЕГН **********,***, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Пинелопи Георгиева Г. с ЕГН **********, сумата в размер на 76,66 лв. (седемдесет и шест лева и 66 ст.), представляваща издръжка за минало време за периода от 01.11.2010г. до 23.11.2010г.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се на адрес: гр.Силистра, ул.Добрич № 101, вх.Б, ет.1, ап.3, на Г.С.Г. с ЕГН **********.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака ответницата да носи предбрачното си фамилно име ЖЕЛЕВА.
ОСЪЖДА А.А.Г. с ЕГН **********,***, да заплати окончателна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева) по сметката на Силистренския районен съд.
ОСЪЖДА Г.С.Г. с ЕГН **********,***, да заплати окончателна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева) по сметката на Силистренския районен съд.
ОСЪЖДА Г.С.Г. с ЕГН **********,***, да заплати сумата в размер на 144 лв. (сто четиридесет и четири лева), представляваща държавна такса върху присъдената издръжка, по сметката на Силистренския районен съд.

ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта, относно издръжката.

Решението в частта, с която е допуснат развода, влиза в сила от неговото постановяване.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Силистренски окръжен съд.

 
119 НОХД No 13/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА Н.А.Н. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Присъда от 09.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.

Признава подсъдимия Н.А.Н.,***, български гражданин, не женен, осъждан, с ЕГН:**********, за виновен в това, че на 18.09.2010 год. в гр.Силистра е отнел чужди движими вещи и пари на обща стойност 96, 50 лева, от владението на М.Д.И., без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.3 във връзка с чл.58а от НК и чл.373 от НПК, му налага наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, изтърпяването на което отлага за изпитателен срок от три години.
Осъжда Н.А.Н. да заплати по сметка на Силистренски районен съд сумата от 45 лева, представляващи извършени разноски в хода на производството.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.
О П Р Е Д Е ЛЕ Н И Е

На основание чл.309 от НПК, Силистренският районен съд,
О П Р Е Д Е Л И:
Изменя взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия Н.А.Н. по НОХД№13/2011 година на СРС от “Задържане под стража” в подписка “Подписка”.
Препис от определението да се изпрати на ОЗ”Арести” гр.Силистра.
Определението не подлежи на обжалване.


Н.А.Н.
Признава подсъдимия Н.А.Н.,*** за виновен , поради което и на основание чл.194, ал.3 във връзка с чл.58а от НК и чл.373 от НПК, му налага наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, изтърпяването на което отлага за изпитателен срок от три години.
Мотиви от 17.03.2011г.
 
120 НОХД No 102/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА А.Й.Г. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Присъда от 09.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
На основание чл.301 и 303 от НПК, СЪДЪТ ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимият А.Й.Г., роден на ***г***, живущ ***4, български гражданин със средно образование, неженен, реабилитиран по право, безработен с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.10.2010г. в гр.Силистра от магазин „Атлантик” е отнел чужди движими вещи- спортен екип „Адидас” на стойност 28 лева от владението на Т.С.Д. *** без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да го присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.194 ал.3 във вр.с чл.194 ал.1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, съобразно чл.42а ал.2 т.1,2 и 6 от НК:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА СРОК ОТ 6 /шест/ месеца с периодичност на явяване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице 2 / два / пъти седмично
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА СРОК ОТ 6 / шест / месеца
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 120 часа в рамките на 6 / шест / месеца.
На основание чл.59 ал.1 т.1 предл.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание по-горе времето през което подс. Г. е бил задържан с мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” по настоящето НОХД № 102/11г. по описа на СРС.
ОСЪЖДА А.Й.Г. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да заплати сумата от 55 / петдесет и пет / лева по сметка на СРС, представляващи направени разноски по делото за ценова експертиза.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред СОС в петнадесет дневен срок, считано от днес.
На основание чл.309 ал.2 от НПК, съдът ОТМЕНЯ определената мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” на А.Й.Г. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност по настоящето НОХД № 102/11г. по описа на СРС.
Определението подлежи на обжалване или протест пред СОС в седем дневен срок, считано от днес, отделно от присъдата.А.Й.Г.
ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.194 ал.3 във вр.с чл.194 ал.1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, съобразно чл.42а ал.2 т.1,2 и 6 от НК:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА СРОК ОТ 6 /шест/ месеца с периодичност на явяване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице 2 / два / пъти седмично
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА СРОК ОТ 6 / шест / месеца
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото в размер на 120 часа в рамките на 6 / шест / месеца.
На основание чл.59 ал.1 т.1 предл.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание по-горе времето през което подс. Г. е бил задържан с мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” по настоящето НОХД № 102/11г. по описа на СРС.
На основание чл.309 ал.2 от НПК, съдът ОТМЕНЯ определената мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.Мотиви от 24.03.2011г.
МОТИВИ
към Присъда № 208/09.03.11г.
по НОХД № 102/2011год.
по описа на СРС


