РАЙОНЕН СЪД - ГР.СИЛИСТРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.11.2011г. до 30.11.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1248/2011 Облигационни искове Г.Т.Б. Е.К.Т. Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 01.11.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН ИСКА, предявен от Г.Т.Б., с ЕГН **********, срещу Е.К.Т., с ЕГН **********, за заплащане на сумата от 650 лева-цена на предадено краве мляко.
ОСЪЖДА Г.Т.Б., с ЕГН ********** да заплати на Е.К.Т., с ЕГН********** сумата от 200/двеста/ лева- разноски по гр.д.№ 1248/2011г. по описа на Районен съд-Силистра.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд-Силистра, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
2 НАХД No 338/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК И.С.Т. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 12.08.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
НП-отменено
Отменя Наказателно постановление № 2398/18.03.2011 год. издадено от Директора на Офис Силистра при ТД на НАП- Варна.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщаването.


 
3 НАХД No 373/2011 Административни дела ХИГИЯ 2004 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 02.08.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13 от 30.03.2011 г. на д-р МАРГАРИТА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА – Директор на РЗИ РУСЕ, с което на „ХИГИЯ 2004” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. С, общ. С, ул. „Добрич” № 115, ет. 7, ап. 19, ЕИК 118554111, представлявано от Й.С.З., ЕГН-**********, е наложена на основание чл. 54б, ал. 1, пр. 1 от ЗЗБУТ имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл. 25д, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ, бр. 124/23.12.1997 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 98/14.12.2010 г.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок, считано от деня на съобщението, че е изготвено.
 
4 НАХД No 539/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 22.07.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3079/12.04.2011г., издадено от директора на офис Силистра при ТД на НАП гр.Варна, с което на„Сидитаб” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Дулово, обл.Силистра, ЕИК 118555918, представлявано от управителя Джан Мехмедов Дуралов (Й.М.Д.), ЕГН ********** на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500.00 (петстотин) лева, за нарушение на чл.7, ал.3 във връзка с чл.355, ал.1 от КСО.


Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Силистра.

 
5 НАХД No 562/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 3091/ 12.04.2011г. на Директора офис С при на ТД на НАП- Варна, издадено въз основа на АУАН № 0205138/ 29.09.2010г. с което на основание чл.104 ал.1 от ЗЗО на „СиДиТаб” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 118555918 и седалище и адрес на управление гр. Дулово обл. СС Промишлена зона „Север”, представлявано от управителя си Й.М.Д. / Джан Мехмедов Дуралов / от гр. Дулово обл. СС ул.”Шуменско шосе” № 15 с ЕГН ********** е било наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 4 000 / четири хиляди / лева за извършено нарушение на чл.40 ал.1 т.1 б.”в” от ЗЗО във вр.с чл.7 ал.1 и 2 от КСО като правилно, доказано, обосновано и законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
6 НАХД No 591/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 09.08.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3023/08.04.2011 г., издадено от Петър Илиев Маринов – Директор на Офис С на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ с ЕИК по БУЛСТАТ 828050013, със седалище и адрес на управление: гр. С, ул. “Софроний Врачански” № 6, представлявана от Александър Александров Парашкевов с ЕГН-**********, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева на основание чл. 355, ал. 1 от КСО за извършено нарушение по чл. 3, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. на МФ (обн. ДВ бр. 1/03.01.2006 г.) във вр. с чл. 5, ал. 4, т. 2 и чл. 355, ал. 1 от КСО (обн. ДВ бр. 110/1999 г.).
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
7 Гражданско дело No 2740/2010 Делби Т.И.М. Т.Т.М. Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Определение от 25.10.2011г., в законна сила от 02.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните съгласно, която:
ИЩЕЦЪТ Т.И.М. с ЕГН ********** получава в дял и става собственик на:
АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.Силистра, ул. ”Добрич” 138, ет.4, ап.10, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 66425.501.8746.6.10. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Силистра, одобрени със заповед РД№ 18-66/02.06.2008г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 45.55 кв.м. състоящ се от две стаи, кухня-бокс и сервизни помещения, ведно с прилежащото му избено помещение №18 и заедно с 0.667% ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор 66425.501.8746.6. и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото с идентификатор 66425.501.8746, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- 66425.501.8746.6.11,66425.501.8746.6.9,под обекта: 66425.501.8746.6.6, над обекта –няма.
ОТВЕТНИЦАТА Т.Т.М. с ЕГН: ********** получава в дял и става собственик на:
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 66425.501.8714.3.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-66 от 02.06.2008г. на изп.директор на АГКК, намиращ се в гр.Силистра, ул.”Кълъраш” №26, ет.4, ап.11, попадащ в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.8714, със застроена площ от 69.66 кв.м. с предназначение на самостоятелния обект като жилище- апартамент на едно ниво, състоящ се от спалня, хол, кухня, баня с тоалетна и две тераси, ведно с ПОМЕЩЕНИЕ, разположено на същия етаж, с площ от 6 кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №11 и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №11, както и 5.26 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот, в който е построена сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата:на същия етаж-66425.501.8714.3.12 и 66425.501.8714.3.10;под обекта- 66425.501.8714.3.8 и над обекта –няма;
2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 66425.501.8714.3.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-66 от 02.06.2008г. на изп.директор на АГКК, намиращ се в гр.Силистра ул.”Кълъраш”№ 26-ГАРАЖ-попадащ в сграда №3,разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.8714,със застроена площ от 24.24 кв.м. с предназначение на самостоятелния обект като гараж в сграда, на едно ниво, ведно с 1.24% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот, в който е построена сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 66425.501.8714.3.29, 66425.501.8714.3.28, 66425.501.8714.3.26, 66425.501.8714.3.23 и 66425.501.8714.3.22; под обекта-няма;над обекта 66425.501.8714.3.3 и 66425.501.8714.3.2;
За уравняване на дяловете Т.Т.М. с ЕГН: **********,*** се задължава да заплати на ищеца Т.И.М. с ЕГН **********,***, сумата от 18 000 лв. /осемнадесет хиляди/ лева, като сумата от 5 000 лева бъде изплатена на ищеца в срок до 06.11.2011 година, а остатъка от сумата в размер на 13 000 /тринадесет хиляди лв./ лева бъде заплатена на ищеца в срок до 31.12.2011 година.
С оглед приключване на делбата със спогодба , всяка от страните следва да внесе ДТ в размер на 2% върху стойността на дела си. Според оценката на вещото лице, стойността на ? ид.ч. от делбените имоти е 35 550 лева. Пред вид постигнатата спогодба всеки от съделителите дължи държавна такса в размер на 711 лева. Пред вид на това, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОСЪЖДА Т.И.М. с ЕГН **********,*** да заплати по сметката на Районен съд –Силистра ДТ по гр.д.№2740/2010г. по описа на СРС, в размер на 711/седемстотин и единадесет/ лева.
ОСЪЖДА Т.Т.М. с ЕГН: **********,*** да заплати по сметката на Районен съд-Силистра държавна такса по гр.д.№ 2740/2010г. по описа на СРС в размер на 711/седемстотин и единадесет / лева,
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2740 /2010 год. по описа на СРС поради извършване на делбата.
СПОГОДБАТА има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в едноседмичен срок считано от днес.
 
8 Гражданско дело No 547/2011 Делби Й.Й.А. Й.Н.К. Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Определение от 25.10.2011г., в законна сила от 02.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните съгласно, която:
ИЩЕЦА Й.Й.А. с ЕГН ********** получава в дял и става собственик на:
НЕДВИЖИМ ИМОТ ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 1700 кв.м., намиращо се в с.Гарван, ул.”Седемнадесета” №10, съставляващо имот с пл.№ 373, парцел ХІ в кв.37 по регулационния план на с.Гарван, одобрен със Заповед №3886/25.08.1950г., ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от три стаи, цялата на мазе, при съседи: от изток, запад и юг-улица, от север УПИ ХХІ-373.
За уравняване на дяловете Й.Й.А. с ЕГН **********,*** се задължава да заплати на Й.Н.К. с ЕГН **********,***, сумата от 922 /деветстотин двадесет и два лева/ лева, в срок до 26 ноември 2011г. /включително/.
С оглед приключване на делбата със спогодба , всяка от страните следва да внесе ДТ в размер на 2% върху стойността на дела си, поради което съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОСЪЖДА Й.Й.А. с ЕГН ********** да заплати ДТ в размер на 92.26 лв./ деветдесет и два лв. и 0.26 ст./ лева определена върху стойността на дела му от описаният по-горе недвижим имот.
ОСЪЖДА Й.Н. КЛЪСТИЛОВА с ЕГН ********** да заплати ДТ в размер на 18.44 лв./осемнадесет лв. и 0.44 ст. / лева, определена върху стойността на дела й от описаният по-горе недвижим имот.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 547 /2011 год. по описа на СРС поради извършване на делбата.
СПОГОДБАТА има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в едноседмичен срок считано от днес.

 
9 Гражданско дело No 1590/2011 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВИК ООД - СИЛИСТРА Д.Р.Х. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Определение от 25.10.2011г., в законна сила от 02.11.2011г.
Съдът прикани страните към спогодба, която се постигна в следния вид:

Страните „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Силистра,община Силистра, област Силистренска ,ул.”Баба Тонка”№19, пререгистрирано в ТР на АВ с ЕИК: 828050351
и Д.Р.Х. с ЕГН:**********,*** се съгласяват, че претендираната в настоящото производство сума по Данъчна фактура №0004824088/31.10.2007г. за отчетен период 03.09.2007г.-01.10.2007г. на стойност 16,28лв. с ДДС – за 8 куб. метра вода и канал и 0,696куб.м. вода и канал от разпределението от общия водомер, е погасена по давност и не се дължи. Не се дължи и съответната на нея лихва в размер на 7,39лв.
Страните се съгласяват, че останалата част от задължението на ответника да заплащане за консумирана питейна вода и ползване на услуга за отвеждане на отпадъчни води за периода от 04.03.2008 до 04.08.2008г. възлиза на сумата от 111,46 лв., съответно дължимите лихви /обезщетение/ за периода от 01.12.2007г. до 25.07.2011г., възлизат на 39,31 лв.
Ответникът Д.Р.Х. се съгласява, че дължи на „ВиК”ООД-Силистра извършените от него за настоящото производство разноски за държавна такса в размер на 50лв., представляващи сбор от ? ДТ(50лв.) върху главния иск от 127,74лв. и 1/2ДТ(50лв.) върху акцесорния иск от 46,70лв.
Страните се споразумяват задължението на ответника да бъде изпълнено на две вноски по следния начин - на 21.10.2011г. ответникът е заплатил сумата от 80.00 лв. представляващи 50.00 лева ДТ /сбор от ? ДТ(50лв.) върху главния иск от 127,74лв. и 1/2ДТ(50лв.) върху акцесорния иск от 46,70лв./ и 30.00 лева от дължимата лихва и на 30.11.2011г. да заплати сумата от 120,77лв.(представляваща сбор от дължимите главница - остатък от 111, 46 лв. и дължимата мораторна лихва от 9,31 лв.).
В случай на забава на плащането на сумата от 120,77лв., ответникът се задължава да заплати законна лихва върху нея, считано от 25.07.2011г. до окончателното й плащане.


С П О Г О Д И Л И С Е :


Ищец:……………………… Ответник : ……………………
/ „ВИК” – ООД – ГР. СИЛИСТРА/ /Д.Р.Х./
/чрез адв. Н.К./


СЪДЪТ счита, че споразумението, което страните постигнаха в днешното съдебно заседание, отговаря на изискванията на закона и морала, поради което са налице предпоставките за неговото одобряване.
Затова на основание чл. 234 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: № 606

ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните.
НА ИЩЕЦА да се върне сумата от 50.00 (петдесет ) лева, на основание чл. 78, ал.9 от ГПК, която сума, представлява общ сбор от половината от внесените държавни такси по предявените искове.
СПОГОДБАТА има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1590/2011 година по описа на СРС поради постигната между страните спогодба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване пред СОС в едноседмичен срок, който за всяка страна тече от днес.

 
10 НОХД No 847/2011 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА П.Й.Г. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Присъда от 17.10.2011г., в законна сила от 02.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Й.Г., роден на *** ***, живущ в същото населено место, български гражданин, грамотен- с основно образование, неженен, неработи, неосъждан, с ЕГН **********
за ВИНОВЕН в това, че през периода месец април 2007 год.- месец юни (вкл.) 2011 год. в гр.Силистра, след като е бил осъден с влязло в сила съдебно решение №97/11.07.2006 год. по гр.д. № 380/2006 год. на Районен съд-Силистра, влязло в сила на 27.07.2006 год. да издържа своите низходящи – децата И.П. Й. с ЕГН ********** и В.П. Й. с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно в размер на 51 месечни вноски с размери на издръжките съответно по 50,00 и 45,00 лева, като общия размер на дължимата за издръжка сума е 4800 лева, - престъпление по чл.183 ал.І от НК, поради което и на основание чл.36, чл.58а ал.І от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година.
Присъдата подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок.
На осн. чл.309 НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка”, взета на подсъдимия П.Й.Г. в досъдебната фаза на наказателното производство.
Определението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в 7-дневен срок с частна жалба или частен протест отделно от присъдата.


П.Й.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Й.Г., с ЕГН **********
за ВИНОВЕН в това, за рестъпление по чл.183 ал.І от НК, поради което и на основание чл.36, чл.58а ал.І от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година.

Мотиви от 02.11.2011г.
 
11 Гражданско дело No 1068/2010 Делби М.Й.Н.,
В.Й.Е.
М.В.П.,
П.В.П.,
М.Д.Й.,
Е.П.Й.,
М.Г.Й.
Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 12.10.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за едноличен собственик М.Й.Н. с ЕГН **********, на следния недвижим земеделски имот, а именно: НИВА с площ от 12,192 дка (дванадесет декара сто деветдесет и два кв.м.), трета категория, находяща се в местността „Сучи кана” в землището на с.Голеш с ЕКАТТЕ 15566, община Кайнарджа, съставляваща имот № 071028 (нула седемдесет и една хиляди и двадесет и осем), образуван от имот № 071006 по картата на землището, при граници: имоти №№ 071029, 071025, 071026, 071027, 071018, 071024, 071010, 000313. Пазарната стойност на новообразувания имот е 3 901,50 лв. (три хиляди деветстотин и един лева и 50 ст.).
ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за едноличен собственик В.Й.Е. с ЕГН **********, на следния недвижим земеделски имот, а именно: НИВА с площ от 13,005 дка (тринадесет декара и 5 кв.м.), четвърта категория, находяща се в местността „Топкору” в землището на с.Голеш с ЕКАТТЕ 15566, община Кайнарджа, съставляваща имот № 060055 (нула шестдесет хиляди и петдесет и пет), образуван от имот № 060004 по картата на землището, при граници: имоти №№ 060056, 060020, 060052, 000297. Пазарната стойност на новообразувания имот е 3 901,50 лв. (три хиляди деветстотин и един лева и 50 ст.).
ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за съсобственик Е.П.Й. с ЕГН **********, на следните недвижими земеделски имоти, а именно: 1) НИВА с площ от 7,000 дка (седем декара), четвърта категория, находяща се в местността „Топкору” в землището на с.Голеш с ЕКАТТЕ 15566, община Кайнарджа, съставляваща имот № 060056 (нула шестдесет хиляди и петдесет и шест), образуван от имот № 060004 по картата на землището, при граници: имоти №№ 060055, 000297, 060005, 060019, 060020. 2) НИВА с площ от 5,627 дка (пет декара шестстотин двадесет и седем кв.м.), трета категория, находяща се в местността „Сучи кана” в землището на с.Голеш с ЕКАТТЕ 15566, община Кайнарджа, съставляваща имот № 071029 (нула седемдесет и една хиляди и двадесет и девет), образуван от имот № 071006 по картата на землището, при граници: имоти №№ 071005, 000313, 071028, 071025. Пазарната стойност на новообразуваните имоти е 3 901,50 лв. (три хиляди деветстотин и един лева и 50 ст.).
ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за едноличен собственик М.В.П. с ЕГН **********, на следния недвижим земеделски имот, а именно: НИВА с площ от 4,064 дка (четири декара и шестдесет и четири кв.м.), трета категория, находяща се в местността „Сучи кана” в землището на с.Голеш с ЕКАТТЕ 15566, община Кайнарджа, съставляваща имот № 071025 (нула седемдесет и една хиляди двадесет и пет), образуван от имот № 071006 по картата на землището, при граници: имоти №№ 071005, 071029, 071028, 071026, 000298. Пазарната стойност на новообразувания имот е 1 300,50 лв. (хиляда и триста лева и 50 ст.).
ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за едноличен собственик П.В.П. с ЕГН **********, на следния недвижим имот, а именно: НИВА с площ от 4,064 дка (четири декара и шестдесет и четири кв.м.), трета категория, находяща се в местността „Сучи кана” в землището на с.Голеш с ЕКАТТЕ 15566, община Кайнарджа, съставляваща имот № 071026 (нула седемдесет и една хиляди двадесет и шест), образуван от имот № 071006 по картата на землището, при граници: имоти №№ 071025, 000298, 071027, 071028. Пазарната стойност на новообразувания имот е 1 300,50 лв. (хиляда и триста лева и 50 ст.).
ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за едноличен собственик М.Д.Й. с ЕГН **********, на следния недвижим земеделски имот, а именно: НИВА с площ от 4,064 дка (четири декара и шестдесет и четири кв.м.), трета категория, находяща се в местността „Сучи кана” в землището на с.Голеш с ЕКАТТЕ 15566, община Кайнарджа, съставляваща имот № 071027 (нула седемдесет и една хиляди двадесет и седем) образуван от имот № 071006 по картата на землището, при граници: имоти №№ 071021, 071022, 071018, 071028, 071026, 000298, 071020. Пазарната стойност на новообразувания имот е 1 300,50 лв. (хиляда и триста лева и 50 ст.).

ОСЪЖДА М.Й.Н. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Силистренския районен съд сумата в размер на 156,06 лв. (сто петдесет и шест лева и 06 ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дела му.
ОСЪЖДА В.Й.Е. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Силистренския районен съд сумата в размер на 156,06 лв. (сто петдесет и шест лева и 06 ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дела му.
ОСЪЖДА Е.П.Й. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Силистренския районен съд сумата в размер на 156,06 лв. (сто петдесет и шест лева и 06 ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дела му.
ОСЪЖДА М.В.П. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Силистренския районен съд сумата в размер на 52,02 лв. (петдесет и два лева и 02 ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дела му.
ОСЪЖДА П.В.П. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Силистренския районен съд сумата в размер на 52,02 лв. (петдесет и два лева и 02 ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дела му.
ОСЪЖДА М.Д.Й. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Силистренския районен съд сумата в размер на 52,02 лв. (петдесет и два лева и 02 ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА Е.П.Й. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Й.Н. с ЕГН **********, сумата в размер на 30 лв. (тридесет лева), представляваща направени разноски в производството.
ОСЪЖДА М.В.П. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Й.Н. с ЕГН **********, сумата в размер на 110 лв. (сто и десет лева), представляваща направени разноски в производството.
ОСЪЖДА П.В.П. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Й.Н. с ЕГН **********, сумата в размер на 110 лв. (сто и десет лева), представляваща направени разноски в производството.
ОСЪЖДА М.Д.Й. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Й.Н. с ЕГН **********, сумата в размер на 110 лв. (сто и десет лева), представляваща направени разноски в производството.

Решението подлежи на обжалване пред Силистренския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
12 Гражданско дело No 1265/2011 Облигационни искове Р.С.Р.,
Г.В.Р.
Г.С.С. Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 12.10.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
РАЗВАЛЯ ДОГОВОР за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, сключен с Нотариален акт № 78,том І, н.д.№ 14 по описа на нотариус Д.Петрова, вписан в СВ с акт № 4,т.ІІ,д.№229/2005г, с който Р.С.Р., с ЕГН ********** и Г.В.Р., с ЕГН ********** са прехвърлили на Г.С.С., с ЕГН **********, собствеността върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 880 кв.м. намиращ се в с.Сребърна,представляващ парцел ХІ с пл.№ 531 от кв.20, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА състояща се от три стаи, салон, лятна кухня и маза, при граници и съседи:имот на Димитър М.Иванов, имот на Стоян Р.Русев, имот на Желязко К.Иванов и улица, ПОРАДИ ВИНОВНО НЕИЗПЛЪНЕНИЕ на поетите задължения за издръжка и гледане.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Силистра в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
13 Гражданско дело No 1266/2011 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Х.А.Т. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 17.10.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА СИЛИСТРА, ЕИК 000565537, адрес: гр.Силистра, ул.Симеон Велики № 33, представлявана от Кмета инж.Иво Кирилов Андонов, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.Т. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева), представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, в резултат на ухапване от безстопанствено куче, настъпило на 29.04.2011г. в гр.Силистра по ул.Симеон Велики между блок 11-ти и блок 13-ти, изразяващи се в разкъсно-контузна рана по долната подбедрица, охлузвания в съседство на раната, в резултат на които ответникът е претърпял болки и страдания, уплаха и стрес, ведно със законната лихва, считано от 29.04.2011г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА ОБЩИНА СИЛИСТРА, ЕИК 000565537, адрес: гр.Силистра, ул.Симеон Велики № 33, представлявана от Кмета инж.Иво Кирилов Андонов, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.Т. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева), представляваща претърпени имуществени вреди, в резултат на ухапване от безстопанствено куче, настъпило на 29.04.2011г. в гр.Силистра по ул.Симеон Велики между блок 11-ти и блок 13-ти, изразяващи се в заплащане за издаден документ за съдебно-медицинско освидетелстване, ведно със законната лихва, считано от 21.06.2011г. – датата на предявяване на иска.
ОСЪЖДА ОБЩИНА СИЛИСТРА, ЕИК 000565537, адрес: гр.Силистра, ул.Симеон Велики № 33, представлявана от Кмета инж.Иво Кирилов Андонов, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.Т. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 81 лв. (осемдесет и един лева), представляваща разноски в производството за платена държавна такса, ведно със законната лихва, считано от влизане в сила на решението.


Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Силистренския окръжен съд.
 
14 НАХД No 545/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 28.07.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3073/12.04.2011 г., издадено от Петър Илиев Маринов – Директор на Офис С на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на “СИДИТАБ” ЕООД с ЕИК 118555918 със седалище и адрес на управление: гр. Дулово Промишлена зона “Север” – като осигурител, представлявано от Й.М.Д., ЕГН-**********,***, е наложена на основание чл. 355, ал. 1 от КСО имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева за извършено нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО във вр. с чл. 355, ал. 1 от КСО /обв. ДВ, бр. 110/1999 г./.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
15 НАХД No 546/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 28.07.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3072/12.04.2011 г., издадено от Петър Илиев Маринов – Директор на Офис С на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на “СИДИТАБ” ЕООД с ЕИК 118555918 със седалище и адрес на управление: гр. Дулово Промишлена зона “Север” – като осигурител, представлявано от Й.М.Д., ЕГН-**********,***, е наложена на основание чл. 355, ал. 1 от КСО имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева за извършено нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО във вр. с чл. 355, ал. 1 от КСО /обв. ДВ, бр. 110/1999 г./.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
16 НАХД No 554/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 21.07.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
НП-отменено
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №3087/12.04.2011г., издадено от директора на офис Силистра при ТД на НАП гр.Варна, с което на „Сидитаб” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Дулово, обл.Силистра, ЕИК 118555918, представлявано от управителя Джан Мехмедов Дуралов (Й.М.Д.), ЕГН ********** на основание чл.104, ал.1 от Закона за здравното осигуряване е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 4000.00 (четири хиляди) лева, за нарушение на чл.40, ал.1, т.1, б.”в” от ЗЗО във връзка с чл.7, ал.1 и ал.2 от КСО и връзка с чл.104, ал.1 от ЗЗО, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Силистра.

 
17 НАХД No 559/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 21.07.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3100/12.04.2011г., издадено от директора на офис Силистра при ТД на НАП гр.Варна, с което на Джан Мехмедов Дуралов (Й.М.Д.)***, ЕГН ********** на основание чл.31 от Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 (петдесет) лева, за нарушение на чл.20, ал.1 и ал.4 вр. чл.31 от ЗГВРСНР, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Силистра.

 
18 НАХД No 566/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Й.М.Д. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 27.07.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3093/12.04.2011 г., издадено от Петър Илиев Маринов – Директор на Офис С на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на Й.М.Д., ЕГН-********** като длъжностно лице на работодателя “СИДИТАБ” ЕООД, ЕИК 118555918, с постоянен адрес: гр. Дулово, Промишлена зона, е наложена глоба в размер на 50 лева на основание чл. 31 от ЗГВРСНР за извършено нарушение по чл. 20, ал. 1 и 4 от ЗГВРСНР във вр. с чл. 31 от с.з.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
19 НАХД No 567/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 21.07.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3096/12.04.2011г., издадено от директора на офис Силистра при ТД на НАП гр.Варна, с което на Джан Мехмедов Дуралов (Й.М.Д.)***, ЕГН ********** на основание чл.31 от Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 (петдесет) лева, за нарушение на чл.20, ал.1 и ал.4 вр. чл.31 от ЗГВРСНР, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Силистра.

 
20 НАХД No 586/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК С.Н.Д. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 09.08.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3028/08.04.2011 г., издадено от Петър Илиев Маринов – Директор на Офис С при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на С.Н.Д., ЕГН-**********, като длъжностно лице на работодателя ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ, ЕИК 828050013, със седалище и адрес на управление: гр. С, ул. “Софроний Врачански” № 6, е наложена глоба в размер на 50,00 /петдесет/ лева на основание чл. 355, ал. 2 от КСО за извършено нарушение по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. на МФ (обн. ДВ бр. 1/2006 г.) във вр. с чл. 5, ал. 4, т. 1 и чл. 355, ал. 1 от КСО (обн. ДВ бр. 110/1999 г.)
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
21 НОХД No 800/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Н.В.Н. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Присъда от 18.10.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.В.Н., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, грамотен- със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН **********
за ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2011 г. в гр. Силистра, по бул.”Македония” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Мицубиши Лансер”, с регистрационен номер СС 4539 СК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда , а именно 1,46 на хиляда установено по надлежния ред с химическо изследване на кръвна проба за алкохол- престъпление по чл.343б, ал.І от НК, поради което и на основание чл.36, чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност от два пъти седмично явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок шест месеца,
- поправителен труд с 10% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на държавата за срок от три месеца.

На основание чл.343г от НК лишава Н.В.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца, като на осн. чл.59 ал.ІV от НК приспада времето през което по административен ред е бил лишен от възможността да упражнява тези си права, т.е. от момента на изземване на свидетелството му за управление на моторно превозно средство- 21.05.2011 год..
Осъжда Н.В.Н. да заплати по сметка на Силистренския районен съд сумата от 25,00 лева разноски по делото от досъдебната фаза на наказателното производство.
Присъдата подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок.
На осн. чл.309 НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета на подсъдимия Н.В.Н. още в досъдебната фаза на наказателното производство.
Определението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в 7-дневен срок с частна жалба или частен протест отделно от присъдата.


Н.В.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.В.Н., с ЕГН **********
за ВИНОВЕН за престъпление по чл.343б, ал.І от НК, поради което и на основание чл.36, чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност от два пъти седмично явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок шест месеца,
- поправителен труд с 10% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на държавата за срок от три месеца.

На основание чл.343г от НК лишава Н.В.Н. от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца, като на осн. чл.59 ал.ІV от НК приспада времето през което по административен ред е бил лишен от възможността да упражнява тези си права, т.е. от момента на изземване на свидетелството му за управление на моторно превозно средство- 21.05.2011 год..

Мотиви от 02.11.2011г.
 
22 НОХД No 863/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА К.Д.И. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Присъда от 18.10.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.И., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, грамотен- със средно образование, женен, работи, неосъждан, с ЕГН **********
за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2011 г. в с.Калипетрово, обл.Силистра, по ул.”Железарска” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Форд Фиеста”, с регистрационен номер СС 6711 СС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда , а именно 2,49 на хиляда установено по надлежния ред с химическо изследване на кръвна проба за алкохол- престъпление по чл.343б, ал.І от НК, поради което и на основание чл.36, чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност от два пъти седмично явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок една година,
- поправителен труд с 15% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на държавата за срок от три месеца.
На основание чл.343г от НК лишава К.Д.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, като на осн. чл.59 ал.ІV от НК приспада времето през което по административен ред е бил лишен от възможността да упражнява тези си права, т.е. от момента на изземване на свидетелството му за управление на моторно превозно средство- 04.06.2011 год..
Осъжда К.Д.И. да заплати по сметка на Силистренския районен съд сумата от 25,00 лева разноски по делото от досъдебната фаза на наказателното производство.
Присъдата подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок.
На осн. чл.309 НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка”, взета на подсъдимия К.Д.И. още в досъдебната фаза на наказателното производство.

Определението може да се обжалва пред Силистренския окръжен съд в 7-дневен срок с частна жалба или частен протест отделно от присъдата.К.Д.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.И., с ЕГН ********** за ВИНОВЕН за престъпление по чл.343б, ал.І от НК, поради което и на основание чл.36, чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност от два пъти седмично явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок една година,
- поправителен труд с 15% удръжки от трудовото възнаграждение в полза на държавата за срок от три месеца.
На основание чл.343г от НК лишава К.Д.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, като на осн. чл.59 ал.ІV от НК приспада времето през което по административен ред е бил лишен от възможността да упражнява тези си права, т.е. от момента на изземване на свидетелството му за управление на моторно превозно средство- 04.06.2011 год..

Мотиви от 02.11.2011г.
 
23 ЧНД No 988/2011 Съдебни поръчки СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ 3 САЛАМАНКА ИСПАНИЯ В.В.Р. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Определение от 03.11.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.

ПРЕКРАТЯВА производството по Частно Наказателно Дело № 988/2011 година по описа на Силистренски районен съд по Съдебна поръчка № 5/2011 година.
ВРЪЩА съдебната поръчка на Инструкционен съд № 3 Саламанка, Кралство Испания, като неизпълнена.

 
24 НОХД No 1021/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА В.Г.М. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 03.11.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:
Обвиняемият В.Г.М. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно специално образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 25.09.2011 год. в 23.15 ч. в гр.Силистра е управлявал моторно превозно средство – л. а. марка “Шкода „, с рег. № СС 61 04 СВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 2,52 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза, Протокол за химическа експертиза № 1381/28.09.2011 г. за определяне на концентрация на алкохол, издаден от отд. „Съдебна медицина и специализирана лаборатория за изследване на алкохол” при МБАЛ „Св.Анна Варна” , поради което и на основание чл. 343б, ал.1 НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието се отлага с изпитателен срок от 3 /три/ години.
На осн. чл.343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава от право обв. В.Г.М. да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, а именно от 25.09.2011 год.
На основание чл. 189 от НПК, обвиняемия В.Г.М., с ЕГН ********** и снета по делото самоличност, се задължава да заплати по сметка на СРС направените във фазата на досъдебното производство разноски за химическа експертиза в размер на 25,00/двадесет и пет/ лева.

След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1021/2011год. по описа на СРС срещу обвиняемия В.Г.М. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.1 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата по време на Бързото производство по отношение на обвиняемия В.Г.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Определението за отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.

В.Г.М.
Обвиняемият В.Г.М. – се признава ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 343б, ал.1 НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието се отлага с изпитателен срок от 3 /три/ години.
На осн. чл.343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава от право обв. В.Г.М. да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, а именно от 25.09.2011 год.

На основание чл. 309, ал.1 от НПК, СЪДЪТ

ОТМЕНЯ взетата по време на Бързото производство по отношение на обвиняемия В.Г.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Определението за отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.

 
25 НОХД No 1103/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.Г.Й. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 03.11.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е № 880

Обвиняемият Д.Г.Й. – роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер по болест, неосъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 19.07.2011 год. около 02.13 ч. в гр.Силистра, по ул. „Никола Йонков Вапцаров” на кръстовището с ул.”Черно море” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Ауди-80”, с рег. № СС 02 98 СК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,74 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 982/20.07.2011г. за определяне на концентрацията на алкохол, издаден от отделение „Съдебна медицина и специализирана лаборатория за изследване на алкохол” при МБАЛ „Св.Анна - Варна” АД, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, същият приема да му бъде наложено наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На осн. чл.343г НК лишава от право по чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. Д.Г.Й. да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред.

На основание чл. 189 от НПК, обвиняемият Д.Г.Й., с ЕГН ********** и снета по делото самоличност, се задължава да заплати по сметка на СРС направените във фазата на досъдебното производство разноски за химическа експертиза в размер на 25,00/двадесет и пет/ лева.

СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.ПРОКУРОР : ОБВИНЯЕМ:
/СТЕФКА ГАНЧЕВА/ /Д.Г.Й./

ЗАЩИТНИК:
/АДВ.Й.М./


След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383, ал.1 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1103/2011год. по описа на СРС срещу обвиняемия Д.Г.Й. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.2 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия Д.Г.Й. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Определението за отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.

Д.Г.Й.
Обвиняемият Д.Г.Й., с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, същият приема да му бъде наложено наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия Д.Г.Й. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

 
26 НАХД No 1115/2011 По УБДХ РУП - СИЛИСТРА К.В.Г. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 03.11.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗООРПСМ във вр с чл. 25, ал. 1 от същия закон, СЪДЪТ Р Е Ш И: НАЛАГА на К.В.Г., роден на *** ***, обл. Силистра, ул. Добруджа, № 3, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, шофьор в община Кайнарджа, ЕГН ********** административно наказание ГЛОБА в размер на 200.00 /ДВЕСТА/ ЛЕВА.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на ТП на НАП – Варна, офис Силистра за изпълнение и на РУП – Силистра за въвеждане на информацията в единния автоматизиран регистър.

К.В.Г.
На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗООРПСМ във вр с чл. 25, ал. 1 от същия закон, СЪДЪТ НАЛАГА на К.В.Г. административно наказание ГЛОБА в размер на 200.00 /ДВЕСТА/ ЛЕВА.

 
27 НАХД No 407/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СКАЙ ЕНЕРДЖИ АД ТД НА НАП ВАРНА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 13.07.2011г., в законна сила от 04.11.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2271/26.05.2010г., издадено от заместник-директор на ТД на НАП гр.Варна, с което на „Скай Енерджи” АД, ЕИК 200673625, представлявано от Р.Д.Т., ЕГН ********** на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500.00 (петстотин) лева, за нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, издадена от министъра на финансите, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването пред Административен съд гр.Силистра.

 
28 НАХД No 431/2011 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 04.11.2011г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказанията по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 43 в Наказателно постановление № РД-1307-55/ 20.04.2011г. на Директора на РЗОК- Силистра, издадено въз основа на АУАН № РД-1306-243/ 16.11.2010г. с което на „МБАЛ- Силистра”АД, ЕИК 118501906, адрес гр. Силистра ул.”Петър Мутафчиев” № 80, представлявано от Даниела Димитрова Костадинова с ЕГН ********** на основание чл.105а ал.3 от ЗЗО са били наложени административни наказания- имуществена санкция в размер на по 200 / двеста / лева за извършени нарушения по чл.199 във вр.с чл.205 т.7 от НРД 2010 и чл.55 ал.2 т.3 от ЗЗО като правилно, доказано, обосновано и законосъобразно.
ОТМЕНЯ изцяло наказанията по т.1 и 42 от Наказателно постановление № РД-1307-55/ 20.04.2011г. на Директора на РЗОК- Силистра, издадено въз основа на АУАН № РД-1306-243/ 16.11.2010г. с което на „МБАЛ- Силистра”АД, ЕИК 118501906, адрес гр. Силистра ул.”Петър Мутафчиев” № 80, представлявано от Даниела Димитрова Костадинова с ЕГН ********** на основание чл.105а ал.3 от ЗЗО са били наложени административни наказания- имуществена санкция в размер на по 200 / двеста / лева за извършени нарушения по чл. 199 във вр.с чл.205 т.7 от НРД 2010 и чл.55 ал.2 т.3 от ЗЗО като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.