Подсъдимият А.Й.Г. е предаден на съд за това, че на 23.10.2010г. в гр.Силистра от магазин „Атлантик” е отнел чужди движими вещи- спортен екип „Адидас” на стойност 28 лева от владението на Т.С.Д. *** без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да го присвои, като деянието представлява маловажен случай– престъпление по чл.194 ал.3 във вр.с чл.194 ал.1 от НК.
Представителя на обвинението пледира за осъдителна присъда, като указва налагане на наказание адекватно по вид и размер на извършеното от подс. Г. престъпление без да уточнява вида му и размера му.
Подсъдимият Г. се признава за виновен. Дава подробни обяснения по обвинението си и изразява съжаление за постъпката си.
Пострадалият Т.Д. се яви в съдебно заседание и заяви, че щетата му е възстановена изцяло, поради което и не желае да предяви граждански иск. Отказа се от правата си по чл. 76 и 84 от НПК.
В първото по ред съдебно заседание подс. Г. въпреки редовното си призоваване не се яви без уважителна причина, поради което съда с протоколно определение на основание чл.66 от НПК измени мярката му за неотклонение от „подписка” в „задържане под стража”.
Св. Н.Н. също по първото по ред съдебно заседание въпреки редовното си призоваване не се яви без уважителни причини, поради което съда му наложи глоба в размер на 100 лева и постанови неговото принудително довеждане за следващото съдебно заседание, което беше изпълнено в срок от органите на ОЗ”Охрана”- Силистра.
Първоначално в хода на съдебното следствие от страна на представителя на РП- Силистра беше направено искане да бъдат прочетени показанията на св. Н. дадени от него по време на досъдебното производство, но предвид изразеното несъгласие от страна на подс. Г. съда отхвърли искането на РП- Силистра.
Също от страна на РП- Силистра беше депозирано искане за приобщаване към материалите по делото на ново писмено доказателство- разпечатка от ЕИС на прокуратурата на Р България от 08.03.2011г. От същата е видно, че подс. Г. имал заведени висящи и неприключени досъдебни производства / дознания /. Съда счете искането за неоснователно и неотносимо спрямо предмета на делото, тъй като е видно от самото справка, че се касае за неприключили досъдебни производства, които не следва да влияят върху наказателната отговорност и формата на вина на подсъдимия в настоящето наказателно производство.
След преценка на събраните в хода на съдебното следствие по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа страна следното:
На 23.10.2010г. подс. Г. заедно със свой познат- св. Н. посетил магазин „Атлантик” в гр. Силистра, намиращ се по ул.”Добрич”. Подсъдимият започнал да разглежда спортните стоки в магазина и решил да пробва един спортен екип. Пробната се намирала във вътрешното помещение, намиращо се зад щанда на продавач-консултанта като в този ден на смяна била св. И.. Последната лично познавала подс. Г. за когото знаела, че се подвизавал с прякора „Камаза”. В помещението, където се намирала св. И. останал св. Н. когото тя виждала през цялото време, а през това време подс. Г. влязъл в пробната и започнал да мери харесаният от него спортен екип. Облякъл екипа и върху него облякъл своите дрехи и така излязъл от магазина, извършвайки кражбата на спортния екип. През това време св. Н. излязъл навън да изпуши една цигара и понеже му втръснало да чака си тръгнал.
При излизането си от магазина подс. Г. се засякъл и със собственика на магазина- постр. Д., който също лично познавал подсъдимия и се усъмнил в неговите действия. Поради което след излизането на подс. Г. от магазина постр. Д. и св. И. проверили наличността на дрехите, които разглеждал подс. Г. и забелязали липсата на един спортен екип „Адидас”, черен на цвят. Тъй като постр. Д. познавал и бащата на св. Н. той отишъл при него и му казал за случая, но св. Н. отрекъл за някокво негово съучастие в кражбата. Веднага след установяването на липсата на екипа постр. Д. подал сигнал за извършената кражба в РУП- Силистра.
По-късно двамата- подс. Г. и св. Н. се видели отново и тогава подс. Г. казал на св. Н. че е откраднал от магазина един черен спортен екип „Адидас”.
В резултат на подадения сигнал от страна на постр. Д. бил изпратен полицейски екип за установяване на местонахождението на подс. Г., който бил засечен от патрула, движейки се по ул.”Добрич”, в близост до училище „Иван Вазов” в гр. Силистра. Същия носел със себе си процесната вещ- предмет на извършеното от него престъпление, поради което бил отведен в РУП- Силистра за изясняване на обстоятелствата. Там подс. Г. върнал откраднатият от него спортен екип като за това му действие бил оформен протокол за доброволно предаване. На следващия ден с разписка екипа е бил върнат на постр. Д..
От заключението на ценовата експертиза се установява, че стойността на спортния екип „Адидас” към момента на деянието е в размер на 28 лева. Минималната месечна работна заплата за страната, считано от 01.01.2009г. и в настоящия момент съгласно ПМС №1/2009г. е в размер на 240 лева.
Описаната фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства: признаването на вината на подсъдимият Г. чрез обясненията си, депозираните показания на свидетелите, заключението на ценовата експертиза, както и от приетите като надлежно доказателство по делото материали по ДП № 784/2010 год. по описа на РУП- Силистра.
Всички доказателства, разгледани по отделно и в тяхната съвкупност налагат следните правни изводи:
При така възприетата фактическа обстановка съдът намери, че подсъдимият А.Г. е осъществил състава на престъпление по чл 194 ал.3 във вр.с чл.194 ал.1 от НК – отнел от владението на Т.Д. *** чужди движими вещи – спортен екип „Адидас” на стойност 28 лева, без необходимото за това съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е маловажен.
От изложеното по-горе става ясно, че извършеното от подс. Енчев деяние по настоящето производство е маловажен случай, тъй като стойността на отнетите от него вещи е доста под МРЗ за страната към него момент, а именно- под стойността от 240 лева. Подсъдимият е извършил деянието си като наказателно отговорно лице в състояние на вменяемост и при пряк умисъл на вината. Подсъдимият признава вината си, изразява съжаление за стореното и се разкайва за постъпката си.
От обективна страна: Обект на престъплението “кражба“ са обществените отношения, свързани с правото на собственост. Предмет на престъплението е чужда движима вещ, която има определена стойност, в случая – спортен екип „Адидас” стойност 28 лева, видно от заключението на ценовата експертиза.
Изпълнителното деяние съставлява система от действия по отнемане на чуждата движима вещ, посредством които деецът е прекъснал фактическата власт върху нея и е установил свое владение, без знанието и съгласието на владелеца й. Кражбата е завършена, когато деецът прекъсне досегашното владение на вещта и установи свое владение, без да е необходимо това владение да е дълготрайно, нито деецът да е успял да укрие вещта, да се е разпоредил с нея като със своя или да е обезпечил някаква полза от отнемането й. Изпълнителното деяние на кражбата е довършено с отнемането на посочените по-горе ве
 
121 НОХД No 132/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.Р.А. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Присъда от 09.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
Признава подсъдимия Д.Р.А.,***, български гражданин, не женен, не осъждан, с ЕГН:**********, с основно образование, за виновен в това, че на 18/19.06.2010 год. в с.Войново, обл.Силистра, от складово помещение на пчелин с №75510076, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи -10 броя тенекии с 250 килограма пчелен мед на стойност 1030 лева, от владението на П.В.К., без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1,т.3 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.55 и от НК и чл.373 от НПК, му налага наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изтърпяването на което отлага за изпитателен срок от три години.
Осъжда Д.Р.А. да заплати на П.В.К. , сумата от 1030/Хиляда и тридесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в следствие на непозволено увреждане, в едно със законната лихва върху нея счита от 19.06.2010 година до окончателното и изплащане.
Осъжда Д.Р.А. да заплати по сметка на Силистренски районен съд сумата от 50 лева, представляващи извършени разноски в хода на производството и сумата от 50 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

О П Р Е Д Е ЛЕ Н И Е
На основание чл.309 от НПК, Силистренският районен съд,

О П Р Е Д Е Л И:
Потвърждава взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия Д.Р.А. по НОХД№132/2011 година на СРС- “Подписка”.
Определението подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от днес пред Силистренски окръжен съд.


Д.Р.А.
Признава подсъдимия Д.Р.А., ЕГН:**********,за виновен, поради което и на основание чл.195, ал.1,т.3 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.55 и от НК и чл.373 от НПК, му налага наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изтърпяването на което отлага за изпитателен срок от три години.

Мотиви от 18.03.2011г.
 
122 НОХД No 259/2011 ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ И КОМП. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА М.М.А. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 24.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е № 259

ОБВИНЯЕМИЯТ М.М.А. - роден на *** ***, обл. Силистра, ул. Младост № 1, български гражданин, завършен ІІ-ти клас, грамотен, владее писмено и говоримо български език, неженен, неосъждан, безработен – не работи по трудов договор, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 11.05.2009 г. в гр. Силистра, в ОД на МВР-Силистра /сектор Пътна полиция - КАТ/, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ, а именно Свидетелство за завършено основно образование Серия Е - 04, № 025892, с рег.№ 03884/16.06.2004 г. за завършено през учебната 2003/2004 г. от М.М.А. основно образование в ОУ „Кирил и Методий” с. Бяла река, общ.Върбица, обл.Шумен, с вписани издатели: „Директор В.Златева” и „Класен ръководител С.П.”, като за самото му съставяне не може да му се търси отговорност, поради което на основание чл. 316, във вр. чл. 308, ал. 2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК, СЪДЪТ отлага изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.ПРОКУРОР : ОБВИНЯЕМ:
/ВЕРА МАРИНОВА / /М.М.А./


ЗАЩИТНИК:
/АДВ.Е.П./След подписването на споразумението от страните и на основание чл. 383 НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 259/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на обвиняемия М.М.А., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.


На основание чл. 309, ал.1 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняемия М.М.А. в хода на досъдебното производство.
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес за страните.


М.М.А.
ОБВИНЯЕМИЯТ М.М.А., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, поради което на основание чл. 316, във вр. чл. 308, ал. 2, във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК, СЪДЪТ отлага изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняемия М.М.А. в хода на досъдебното производство.