 
29 НАХД No 592/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 04.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 3022/ 08.04.2011г. на Директора на офис С при ТД на НАП-гр.Варна, издадено въз основа на АУАН № 0027172/ 08.11.2010г. с което на основание чл.355 ал.1 от КСО на ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ с ЕИК по БУЛСТАТ 828050013 като работодател със седалище и адрес на управление гр. С ул.4Софроний Врачански” № 6, представлявано от Александър Александров Парашкевов с ЕГН ********** е било наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 500 / петстотин / лева за извършено нарушение на чл.3 ал.1 т.1 от Наредба № Н-8/ 29.12.2005г. на МФ във вр.с чл.5 ал.4 т.1 от КСО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
30 НОХД No 939/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА П.И.П.,
Д.А.Й.
Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 04.11.2011г., в законна сила от 04.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ П.И.П., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, с висше образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2011 г. около 01:00 часа, в гр. С, след предварителен сговор като съизвършител с Д.А.Й. ***, чрез използване на моторно превозно средство – л.а. “Алфа Ромео” с рег. № СС 9766 СА, собственост на Александър Добрев Алексиев от гр. С, противозаконно е отнел чужди движими вещи - 3 бр. медни бобини от маслен трансформатор, 3 бр. медни бобини от сух трансформатор и 2 бр. тоководещи шини на обща стойност 722,15 лева от владението на “Оргтехника” АД, ЕИК 118001673, със седалище и адрес ***, представлявано от Върбан Георгиев Върбанов, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи са били върнати до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд и деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК с продължителност от 200 /двеста/ часа годишно за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.А.Й., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, със средно-специално образование, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2011 г. около 01:00 часа, в гр. С, след предварителен сговор като съизвършител с П.И.П. ***, чрез използване на моторно превозно средство – л.а. “Алфа Ромео” с рег. № СС 9766 СА, собственост на Александър Добрев Алексиев от гр. С, противозаконно е отнел чужди движими вещи - 3 бр. медни бобини от маслен трансформатор, 3 бр. медни бобини от сух трансформатор и 2 бр. тоководещи шини на обща стойност 722,15 лева от владението на “Оргтехника” АД, ЕИК 118001673, със седалище и адрес ***, представлявано от Върбан Георгиев Върбанов, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи са били върнати до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд и деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 1 /една/ година с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК за срок от 1 /една/ година;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК с продължителност от 200 /двеста/ часа годишно за срок от 1 /една/ година.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия П.И.П. да заплати по сметка на Районен съд – гр. С направените във фазата на наказателното производство разноски в размер на 35,00 /тридесет и пет/ лева.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.Й. да заплати по сметка на Районен съд – гр. С направените във фазата на наказателното производство разноски в размер на 35,00 /тридесет и пет/ лева.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 939/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на подсъдимите П.И.П. и Д.А.Й., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2.
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия П.И.П..
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.А.Й..
Определението относно мерките за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

П.И.П.
ПОДСЪДИМИЯТ П.И.П., се признава за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК с продължителност от 200 /двеста/ часа годишно за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия П.И.П..

Д.А.Й.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.А.Й., се признава за ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК за срок от 1 /една/ година с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК за срок от 1 /една/ година;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК с продължителност от 200 /двеста/ часа годишно за срок от 1 /една/ година.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия Д.А.Й..

 
31 Гражданско дело No 937/2011 Други дела М.Й.М. ЗК ЛАМБРИНОВО Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 13.10.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни решенията на Общото събрание на ЗК „Ламбриново” ЕИК 828062264, със седалище и адрес на управление с.Полковник Ламбриново, ул.Първа № 2, община Силистра, чрез председателя Х.И.Н. с ЕГН **********, проведено на 26.03.2011г., за одобряване и приемане отчета на Управителния съвет, за одобряване и приемане отчета на Контролния съвет, за освобождаване на Митана Георгиева като член на Управителния съвет, за освобождаване на председателя на кооперацията от длъжност и избиране на нов председател, както и решенията по точка „разни”.
ОСЪЖДА ЗК „Ламбриново” ЕИК 828062264, със седалище и адрес на управление с.Полковник Ламбриново, ул.Първа № 2, община Силистра, чрез председателя Х.И.Н. с ЕГН **********, да заплати на М.Й.М. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 630 лв. (шестстотин и тридесет лева), представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Силистренския окръжен съд.

 
32 Гражданско дело No 1400/2011 Други дела ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЕООД С.Е.М. Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 07.11.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
ОСЪЖДА С.Е.М. с ЕГН:********** ***, да заплати на „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК 118586632, със седалище и адрес на управление гр.Силистра, ул.Въча №5, представлявано от Александър Димитров Студенков с ЕГН:**********, сумата от 770,00 /седемстотин и седемдесет/ лева, представляваща неизплатена цена за изработка и монтаж на РVС дограма „Трокал” и монтаж на алуминиева бяла врата, ведно със законната лихва, считано от 31.05.2011 година до изплащане на вземането, както и направените по делото разноски в размер на 200,00 /двеста/ лева.
На основание чл.239, ал.4 от ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
33 НАХД No 343/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК ЕТ МОНИ-ИВЕЛИН ТОДОРОВ ТД НА НАП ВАРНА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 01.07.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2402/18.03.2011г., издадено от директора на офис Силистра при ТД на НАП гр.Варна, с което на ЕТ „Мони-И.Т.” с ЕИК 118009972 с управител И.С.Т. ***, ЕГН **********, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500.00 (петстотин) лева, за нарушение на чл.3, ал.3, т.1 вр. чл.2, ал.2 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. на МФ във връзка с чл.5, ал.4, т.1 и чл.355, ал.1 от КСО, като незаконосъобразно.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Силистра.

 
34 НАХД No 605/2011 По ЗД по пътищата Р.Д.Н. ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 20.10.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
Отменя наказателно постановление № 903 от 01.06.2011 г. на Началник сектор ПП при ОД МВР гр.Силистра.

Решението подлежи на обжалване пред Силистренския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
 
35 НАХД No 629/2011 Административни дела ЕТ ТАРТОР-56-СТОЯН ВАСИЛЕВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДОБРИЧ Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 08-0801103/ 29.03.2011г. на Директора на Дирекция “ Инспекция по труда”-гр. Добрич, издадено въз основа на АУАН № 08-0801103/ 11.03.2011г., с което на основание чл.414 ал.3 от КТ е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева на ЕТ„Тартор-56-С.В.”, ЕИК 828067404, със седалище и адрес на управление- гр. С ул.”Добрич” № 101 вх.Б ет.8 ап.22, представлявано от управителя С.В.И. с ЕГН ********** за извършено нарушение по чл.62 ал.1 от КТ като законосъобразно, доказано и правилно.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред САС, считано от датата на съобщаването му.
 
36 НОХД No 864/2011 Гл.XI.Нарк.в-ва - чл.354, 354а,ал.5, 354в, ал.1, 356 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Р.Г.Р. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 07.11.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК, СЪДЪТ ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Г.Р., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работник в склад в „Стенли – Комерс” ООД, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2011 г. в гр. Силистра, по ул. Добрич без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – хероин с нетно тегло 0.0730 грама и активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин 1 тегловен % на стойност 3.65 лв. , като случаят е маловажен, поради което на осн. чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1, предложение „първо” от НК му налага наказание по вид ГЛОБА в размер на 500.00 /ПЕТСТОТИН /лева

На осн. 354 ал. 6 от НПК ОТНЕМА в полза на държавата иззетото по делото количество хероин с тегло 0.0730 грама и активен наркотично действащ компонент – диацетилморфин 1 тегловен %, изразходвано изцяло за изготвяне на химическата експертиза.

ОСЪЖДА Р.Г.Р. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати сумата от 43.00 /четиридесет и три/ лева по сметка на СРС, представляващи разноски по делото до настоящия етап.

На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Р.Г.Р. мярка за неотклонение „Подписка”
СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписването на споразумението от страните, на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 864/2011 г. по описа на СРС срещу подсъдимия Р.Г.Р., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
Р.Г.Р.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1, предложение „първо” от НК му налага наказание по вид ГЛОБА в размер на 500.00 /ПЕТСТОТИН /лева
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка”

 
37 НОХД No 944/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА И.И.Д. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Споразумение от 07.11.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
Подсъдимия И.И.Д. – роден на *** ***, с местоживеене ***, с основно образование, женен, осъждан, безработен, понастоящем търпи наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Ловеч, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че на 09.04.2011 год. около 13.20 часа, по път І-7, км. 10+797 до „Горски разсадник” в посока гр. Силистра е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес 220”, с рег. № Н 13 46 АР без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред (по чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗДвП) с влязло в сила на 01.09.2010 год. наказателно постановление №0511/2713 от 27.07.2010 год., издадено от Началника на РУ „Полиция” – Велики Преслав към ОД на МВР – Шумен за управление на МПС без съответно свидетелство за управление (чл. 150 от ЗДвП) – престъпление по чл.343в, ал.2 НК във вр. с чл. 343в, ал.1 НК, поради което и на основание чл.36 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.61, т.2 във вр. с чл. 60, ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.
СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 944/2011 год. по описа на СРС срещу подс. И.И.Д. поради постигане на споразумение.
ОТМЕНЯ взетата по отношение на подс. И.И.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.


И.И.Д.
Подсъдимия И.И.Д. с ЕГН: ********** се признава за виновен в за престъпление по чл.343в, ал.2 НК във вр. с чл. 343в, ал.1 НК, поради което и на основание чл.36 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.61, т.2 във вр. с чл. 60, ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.
 
38 Гражданско дело No 1718/2011 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - АЛФАТАР С.С.М.,
Ч.С.М.
Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Решение от 11.10.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
НАСТАНЯВА децата С.С.М. с ЕГН **********, роден на *** г., и Ч.С.М. с ЕГН **********, роден на *** г., в „Център за настаняване от семеен тип” – с. К., за срок до навършване на 18 – годишна възраст, а ако учат – до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението. 
39 Брачно дело No 250/2011 Развод и недейств. на брака И.В.Г. О.Д.Г. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Определение от 20.10.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 250 по описа на Силистренския районен съд за 2011г. поради това, че никоя от страните не е поискала възобновяването му в шестмесечния срок.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на страните, с частна жалба пред Силистренския окръжен съд.


 
40 НЧХД No 474/2011 НЧХД А.С.А. О.М.К. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Определение от 24.10.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
На основание чл. 289, ал. 1 от НПК във вр. с чл. 24, ал.4, т.4 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Прекратява производството по НЧХ № 474/2011 г. по описа на Силистренски районен съд, поради оттегляне на тъжбата на частния тъжител.
Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 
41 НАХД No 517/2011 По УБДХ РУП - СИЛИСТРА Р.К.Р. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 03.06.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
ПРИЗНАВА Р.К.Р., ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2011г. по път ІІІ-213 км. 13+ 450 в посока гр.Силистра и сградата на РУ „Полиция” при ОД на МВР гр.Силистра и в сградата на ЦСМП гр.Силистра е извършил проява на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ, изразяваща се в непристойно поведение и в употреба на ругатни, псувни и други неприлични изрази спрямо служители на полицията, по време на изпълнение на служебните им задължения и в оскърбително отношение и държане спрямо същите, както в неприлично поведение и отправяне на заплахи към медицинския персонал в ЦСМП гр.Силистра, с което нарушил обществения ред и спокойствие, поради което на основание чл. 6, ал.1, б. „а” от УБДХ му налага административно наказание “Задържане в поделенията на МВР” за срок от седем денонощия.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от днес пред Административен съд гр.Силистра.

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Началника на РУП при ОД на МВР гр.Силистра за сведение и изпълнение.

Р.К.Р.
ПРИЗНАВА Р.К.Р., ЕГН **********, поради което на основание чл. 6, ал.1, б. „а” от УБДХ му налага административно наказание “Задържане в поделенията на МВР” за срок от седем денонощия.


 
42 НОХД No 1064/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА С.П.Н. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 08.11.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е № 891

Обвиняемият С.П.Н. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********се се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 31.07.2011 год., около 03.35 ч. в гр.Силистра по ул.”Симеон Велики” срещу бензиностанцията на „ОМВ” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Опел”, модел „Калибра”, с рег. № СС 11 59 СА с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,10 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрация на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 1069/02.08.2011 г. на отделение „Съдебна медицина и специализирана лаборатория за изследване на алкохол” при МБАЛ „Св.Анна - Варна” АД – гр.Варна, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 09.11.2009 г. със Споразумение № 779/2009 г. по НОХД № 1082/2009 г. и с влязла в сила присъда на 27.01.2010 г. със Споразумение № 74/2010 г. по НОХД № 42/2010 г. по описа на Районен съд - Силистра, поради което и на основание чл. 343б, ал.2 НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК приема да му бъде наложено наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На осн. чл.343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, обв. С.П.Н. приема да му бъде наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред.
На основание чл. 189 от НПК, обвиняемия С.П.Н., с ЕГН ********** се и снета по делото самоличност, се задължава да заплати по сметка на СРС направените във фазата на досъдебното производство разноски за химическа експертиза в размер на 25,00/двадесет и пет/ лева.
СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.


ПРОКУРОР : ОБВИНЯЕМ:
/ИВЕЛИН ЧАФАЛАНОВ /С.П.Н./

ЗАЩИТНИК:
/АДВ.Т.С./


След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1064/2011год. по описа на СРС срещу обвиняемия С.П.Н. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.2 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по време на Досъдебното производство по отношение на обвиняемия С.П.Н. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Определението за отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.

С.П.Н.
Обвиняемият С.П.Н., с ЕГН **********се се признава ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343б, ал.2 НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК приема да му бъде наложено наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

ОТМЕНЯ взетата по време на Досъдебното производство по отношение на обвиняемия С.П.Н. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.


 
43 НОХД No 1106/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Н.Н.Ц. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Споразумение от 08.11.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
Обвиняемият Н.Н.Ц., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, учащ в ПГЛП „П.Славейков” гр.Силистра, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:
На 21.06.2011 год. в гр.Силистра, обл.Силистра, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си разумни подбуди, отнел от владението на Т.В.Г. ***, чужда движима вещ-мобилен телефон марка „Самсунг” ведно със SIM- карта, на обща стойност 70 лева, без необходимото за това съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е маловажен- престъпление по чл.194, ал.3 от НК във вр. с ал.1, вр. с чл. 63 от НК, поради което и на основание чл.36 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
- На основание чл.42а, ал.2,т.1 от НК-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3/три/пъти седмично.
- На основание чл.42а, ал.2,т.2 от НК- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.
Осъжда Елена П. Тодорова с ЕГН ********** ***, настойник и законен представител на обвиняемия Н.Н.Ц. да заплати по сметка на Силистренски районен съд сумата от 110,00/сто и десет/ лева, представляваща направените в наказателното производство разноски.
На основание чл.382, ал.10 от НПК пострадалия Т.В.Г. ***, чрез неговия баща и законен представител В.Р.Г. да бъде уведомен за постигнатото между страните споразумение, с указание, че може да предяви гр. иск за неимуществени вреди пред граждански съд.
Съдът на основание чл.384 от НПК, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1106/2011 год. по описа на СРС срещу обвиняемия Н.Н.Ц., поради постигане на споразумение.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия Н.Н.Ц. мярка за неотклонение „Под надзор на ИДПС”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.


Н.Н.Ц.
Обвиняемият Н.Н.Ц., с ЕГН **********, се признава за виновен за престъпление по чл.194, ал.3 от НК във вр. с ал.1, вр. с чл. 63 от НК, поради което и на основание чл.36 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:
- На основание чл.42а, ал.2,т.1 от НК-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3/три/пъти седмично.
- На основание чл.42а, ал.2,т.2 от НК- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.

 
44 ЧНД No 1084/2010 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК МБАЛ - СИЛИСТРА АД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА,
Ж.М.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 09.11.2010г., в законна сила от 09.11.2011г.

Задължително настанява за лечение Ж.М.Т. - българска гражданка, с постоянен адрес в гр. Силистра, ул.”Юрий Венелин ”16, ет.1, ап.2, с ЕГН **********, в специализирано болнично заведение от затворен тип – Държавна психиатрична болница гр. Бяла, обл.Русе, за срок от шест месеца.
Информирано съгласие за лечението на Ж.М.Т. да бъде изразявано от представител на съответната общинска служба по здравеопазване или представител, определен от кмета на общината по местонахождение на лечебното заведение.
Препис от решението да се изпрати до началника на Психиатрично отделение при “МБАЛ – Силистра” АД, директора на Държавна психиатрична болница гр. Бяла, обл. Русе и кмета на Община Бяла, за сведение и изпълнение.
Решението подлежи на обжалване или протест в седмодневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.
Обжалването на решението за задължително настаняване и лечение да не спира неговото изпълнение на основание чл.163, ал.ІІ от ЗЗ.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, приключило в 14:15 часа.


 
45 НАХД No 30/2011 По ЗГ и ЗЛОД В.Г.Д. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 18.08.2011г., в законна сила от 09.11.2011г.
НП-отменено. Отменя Наказателно постановление №196/17.12.2010 год. на Директора на Държавно горско стопанство-Силистра изцяло.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщението.