 
123 НОХД No 277/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.К.К. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 24.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ОБВИНЯЕМИЯТ Д.К.К. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, разведен, помощник в РЕГИОКОМ ГМБХ клон България, неосъждан и с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.01.2011 г. около 10:30 часа в гр. Силистра по ул. “Капитан Мамарчев” до дом № 6 в посока “Сентръл Парк” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № СС 0030 АК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,72 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза – Протокол № 82/20.01.2011 г., издаден от Отделение „Съдебна медицина и Специализирана лаборатория за изследване на алкохол” при МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД - гр. Варна, поради което на основание чл. 343б, ал. 1 и чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, СЪДЪТ му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК;
- Поправителен труд чрез удържане на 20% /двадесет процента/ от трудовото му възнаграждение в полза на държавата за срок от 6 /шест месеца/ по местоработата на обвиняемия на основание чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.
На основание. чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, СЪДЪТ налага на обвиняемия Д.К.К. наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца, считано от датата на влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението, а именно от 24.03.2011 год. на основание чл. 49, ал. 3 от НК.
На основание чл. 59, ал. 4 от НК, СЪДЪТ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия К. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 16.01.2011 год.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.К.К., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Районен съд – гр. Силистра направените във фазата на досъдебното производство разноски за химическа експертиза, в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 277/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на обвиняемия Д.К.К., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Д.К.К.
ОБВИНЯЕМИЯТ Д.К.К., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, поради което на основание чл. 343б, ал. 1 и чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, СЪДЪТ му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК;
- Поправителен труд чрез удържане на 20% /двадесет процента/ от трудовото му възнаграждение в полза на държавата за срок от 6 /шест месеца/ по местоработата на обвиняемия на основание чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.
На основание. чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, СЪДЪТ налага на обвиняемия Д.К.К. наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца, считано от датата на влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението, а именно от 24.03.2011 год. на основание чл. 49, ал. 3 от НК.
На основание чл. 59, ал. 4 от НК, СЪДЪТ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия К. е бил лишен по административен ред от право да управлява моторно превозно средство, считано от 16.01.2011 год.

 
124 НОХД No 278/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.Ф.Г. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 24.03.2011г., в законна сила от 24.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Ф.Г., роден на *** ***, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, към настоящия момент изтърпяващ наказание в Затвора - Белене, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.10.2010 г. от избено помещение, находящо се в гр. Силистра на ул. “Янко Тодоров” № 42, в условията на повторност, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – чук, е отнел чужди движими вещи – велосипед „Крос Протон” и малка брадвичка с къс сап на обща стойност 188.00 лева от владението на Даниел Неделчев Атанасов от гр. Силистра, без негово съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което да започне в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на изтърпяване, съгласно чл. 61, т. 2, във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ф.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр. Силистра направените във фазата на наказателното производство разноски в размер на 30.00 /тридесет/ лева.
На основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК, ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото като вещи, собственост на обвиняемия и послужили за извършване на престъплението, а именно: чук с дървена дръжка, отверка, клещи и ножица.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 278/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на обвиняемия Д.Ф.Г., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.Ф.Г..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

Д.Ф.Г.
ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Ф.Г., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което да започне в затворническо общежитие от закрит тип при строг режим на изтърпяване, съгласно чл. 61, т. 2, във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.

 
125 Гражданско дело No 1813/2010 Вещни искове ТИФАНИ ТРЕЙД ЕООД И.Д.Ч. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 25.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Тифани Трейд” ЕООД, ЕИК 118549228, със седалище и адрес на управление: гр.Силистра, ул.Отец Паисий № 1, вх.Б, ет.2, ап.6, представлявано от управителя Северина Иванова Чанова, иск за признаване по отношение на ответника И.Д.Ч. с ЕГН **********,***, че ищецът е собственик на лек автомобил, марка „Мицубиши”, модел „Паджеро” ДИД с ДК № СС 2222 СА, цвят черен металик, рама № JMBLYV98W7J006134, двигател: 4M41UCAE1451, кубатура 3200 куб.см., и на лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел С 320, с ДК СС 6666 СА, цвят тъмно син металик, рама: WDB2200251A334260, двигател: 64896030006220, кубатура 2500 куб.см., и за осъждането на ответника да предаде владението върху тях, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА „Тифани Трейд” ЕООД, ЕИК 118549228, със седалище и адрес на управление: гр.Силистра, ул.Отец Паисий № 1, вх.Б, ет.2, ап.6, представлявано от управителя Северина Иванова Чанова, да заплати на И.Д.Ч. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 900 лв. (деветстотин лева), представляваща направени по делото разноски.

Решението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването ме на страните.

 
126 НАХД No 35/2011 Административни дела Б.Е.Б. РУП - СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 09.03.2011г., в законна сила от 25.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 2432/ 27.12.2010г. на Началника на РУП- Силистра, издадено въз основа на АУАН № 2432/ 15.12.2010г. с което на основание чл.81 ал.2 т.2 от ЗБЛД на Б.Е.Б. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- глоба в размер на 30 / тридесет / лева за извършено нарушение по чл. 7 ал.1 от ЗБЛД като незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му. 
127 ЧНД No 248/2011 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК ОС ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СИЛИСТРА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА
И.Е.А. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Определение от 18.03.2011г., в законна сила от 25.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на ОС “ИН” Сс при ГД „ИН” за определяне на общо наказание по отношение на осъдения И.Е.А. – роден на *** ***, български гражданин, с основно образувание, неженен, осъждан, работи на бензиностанция „ИННС” , с ЕГН **********по следните съдебни актове, а именно:
По определение № 229/13.04.2010 г., влязло в сила на същата датата с което е одобрено споразумение по НОХД № 257/2010 г. по описа на РС – гр. Сс и
По определение № 168/23.02.2011 г., влязло в сила на същата дата с което е одобрено споразумение по НОХД № 153/2011 г. по описа на СРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест по реда на Глава XXI от НПК пред Силистренски окръжен съд в седмодневен срок, считано от днес.
След влизане в сила на съдебното определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр. Сс, Сектор „Пробация” - Звено Сс при МП ГД „ИН” – ОС „ИН” и „Бюро за съдимост” при Районен съд – гр. Сс, за сведение.

И.Е.А.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на ОС “ИН” Сс при ГД „ИН” за определяне на общо наказание по отношение на осъдения И.Е.А. – роден на *** ***, български гражданин, с основно образувание, неженен, осъждан, работи на бензиностанция „ИННС” , с ЕГН **********по следните съдебни актове, а именно:
По определение № 229/13.04.2010 г., влязло в сила на същата датата с което е одобрено споразумение по НОХД № 257/2010 г. по описа на РС – гр. Сс и
По определение № 168/23.02.2011 г., влязло в сила на същата дата с което е одобрено споразумение по НОХД № 153/2011 г. по описа на СРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест по реда на Глава XXI от НПК пред Силистренски окръжен съд в седмодневен срок, считано от днес.
След влизане в сила на съдебното определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура – гр. Сс, Сектор „Пробация” - Звено Сс при МП ГД „ИН” – ОС „ИН” и „Бюро за съдимост” при Районен съд – гр. Сс, за сведение.

 
128 НОХД No 291/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Т.М.А. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 25.03.2011г., в законна сила от 25.03.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК, СЪДЪТ
ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.М.А., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, реабилитиран по право, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 07.01.2011 г. около 02.05 ч. по ул. Добрич в гр. Силистра е управлявал МПС – л. а. марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. № СС 62 24 СВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.95 на хиляда установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 43/11.01.2011 г. на специализирана лаборатория за изследване на алкохол в кръвта при МБАЛ „Св. Ана- Варна” АД – гр. Варна, поради което на осн. чл. 343б, ал. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването му за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На осн. чл. 343г от НК във вр. чл. 343б, ал. 1 и чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на подс. Т.М.А., налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 07.01.2011 г.
На осн. чл. 187 НПК ОСЪЖДА подс. Т.М.А. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати по сметка на СРС направените по делото разноски, в размер на 25.00/двадесет и пет/ лева.