 
46 НАХД No 304/2011 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 20.05.2011г., в законна сила от 09.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № РД-1307-166/ 29.07.2010г. на Директора на РЗОК- Силистра, издадено въз основа на АУАН № РД-1306-121/ 07.06.2010г. с което на „МБАЛ- Силистра”АД, ЕИК 118501906, адрес гр. Силистра ул.”Петър Мутафчиев” № 80, представлявано от Даниела Д. Костадинова с ЕГН ********** на основание чл.105а ал.3 от ЗЗО е било наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 200 / двеста / лева за извършено нарушение по чл.199 във вр.с чл.205 т.8 от НРД 2010 и чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО като правилно, доказано, обосновано и законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.

 
47 ЧНД No 917/2011 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА,
К.В.К.
  Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Определение от 24.10.2011г., в законна сила от 09.11.2011г.
Оставя без уважение ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 16.09.2011г. на прокурор при Районна прокуратура – Силистра, с което на основание чл. 243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК е прекратено наказателното производство по ДП №522/2010г. по описа на РУ “Полиция” гр. Силистра и пр. пр.№290/2010г. на Районна прокуратура гр.Силистра.
ПРЕПИС определението да се изпрати на К.В.К. *** и Районна прокуратура гр.Силистра.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от съобщаването пред Окръжен съд – Силистра.
 
48 НАХД No 938/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА М.А.Б. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 25.10.2011г., в законна сила от 09.11.2011г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.А.Б., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2011 г. около 16:28 часа в гр. С, по ул. „Генерал Тошев” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Фиеста” с рег. № VІ4146М в едногодишния срок от наказването му по административен ред /по чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗДвП/ с влязло в сила на 28.06.2011 г. НП № 799/30.05.2011 г. на Радостин Върбанов Иванов на длъжност началник на сектор „ПП” при ОДМВР - С за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата по сметка на РС - С.
На основание чл. 309, ал. 2 от НПК, ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия М.А.Б. с ЕГН: **********.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – С в 15-дневен срок, считано от днес за страните.

М.А.Б.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.А.Б., ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата по сметка на РС - С.
На основание чл. 309, ал. 2 от НПК, ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия М.А.Б. с ЕГН: **********.

Мотиви от 25.10.2011г.
 
49 ЧНД No 997/2011 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК МБАЛ - СИЛИСТРА АД М.К.Т.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА
Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Определение от 02.11.2011г., в законна сила от 09.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за настаняване на принудително лечение в затворено психиатрично заведение на М.К.Т..
ПРЕКРАТЯВА производството по чнд 997/2011г по описа на СРС по отношение на М.К.Т..
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред СОС от днес.

 
50 НЧХД No 674/2010 НЧХД К.Н.П. Т.И.И. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Присъда от 26.10.2010г., в законна сила от 10.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.И.И., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, женен, гл. мениджър на Радио “Мелодия” – гр. С, неосъждан и с ЕГН-********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 13.07.2010 г. на проведено общо събрание на собствениците на етажна собственост в гр. С на ул. “Москва” № 83, вх. Б, е казал нещо унизително за честта и достойнството на К.Н.П. в негово присъствие /”Аз ще те вкарам в затвора и ще ти събуя гащите”/, като обидата е нанесена публично - престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 146, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения граждански иск от К.Н.П. *** срещу подсъдимия Т.И.И., със снета по-горе самоличност, за сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляващи обезщетение за причинените от деянието неимуществени вреди, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
На основание чл. 190, ал. 1 от НПК, ОСЪЖДА тъжителят К.Н.П. ***, да заплати направените от подсъдимия разноски в хода на наказателното производство в размер на 200,00 /двеста/ лева за адвокатско възнаграждение.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в петнадесетдневен срок, считано от днес по реда на Глава XXI от НПК.

Т.И.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.И.И., за НЕВИНОВЕН поради което и на основание чл. 304 от НПК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения граждански иск от К.Н.П. *** срещу подсъдимия Т.И.И., със снета по-горе самоличност, за сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляващи обезщетение за причинените от деянието неимуществени вреди, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в петнадесетдневен срок, считано от днес по реда на Глава XXI от НПК.

Мотиви от 10.08.2011г.
МОТИВИ
по НЧХД № 674/2010 год.
по описа на РС- СНаказателното производство е образувано във връзка с постъпилата тъжба, подадена от К.Н.П. срещу Т.И.И.. В разпоредително заседание, съобразно описано в тъжбата, е насрочено съдебно заседание и е повдигнато обвинение срещу подсъдимия, предвид тъжбата за това, че 13.07.2010 г. на проведено общо събрание на собствениците на етажна собственост в гр. С на ул. “Москва” № 83, вх. Б, подсъдимият Т.И.И. е казал нещо унизително за честта и достойнството на К.Н.П. в негово присъствие /”Аз ще те вкарам в затвора и ще ти събуя гащите”/, като обидата е нанесена публично – престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 146, ал. 1 от НК.
С оглед връчената тъжба, в РС – С е депозирано възражение. Преди даване ход на съдебното следствие съдът е приел за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения от тъжителят П. срещу подсъдимия И. граждански иск за сумата 1 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението.
В хода на съдебните прения тъжителят П. поддържа обвинението, така както е предявено. Посочва, че един от свидетелите е заявил пред съда, че подс.И. е казал: „Да свали гащите”, а другият свидетел – че е казал: „Да смъкне гащите”. Изразява позиция, че свалянето става по желание, а смъкването насила. Твърдението, че се говори за покрива по негово мнение не отговаря на истината, тъй като последното е предмет на друго дело. Относно парите и кой кога ги е дал имало заведено гр. дело 1508/2010 г., по което предстояло разглеждане и решение. Основното по делото според него е дали тази мисъл е казана и каква е причината. Не е съгласен с преценката на свидетелите, че казаното е имало икономическо значение. Излага становището си, че казаното „означава секс”. Изтъква, че със заявеното подсъдимият е „хвърлил кал” върху него и семейството му. Посочва, че пръв е внесъл сумата от 200 лв., защото осъзнавал, че е необходимо да се помогне. Подсъдимият обаче не разбрал добрината му. Имало хора, които все още не са дали пари. Твърди, че се счита много обиден и имало опасност, ако синовете му научат за случилото се, да го изгонят от дома му. Твърди, че всички на събранието чули как ще му бъдат „свалени гащите”. Иска от съда да се приложат законите за обида и да санкционирате подс. И., съгласно българското законодателство. Поддържа и гражданския иск, така както е предявен.
Защитникът на подсъдимия посочва, че от събраните писмени и гласни доказателства, както и представения в съдебно заседание протокол на събранието, съответно написаното от Н. върху протокола, става ясно, че присъстващите на събранието са коментирали текущи въпроси и никой не е обидил никого по възприетия от тъжителя начин. Събранието е приключило по дневния ред. Навежда доводи, че казаните думи са изопачени и променени в друг смисъл, а тъжителя ги е преценил в своя изгода. Написаното от него върху самия протокол доказвало тези факти. Счита, че няма нанесена обида и моли съдът да отхвърлите тъжба и да им присъди направените разноски.
В правото му на реплика, тъжителят изразява мнение, че защитата разсъждава неправилно. Посочва още, че няма по-лошо за един мъж от думите: „Ще ти сваля гащите!”. Това било особено обидно за мъжете, докато ако кажеш тези думи на жена, звучало като комплимент. Продължава разсъжденията си, твърдейки, че ако каже на една жена да си съблече пижамата, смисъла на думите му ще е сексуален, а нямало да се отнася до „оправяне на икономиката”. „Събуването на гащите” не може според него да се „оправи икономиката”. Според него израза „сваляне на гащите” всъщност означава секс.
В правото му на последна дума подсъдимият изтъква, че през цялото време се е стремял да не обиди някого, а е невинен. Посочва, че не е имало сексуален подтекст в думите му, а тъжителя с процеса търси финансова изгода и изопачава истината.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:
Подсъдимият Т.И.И. е роден на *** год. и с ЕГН-********** ***, живее в гр. С, български гражданин, със средно образование, женен. Работи като гл. мениджър на Радио “Мелодия” – гр. С. Не е осъждан.
При проведено на 13.07.2010 г. в 18:00 ч. Общо събрание на етажната собственост във вх. Б на ул. „Москва” № 83 в гр. С собствениците на жилища съгласно отправената им покана от домоуправителя трябвало да обсъждат проект за Правилник за вътрешния ред, както и предстоящия и належащ ремонт на покрива, за който живущите се опитвали да съберат пари от много години, но все не успявали по различни причини. На събранието присъствал поне по един от собствениците на всичките жилища във входа с изключение на две семейства. Там били освен подсъдимия, тъжителя и доведените свидетели, също и Костадин Йорданов, Джеват Яшар, Тинка Качалова, Стоян Русев, Венцислав Станев, Въльо Желев и Желязка Иванова. Събранието се провело в общото избено помещение. Когато започнал да се разисква въпроса за ремонта, веднага избухнал скандал. Повод за това бил факта, че от 2005 г. живущите все не успявали да съберат необходимите средства за належащия ремонт. Тогава тъжителят П. бил чут от свид. Георгиева да казва: „На когото му тече – да се спасява”. Тъжителят продължил този своеобразен диалог, обръщайки се към съпругата на подсъдимия, казвайки й, че бил чул че тя ще заведе дела, тъй като покрива е протекъл, а тя и детето й се разболявали. Заявил, че следва да решават проблемите си сами с израза: „Спасявайте се”. Подразнен от отношението му, подсъдимият избухнал и казал: „Ще те вкарам в съда и ще ти събуя гащите за нанесените щети по апартамента!”. Горното било възприето и от свидетелите Георгиева и свид. Станев. Казаното било възприето от свид. Георгиева като закана да им вземе парите, за да възстанови сумата за ремонта на покрива. По този начин били възприети думите, казани от подсъдимия и от свид. Станев.
Видно от обясненията на подсъдимия, като е казал горното, не е влагал никакъв сексуален подтекст.
Към доказателствата е приложен и препис на протокола от Общото събрание с подписи в дъното му, положени от свид. Станев и Пенка Господинова. В горната му част се чете следния ръкопис: „Преди да залепите този Протокол, първи си избършете задниците!”. Твърди се от подсъдимия и неговия защитник, че вписаното ръкописно е дело на тъжителя. Последният признава този факт.
Отново към доказателствата е приета и справка за съдимост на подсъдимия, видно от която той е неосъждан.
Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – обясненията на подсъдимия, показанията на разпитаните свидетели и приобщените по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства.
Съдът кредитира показанията на посочените свидетели изцяло. Оценката си относно достоверността им съдът основава на тяхната последователност, непротиворечивост и логическата им връзка. Същите са взаимно допълващи се и обосноват извод, че събитията са се развили по начина, посочен от свидетелите. Съдът дава вяра и на обясненията на подсъдимия. При оценката на тяхната достоверност съдът взе предвид, че същите не се опровергават от свидетелските показания.
От правна страна:
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че с оглед повдигнато му обвинение, подсъдимият следва да бъде признат за НЕВИНОВЕН в това, че на 13.07.2010 г. на проведено общо събрание на собствениците на етажна собственост в гр. С на ул. “Москва” № 83, вх. Б, е казал нещо унизително за честта и достойнството на К.Н.П. в негово присъствие /”Аз ще те вкарам в затвора и ще ти съб
 
51 НАХД No 733/2010 Административни дела Г.Н.К. ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 13 от 23.07.2010 г. на Митко Борисов Димитров - Началник на РУ на МВР – гр. С, с което на Г.Н.К. с ЕГН-********** ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 26 от Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите за извършено нарушение по чл. 7, ал. 1, чл. 14д, ал. 1 от ЗКВВООБ и чл. 45а, ал. 2 вр. чл. 43, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
52 НАХД No 771/2010 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 10.08.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА т. 1 на Наказателно постановление № РД-1307-170 от 29.07.2010 г. на С. Николова Нончева, Директор на РЗОК – гр. С, с което на “МБАЛ-С” АД, със седалище и адрес на управление: гр.С, ул.”Петър Мутафчиев” № 80, представлявано от изпълнителния директор д-р Даниела Костадинова, е наложено административно наказание на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО - имуществена санкция в размер на 200,00 /двеста/ лева за извършено нарушение по на чл. 199 във вр. с чл. 205, т. 6 (б) от НРД 2010 и чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО.
ПОТВЪРЖДАВА т. 2 на Наказателно постановление № РД-1307-170 от 29.07.2010 г. на С. Николова Нончева, Директор на РЗОК – гр. С, с което на “МБАЛ-С” АД, със седалище и адрес на управление: гр.С, ул.”Петър Мутафчиев” № 80, представлявано от изпълнителния директор д-р Даниела Костадинова, е наложено административно наказание на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО - имуществена санкция в размер на 200,00 /двеста/ лева за извършено нарушение по на чл. 199 във вр. с чл. 205, т. 8 от НРД 2010 и чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
53 НАХД No 356/2011 По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ВИЕНА ДВ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВАРНА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 09.08.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № В-20301 от 14.02.2011 г. на Илиян С. Станоев, Директор в Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и С със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което „ВИЕНА ДВ” ООД, ЕИК 200976992, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7001, ул. „Цар Освободител” № 185, ет. 2, офис 203, представлявано от В.Б.М., ЕГН-**********, е наложена на основание чл. 53 и чл. 83 от ЗАНН, във вр. с чл. 87, ал. 2 и чл. 77 от Закона за туризма имуществена санкция в размер на 500,00 /ПЕТСТОТИН/ лева за извършено нарушение на чл. 50, ал.4 от ЗТ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
54 НАХД No 489/2011 Административни дела М.Х.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 23.08.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
НП-изменено. Изменя Наказателно постановление №11012415/05.04.2011 година на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, като намаля размера на наложеното наказание глоба от 300 лева на 100/Сто/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщението.

 
55 НОХД No 639/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА В.Х. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Определение от 04.10.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 639/2011 г. по описа на Силистренски районен съд образувано по внесен от Районна прокуратура обвинителен акт срещу В.Х. с ЛНЧ 1001292241, роден на *** *** - Германия, немски гражданин, с висше образование, женен, работи, неосъждан, за извършено от него престъпление по чл. 343а, ал.1, б.”а”, предл. „второ” от НК във вр. с чл. 343, ал.1, б.”б”, предл. „второ” от НК и чл. 342, ал.1 от НК, за това, че на 26.01.2011г., около 18.05ч. в гр.Силистра, на кръстовището по бул.”Македония” и ул.”Йордан Йовков” при управление на МПС – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег.№ СС 59 20 СА, като водач е нарушил правилата за движение, визирани в разпоредбите на чл.20, ал.2 от ЗДвП, чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП във вр. с чл.10, ал.1, т.1, б. „д”, т.12, б.”в.”, предл. „трето” от ППЗДвП и чл.10, ал.1, т.12, б.”в.”, предл. „трето” от ППЗДвП и чл.10, ал.1, т.5, б.”а” от ППЗДвП и по непредпазливост е причинил на К.Р.С. *** телесни увреждания, изразяващи се в счупване на долния крайник на лявата бедрена кост в областта на вътрешния кондил, водещи до трайно затруднение движенията на ляв долен крайна за срок от 4 - 6 месеца и представляващи средна телесна повреда, като В.Х. е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалата.
На основание чл.189, ал.2 от НПК, да се изплати на преводача СТАНКА МАРИНОВА ЛАЗАРОВА възнаграждение в размер на 50,00 /петдесет/ лева от бюджетните средства на СРС за явяването й и извършен превод в днешното съдебно заседание.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на прокурора за присъждане на направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.Х. в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение “Подписка”.
Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес за страните.

 
56 НОХД No 791/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Р.К.Р. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Споразумение от 10.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ИЗЛАГА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

ПОДСЪДИМИЯТ Р.К.Р. – 32г, български гражданин, живущ ***, неженен, със средно образование, неосъждан, работещ, с ЕГН: ********** се признава за виновен за това, че на 02.06.2011г, в община Силистра е управлявал МПС л.а. „Фолксваген - Пасат”, с рег. № СС 7376 СА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,29 на хиляда, установена по надлежния ред с химическо изследване на кръвна проба за алкохол, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 1, НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” НК му се налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година и 3 месеца, с периодичност два пъти седмично на осн. чл. 42а, ал.2, т.1 от НК;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година, на осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК;
Поправителен труд за срок от 6 месеца с 10% удръжки от трудовото му възнаграждение в полза на държавата, на осн. чл. 42а, ал.2, т. 5, НК.
На осн. чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7, НК ЛИШАВА подс. Р.К.Р. от право да управлява МПС за срок от 1 година, като на осн. чл. 59, ал.4, НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред.

СЪДЪТ съобразявайки съдържанието на постигнатото между страните споразумение, намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на осн. чл. 382, ал.7, НПК

О П Р Е Д Е Л И : №

ОДОБРЯВА постигнатото днес между страните споразумение с последиците на влязла в сила присъда, наказателното производство, образувано срещу Р.К.Р. по НОХД № 791/2011 г. на СРС.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Р.К.Р. за неотклонение „Подписка”.
ОСЪЖДА Р.К.Р. да заплати по сметка на Районен съд – Силистра сумата от 25/двадесет и пет/ лева, представляваща направени разноски в хода на производството.

Предвид така одобреното споразумение, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 791/2011 г. на СРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Р.К.Р.
ПОДСЪДИМИЯТ Р.К.Р. се признава за виновен, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 1, НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” НК му се налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година и 3 месеца, с периодичност два пъти седмично на осн. чл. 42а, ал.2, т.1 от НК;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година, на осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК;
Поправителен труд за срок от 6 месеца с 10% удръжки от трудовото му възнаграждение в полза на държавата, на осн. чл. 42а, ал.2, т. 5, НК.
На осн. чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7, НК ЛИШАВА подс. Р.К.Р. от право да управлява МПС за срок от 1 година, като на осн. чл. 59, ал.4, НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред.