На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Т.М.А. мярка за неотклонение “Подписка”.

СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 291/2011 г. по описа на СРС срещу подсъдимия Т.М.А., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.


Т.М.А.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 343б, ал. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването му за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На осн. чл. 343г от НК във вр. чл. 343б, ал. 1 и чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на подс. Т.М.А., налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 07.01.2011 г.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение “Подписка”.


 
129 Гражданско дело No 1924/2010 Искове по СК М.К.В. Н.Р. Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 10.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.
РАЗРЕШАВА да бъде издаден паспорт на децата КАНИТА Р., с ЕГН ********** и ДЕВОРА Н.Р., с ЕГН ********** без съгласието на техния баща Н.Р..
РАЗРЕШАВА на децата КАНИТА Р., с ЕГН ********** и ДЕВОРА Н.Р., с ЕГН ********** да напускат страната и да пътуват извън пределите на Република България, без съгласието на техния баща Н.Р., придружавани от своята майка М.В.К., с ЕГН ********** или от ДОБРОМИРКА ВЛАДИМИРОВА В., с ЕГН ********** или КОЛЮ КОЛЕВ ВЪРБАНОВ, с ЕГН **********.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Силистра в двуседмичен срок, считано от 11.03.2011г.


 
130 ЧГД No 523/2011 Други ЧГД А.С.Д.   Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 28.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.
РАЗРЕШАВА на С.А.Р. с ЕГН **********,***, действаща като родител и законен представител на детето А.С.Д. с ЕГН ********** да изтегли от влога на детето по сметка № BG92PRCB 9230 4030963524 при Прокредит банк /България/ АД сумата от 4000,00 /четири хиляди/ лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
131 НАХД No 72/2011 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 09.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № РД-1307-76/ 15.05.2010г. на Директора на РЗОК- Силистра, издадено въз основа на АУАН № РД-1306-29/ 24.03.2010г. с което на „МБАЛ- Силистра”АД, ЕИК 118501906, адрес гр. Силистра ул.”Петър Мутафчиев” № 80, представлявано от Даниела Д. Костадинова с ЕГН ********** на основание чл.105а ал.3 от ЗЗО е било наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 500 / петстотин / лева за извършено нарушение по чл. 194 ал.1 т.1 във вр.с чл.205 т.6 /а/ от НРД 2010 и чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО, като ОПРЕДЕЛЯ административно наказание- имуществена санкция в размер на 200 / двеста / лева за нарушение по горепосоченият текст от ЗЗО.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.


 
132 НАХД No 211/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА В.М.Г. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 28.03.2011г.
ПРИЗНАВА подс. В.М.Г. – роден на *** ***, с българско гражданство, със средно образование, работи, женен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода 02.12.2010 год. – 21.12.2010 год. в Промишлена зона – Запад, гр. Силистра, обл. Силистра в условията на продължавано престъпление сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Е. ОН България Мрежи” АД – РЦ - Силистра, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 НК във вр. с чл.26 НК и на основание чл. 78а, ал. 5, във вр. с ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него деяние, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. В.М.Г., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Силистра, частта от направените по делото разноски в размер общо на 65 /шестдесет и пет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Силистра в 15-дневен срок по реда на Глава ХХІ от НПК, за подсъдимия считано от днес, а за РП - Силистра - от съобщаването им.

В.М.Г.
ПРИЗНАВА подс. В.М.Г. – за ВИНОВЕН - престъпление по чл. 234в, ал. 1 НК във вр. с чл.26 НК и на основание чл. 78а, ал. 5, във вр. с ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него деяние, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. В.М.Г., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Силистра, частта от направените по делото разноски в размер общо на 65 /шестдесет и пет/ лева.

 
133 Гражданско дело No 1911/2010 Облигационни искове РПК НАРКООП-2000 ГРАД СИЛИСТРА ЕТ ИВА-Х-ИВАНКА АТАНАСОВА Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Решение от 09.03.2011г., в законна сила от 29.03.2011г.
ОСЪЖДА ЕТ И.Г.А. с фирма „И.-Х-И.А.” с ЕИК 118024198 с адрес на управление: гр. Сс, ул. „М.” № 14 да заплати на РПК „Н. 2000” с БУЛСТАТ 118023502 и адрес на управление: гр. Сс, ул. “Х.Д.”, представлявана от Х.А.П. сумата от 2250,12 лв. /две хиляди двеста и петдесет лв. и 12 ст./, представляваща сбора от незаплатените наемни вноски за следните отдадени под наем обекти с договор за наем № 14 от 03.01.2009 г., а именно: магазин за хранителни стоки от 72,30 кв.м., находящ се в с. Б., общ. Сс, представляващ реално обособена част от масивна едноетажна сграда от 122 кв.м., построена в УПИ 8, пл. 48, кв. 6 по плана на селото с площ от 940 кв.м. и едноетажна сграда - казан за ракия за лични нужди от 38,24 кв.м., находяща се в с. Б., общ. Сс, УПИ 21 в кв. 10 по плана на селото за периода от 01.04.2009 г. до 11.03.2010 г., заедно със законна лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба в съда – 01.10.2010 г., до окончателното й плащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска за заплащане на наемна цена за посочените обект и период за сумата над 2250,12 лв.
ОСЪЖДА ЕТ И.Г.А. с фирма „И.-Х-И.А.” с ЕИК 118024198 с адрес на управление: гр. Сс, ул. „М.” № 14 да заплати на РПК „Н. 2000” с БУЛСТАТ 118023502 и адрес на управление: гр. Сс, ул. “Х.Д.”, представлявана от Х.А.П. сумата от 36,13 /тридесет и шест лв. и 13 ст./ лв., представляваща незаплатени от ответника консумативи за ползването на едноетажна сграда - казан за ракия за лични нужди от 38,24 кв.м., находяща се в с. Б., общ. Сс, УПИ 21 в кв. 10 по плана на селото, отдадена под наем с договор за наем № 14 от 03.01.2009 г., изразяващи се в изразходена ел. енергия за периода от 19.01.2010 г. до 11.03.2010 г., заедно със законна лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба в съда – 01.10.2010 г., до окончателното й плащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска за заплащане на претендираните консумативи за сумата над 36,13 лв.
ОСЪЖДА ЕТ И.Г.А. с фирма „И.-Х-И.А.” с ЕИК 118024198 с адрес на управление: гр. Сс, ул. „М.” № 14 да заплати на РПК „Н. 2000” с БУЛСТАТ 118023502 и адрес на управление: гр. Сс, ул. “Х.Д.”, представлявана от Х.А.П. сумата от 133,92 /сто тридесет и три лв. и 92 ст./ лв., представляваща неустойка за забавено плащане на наемните вноски за отдадените под наем обекти с договор за наем № 14 от 03.01.2009 г., уговорена в чл. 24 от договора и начислена за периода от 11.04.2009 г. до 01.09.2010 г., като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска заприсъждане на законна лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба в съда – 01.10.2010 г., до окончателното й плащане.
ОСЪЖДА ЕТ И.Г.А. с фирма „И.-Х-И.А.” с ЕИК 118024198 с адрес на управление: гр. Сс, ул. „М.” № 14 да заплати на РПК „Н. 2000” с БУЛСТАТ 118023502 и адрес на управление: гр. Сс, ул. “Х.Д.”, представлявана от Х.А.П. направените по делото разноски в размер на 141,52 /сто чениридесет и един лв. и 52 ст./ лв. за държавна такса и 220 /двеста и двадесет/ лв. за адвокатски хонорар.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.


 
134 Гражданско дело No 145/2011 Изменение на издръжка Р.Д.Д.,
Д.Д.Д.
Д.Г.Д. Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Определение от 21.03.2011г., в законна сила от 29.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в следния смисъл:
Д.Г.Д. с ЕГН: ********** *** се задължава да изплаща на детето Р.Д.Д. с ЕГН: ********** със съгласието на нейната майка и законна представителка К.Б.Б. с ЕГН: ********** ежемесечна издръжка в размер на 100.00 /сто/ лева, считано от 01.04.2011г., ведно със законната лихва за всяка пресрочена вноска, до настъпване на обстоятелство, изключващо плащането.
Д.Г.Д. с ЕГН: ********** *** се задължава да изплаща на детето Д.Д.Д. с ЕГН: ********** със съгласието на неговата майка и законна представителка К.Б.Б. с ЕГН: ********** ежемесечна издръжка в размер на 100.00 /сто/ лева, считано от 01.04.2011г., ведно със законната лихва за всяка пресрочена вноска, до настъпване на обстоятелство, изключващо плащането.
Д.Г.Д. с ЕГН: ********** *** е заплатил по банков на законния представител на децата - К.Б.Б. с ЕГН: ********** сумата от 500,00 /петстотин/ лева, от които 180,00 /сто и осемдесет/ лева направени по делото разноски, два пъти по 60,00 /шестдесет/ лева за уравняване на месечните издръжки за месец февруари 2011г. и два пъти по 100,00 /сто/ лева за уравняване на месечните издръжки за месец март 2011г.
ОСЪЖДА Д.Г.Д. с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на Силистренския районен съд ДТ по производството в размер на 86,40 /осемдесет и шест лв. и 40 ст./ лева.
СПОГОДБАТА има силата на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №145/2011 г. по описа на Силистренския районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване пред Силистренския окръжен съд в едноседмичен срок от днес.

 
135 Гражданско дело No 267/2011 Чл.19 ЗГР К.И.А. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 29.03.2011г.
ДОПУСКА промяна в Акт за раждане № 428/25.12.1945год. на Силистренска Община, Силистренска околия, обл. Русенска във фамилното име на титуляра на акта К.И. Х. , с ЕГН: **********, като за в бъдеще то да се счита – „А.”.
След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Община Сс, гр.Сс за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за населението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Сс в двуседмичен срок, който за молителя тече от днес, а за Община Сс и Районна прокуратура гр.Сс – от датата на съобщаването му.

 
136 НОХД No 148/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА С.М.Н. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Присъда от 14.03.2011г., в законна сила от 29.03.2011г.
На основание чл.301 и 303 от НПК, СЪДЪТ ПРИЗНАВА подсъдимият С.М.Н., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2010 г. в с.Калипетрово обл.Силистра, в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез използване на техническо средство – метална щанга и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот е отнел чужди движими вещи - 1 бр. медна лозарска пръскачка, 1 бр. удължител , 12 метра с 3 гнезда ръчна изработка, 1 бр. ножица за рязане на ламарина и 1 бр.медна тенджера 7 л., всички вещи на обща стойност 125 лева от владението на А.С.У. *** без необходимото за това съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот е отнел чужди движими вещи - 1 бр.медна тава с вместимост от 60л., 2 бр.медни котли с вместимост от по 12л., 1 бр.медна лозарска пръскачка, 2 бр.медни тави от по 8л., 1 бр.малка медна тава с вместимост 5л. и 2 бр. медни тигани всичко на обща стойност от 363 лева, от владението на Б.И.Й. *** без необходимото за това съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои като общата стойност на нанесените щети възлиза на 488 лева, поради което и на основание чл.196 ал.1 т.2 във вр.с чл.195 ал.1 т.3 и 4, чл.194 ал.1, чл.26 ал.1 и чл.29 ал.1 б.”Б” от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 / три / години при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „Затвор”.
ОСЪЖДА С.М.Н. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да заплати на Б.И.Й. *** с ЕГН ********** сумата от 363 / триста шестдесет и три / лв, представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди от горепосоченото престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на причиняването- 04.12.2010г. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА С.М.Н. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност да заплати сумата от 145 / сто четиридесет и пет / лева по сметка на СРС, представляващи направени разноски по делото за съдебно ценова експертиза.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред СОС в петнадесет дневен срок, считано от днес.
На основание чл.309 от НПК, СЪДЪТ ПОТВЪРЖДАВА определената мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” на С.М.Н. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност по НОХД № 148/11г. по описа на СРС.
Определението подлежи на обжалване или протест пред СОС в седем дневен срок, считано от днес, отделно от присъдата.
С.М.Н.
ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.196 ал.1 т.2 във вр.с чл.195 ал.1 т.3 и 4, чл.194 ал.1, чл.26 ал.1 и чл.29 ал.1 б.”Б” от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 / три / години при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „Затвор”.
На основание чл.309 от НПК, СЪДЪТ ПОТВЪРЖДАВА определената мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”