 
57 НОХД No 1112/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Т.Т.В. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 10.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е № 907

Обвиняемият Т.Т.В. – роден на ***г***, обл.Силистра, ул. „Трета” № 46, български гражданин, със средно образование, неженен, неработещ, осъждан, с ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 06.08.2011г. в гр.Силистра, около 02.50 часа, по ул.”Никола Йонков Вапцаров” е управлявал МПС – лек автомобил марка “Форд”, с рег. № СС 82 73 СК, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 571/2011 г. на Началника на Второ РУ „Полиция” – ОД МВР – гр.Варна, влязло в законна сила на 01.07.2011 г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК приема да му бъде наложено наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.4 от НК – Включване в програми за обществено въздействие за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

СЪДЪТ на основание чл.384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
ПРОКУРОР : ОБВИНЯЕМ:
/ИВЕЛИН ЧАФАЛАНОВ/ /Т.Т.В./ЗАЩИТНИК:
/АДВ.М.М./


След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383, ал.1 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1112/2011год. по описа на СРС срещу обвиняемия Т.Т.В. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.2 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по време на Досъдебното производство по отношение на обвиняемия Т.Т.В. мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението за отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.

Т.Т.В.
Обвиняемият Т.Т.В., с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК приема да му бъде наложено наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.4 от НК – Включване в програми за обществено въздействие за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

ОТМЕНЯ взетата по време на Досъдебното производство по отношение на обвиняемия Т.Т.В. мярка за неотклонение „Подписка”.

 
58 ЧГД No 2128/2011 Други ЧГД С.И.С. В.И.М. Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Определение от 26.10.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2128 по описа на СРС за 2011 г. поради недопустимост на постъпилото заявление.
Определението подлежи на обжалване пред СОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.


 
59 ЧГД No 2129/2011 Други ЧГД К.И.М. В.И.М. Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Определение от 25.10.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2129 по описа на СРС за 2011 г. поради недопустимост на постъпилото заявление.
Определението подлежи на обжалване пред СОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.


 
60 НОХД No 828/2011 Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Р.Р.Р. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Присъда от 26.10.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
Признава подсъдимия Р.Р.Р.,***, български гражданин, със средно образование, не женен, реабилитиран, с ЕГН:**********, за виновен в това, че на 07.03.2011 година, в гр.Силистра, е извършил действия грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи се в явна неуважение към обществото и отправяне на обидни думи, ругатни и закани спрямо служители на РУ на МВР-Силистра при изпълнение на служебните им задължения, поради което и на основание чл.325, ал.1 във връзка с чл.36 и чл.54 от НК му налага наказание лишаване от свобода за срок от една година, изтърпяването на което отлага за изпитателен срок от три години, както и обществено порицание.

Отменя взетата мярка за неотклонение по НОХД№828/2011 година на СРС.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в петнадесет дневен срок от днес пред Силистренски окръжен съд.


Р.Р.Р.
Признава подсъдимия Р.Р.Р. за виновен, поради което и на основание чл.325, ал.1 във връзка с чл.36 и чл.54 от НК му налага наказание лишаване от свобода за срок от една година, изтърпяването на което отлага за изпитателен срок от три години, както и обществено порицание.Мотиви от 23.12.2011г.
М О Т И В И

КЪМ ПРИСЪДА от 26.10. 2011 г.
ПО НОХД № 828 ПО ОПИСА НА СРС ЗА 2011 г .


Подсъдимия Р.Р.Р.,***, български гражданин, със средно образование, не женен, реабилитиран, с ЕГН:**********, е предаден на съд, за това, че на 07.03.2011 година, в гр.Силистра, е извършил действия грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи се в явна неуважение към обществото и отправяне на обидни думи, ругатни и закани спрямо служители на РУ на МВР-Силистра при изпълнение на служебните им задължения, за което Силистренска районна прокуратура е повдигнала обвинение по чл.325, ал.1 от Наказателния кодекс.
Повдигнатото обвинение се поддържа от Районния прокурор при разглеждането на делото.
Делото се разглежда в отсъствие на подсъдимия. Назначения защитник пледира за минимално наказание.
След като прецени събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателствени средства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка :

На 07.03.2011 година, подсъдимия и свидетелите Х. и Д. се срещнали. Заедно посетили заведение в гр.Силистра, като всички консумирали голямо количество алкохол. След това рано сутринта посетили заведение “Доналд”. Там продължили да пият алкохол. Подсъдимия и свидетеля Д. се скарали и излезли извън заведението. След известно време подсъдимия се върнал в заведението, а свидетеля Д. останал навън. В РУ”Полиция” бил подаден сигнал за сбиване пред заведението. На място пристигнали служителите Д. и П.. Те провели разговор с персонала на заведението, но не установили сбиване. Видели и свидетеля Д., по който имало кръв, но същия заявил, че е паднал и сам се е наранил. При изясняването на случая подсъдимия станал от местото си и се намесил, като искал от служителите на реда да не се занимават със случая. Те го помолили да седне обратно и да не се меси. В началото подсъдимия изпълнил разпореждането, но след малко се върнал и започнал да им дава разпореждания. Те му поискали документите за самоличност, но той отказал да ги даде. Започнал да обижда двамата свидетел и да се държи арогантно. Те го отвели до полицейския автомобил. По пътя към РУ “Полиция” подсъдимия не преставал да обижда униформените служители и да ги заплашва със саморазправа. Това негово поведение продължило в сградата на РУ, където присъствал и свидетеля Г.. Същото продължило и при настаняването му в ареста, където бил свидетеля С..
Тази фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателствени средства.
От нея се налагат следните изводи:

От обективна страна подсъдимия е извършил действия с които е нарушили общественото спокойствие, отказал е да изпълни разпореждане за представяне на лични документи, отправил е нецензурни думи, обиди и закани за саморазправа към служители на РУ”Полиция” на публично място и е продължил със същото поведение в сградата на РУ.

От субективна страна, той е съзнавал, че с тези действия и реплики грубо нарушава обществения ред, но въпреки това е продължил да отправя обиди и разпореждания, заплахи за уволнение и т.н. Това негово поведение е било продиктувано от желанието му да се покаже, че е по-силен , и че за него не важат общоприетите норми за поведение в обществото, което дава основание на съда да приеме, че подбудите за извършването са хулигански..

Деяние с описаните по-горе признаци е обявено за наказуемо от разпоредбата на чл.325, ал.1 от НК и за него следва да се носи предвидената в същия текст наказателна отговорност.

При индивидуализацията на наказанието бе отчетена завишената степен на обществена опасност на дееца и упоритостта на извършването на деянието започнало пред заведение “Доналд” и продължило след откарването му РУ”Полиция”, както извършването му под влиянието на голямо количество алкохол. По тази причина съдът наложи по-тежкото от алтернативно предвидените наказания. Макар и в минимален размер, наказанието лишаване от свобода, оотложено за изпитателен срок от три години ще допринесе за превъзпитанието на подсъдимия е ще го мотивира да се въздържа от подобни прояви за в бъдеще. Наложено бе и кумулативно предвиденото наказание “Обществено порицание”.

Воден от гореизложеното съдът постанови присъдата.


 
61 НАХД No 901/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Г.Д.А. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 27.10.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Д.А., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, с основно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2011 г. около 18:30 часа в гр. С по ул. „Велико Търново” в посока ул. „Тутракан” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № СС7640СК, без съответно свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок от наказването му по административен ред /на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение „първо” от ЗДвП/ за управление на МПС без да е правоспособен водач /по чл. 150 от ЗДвП/ с влязло в сила на 07.03.2011 г. Наказателно постановление № 122/14.02.2011 г., издадено от Радостин Върбанов Иванов на длъжност началник на сектор „ПП” към ОД на МВР – гр. С – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата по сметка на РС - С.
На основание чл. 309, ал. 2 от НПК, ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Г.Д.А. с ЕГН: **********.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – С в 15-дневен срок, считано от днес за страните.

Г.Д.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Д.А., ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата по сметка на РС - С.
На основание чл. 309, ал. 2 от НПК, ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Г.Д.А. с ЕГН: **********.

Мотиви от 27.10.2011г.
 
62 Гражданско дело No 1583/2011 Изменение на издръжка Д.К.М. С.Н.Б. Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 24.10.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
ИЗМЕНЯ размера на издръжката, присъдена с Решение № 447/02.12.2008г. постановено по бр.д.№ 1378/2008г. по описа на СРС, дължима от С.Н.Б., с ЕГН ********** на сина й Д.К.М., с ЕГН **********, като я завишава от 40 лева на 100 лева и ОСЪЖДА С.Н.Б., с ЕГН **********, да заплаща на сина си Д.К.М., с ЕГН **********, със съгласието на неговия баща К.Д.М., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 100 /сто/ лева, считано от 22.07.2011г. до настъпване на обстоятелство, изключващо плащането, заедно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
ОТХВЪРЛЯ ИСКА в останалата му част като неоснователен.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
ОСЪЖДА С.Н.Б., с ЕГН **********, да заплати на Д.К.М., с ЕГН **********, със съгласието на неговия баща К.Д.М., с ЕГН **********, сумата от 115.38 / сто и петнадесет лв. и 38 ст./ лева- разноски по делото.
ОСЪЖДА С.Н.Б., с ЕГН **********,да заплати по сметката на СРС сумата от 86.40/осемдесет и шест лв. и 40 ст./ лева- държавна такса и сумата от 70/ седемдесет/ лева- разноски по гр.д.№1583/2011г. по описа на Районен съд - Силистра.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд –Силистра,в двуседмичен срок, считано 28.10.2011г. 
63 НАХД No 552/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 20.10.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
НП-отменено. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3085/ 12.04.2011г. на Директора на офис Силистра при ТД на НАП- Варна.

Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
64 НАХД No 577/2011 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 22.07.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-1307-123 19.05.2011г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр.Силистра.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните чрез Силистренският РС пред Силистренският административен съд.


 
65 ЧНД No 1036/2011 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Б.И.Т. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Определение от 09.11.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
На осн. чл. 161, ал. 1 от ЗЗ, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
ОТХВЪРЛЯ искането на РП - Силистра за настаняване на задължително лечение на Б.И.Т. с ЕГН ********** ***, ж. к. Север, № 47, ет. 3, ап. 7, като неоснователно.
Прекратява производството по ЧНД № 1036/2011 г. по описа на СРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или протест пред СОС в 3 – дневен срок от днес.

 
66 НОХД No 1121/2011 Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Г.С.К.,
Д.И.К.,
Н.М.Х.
Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 14.11.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е № 916

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.С.К., с ЕГН ********** ***, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, с мярка за неотклонение „Задържане под стража” от 30.06.2011 г., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че в условията на продължавано престъпление: на 09.06.2011 г. като извършител в съучастие с Н.М.Х. с ЕГН ********** в качеството на помагач, чрез използване на МПС л. а. „Мерцедес Е 250 Д” с рег. № Н 53 65 ВА и с Д.И.К. с ЕГН ********** в качеството и на помагач, чрез използване на МПС л.а. „Рено Еспейс” с рег. № Н 1738 АХ, в гр. Силистра в района на 629-630 гр.п. е превел през границата на страната без разрешение на надлежните органи и не през определените за това места, група от хора, които не са български граждани, а именно: WAFA ALI AMIRI, род. на *** г. с редовна българска виза № BG21634920 издадена от посолството на Р България в Кабул, Афганистан, със срок до 12.07.2011 г., гражданин на Афганистан и MOHAMМAD HASANI, род. на *** г. гражданин на Афганистан, и на 25.06.2011 г. като извършител, в съучастие с Н.М.Х. с ЕГН **********, в качеството на помагач, чрез използване на МПС л. а. „Мерцедес Е 250 Д” с рег. № Н 53 65 ВА и Д.И.К. ЕГН **********, в качеството и на помагач, чрез използване на МПС л.а. „Рено Еспейс” с рег. № Н 1738 АХ, в гр. Силистра в района на 628 – 629 гр. п. е превел през границата на страната без разрешение на надлежните органи и не през определените за това места, група от хора, които не са български граждани, а именно: LAYLA YONSELI, родена на ***г., гражданин на Афганистан; YOSIF NASIRI, роден на *** г., гражданин на Афганистан; HUSEIN ASENZADE, роден на *** г., гражданин на Афганистан; BARAD ALI SULEIMAN, роден на *** г., гражданин на Афганистан; OLAM AHMEDI, роден на *** г., гражданин на Афганистан; MOHAMMAD AARIF NADIA, роден на *** г., гражданин на Афганистан; QODOOS ABDUL, роден на *** г., гражданин на Афганистан; ABDUL QODOS MOUJIBULLAH, роден на *** г., гражданин на Афганистан и ненавършилите 16-годишна възраст: OBAIDULLAH OBAIDULLAH, роден на *** г., гражданин на Афганистан и MOHAMMAD YONSELI, роден на *** г., гражданин на Афганистан, поради което и на основание чл. 280, ал. 2, т.1, т. 3 и т. 4, във вр. с ал. 1 НК, във вр. с чл. 26 НК и във вр. с чл. 20, ал.2 НК приема да му бъде наложено наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/ЕДНА/ ГОДИНА и 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в МЛС - Затвор и ГЛОБА в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева.

На основание чл.381, ал.5, т.6 НПК във вр. чл. 189, ал.3 от НПК, на обвиняемия Г.С.К. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност, се възлагат и същият се задължава да заплати направените във фазата на досъдебното производство разноски в размер на 181,68 / сто осемдесет и един лева и 68 ст./ лева по сметка на СРС.

ОБВИНЯЕМАТА Д.И.К. с ЕГН **********,***, родена на *** ***, български гражданин, със средно образование, омъжена, неосъждана, с мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 4000 лева, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, за това, че в условията на продължавано престъпление: на 09.06.2011 г. в качеството си на помагач, чрез използване на МПС л.а. „Рено Еспейс” с рег. № Н 1738 АХ в съучастие с Н.М.Х. с ЕГН ********** в качеството на помагач, чрез използване на МПС л. а. „Мерцедес Е 250 Д” с рег. № Н 53 65 ВА, в гр.Силистра в района на 629-630 гр. п. умишлено е улеснила Г.С.К. ***, като извършител, да преведе през границата на страната без разрешение на надлежните органи и не през определените за това места, група от хора, които не са български граждани, а именно: WAFA ALI AMIRI, род. на *** г. с редовна българска виза № BG21634920 издадена от посолството на Р България в Кабул, Афганистан, със срок до 12.07.2011 г., гражданин на Афганистан и MOHAMМAD HASANI, роден на *** г., гражданин на Афганистан и на 25.06.2011 г. в качеството си на помагач, чрез използване на МПС л.а. „Рено Еспейс” с рег. № Н 1738 АХ в съучастие с Н.М.Х. с ЕГН ********** в качеството на помагач, чрез използване на МПС л. а. „Мерцедес Е 250 Д” с рег. № Н 53 65 ВА, в гр. Силистра в района на 628 – 629 гр. п. , умишлено е улеснила Г.С.К. ***, като извършител, да преведе през границата на страната без разрешение на надлежните органи и не през определените за това места, група от хора, които не са български граждани, а именно: LAYLA YONSELI, родена на ***г., гражданин на Афганистан; YOSIF NASIRI, роден на *** г., гражданин на Афганистан; HUSEIN ASENZADE, роден на *** г., гражданин на Афганистан; BARAD ALI SULEIMAN, роден на *** г., гражданин на Афганистан; OLAM AHMEDI, роден на *** г., гражданин на Афганистан; MOHAMMAD AARIF NADIA, роден на *** г., гражданин на Афганистан; QODOOS ABDUL, роден на *** г., гражданин на Афганистан; ABDUL QODOS MOUJIBULLAH, роден на *** г., гражданин на Афганистан и ненавършилите 16-годишна възраст: OBAIDULLAH OBAIDULLAH, роден на *** г., гражданин на Афганистан и MOHAMMAD YONSELI, роден на ***г., гражданин на Афганистан, поради което и на основание престъпление по чл. 280, ал.2, т. 1,т. 3 и т.4, във вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл. 26 от НК приема да и бъде наложено наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1НК, се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, и наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.381, ал.5, т.6 НПК във връзка чл.189, ал.3 НПК, на обвиняемата Д.И.К. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност, се възлагат и същата се задължава да заплати направените във фазата на досъдебното производство разноски в размер на 181,66 /сто осемдесет и един лева и 66 ст./лева по сметка на СРС.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.М.Х. с ЕГН **********,***, с настоящ адрес ***, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, вдовец, неосъждан, с мярка за неотклонение „Задържане под стража” от 30.06.2011 г., изменена с постановление на РП - Силистра от 04.11.2011 г. в „Подписка”, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че в условията на продължавано престъпление: на 09.06.2011 г. в качеството си на помагач, чрез използване на МПС л.а. „Мерцедес Е 250 Д” с рег. № Н 53 65 ВА в съучастие с Д.И.К. с ЕГН **********, в качеството и на помагач, чрез използване на МПС л.а. „Рено Еспейс” с рег. № Н 1738 АХ, в гр.Силистра в района на 629-630 гр. п. умишлено улеснил Г.С.К. ***, като извършител, да преведе през границата на страната без разрешение на надлежните органи и не през определените за това места, група от хора, които не са български граждани, а именно: WAFA ALI AMIRI, роден на *** г. с редовна българска виза № BG21634920 издадена от посолството на Р България в Кабул, Афганистан, със срок до 12.07.2011 г. и MOHAMМAD HASANI, роден на *** г. гражданин на Афганистан, и на 25.06.2011 г. в качеството си на помагач, чрез използване на МПС л.а. „Мерцедес Е 250 Д” с рег. № Н 53 65 ВА в съучастие с Д.И.К. с ЕГН **********, в качеството и на помагач, ч
Г.С.К.
ОБВИНЯЕМИЯТ Г.С.К., с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 280, ал. 2, т.1, т. 3 и т. 4, във вр. с ал. 1 НК, във вр. с чл. 26 НК и във вр. с чл. 20, ал.2 НК приема да му бъде наложено наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/ЕДНА/ ГОДИНА и 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в МЛС - Затвор и ГЛОБА в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Задържане под стража”, взета спрямо обвиняемия Г.С.К., ЕГН ********** в хода на досъдебното производство.
Д.И.К.
ОБВИНЯЕМАТА Д.И.К. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, поради което и на основание престъпление по чл. 280, ал.2, т. 1,т. 3 и т.4, във вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл. 26 от НК приема да и бъде наложено наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1НК, се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, и наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Парична гаранция”, взета спрямо обвиняемата Д.И.К., с ЕГН ********** в хода на досъдебното производство.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемата Д.И.К., ЕГН **********, с Постановление на прокурор от 30.06.2011 г. мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Р България”.