Мотиви от 29.03.2011г.
МОТИВИ
към Присъда № 220/14.03.2011г.
по НОХД № 148/2011год.
по описа на СРСПодсъдимият С.М.Н. е предаден на съд за това, че на 04.12.2010 г. в с.Калипетрово обл.Силистра, в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез използване на техническо средство–метална щанга и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот е отнел чужди движими вещи - 1 бр. медна лозарска пръскачка, 1 бр. удължител , 12 метра с 3 гнезда ръчна изработка, 1 бр. ножица за рязане на ламарина и 1 бр.медна тенджера 7 л., всички вещи на обща стойност 125 лева от владението на А.С.У. *** без необходимото за това съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот е отнел чужди движими вещи - 1 бр.медна тава с вместимост от 60л., 2 бр.медни котли с вместимост от по 12л., 1 бр.медна лозарска пръскачка, 2 бр.медни тави от по 8л., 1 бр.малка медна тава с вместимост 5л. и 2 бр. медни тигани всичко на обща стойност от 363 лева, от владението на Б.И.Й. *** без необходимото за това съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои като общата стойност на нанесените щети възлиза на 488 лева – престъпление по чл. 196 ал.1 т.2 във вр.с чл.195 ал.1 т.3 и 4, чл.194 ал.1, чл.26 ал.1 и чл.29 ал.1 б.”Б” от НК.
Представителя на обвинението пледира за осъдителна присъда, като указва налагане на наказание лишаване от свобода в минимален размер, като изтърпяването му бъде ефективно.
Подсъдимият Н. се признава за виновен и дава подробни обяснения по обвинението си. Моли съда за снизхождение.
Пострадалата Б.Й. в съдебно заседание заяви, че желае да бъде конституирана като граждански ищец срещу подсъдимият. Беше предявен граждански иск в размер на 363 лева, представляващо обезщетение за причинени имуществени вреди от деянието срещу подсъдимият Н., който съда прие за съвместно разглеждане и конституира в качеството на граждански ищец постр. Й..
Преди приключване на съдебното следствие предвид редовното призоваване и неявяване на част от свидетелите и постр. У. от когото беше депозирана молба преди заседанието, че не може да присъства на него, тъй като по това време ще се намира на лечение в санаториум, съда предложи на страните да бъдат прочетени показанията им на основание чл.281 от НПК. Страните изразиха съгласието си и подс. Н. заяви, че няма претенции и не се противопоставя, поради което и на основание чл.281 ал.5 във вр.с ал.1 т.5 от НПК съда прочете показанията на св. М.Х.Е. и С.М.Н. и постр. А.С.У., дадени от тях по време на досъдебното производство.
След преценка на събраните в хода на съдебното следствие по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа страна следното:
Подс.Н. ***.2010г. вечерта излязъл от дома си и отишъл в «Касабската махала» на същото село. Решил да влезе в една къща / на постр.У. *** /, за която знаел, че е необитаема. В себе си носел метална щанга, предварително взета от него от дома си. С помощта на същата взломил катинара, проникнал в къщата, огледал помещенията и взел медна лозарска пръскачка и удължител. Огледал се за други вещи, включително и на таванското помещение, взломил катинара и на избата, но като не намерил друго, изнесъл вещите и ги скрил на сметището, което се намирало в близост. Тези вещи потърсил след един- два дни, но не ги намерил.
По-късно същата вечер подс.Н. решил да влезе в друга къща, намираща се в близост до първата, а именно на постр.Й. ***. В себе си носел същата метална щанга. Прескочил през оградата и проникнал в двора на къщата откъм задната част на постройката. Видял прозорец, който дръпнал и черчевето се измъкнало. След като влязъл вътре отишъл до избеното помещение. Там видял голяма медна тава, след което се разходил и в другите помещения. Осветил с помощта на запалка и установил няколко медни съдове- по-малки тави и котли/менци/, вкл. лозарска пръскачка. Изнесъл намерените в къщата вещи навън. Тъй като предметите били обемни и тежки преценил,че ще се затрудни да ги носи, поради което се обадил на свой приятел- св. Е., който имал автомобил и го помолил да му помогне, като предупредил своята сестра– св. Н. да изчака св.М.Е. и да му покаже къде се намирал. Видно от свидетелските и показания:» На 04.12.2010 г вечерта брат ми каза, че се обадил на шофьора М., който ще дойде до нашия блок, за да му покажа пътя, за да отиде да вземе брат ми. М. дойде пред блока. Качих се в колата на М. ***. Отидохме там, а брат ми ни посрещна на пътя. Той също се качи в колата. Показа къде е къщичката, където е влизал преди това. Беше на 200-З00м от ТКЗС-то. Беше тъмно и не видях точно каква е къщата. Като ми се обади преди това по телефона брат ми, ми каза, че е намерил, откраднал мед и туй- онуй и затова му трябва колата. Не съм влизала в двора на къщата. Вещите бяха на улицата пред портата. Бяха медни тави една в друга сложени. Не бяха опаковани. Бяха натрупани на купчина. Имаше тави, котли. Бяха медни съдове. Бяха 2-3 бройки, Пръскачка не съм видяла да има. Не видях друго освен медните съдове. Реших, че тези съдове са от къщата. Не съм го питала откъде ги е вземал. След това ги сложихме в багажника на колата, М. не е слизал от колата. Багажника беше малък. Като ги сложихме в багажника го затворихме. Отидохме до дома на брат ми, за да ги остави в къщи, а аз се прибрах».
В дома си подс.Н. «намачкал» медните предмети.
На следващия ден в дома на подс. Н. *** отишъл св.И.Р.- негов тъст. Видно от неговите свидетелски показания:» Докато стоях там, чух зет ми С. се обади на М., който е негов приятел. От разговора разбрах, че имат разговор за железа. С. ме накара да отида с внука ми да предадем тези железа. Попитах го откъде има тези железа и той ми каза, че са от негов приятел. Отначало искаше внука сам да отиде да ги предаде, заедно с М., с който говори по-рано. После каза и на мен да отида с тях. Докато сляза пред блока, видях, че С. и внука ми бяха сложени вече в колата….. Железата бяха в два чувала. Докато си обуя обувките и сляза долу пред блока, железата бяха натоварени в багажника на колата. Не познавам марките коли и не знам каква марка е автомобила. М. кара колата, а аз и внук ми седнахме в колата. Отидохме на пункт за предаване на метални отпадъци. Пункта се намира в Деленките и е на Петър. М. не каза предварително на кой пункт ще ходим. Като отидохме в пункта и извадиха чувалите видях, че има медни тави. Бях там докато теглиха железата. Една слабичка жена мереше/св.Петрова/. Дадоха ми 104 лева. Не разбрах колко кг измериха….После ми издадоха разписка. Тези пари ги дадох па С.. М. ни закара горе и те се разбраха колко пари Ссзгин ще даде на шофьора. Парите, които получих за железата 104 лева, дадох па С.».
Видно от изготвената по делото съдебно ценова експертиза стойността на вещите, предмет на престъплението са съответно- от дома на постр.У.- 125 лв., а от имота на постр.Й. – 363 лв. или в общ размер на 488 лв., които са невъзстановени.
Описаната фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства: обясненията на подсъдимият Н., депозираните показания на свидетелите по делото, заключението на ценовата експертиза, както и от приетит
 
137 НОХД No 294/2011 ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ И КОМП. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Е.Н.А. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 29.03.2011г., в законна сила от 29.03.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е № 277

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Н.А. - роден на *** ***, обл. Силистра, ул. Хаджи Димитър № 9, български гражданин, с начално образование, женен, реабилитиран, не работи, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 12.02.2009 г. в гр. Силистра, пред ПП-КАТ-Силистра, съзнателно се е ползвал от неистински документ с невярно съдържание - Диплома за завършено основно образование Серия А - 92, № 034674, рег.№ 1549-7 от 19.06.2000 г. издадено от СОУ „Юрий Алексеевич Гагарин” – гр.Силистра, като за самото му съставяне не може да му се търси наказателна отговорност, поради което на основание чл. 316, във вр. чл. 308, ал. 2, във вр. с ал.1 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК, СЪДЪТ отлага изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
На основание чл. 189, ал.3 от НПК, на обвиняемия Е.Н.А., с ЕГН ********** и снета по делото самоличност, се възлагат направените във фазата на досъдебното производство разноски за техническа експертиза в размер на 42,00/четиридесет и два/ лева, които да заплати по сметка на СРС.
На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК и чл.53 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата доказателства в ДП № СС 170/2009 г. по описа на ОД на МВР – Силистра, неистински документ с невярно съдържание – Диплома за завършено основно образование Серия А - 92, № 034674, рег.№ 1549-7 от 19.06.2000 г. издадено от СОУ „Юрий Алексеевич Гагарин” – гр.Силистра, който да се унищожи и СУМПС № 249204237, издадено на 04.03.2009 г. от МВР – Силистра на името на Е.Н.А., което след влизане на споразумението в сила да се изпрати в сектор „КАТ” при ОД на МВР – Силистра.


СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.ПРОКУРОР : ОБВИНЯЕМ:
/ИВЕЛИН ЧАФАЛАНОВ / /Е.Н.А. /


ЗАЩИТНИК:
/АДВ.Е.Г./След подписването на споразумението от страните и на основание чл. 383 НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 294/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на обвиняемия Е.Н.А., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.


На основание чл. 309, ал.1 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняемия Е.Н.А. в хода на досъдебното производство.
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес за страните.

Е.Н.А.
ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Н.А., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, поради което на основание чл. 316, във вр. чл. 308, ал. 2, във вр. с ал.1 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 от НК, СЪДЪТ отлага изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняемия Е.Н.А. в хода на досъдебното производство.

 
138 НОХД No 410/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.М.Д.,
Т.А.А.,
Й.Ш.А.
Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 30.03.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК, СЪДЪТ
ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, в момента в затвора – Белене ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13 срещу 14.01.2010 г. в с. Босна, общ. Ситово, обл. Силистра, в условията на повторност, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с Й.Ш.А. и Т.А.А. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи -150 бр. купони за хляб на фирма „Дестан”, 3 кг варена наденица,1 кг. шпеков салам „Сребърна”, 1 кг шпеков салам „Бургас”, 1 кг сушеница „Меком”, 0,700 кг наденица „Добруджанска”, 0.120 кг староселска сушеница „Ханъ”, 2 бр. телешки салам „Народен”, 0.415 кг кашкавал с растителни мазнини, 3 бр. бира „Леденика” от по 3 литра, 1 бр. бира „Ариана” от 2 л и сумата от 200.00 /двеста/лева, като общата им стойност възлиза на сумата от 321.29 лв. , собственост на Е.Х.Б. ***, без необходимото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие е възстановена стойността на отнетото, поради което на осн. чл.197 т.3 във вр.с чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7, чл. 194, ал.1, чл. 28, чл. 20, ал. 2 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „Затвор”.
На осн. чл. 68 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието му по НОХД № 427/2009 г. по описа на СРС, влязло в сила на 20.09.2009 г., а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „Затвор” и ПОСТАНОВЯВА същото да бъде изтърпяно от подс. Д. отделно от горепосоченото наказание,
ОСЪЖДА Д.М.Д. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати сумата от 20/двадесет /лева по сметка на СРС, представляващи разноски по делото до настоящия етап.

На осн. чл. 309 от НПК, ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.М.Д. мярка за неотклонение “Подписка”.
СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.А.А., роден на *** ***, обл. Силистра, ул. Образцова, № 4, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, не работи, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13 срещу 14.01.2010 г. в с. Босна, общ. Ситово, обл. Силистра, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с Д.М.Д. и Й.Ш.А. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи - 150 бр. купони за хляб на фирма „Дестан”, 3 кг варена наденица,1 кг. шпеков салам „Сребърна”, 1 кг шпеков салам „Бургас”, 1 кг сушеница „Меком”, 0,700 кг наденица „Добруджанска”, 0.120 кг староселска сушеница „Ханъ”, 2 бр. телешки салам „Народен”, 0.415 кг кашкавал с растителни мазнини, 3 бр. бира „Леденика” от по 3 литра, 1 бр. бира „Ариана” от 2 л. и сумата от 200.00 /двеста/лева, като общата им стойност възлиза на сумата от 321.29 лв., собственост на Е.Х.Б. ***, без необходимото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие е възстановена стойността на отнетото, поради което на осн. чл.197 т.3 във вр.с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 194, ал.1, чл. 20, ал. 2 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Т.А.А. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати сумата от 20/двадесет /лева по сметка на СРС, представляващи разноски по делото до настоящия етап.

На осн. чл. 309 от НПК, ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Т.А.А. мярка за неотклонение “Подписка”.
СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Ш.А., роден на *** ***, обл. Силистра, ул. Долна махала, № 5, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, не работи, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13 срещу 14.01.2010 г. в с. Босна, общ. Ситово, обл. Силистра, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с Д.М.Д. и Т.А.А. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи - 150 бр. купони за хляб на фирма „Дестан”, 3 кг варена наденица,1 кг. шпеков салам „Сребърна”, 1 кг шпеков салам „Бургас”, 1 кг сушеница „Меком”, 0,700 кг наденица „Добруджанска”, 0.120 кг староселска сушеница „Ханъ”, 2 бр. телешки салам „Народен”, 0.415 кг кашкавал с растителни мазнини, 3 бр. бира „Леденика” от по 3 литра, 1 бр. бира „Ариана” от 2 л. и сумата от 200.00 /двеста/лева, като общата им стойност възлиза на сумата от 321.29 лв., собственост на Е.Х.Б. ***, без необходимото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие е възстановена стойността на отнетото, поради което на осн. чл.197 т.3 във вр.с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 194, ал.1, чл. 20, ал. 2 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Й.Ш.А. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати сумата от 20/двадесет /лева по сметка на СРС, представляващи разноски по делото до настоящия етап.

На осн. чл. 309 от НПК, ОТМЕНЯ взетата в съдебното производство спрямо подсъдимия Й.Ш.А. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.
СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписването на споразумението от страните, на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 410/2010 г. по описа на СРС срещу подсъдимите Д.М.Д., Т.А.А. и Й.Ш.А. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.М.Д.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл.197 т.3 във вр.с чл. 195, ал. 1, т. 3, 5 и 7, чл. 194, ал.1, чл. 28, чл. 20, ал. 2 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „Затвор”.
На осн. чл. 68 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието му по НОХД № 427/2009 г. по описа на СРС, влязло в сила на 20.09.2009 г., а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение тип „Затвор” и ПОСТАНОВЯВА същото да бъде изтърпяно от подс. Д. отделно от горепосоченото наказание,
На осн. чл. 309 от НПК, ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение “Подписка”.


Т.А.А.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл.197 т.3 във вр.с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 194, ал.1, чл. 20, ал. 2 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл. 309 от НПК, ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение “Подписка”.

Й.Ш.А.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл.197 т.3 във вр.с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 194, ал.1, чл. 20, ал. 2 от НК, му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл. 309 от НПК, ОТМЕНЯ взетата в съдебното производство мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.


 
139 НОХД No 108/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА О.Н.М.,
Н.Р.И.
Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Присъда от 14.03.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Р.И., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неграмотен, неженен, неработи, осъждан с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 7-11 август 2010 год. в с.Средище, обл.Силистра, от неизползваема административна сграда в центъра на населеното място, собственост на Община Кайнарджа в условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, след предварителен сговор и съучастие с О.Н.М. ***, като съизвършител е отнел чужди движими вещи: 8бр. чугунени радиатори с по осем ребра всеки и размер 500 х 600 мм. и 4бр. чугунени радиатори с по десет ребра и размери 600х 600 мм., на обща стойност 499,20 лева, от владението на Община Кайнарджа, представлявана от кмета Л.Ж.С. от с.Добруджанка, обл.Силистра, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.196 ал.І т.2, във вр. с чл.195, ал.І т.5, във вр. с чл.194 ал.І, чл.26 и чл.29 ал.І, б.”б” от НК, поради което и на основание чл.36, чл.58а ал.І и ал.ІV, във вр. с чл.55 ал.І т.1 от НК го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

ПРИЗНАВА подсъдимия О.Н.М., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, грамотен, неженен, неработи, неосъждан с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 7-11 август 2010 год. в с.Средище, обл.Силистра, от неизползваема административна сграда в центъра на населеното място, собственост на Община Кайнарджа в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор и съучастие с Н.Р.И. ***, като съизвършител е отнел чужди движими вещи: 8бр. чугунени радиатори с по осем ребра всеки и размер 500 х 600 мм. и 4бр. чугунени радиатори с по десет ребра и размери 600х 600 мм., на обща стойност 499,20 лева, от владението на Община Кайнарджа, представлявана от кмета Л.Ж.С. от с.Добруджанка, обл.Силистра, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.І т.5, във вр. с чл.194 ал.І и чл.26 от НК, поради което и на основание чл.36, чл.58а ал.ІV и чл.55 ал.І т.1от НК го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от осем месеца. На основание чл.66 от НК отлага изтърпяване на наказанието за срок от три години.
ОСЪЖДА Н.Р.И. да заплати по сметка на Силистренския районен съд сумата от 22,50 лв. разноски по делото.
ОСЪЖДА О.Н.М. да заплати по сметка на Силистренския районен съд сумата от 22,50 лв. разноски по делото.
Присъдата подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок.
На осн. чл.309 НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка”, взета в досъдебната фаза на наказателното производство спрямо Н.Р.И., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неграмотен, неженен, неработи, осъждан с ЕГН **********.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка”, взета в досъдебната фаза на наказателното производство спрямо О.Н.М., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, грамотен, неженен, неработи, неосъждан с ЕГН **********.
Определението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в 7-дневен срок с частна жалба или частен протест отделно от присъдата.