Н.М.Х.
ОБВИНЯЕМИЯТ Н.М.Х. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т.4, във вр. с ал. 1, във вр. с чл.20, ал.4 от НК и чл. 26 от НК приема да му бъде наложено наказание по вид „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 НК, се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, и ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняемия Н.М.Х., с ЕГН ********** в хода на досъдебното производство.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Н.М.Х., ЕГН ********** с Постановление на прокурор от 04.11.2011г. мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Р България”.

 
67 Гражданско дело No 1203/2011 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Н.И. А.А.Т. Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 26.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ОСЪЖДА А.А.Т.,***, с ЕГН **********, на основание чл.45 от ЗЗД, ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.И., с ЕГН ********** СУМАТА от 500 /петстотин/ лева, заедно със законната лихва, считано от 04.06.2010 г. до окончателното изплащане на задължението, представляваща обезщетение за неимуществени вреди поради набеждаване в извършване на престъпление от общ характер – кражба на слънчеви очила.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН ИСКА В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.
ОСЪЖДА А.А.Т.,***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на Районен съд – Силистра, сумата от 50 /петдесет/ лева- държавна такса по производството.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд-Силистра, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
68 Гражданско дело No 1405/2011 Изменение на издръжка П.Н.Й. Н.Й.И. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 13.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ИЗМЕНЯ определената с Решение № 380 от 07.10.2008г., постановено по бр.д.№ 1448/2008г.по описа на Силистренския районен съд, издръжка, която Н.Й.И. с ЕГН ********** ***, заплаща на ТЕОДОРА НЕДЯЛКОВА СТЕФАНОВА с ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете П.Н.Й. с ЕГН **********,***, като я УВЕЛИЧАВА от 50.00 лв. (петдесет лева) на 100.00 лв. (сто лева), считано от 07.07.2011г. до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.
ОТХВЪРЛЯ претенцията на ТЕОДОРА НЕДЯЛКОВА СТЕФАНОВА с ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетното дете П.Н.Й. с ЕГН **********,***, ответникът Н.Й.И. с ЕГН ********** ***, да бъде осъден да заплати направените по делото разноски.
ОСЪЖДА Н.Й.И. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Силистренския окръжен съд държавна такса върху увеличението в размер на 72,00 лв. (седемдесет лева).

ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта, относно издръжката.


Решението подлежи на обжалване пред Силистренския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
69 Гражданско дело No 1581/2011 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП - ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СИЛИСТРА В.С.М. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 07.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА, КАТО НАСТАНЯВА детето В.С.М. с ЕГН ********** в специализирана институция Дом за медико-социални грижи за деца – гр.Силистра, със срок – до навършване на тригодишна възраст.
Решението подлежи на незабавно изпълнение на основание чл.28, ал.4 от Закона за закрила на детето.
Решението подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето. 
70 НАХД No 517/2010 Административни дела БТК АД АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИОН ИЗТОК КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 11.08.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0106/12.04.2010 г. на д-р Веселин Божков Божков, на длъжност Председател на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Българска телекомуникационна компания” АД, представлявано от Бернар Жан Люк Москени, в качеството му на изпълнителен директор, адрес на управление: гр. София, бул. „Тотлебен” № 8, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 лв. /пет хиляди/ на основание чл. 53, ал. 1, във връзка с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 332, във връзка с чл. 286, във връзка с чл. 336 от Закона за електронните съобщения.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
71 НАХД No 488/2011 Административни дела М.Х.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 15.07.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 11012414/ 05.04.2011г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция- гр. София, издадено въз основа на АУАН № 11012414/ 02.12.2010г. с което на основание чл. 131 ал.2 във вр.с чл.127 ал.2 от Закона за обществените поръчки на М.Х.П. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- „глоба” в размер на 300 / триста / лева за извършено нарушение по чл. 40 от Закона за обществените поръчки като незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.

 
72 НАХД No 541/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 21.07.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
НП-отменено
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3077/12.04.2011г., издадено от директора на офис Силистра при ТД на НАП гр.Варна, с което на„Сидитаб” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Дулово, обл.Силистра, ЕИК 118555918, представлявано от управителя Джан Мехмедов Дуралов (Й.М.Д.), ЕГН ********** на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500.00 (петстотин) лева, за нарушение на чл.7, ал.3 във връзка с чл.355, ал.1 от КСО, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Силистра.

 
73 НАХД No 668/2011 По ЗД по пътищата К.Й.Д. ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
НП-измененоНа основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренският районен съд ИЗМЕНЯ наказанието в Наказателно постановление № 1038/ 20.06.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР- Силистра, издадено въз основа на АУАН № 1038/ 14.05.2011г. с което на основание чл.174 ал.1 предл.1 от ЗДвП на К.Й.Д. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание глоба в размер на 500 / петстотин / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 / дванадесет / месеца за извършено нарушение по чл. 5 ал.3 т.1 предл.1 от ЗДвП като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.174 ал.1 предл.1 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 350 / триста и петдесет / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 / шест / месеца за нарушението по горепосоченият текст от ЗДвП.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
74 НОХД No 904/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА С.Б.Н. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Споразумение от 15.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и ВПИСВА в настоящия протокол същото в следния смисъл:
С П О Р А З У М Е Н И Е № 927
Подсъдимият С.Б.Н. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неработи, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че:
На 23.04.2011 г. в с.Любен, обл.Силистра е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ-318И” с рег.№ СС 95 06 СВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2.21 на хиляда, установено по надлежен ред с химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол и друго упойващо вещество в кръвта № 520/29.04.2011 г. на Специализирана лаборатория при „МБАЛ Св.Анна – Варна” АД – гр.Варна, поради което на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК приема да му бъде наложено наказание по вид „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:
- На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.6 от НК- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г НК подс.С.Б.Н. се лишава от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява МПС.
На основание чл.381, ал.5, т.6 НПК във връзка с чл. 189 от НПК, на подс. подс.С.Б.Н., с ЕГН ********** и снета по делото самоличност се възлагат направените в хода на наказателното производство разноски в размер на 25,00 /двадесет и пет/ лева, които да заплати по сметка на СРС.


СЪДЪТ, на основание чл.384 от НПК, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.

ПРОКУРОР : ПОДСЪДИМ:
/ИВЕЛИН ЧАФАЛАНОВ/ /С.Б.Н./
ЗАЩИТНИК:
/АДВ. ЙОРДАНКА СЛАВОВА/

След подписване на споразумението от страните и на осн.чл.383 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 904/2011 год. по описа на СРС срещу подс. С.Б.Н. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309, ал.2 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подс. С.Б.Н. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Определението по отношение на мярка за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.

С.Б.Н.
Подсъдимият С.Б.Н., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, поради което на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК приема да му бъде наложено наказание по вид „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:
- На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
- На осн. чл.42а, ал.2, т.6 от НК- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подс. С.Б.Н. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

 
75 ЧНД No 1142/2011 Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОД НА МВР СИЛИСТРА   Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Протокол от 15.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
проведен разпит
 
76 ЧНД No 1143/2011 Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОД НА МВР СИЛИСТРА   Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Протокол от 15.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
проведен разпит
 
77 ЧНД No 1144/2011 Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОД НА МВР СИЛИСТРА   Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Протокол от 15.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
проведен разпит
 
78 Гражданско дело No 1828/2011 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СИЛИСТРА Д.Л.А. Председател и докладчик: ЕЛЕНА С. ЧЕРНЕВА  Решение от 24.10.2011г., в законна сила от 16.11.2011г.
НАСТАНЯВА детето Д.Л.А. с ЕГН ********** родено на *** *** от майка Л.А.Ю. с ЕГН **********, за отглеждане в специализирана институция до навършване на тригодишна възраст или до настъпване на друго основание за прекратяване на настаняването.
Първоначално детето да настани в ДМСГД гр. Силистра, като за целта след влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати на Директора на ДМСГД гр. Силистра за сведение и изпълнение..

Решението подлежи на обжалване пред Силистренския окръжен съд в едноседмичен срок, който за молителя считано от днес, а за неявилата се страна от момента на връчване на решението .

 
79 Гражданско дело No 2040/2011 Дела по Закона срещу домашното насилие В.И.И. И.Х.Р. Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Определение от 24.10.2011г., в законна сила от 16.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производство по гр.д. № 2040/2011год. по описа на СРС, поради оттегляне на молбата по която е образувано.

ОТМЕНЯ издадената на 28.09.2011 год. заповед за незабавна защита.
Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред СОС в едноседмичен срок, считано от днес за молителката, а за молителя от датата на получаването на съобщението.


 
80 НОХД No 896/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА А.Ж.А. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Споразумение от 16.11.2011г., в законна сила от 16.11.2011г.
ИЗЛАГА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

ПОДСЪДИМИЯТ А.Ж.А. – 27г, български гражданин, живущ ***9, неженен, със средно образование, неосъждан, работещ, с ЕГН: ********** се признава за виновен за това, че на 29.06.2011г, около 18.55ч, в гр. Силистра, по път ІІІ – 213, на км 10 + 500 /Керамична фабрика/ е управлявал МПС л.а. „АУДИ - 80”, с рег. № СС 1651 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,55 на хиляда, установена по надлежния ред с химическо изследване на кръвна проба за алкохол в кръвта № 876/01.07.2011г, на МБАЛ „Св. Анна – Варна” гр. Варна, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 1, НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” НК му се налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност два пъти седмично на осн. чл. 42а, ал.2, т.1 от НК;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/месеца, на осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК;
Поправителен труд за срок от 3/три/ месеца с 10% удръжки от трудовото му възнаграждение в полза на държавата, на осн. чл. 42а, ал.2, т. 5, НК.
На осн. чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7, НК ЛИШАВА подс. А.Ж.А. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал.4, НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред.

СЪДЪТ, след като изслуша становището на страните и подсъдимия, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.

СЪДЪТ съобразявайки съдържанието на постигнатото между страните споразумение, намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на осн. чл. 382, ал.7, НПК

О П Р Е Д Е Л И : №

ОДОБРЯВА постигнатото днес между страните споразумение с последиците на влязла в сила присъда, наказателното производство, образувано срещу А.Ж.А. по НОХД № 896/2011 г. на СРС.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. А.Ж.А. за неотклонение „Подписка”.
ОСЪЖДА А.Ж.А. да заплати по сметка на Районен съд – Силистра сумата от 25/двадесет и пет/ лева, представляваща направени разноски в хода на производството.

Предвид така одобреното споразумение, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 896/2011 г. на СРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

А.Ж.А.
ПОДСЪДИМИЯТ А.Ж.А. се признава за виновен, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 1, НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” НК му се налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6/шест/ месеца, с периодичност два пъти седмично на осн. чл. 42а, ал.2, т.1 от НК;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/месеца, на осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК;
Поправителен труд за срок от 3/три/ месеца с 10% удръжки от трудовото му възнаграждение в полза на държавата, на осн. чл. 42а, ал.2, т. 5, НК.
На осн. чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7, НК ЛИШАВА подс. А.Ж.А. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал.4, НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред.


 
81 НАХД No 943/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Е.Б.Е. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 01.11.2011г., в законна сила от 16.11.2011г.
ПРИЗНАВА Е.Б.Е. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, образование – завършен трети клас, грамотен, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 23.05.2011г., около 21.00ч. в с.Голеш, обл.Силистра, по ул.”Първа” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „БМВ”, модел „318” с рег.№ СС 11 74 СК без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред (чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП), с влязло в сила на 29.09.2010г. НП № 682/17.08.2010 г. на началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Силистра, за управление на МПС без съответното свидетелство за управление (чл.150 от ЗДвП), поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Силистренски окръжен съд в 15-дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.
На основание чл. 309, ал.2 от НК, ОТМЕНЯ наложената в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” на обвиняемия Е.Б.Е..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Силистренки окръжен съд по реда на Глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от днес.

Е.Б.Е.
ПРИЗНАВА Е.Б.Е., с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК и чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата.

На основание чл. 309, ал.2 от НК, ОТМЕНЯ наложената в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” на обвиняемия Е.Б.Е..


Мотиви от 01.11.2011г.
 
82 ЧНД No 1071/2011 Съдебни поръчки МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Р.К.К. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Определение от 16.11.2011г., в законна сила от 16.11.2011г.
Прекратява производството и връща СП като неизпълнена на МП - София, тъй като лицето не е открито на посочените адреси.
 
83 Гражданско дело No 1780/2011 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП - ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СИЛИСТРА Д.М.М. Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Решение от 28.10.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
НАСТАНЯВА детето Д.М.М. с ЕГН **********, родено на *** г., в Дом за медико – социални грижи за деца – гр. Сс за срок до 30.04.2012 г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Силистренски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението.

 
84 Гражданско дело No 2445/2011 Чл.19 ЗГР Г.Т.Т. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на Г.Т. ГЕОРГИЕВ по Акт за раждане №126/22.10.1942г. на Община Силистра, роден на ***г***, с ЕГН: **********, като за в бъдеще то да се счита - “Т.”, вместо „ГЕОРГИЕВ”.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Да се изпрати препис от решението на служба “Гражданско състояние” при ОБЩИНА СИЛИСТРА за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за гражданско състояние.

 
85 Гражданско дело No 2482/2011 Чл.19 ЗГР Д.К.Ж. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на Д.К. СТОЯНОВ по Акт за раждане №366/05.11.1945г. на Община Силистра, роден на ***г***, с ЕГН: **********, като за в бъдеще то да се счита - “Ж.”, вместо „СТОЯНОВ”.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Да се изпрати препис от решението на служба “Гражданско състояние” при ОБЩИНА СИЛИСТРА за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за гражданско състояние.

 
86 НОХД No 386/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Н.А.Н.,
Д.В.Д.
Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Присъда от 05.07.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.Н., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 13/14.01.2011 г. в гр. С, в условията на повторност е отнел чужди движими вещи - моторен трион “ТАЛОН 38 СС”, моторен трион “БКС”, консерви и 3 кг. телешка пастърма на обща стойност 438 лева от владението на Д.П.В. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случая не е маловажен, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изтърпяваното на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.В.Д., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.01.2011 г. с цел да набави за себе си и за подсъдимия Н.А.Н. имотна облага, е спомогнал да бъде отчуждена чужда движима вещ – моторен трион “БКС” на стойност 160 лева, собственост на Д.П.В. ***, за която знаел, че е придобита от подсъдимия Н.А.Н. чрез престъпление - кражба, поради което и на основание чл. 215, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което да започне в затворническо общежитие при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия Н.А.Н., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – гр. С, частта от направените по делото разноски в размер на 45,00 лв. /четиридесет и пет лева/.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия Д.В.Д., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – гр. С, частта от направените по делото разноски в размер на 45,00 лв. /четиридесет и пет лева/.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред С. окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр. С, 07.06.2011 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
С. РАЙОНЕН СЪД, наказателна колегия в открито съдебно заседание на седми юни две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИНА ЙОВЧЕВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ВЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА
2. ВИОЛЕТА ТОДОРОВА
при секретаря Петранка Тодорова, в присъствието на прокурора КОНСТАНТИН ЙОВЕВ при Районна прокуратура – гр. С, разгледа докладваното от председателя НОХД № 386/2011 год. по описа на съда и взе предвид следното:
СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия след постановяване на присъдата.
Поради горното и на основание чл.309, ал. 2 от НПК,
О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия Н.А.Н., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-**********.
Това определение подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест по реда на Глава XXII от НПК пред С. окръжен съд в седемдневен срок от днес.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр. С, 05.07.2011 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
С. РАЙОНЕН СЪД, наказателна колегия в открито съдебно заседание на пети юли две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИНА ЙОВЧЕВА
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ВЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА
2. ВИОЛЕТА ТОДОРОВА
при секретаря Петранка Тодорова, в присъствието на прокурора КОНСТАНТИН ЙОВЕВ при Районна прокуратура – гр. С, разгледа докладваното от председателя НОХД № 386/2011 год. по описа на съда и взе предвид следното:
СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия след постановяване на присъдата.
Поради горното и на основание чл.309, ал. 2 от НПК,
О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия Д.В.Д., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-**********.
Това определение подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест по реда на Глава XXII от НПК пред С. окръжен съд в седемдневен срок от днес.

Н.А.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.Н., за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изтърпяваното на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия Н.А.Н., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-**********.

Д.В.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.В.Д., за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 215, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което да започне в затворническо общежитие при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия Д.В.Д., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-**********.

Мотиви от 22.07.2011г.
МОТИВИ
по НОХД № 386/2011 год.
по описа на Районен съд – гр. С


Районна прокуратура - гр. С е внесла обвинителен акт по обвинението на: Н.А. ***, ЕГН-**********, роден на *** г., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан за това, че на 13/14.01.2011 г. в гр. С, в условията на повторност, от дом на ул. “Йордан Йовков” № 9, собственост на Д.П.В. е отнел чужди движими вещи – 1 бл. моторен трион марка “Талон 38 СС”, моторен трион “БКС”, 6 буркана компот, 2 бр. консерви с телешко месо и 3 кг. телешка пастърма на обща стойност 438 лева от владението на Д.П.В. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случая не е маловажен – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28 от НК, както и Д.В.Д. ***, ЕГН-**********, роден на *** г., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан за това, че на 17.01.2011 г. в гр. С, с цел да набави за себе си и за Н.А. *** имотна облага е спомогнал да бъде отчуждена чужда движима вещ – 1 бр. моторен трион марка “БКС” на стойност 160 лева, собственост на Д.П.В. ***, за която е знаел, че е придобита от Н.А. *** чрез престъпление /кражба по чл. 195, ал. 1, т. 7 от НК/ - престъпление по чл. 215, ал. 1 от НК.
Съдебното производство е образувано на 21.04.2011 г. С разпореждане от 26.04.2011 г. подсъдимите са предадени на съд съобразно повдигнатите им обвинения.
Първото съдебно заседание е отложено, поради отсъствието на единия от подсъдимите, за когото е установено, че се изтърпява наказание лишаване от свобода. В следващото съдебно заседание подсъдимите са заявили, че желаят производството по делото да продължи по реда на съкратеното съдебно следствие. Подсъдимите Н. и Д., както и техния защитник след даване ход на делото, са направили искане за разглеждане на делото по реда на Глава 27 от ННК Съкратено съдебно следствие в хипотезата на 371, т. 2 от НПК. Подсъдимите Н. и Д., предвид допуснатото предварително изслушване, са направили изявление, че признават фактите, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласяват да не се събират други доказателства. Същите бяха уведомени от съда, че събраните доказателства в хода на досъдебното производство и самопризнанията им по смисъла на чл. 371, т. 2 от НПК, ще се вземат предвид при постановяване на присъдата.
В хода на съдебните прения прокурорът счита, че е безпредметно да се спира подробно на фактите и обстоятелствата, вземайки предвид това, че производството се разглежда по реда на Глава 27 от НПК. Посочва, че в хода на досъдебното производство са събрани гласни и писмени доказателства, че от страна на подсъдимия Н. са реализирани конкретни действия, насочени към прекъсване на владението на описаните в ОА вещи. Добавя, че подсъдимия е извършил деянието след като е бил осъждан за не едно и две, извършени от него деяния против собствеността. Пледира съдебния състав да наложи на подсъдимия Н. при приложението на чл. 55 от НК наказание лишаване от свобода, което същия да изтърпи ефективно с всички произтичащи от това последици. Моли съдебния състав да извърши групиране на присъдите му, без да посочи конкретно дали са налице основанията по чл. 23 – 25 от НК или съответно за кои от осъжданията на подсъдимия са налице основанията на чл. 23 – 25 от НК. По отношение на подсъдимия Д. излага становище, че същия е осъзнал вината си. Пледира да му се наложи наказание при приложението на чл. 55 от НК по вид пробация със задължителните пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, както и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок не по-малък от 100 часа за една календарна година. Счита, че така предложените наказания по вид и размер, ще постигнат целите на личната и генерална превенция по отношение на двамата подсъдими.
Защитникът на подсъдимите намира, че обвинението е за деяния с ниска степен на обществена опасност. Според него се касае за два буркана компот и други такива битови дребни буржоазни отживелици от времето на комунизма. Добавя, че подсъдимия Д. е съдействал на полицията и е предал процесната вещ. Моли съдебния състав да прояви снизхождение и към двамата му подзащитни, тъй като са извършили деянията от лекомислие.
В осигуреното им право на последна дума и двамата подсъдими се признават за виновни и изразяват съжаление за извършеното. Подсъдимият Н. добавя, че иска присъдата му да остане такава, каквато е в момента.
Съдът, като взе под внимание направените от подсъдимите по реда на чл. 371 т. 2 от НПК самопризнания в съдебно заседание и прецени събраните и приобщени по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:
Подсъдимият Н.А.Н. е роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-**********. Спрямо подсъдимият са влезли в сила следните съдебни актове:
С Присъда № 163 от 09.03.2010 г. по НОХД № 1143/2009 г. по описа на РС – С, в сила от 24.03.2010 г. подсъдимият Н. е признат за виновен за извършено на 20.08.2009 г. престъпление и на основание чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 58а от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, съдът го е осъдил, определяйки му наказание по вид пробация със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК; включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА на основание чл. 42а, ал. 2, т. 4 от НК и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК.
С Присъда № 773 от 27.10.2010 г. по НОХД № 828/2010 г. по описа на РС – С, в сила от 11.11.2010 г. подсъдимият Н. е признат за виновен за извършено на 21.05.2009 г. престъпление и на основание чл. 214, ал. 1 във вр. с чл. 16 и чл. 63 от НК и чл. 372, ал. 3 от НПК и във вр. с чл. 55 от НК, съдът го е осъдил, определяйки му наказание по вид пробация със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер по 100 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Със споразумение № 982 по НОХД № 1245/2010 г. по описа на РС – С, в сила от 22.12.2010 г. Н. се е признал за виновен за извършено от него на 08.09.2010 г. престъпление и на основание чл. 194, ал. 3 във вр. с ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, съдът му е определил наказание по вид пробация със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер по 150 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Със споразумение № 48 по НОХД № 1148/2010 г. по описа на РС – С, в сила от 19.01.2011 г. Н. се е признал за виновен за извършено от него на 26.08.2010 г. престъпление и
 
87 НОХД No 608/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА С.М.Н.,
В.К.В.
Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Присъда от 01.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.Н., роден на *** ***, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Белене, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, осъждан с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2010 год. в с. Калипетрово, обл. С, в условията на опасен рецидив, след предварителен сговор с В.К.В. ***, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство /нож/ е отнел чужди движими вещи на обща стойност 182,20 лева от владението на П.С.С., без негово съгласие и намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” от НК и чл. 58а, ал. 4 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което да започне в затвор при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
На основание чл. 25, ал. 1 от НК във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.М.Н., роден на *** ***, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Белене, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, осъждан с ЕГН-**********, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ – НАЙ-ТЕЖКОТО, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОДОБА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което да започне в затвор при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, измежду следните:
- по днес определеното;
- по НОХД № 194/2011 г. по описа на Районен съд – гр. С, по което със Споразумение № 215 в сила от 10.03.2011 г., подсъдимият Н. се е признал за виновен за това, че на 09.09.2010 г. е извършил престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК и във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му е определено наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОДОБА за срок от 6 /шест/ месеца, което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.
- по НОХД № 148/2011 г. по описа на Районен съд – гр. С, по което с Присъда № 220/14.03.2011 г. в сила от 29.03.2011 г., подсъдимият Н. е признат за виновен за това, че на 04.12.2010 г. е извършил престъпление и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “б” от НК, съдът му е наложил наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ в затвор при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. С Определение № 394 по ЧНД № 374/2011 г. на Районен съд – гр. С, в сила от 26.05.2011 г., съдът е допуснал групиране на наказанията на осъдения Н., като му е определено едно общо, а именно най-тежкото измежду тях, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ в затвор при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.
- по НОХД № 1004/2010 г. по описа на Районен съд – гр. С, по което с Присъда № 875 от 24.11.2010 г., в сила от 25.05.2011 г., подсъдимият Н. е признат за виновен за това, че през втората половина на м. февруари 2010 г. е извършил престъпление и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б”, чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, ал. 1 от НК, съдът му е наложил наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от две години в затвор при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. С Решение от 25.05.2011 г. по ВНОХД № 404/2010 г. по описа на Окръжен съд – гр. С, подсъдимия е оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление при наличието на предварителен сговор и на основание чл. 58а от НК / в редакцията от ДВ, бр. 27 от 10.04.2009 г./ във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, размера на наложеното му наказание е намалено на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОДОДА за срок от една година и шест месеца, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК, СЪДЪТ ПРИСПАДА при изпълнение на общото наказание времето, пред което подсъдимият Н. е изтърпял изцяло или отчасти наказанията по следните съдебни актове: по НОХД № 194/2011 г. по описа на РС – С, НОХД № 148/2011 г. по описа на РС – С и НОХД № 1004/2010 г. по описа на РС – С, както и във връзка с Определение № 394 по ЧНД № 374/2011 г. на Районен съд – гр. С, в сила от 26.05.2011 г.
На основание чл. 24 от НК, увеличава определеното общо наказание по съдебните актове по НОХД № 194/2011 г. по описа на РС – С, НОХД № 148/2011 г. по описа на РС – С, НОХД № 1004/2010 г. по описа на РС – С и НОХД № 608/2011 г. по описа на РС – С до ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.В., роден на *** ***, обл. С, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2010 год. в с. Калипетрово, обл. С, след предварителен сговор със С.М.Н. ***, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство /нож/ е отнел чужди движими вещи на обща стойност 182,20 лева от владението на П.С.С., без негово съгласие и намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.
При евентуално привеждане на наложеното наказание, следва да се приспадне времето, през което подсъдимия В. е бил с мярка за неотклонение “ЗАдържане под стража”, а именно от 19.10.2011 г. до 01.11.2011 г.
ОСЪЖДА подсъдимите С.М.Н. и В.К.В., със снета по делото самоличност, да заплатят на гражданския ищец П.С.С., ЕГН-********** ***, сумата от 45.00 лв. (четиридесет и пет лева), представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди ведно със законната лихва, считано от датата на непозволено увреждане, а именно от 22.11.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.
Веществените доказателства по делото: медна пръскачка за лозе, права лопата със сап, желязна тава – калайдисана с вместимост 25 литра, удължител с дължина 2 м. кабел с щепсел и двугнездов контакт, брадвичка с дръжка от стъклопласт, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им - П.С. ***, след влизане на присъдата в сила като се състави необходимия протокол съгласно чл. 149 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
Вещественото доказателство по делото – чифт черни спортни обувки с лепенки и без надпис, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им - подсъдимия С.М.Н. ***, след влизане на пр
С.М.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” от НК и чл. 58а, ал. 4 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което да започне в затвор при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
На основание чл. 25, ал. 1 от НК във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия С.М.Н., роден на *** ***, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Белене, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, осъждан с ЕГН-**********, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ – НАЙ-ТЕЖКОТО, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОДОБА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, изпълнението на което да започне в затвор при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, измежду следните:
- по днес определеното;
- по НОХД № 194/2011 г. по описа на Районен съд – гр. С, по което със Споразумение № 215 в сила от 10.03.2011 г., подсъдимият Н. се е признал за виновен за това, че на 09.09.2010 г. е извършил престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК и във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му е определено наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОДОБА за срок от 6 /шест/ месеца, което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.
- по НОХД № 148/2011 г. по описа на Районен съд – гр. С, по което с Присъда № 220/14.03.2011 г. в сила от 29.03.2011 г., подсъдимият Н. е признат за виновен за това, че на 04.12.2010 г. е извършил престъпление и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “б” от НК, съдът му е наложил наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ в затвор при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. С Определение № 394 по ЧНД № 374/2011 г. на Районен съд – гр. С, в сила от 26.05.2011 г., съдът е допуснал групиране на наказанията на осъдения Н., като му е определено едно общо, а именно най-тежкото измежду тях, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ в затвор при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.
- по НОХД № 1004/2010 г. по описа на Районен съд – гр. С, по което с Присъда № 875 от 24.11.2010 г., в сила от 25.05.2011 г., подсъдимият Н. е признат за виновен за това, че през втората половина на м. февруари 2010 г. е извършил престъпление и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б”, чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, ал. 1 от НК, съдът му е наложил наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от две години в затвор при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. С Решение от 25.05.2011 г. по ВНОХД № 404/2010 г. по описа на Окръжен съд – гр. С, подсъдимия е оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление при наличието на предварителен сговор и на основание чл. 58а от НК / в редакцията от ДВ, бр. 27 от 10.04.2009 г./ във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, размера на наложеното му наказание е намалено на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОДОДА за срок от една година и шест месеца, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК, СЪДЪТ ПРИСПАДА при изпълнение на общото наказание времето, пред което подсъдимият Н. е изтърпял изцяло или отчасти наказанията по следните съдебни актове: по НОХД № 194/2011 г. по описа на РС – С, НОХД № 148/2011 г. по описа на РС – С и НОХД № 1004/2010 г. по описа на РС – С, както и във връзка с Определение № 394 по ЧНД № 374/2011 г. на Районен съд – гр. С, в сила от 26.05.2011 г.
На основание чл. 24 от НК, увеличава определеното общо наказание по съдебните актове по НОХД № 194/2011 г. по описа на РС – С, НОХД № 148/2011 г. по описа на РС – С, НОХД № 1004/2010 г. по описа на РС – С и НОХД № 608/2011 г. по описа на РС – С до ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим на основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража от ЗИНЗС.
ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” на подсъдимия С.М.Н., роден на *** ***, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Белене, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, осъждан с ЕГН-**********.
В.К.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.В., за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го осъжда като му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.
При евентуално привеждане на наложеното наказание, следва да се приспадне времето, през което подсъдимия В. е бил с мярка за неотклонение “ЗАдържане под стража”, а именно от 19.10.2011 г. до 01.11.2011 г.
ИЗМЕНЯ мярката за неотклонение от “Задържане под стража” в “Подписка” на подсъдимия В.К.В., роден на *** ***, обл. С, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-**********.
Подсъдимият В. следва да се освободи незабавно.

Мотиви от 23.11.2011г.
МОТИВИ
по НОХД № 608/2011 год.
по описа на Районен съд – гр. СРайонна прокуратура - гр. С е внесла обвинителен акт по обвинението на С.М.Н., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование (завършен седми клас), неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за това, че на 22.11.2010 г. в с. Калипетрово, обл. С в условията на опасен рецидив, след предварителен сговор с В.К.В. *** в немаловажен случай, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство- нож, е отнел чужди движими вещи- 2 бр. тави (от които 1 бр. медна с вместимост 35 литра и 1 бр. желязна калайдисана с вместимост 25 литра); 1 бр. медна пръскачка за лозе; коаксиален кабел с дължина 42 метра; удължител с дължина 2 м. кабел с щепсел и двугнездов контакт; 1 бр. права лопата; 1 бр. брадвичка с дръжка от стъклопласт, всичко на обща стойност 182,20 лева, от владението на собственика на вещите П.С.С., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 5, във вр. с чл. 194, ал. 1 и във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” от НК, както и срещу В.К.В., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за това, че на 22.11.2010 г. в с. Калипетрово, обл. С след предварителен сговор със С.М.Н. *** в немаловажен случай, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство- нож, е отнел чужди движими вещи- 2 бр. тави (от които 1 бр. медна с вместимост 35 литра и 1 бр. желязна калайдисана с вместимост 25 литра); 1 бр. медна пръскачка за лозе; коаксиален кабел с дължина 42 метра; удължител с дължина 2 м. кабел с щепсел и двугнездов контакт; 1 бр. права лопата; 1 бр. брадвичка с дръжка от стъклопласт, всичко на обща стойност 182,20 лева, от владението на собственика на вещите П.С.С., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3,4 и 5, вр. чл. 194, ал. 1 НК.
Още в разпоредително заседание, съдът е допуснал предварително изслушване без призоваване на свидетелите и вещите лица. Подсъдимите и техния защитник са направили искане за съкратено съдебно следствие в хипотезата на 371, т. 2 от НПК. Подсъдимите, предвид допуснатото предварително изслушване, правят пълни самопризнания относно фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт и се съгласяват да не се събират доказателства за тези факти.
В съдебно заседание е предявен граждански иск от П.С.С. срещу подсъдимите за обезщетение в размер на 45 лева за претърпените от него имуществени вреди в резултат на престъплението, представляващи обезщетение за причинените му имуществени вреди ведно със законната лихва, считано от датата на непозволено увреждане до окончателното изплащане на сумата. Във връзка с постъпила молба на пострадалия П.С.С., същият е конституиран като частен обвинител.
Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, счита че то е доказано по безспорен начин, предвид събраните доказателства. Посочва съдействието от страна подсъдимия Н. за откриването и връщането на по-голямата част от вещите. Изтъква и направеното самопризнание от страна и двамата подсъдими. Счита, че няма пречка за приложението на чл. 55 от НК. Предлага наказание в размер на лишаване от свобода за срок от една година за подсъдимия Н. при строг режим на изтърпяване в затвор. Изтъква, че са налице основанията на чл. 23 – 25 от НК. За подсъдимия В. предлага при приложението на чл. 55 от НК, наказание под минималния размер. Изтъква, че няма пречки изпълнението на наложеното наказание на подсъдимия В. да се отложи, доколкото на същия не е налагано наказание лишаване от свобода. Предлага веществените доказателства да се върнат на правоимащите лица. Счита, че предявения граждански иск в размер на 45 лева във връзка с деформираната и разглобена медна тава е основателен. Счита, че няма пречки иззетите и доброволно предадените от подсъдимия С.Н. спортни обувки да му се върнат, тъй като не са послужили за извършване на престъплението. Подчертава, че да прави предложение за приложението на чл. 24 от НК, тъй като останалите наказания, които са определени по другите осъдителни актове са в достатъчна степен тежки наказания. В заключение моли съдът да измени МНО “Задържане под стража” в МНО “Подписка” на подсъдимия В..
Гражданският ищец и частен обвинител поддържа предявения от него граждански иск.
Защитникът на подсъдимите намира, че обвинението е доказано по безспорен начин. Моли съдът при определяне на наказанието да приложи чл. 55 от НК, тъй като са налице достатъчно смекчаващи отговорността обстоятелства: съдействието за разкриване на обективната истина, ниската стойност на причинените щети преди възстановяването на част от тях, тежкото материално положение и на двамата й подзащитни. Изтъква, че престъплението е извършено за осигуряване на средства за прехрана. Моли съдът, съобразявайки изтъкнатите смекчаващи обстоятелства, да определи на подсъдимия Н. наказание лишаване от свобода за срок около година, а за подсъдимия В. – лишаване от свобода в минималния срок. Изтъква, че подсъдимия В. е осъждан за непредпазливо деяние и му определено наказание пробация. Счита, че изпълнението на наложеното му наказание следва да бъде отложено за срок от три години, оказвайки възпитателна роля. Моли съдът да определи общо наказание на осъдения Н.. Счита, че
В осигуреното на подсъдимия Н. право на последна дума, същият посочва, че съжалява за извършеното. Твърди, че е извършил всичко, тъй като нямал с какво да изхрани двете си деца и да плаща вноските на изтегления кредит. Подсъдимият В. посочва, че съжалява за извършеното.
Съдът, като взе под внимание направените от подсъдимите по реда на чл. 371 т. 2 от НПК самопризнания в съдебно заседание и прецени събраните и приобщени по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:
Подсъдимият С.М.Н. е роден на *** ***, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Белене, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, осъждан с ЕГН-**********. Видно от справката за съдимост на подсъдимия, същият е осъждан.
Подсъдимият В.К.В. е роден на *** ***, обл. С, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-**********.*** 2010 г. двамата подсъдими живеели в с. Калипетрово, обл. С и поради отдавнашното си познанство, поддържали приятелски отношения. Били безработни и нямали никакви доходи. Занимавали се с предаване на метали за вторични суровини. На 22.11.2010 г. вечерта подсъдимия В.В. посетил дома на подсъдимия С.М.Н. ***. Докато му гостувал, той му споделил, че в края на селото има необитаема къща с двор, чийто собственик, познат им като Митьо “Мокана" е починал, а жена му живее в чужбина. Подсъдимият В. знаел, че свид. П.С.С. - близък на собствениците наглежда къщата и я посещава периодично. Подсъдимият В.В. предположил, че в имота има различни железа, медни тави, кабели и други подобни. После предложил на подсъдимия С.Н. да отидат и след като ги вземат, да ги продадат за вторични суровини. Двамата обсъдили предложението на подсъдимия В. и подсъдимия Н
 