О.Н.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия О.Н.М., с ЕГН ********** за ВИНОВЕН за престъпление по чл.195, ал.І т.5, във вр. с чл.194 ал.І и чл.26 от НК, поради което и на основание чл.36, чл.58а ал.ІV и чл.55 ал.І т.1от НК го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от осем месеца. На основание чл.66 от НК отлага изтърпяване на наказанието за срок от три години.
Н.Р.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Р.И., с ЕГН ********** за ВИНОВЕН за престъпление по чл.196 ал.І т.2, във вр. с чл.195, ал.І т.5, във вр. с чл.194 ал.І, чл.26 и чл.29 ал.І, б.”б” от НК, поради което и на основание чл.36, чл.58а ал.І и ал.ІV, във вр. с чл.55 ал.І т.1 от НК го ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ в затвор.
Мотиви от 13.04.2011г.
 
140 НАХД No 126/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Г.С.Г. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 30.03.2011г.
ПРИЗНАВА Г.С.Г. – роден на *** *** Загора, с постоянен адрес ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 12.07.2010 г., около 21.10 ч. в с.Айдемир, общ.Силистра, обл.Силистра, по ул.”Предел” е управлявал МПС - лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2105” с рег.№ СС 49 58 СС без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред по чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП с влязло в сила на 05.07.2010г. НП № 26/2010 г. на Началник отдел „ПП” при ОД на МВР – гр.Силистра, с влязло в сила на 03.06.2010г. НП № 677/2010 г. на ВНД Началник на РУМВР – Силистра, влязло в сила на 04.06.2010г. НП № 504/2010 г. на ВНД Началник на РУМВР – Силистра, с влязло в сила на 04.06.2010г. НП № 676/2010 г. от 21.04.2010 г. на ВНД Началник на РУМВР – Силистра, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.
На основание чл. 309, ал.2 от НК, ОТМЕНЯ наложената в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” на обвиняемия Г.С. ГЕОРГЕИВ.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Силистренки окръжен съд по реда на Глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от днес.

Г.С.Г.
ПРИЗНАВА Г.С.Г.,с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.

На основание чл. 309, ал.2 от НК, ОТМЕНЯ наложената в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” на обвиняемия Г.С. ГЕОРГЕИВ.


 
141 НАХД No 1075/2010 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 31.03.2011г.
Отменя Наказателно постановление № РД-1307-267 от 14.10.2010 г. на Директора на РЗОК – гр. С.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението.

 
142 НАХД No 1080/2010 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 11.03.2011г., в законна сила от 31.03.2011г.
Отменя т.3 от Наказателно постановление № РД-1307-261 от 14.10.2010 г. на Директора на РЗОК – гр. С.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението.

 
143 НАХД No 98/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА М.В.Н. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 01.03.2011г., в законна сила от 31.03.2011г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.В.Н., роден на *** *** пазар, български гражданин, живущ ***, не учи, не работи, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.11.2010 г. около 10:45 часа в с. Калипетрово, обл. С, по ул. Волга в посока ул. Ново Петрово, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си по разумни подбуди, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ОПЕЛ”, модел „АСТРА” с рег. № STA 04342 без съответно свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок от наказването му по административен ред (по чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗДвП) с влязло в сила на 11.10.2010 год. НП № 882/08.09.2010 г., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – С, за управление на МПС без съответно свидетелство за управление (чл. 150 от ЗДвП) – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 343в, ал. 1 от НК и чл. 63, ал. 1 т. 4 от НК и на основание чл. 78а, ал. 6, във вр. с ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни по местното радио – Радиоцентър – С.
На основание чл. 309, ал. 2 от НПК, ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Под надзор на инспектор от ДПС” взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия М.В.Н. с ЕГН: **********.
Да се уведоми инспектор М. *** чрез Началника на РУП – С за отменената мярка за неотклонение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – С в 15-дневен срок по реда на глава 21 от НПК, за обвиняемия и неговият защитник считано от днес, а за Районна прокуратура – С от съобщаването им.

М.В.Н.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.В.Н., роден на *** *** пазар, български гражданин, живущ ***, не учи, не работи, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.11.2010 г. около 10:45 часа в с. Калипетрово, обл. С, по ул. Волга в посока ул. Ново Петрово, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си по разумни подбуди, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ОПЕЛ”, модел „АСТРА” с рег. № STA 04342 без съответно свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок от наказването му по административен ред (по чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗДвП) с влязло в сила на 11.10.2010 год. НП № 882/08.09.2010 г., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – С, за управление на МПС без съответно свидетелство за управление (чл. 150 от ЗДвП) – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 343в, ал. 1 от НК и чл. 63, ал. 1 т. 4 от НК и на основание чл. 78а, ал. 6, във вр. с ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него и му налага административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни по местното радио – Радиоцентър – С.
На основание чл. 309, ал. 2 от НПК, ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Под надзор на инспектор от ДПС” взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия М.В.Н. с ЕГН: **********.
Да се уведоми инспектор М. *** чрез Началника на РУП – С за отменената мярка за неотклонение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – С в 15-дневен срок по реда на глава 21 от НПК, за обвиняемия и неговият защитник считано от днес, а за Районна прокуратура – С от съобщаването им.

Мотиви от 11.03.2011г.
 
144 НОХД No 157/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА С.Д.И. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Присъда от 15.03.2011г., в законна сила от 31.03.2011г.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.И., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, грамотен- с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2010 г. в с.Айдемир, обл.Силистра, по ул.”Катюша” е управлявал моторно превозно средство- мотоциклет, марка „ИЖ”, с кош и без регистрационни табели с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда , а именно 2,21 на хиляда установено по надлежния ред с химическо изследване на кръвна проба за алкохол- престъпление по чл.343б, ал.І от НК, поради което и на основание чл.36, чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Присъдата подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок.
На осн. чл.309 НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка”, взета на подсъдимия С.Д.И..
Определението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в 7-дневен срок с частна жалба или частен протест отделно от присъдата.С.Д.И.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.И., с ЕГН ********** за ВИНОВЕН за престъпление по чл.343б, ал.І от НК, поради което и на основание чл.36, чл.54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 17.03.2011г.
 
145 НАХД No 179/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА И.С.Я. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 16.03.2011г., в законна сила от 31.03.2011г.
На осн. чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във вр. с чл. 78а от НК, СЪДЪТ Р Е Ш И: ПРИЗНАВА подс. И.С.Я., роден на *** ***, обл. Силистра, ул. Г. Димитров, № 54, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2010 г. в с. Сребърна, обл. Силистра по ул. Дунав в посока с. Ветрен, е управлявал МПС – л. а., марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. № В 23 64 КВ, без съответното СУМПС в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП № 1130/2009 г. на Началника на РУП – Дулово, влязло в сила на 22.08.2009 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което на осн. чл. 343в, ал. 2 от НК във вр. с чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00/ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
На осн. чл. 309 от НК, ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.С.Я. в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред СОС в 15 - дневен срок, считано от днес.

И.С.Я.
ВИНОВЕН , поради което на осн. чл. 343в, ал. 2 от НК във вр. с чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00/ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
На осн. чл. 309 от НК, ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка”.


Мотиви от 16.03.2011г.
 
146 ЧНД No 218/2011 Други дела ЗАТВОРА СЛИВЕН РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА,
С.М.Н.
Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Разпореждане от 09.03.2011г., в законна сила от 31.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по ЧНД № 218/2011г по описа на Силистренски районен съд.
ПРЕПИС от настоящия съдебен акт да се изпрати на Началника на Затвора гр.Сливен.

Разпореждането подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд по реда на глава ХХІ от НПК в 15-дневен срок от съобщаването.