88 НОХД No 858/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА С.М.М. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Присъда от 01.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.М., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че:
На 31.05.2011г. по път ІІ-21, км.99+930м на територията на област Силистра, като водач на МПС при управление на л.а.”Опел Вектра” с рег. № СС6703СВ е нарушил правилата за движение по чл.20, ал.2 ЗДвП и чл. 21, ал.2 ППЗДвП поради несъобразена с конкретните пътни условия – мокра настилка и участък от пътя в ремонт, скорост от 116км/ч при максимално разрешена скорост 60км/ч, обозначена с пътен забранителен знак В-В26, вследствие което допуснал пътно-транспортно произшествие и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на водача на л.а „Фолксваген Поло” с рег. № СА3355ВМ М.Й.М. ***, изразяваща се в „напречно счупване на гръдната кост в средната и част”, обусловило разстройство на здравето временно опасно за живота, поради което и на основание чл.343, ал.1, б.”б” предл. второ вр. чл.342, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание по вид „Пробация” със следните пробационни мерки:
На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;
На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
На основание чл.42а, ал.2, т.5 от НК – поправителен труд за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с удръжки 10 процента от трудовото възнаграждение.
На основание чл.343г от НК във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК от НК ЛИШАВА подсъдимия С.М.М. (със снета самоличност) от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОСЪЖДА подсъдимия С.М.М. (със снета самоличност), на основание чл.189, ал.3 от НПК, да заплати в полза на Държавата по сметка на СРС сумата 394.60 (триста деветдесет и четири лева и шестдесет ст.) лева, представляваща направените по делото разноски.
Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Силистренски окръжен съд.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.М.М., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Силистренски окръжен съд по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от днес.

С.М.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.М. за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл.343, ал.1, б.”б” предл. второ вр. чл.342, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1от НК го ОСЪЖДА като му налага наказание по вид „Пробация” със следните пробационни мерки:
На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;
На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
На основание чл.42а, ал.2, т.5 от НК – поправителен труд за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с удръжки 10 процента от трудовото възнаграждение.
На основание чл.343г от НК във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК от НК ЛИШАВА подсъдимия С.М.М. (със снета самоличност) от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Силистренски окръжен съд.

На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.М.М., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Силистренски окръжен съд по реда на глава ХХІІ от НПК в седемдневен срок от днес.

Мотиви от 21.11.2011г.
МОТИВИ към присъдата по НОХД № 858
по описа на Силистренски районен съд за 2011г.

Районна прокуратура - Силистра е внесла обвинителен акт срещу С.М.М., ЕГН ********** за извършено престъпление по чл. 343, ал.1, б.”б” предл. второ вр. чл.342, ал.1 от НК, затова че на 31.05.2011г. по път ІІ-21, км.99+930м на територията на област Силистра, като водач на МПС при управление на л.а.”Опел Вектра” с рег. № СС6703СВ е нарушил правилата за движение по чл.20, ал.2 ЗДвП и чл.21, ал.2 ППЗДвП поради несъобразена с конкретните пътни условия – мокра настилка и участък от пътя в ремонт, скорост от 116км/ч при максимално разрешена скорост 60км/ч, обозначена с пътен забранителен знак В-В26, вследствие което допуснал пътно-транспортно произшествие и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на водача на л.а „Фолксваген Поло” с рег. № СА3355ВМ М.Й.М. ***, изразяваща се в „напречно счупване на гръдната кост в средната и част”, обусловило разстройство на здравето временно опасно за живота.
Производството пред първоинстанционния съд е проведено по реда на глава ХХVІІ от НПК - при условията на чл.371, т. 2 вр. чл.372 и чл.373 от НПК.
В съдебната фаза на наказателното производство в качеството на частен обвинител е конституиран св.М.Й.М., явяващ се претърпяло вреди и пострадало от престъпното деяние лице.
Представителят на СРП, в хода на съдебните прения, намира обвинението за доказано по безспорен начин и пледира за налагане на наказание по вид пробация с продължителност на пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 една година и по т.5-поправителен труд с 10 % удръжки от трудовото възнаграждение на подсъдимия за минималния предвиден в закона срок, както и за приложение разпоредбата на чл.343г НК около минималния срок с приспадане на времето на лишаване от право да бъде управлявано МПС.
Частният обвинител, чрез упълномощен процесуален представител, се присъединява към изложеното от прокурора становище, като намира, че предложеното от последния наказание се явява адекватно на деянието с оглед всички данни по делото.
Защитникът на подсъдимия изразява становище, че спор относно фактите няма. Основно акцентира на вида на предложените от прокурора пробационни мерки и техния срок, като намира, че за коригиране поведението на подсъдимия занапред не е необходимо да бъде налагано и наказанието поправителен труд, тъй като подсъдимият е млад човек и отскоро си е намерил работа. Счита, че първите две задължителни пробационни мерки ведно с наказанието лишаване от право да се управлява МПС се явяват в достатъчна степен справедливи и съразмерни на извършеното от подзащитния му деяние, като счита, че за постигане поправителното и превъзпитателно въздействие спрямо подсъдимия наказаниеята следва да са в предвидения от закона минимален размер.
Подсъдимият М. изразява съжаление за извършеното. В последната си дума изразява съгласие с изложеното от защитника му досежно определяне на наказанието му.
Подсъдимият С.М. признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт с изразено съгласие да не се събират доказателства за тези факти. С постановеното по чл.372, ал.4 от НПК протоколно определение от 01.11.2011г. и съобразно визираната разпоредба, съдът прие така направеното самопризнание, като подкрепящо се от съответните, събрани в досъдебното производство доказателства.
Въз основа на направеното признание на фактите, съдържащи се в обвинителния акт, преценка и обсъждане на доказателствения материал, събран на досъдебното производство по реда и начина, предвиден от процесуалния закон, съдът приема за изяснено от фактическа страна следното:
Подсъдимият С.М.М. е роден на ***г***, понастоящем живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********.
На 31.05.2011г. св.М. управлявал л.а. „Фолксваген Поло, с рег № СА 3555 ВМ, като се движел по път ІІ-21 главен път гр.Русе-гр.Силистра, като през време на цялото пътуване валял дъжд. Към с.Сребърна, общ.Силистра застигнал движещ се пред него товарен автомобил, след който поради дъжда се завихряла струя вода, затрудняваща видимостта на св.М.. Поради това същият намалил скоростта и изчакал камиона да се отдалечи напред. При така създадената значителна дистанция между двата автомобила същите наближили десен завой при км.99+930м., който участък от пътя бил обозначен със знак А-23 „Пътят в ремонт” и знак В-26, забраняващ движение на автомобилите със скорост по-голяма от 60км/ч. Товарният автомобил навлязъл в завоя, а водачът на „Фолксвагена” възприел, че в този момент в насрещната лента от гр.Силистра към гр.Русе се задава л.а. „Опел Вектра” с рег.№ СС6703СВ, управляван от подсъдимия М.. Св.М. възприел, че при навлизането в завоя л.а.”Опел” започнал да се олюлява рязко наляво-надясно, след което същият се изнесъл силно вдясно на неговата посока на движение и почти излязъл от пътното платно, но водачът му не намалил скоростта. Посоченият л.а. наближавал към управлявания от св.М. „Фолксваген”, движейки се зигзагообразно, и М., виждайки че същият навлиза в неговата лента на пътното платно, свил леко вляво към насрещната лента и задействал спирачната система. През това време управляваният от подсъдимия автомобил се завъртял наляво, почти перпендикулярно на цялото пътно платно с насочена предна част в лентата на движение на М.. Последвал удар между двата автомобила. Въздушните възглавници в л.а. на св.М. се отворили, вследствие което същият бил леко зашеметен, след което откопчал предпазния колан и излязъл от колата. Автомобилът на подсъдимия М. бил извън пътното платно, обърнат в обратна на движението му посока т.е. към гр.Силистра. На мястото спрели водачите на други два л.а., които оказали съдействие на пострадалия и подсъдимия, който се намирал в колата си в съзнание, без видими следи от нараняване. Двамата водачи били откарани от екип на спешна помощ в ЦСМП гр.Силистра.
От заключението на назначената в хода на досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза, приобщена като доказателство по надлежния ред, се установява, че при пътно-транспортното произшествие св.М., вследствие удар на гръдния кош и корема във волана на автомобила и силно притискане на лявата раменна област и долната половина на предната коремна стена от предпазния колан, е получил увреждания, изразяващи се в контузия на гръдния кош с рентгенови данни за напречно счупване на гръдната кост в средната и част, масивни хематоми по предната повърхност на гръдния кош и коремната стена, охлузване в областта на гръдния кош и лявото рамо, контузия на дясното коляно с оток и кръвонасядане, контузия на дясната предмишница с кръвонасядания. Изрично е конкретизирано, че счупването на гръдната кост е обусловила трайно затруднение движенията на снагата за срок не по-малък от около два, три месеца, довело до разстройство на здравето временно опасно за живота, при липса на усложнения по време на оздравителния процес. Относно констатираните по меките тъкани наранявания е депозирано заключение, че същите поради естеството си обуславят наличие на временно разстройство на здравето, неопасно за живота.
От заключението на автотехническата експертиза се установява, че към момента на настъпване на произшествието и двата автомобила са били технически изправни, като е изчислена и скоростта на движението към него момент за всеки от двата л.а., която за управлявания от подсъдимия „Опел Вектра” е била 116км/ч., а тази на „Фолксваген Поло” е била 65-70км/ч. Пояснено е, че поради загубване напречната устойчивост на л.а. на подсъдимия, при навлизането му в ляв завой, се е стигнало до странично занасяне и навлизане на същия
 
89 НОХД No 1024/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Н.А.Н. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ Н.А.Н., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в затвора гр. Белене и с ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.11.2010 год. в гр. Сс от дворно място на ул.”Марин Дринов” № 34а, е отнел 2 бр. варели /всеки един от тях с вместимост от 200 литра/ и ръчна количка с гумено колело на обща стойност 136.00 лв. от владението на собственика И.В.Г., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е маловажен, поради което на основание на основание чл. 194, ал.3 във вр. с ал.1 от НК му определя наказание по вид „ГЛОБА” в размер на 200.00 /двеста/ лева.
На основание чл. 25, ал. 1 от НК във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, определя на подсъдимия Н.А.Н., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в затвора гр. Белене и с ЕГН-**********, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ – НАЙ-ТЕЖКОТО, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, измежду наложените му по: Присъда № 158/21.02.2011 год. в сила от 09.03.2011 год. по НОХД № 7/2011 год. по описа на РС - Сс; Присъда № 206/09.03.2011 год. в сила от 24.03.2011 год. по НОХД № 13/2011 год. по описа на РС - Сс; Споразумение № 379/09.05.2011 год. в сила от 09.05.2011 год. по НОХД № 419/2011 год. на РС - Сс; Присъда № 837/11.11.2010 год. в сила от 27.06.2011 год. по НОХД № 882/2010 год. по описа на РС - Сс; Присъда № 576/07.07.2011 год. в сила от 22.07.2011 год. по НОХД № 498/2011 год. по описа на РС - Сс и Споразумение № 784/12.10.2011 год. в сила от 12.10.2011 год. по НОХД № 749/2011 год. по описа на РС – Сс.
На основание чл. 23 ал. 3 от НК, СЪДЪТ ПРИСЪЕДИНЯВА към определението общо наказание, наложените му наказания със Споразумение № 218/10.03.2011 год. в сила от 10.03.2011 год. по НОХД № 1297/2010 год. по описа на РС – Сс - глоба в размер на 100 /сто/ лева и по Присъда № 248/21.03.2011 год. в сила от 06.04.2011 год. по НОХД № 178/2011 год. по описа на РС – Сс – глоба в размер на 200 /двеста/ лева.
На основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от НК, СЪДЪТ ПРИСПАДА при изпълнение на общото наказание времето, през което подсъдимия Н. е изтърпял изцяло или отчасти наказанията по следните съдебни актове: Присъда № 158/21.02.2011 год. в сила от 09.03.2011 год. по НОХД № 7/2011 год. по описа на РС - Сс; Присъда № 206/09.03.2011 год. в сила от 24.03.2011 год. по НОХД № 13/2011 год. по описа на РС - Сс; Споразумение № 379/09.05.2011 год. в сила от 09.05.2011 год. по НОХД № 419/2011 год. на РС - Сс; Присъда № 837/11.11.2010 год. в сила от 27.06.2011 год. по НОХД № 882/2010 год. по описа на РС - Сс; Присъда № 576/07.07.2011 год. в сила от 22.07.2011 год. по НОХД № 498/2011 год. по описа на РС - Сс и Споразумение № 784/12.10.2011 год. в сила от 12.10.2011 год. по НОХД № 749/2011 год. по описа на РС – Сс.
На основание чл. 25, ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Н.А.Н., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в затвора гр. Белене и с ЕГН-**********, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ – НАЙ-ТЕЖКОТО, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, измежду наложените му по: Присъда № 773/27.10.2010 год., влязла в сила на 11.11.2010 год. по НОХД № 828/2010 год. по описа на РС - Сс; Споразумение № 982/22.12.2010 год. в сила от 22.12.2010 год. по НОХД № 1245/2010 год. по описа на РС – Сс и Присъда № 49/19.01.2011 год. в сила от 03.02.2011 год. по НОХД № 1151/2010 год. по описа на РС – Сс.
На основание чл. 23 ал. 3 от НК, СЪДЪТ ПРИСЪЕДИНЯВА към определението общо наказание, наложените му наказания със Споразумение № 48/19.01.2011 год. в сила от 19.01.2011 год. по НОХД № 1148/2010 год. по описа на РС – Сс – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и наказанието по настоящото наказателно производство – глоба в размер на 200 /двеста/ лева.
На основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от НК, СЪДЪТ ПРИСПАДА при изпълнение на общото наказание времето, през което подсъдимия Н. е изтърпял изцяло или отчасти наказанията по следните съдебни актове: Присъда № 773/27.10.2010 год., влязла в сила на 11.11.2010 год. по НОХД № 828/2010 год. по описа на РС - Сс; Споразумение № 982/22.12.2010 год. в сила от 22.12.2010 год. по НОХД № 1245/2010 год. по описа на РС – Сс и Присъда № 49/19.01.2011 год. в сила от 03.02.2011 год. по НОХД № 1151/2010 год. по описа на РС – Сс.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.А.Н. да заплати направените в хода на наказателното производство разноски в размер на 65.00 /шестдесет и пет/ лева по сметка на Силистренски районен съд.След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 1024/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на подсъдимия Н.А.Н., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета на подсъдимия Н.А.Н..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.


Н.А.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ Н.А.Н., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в затвора гр. Белене и с ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.11.2010 год. в гр. Сс от дворно място на ул.”Марин Дринов” № 34а, е отнел 2 бр. варели /всеки един от тях с вместимост от 200 литра/ и ръчна количка с гумено колело на обща стойност 136.00 лв. от владението на собственика И.В.Г., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е маловажен, поради което на основание на основание чл. 194, ал.3 във вр. с ал.1 от НК му определя наказание по вид „ГЛОБА” в размер на 200.00 /двеста/ лева.
На основание чл. 25, ал. 1 от НК във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, определя на подсъдимия Н.А.Н., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в затвора гр. Белене и с ЕГН-**********, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ – НАЙ-ТЕЖКОТО, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, измежду наложените му по: Присъда № 158/21.02.2011 год. в сила от 09.03.2011 год. по НОХД № 7/2011 год. по описа на РС - Сс; Присъда № 206/09.03.2011 год. в сила от 24.03.2011 год. по НОХД № 13/2011 год. по описа на РС - Сс; Споразумение № 379/09.05.2011 год. в сила от 09.05.2011 год. по НОХД № 419/2011 год. на РС - Сс; Присъда № 837/11.11.2010 год. в сила от 27.06.2011 год. по НОХД № 882/2010 год. по описа на РС - Сс; Присъда № 576/07.07.2011 год. в сила от 22.07.2011 год. по НОХД № 498/2011 год. по описа на РС - Сс и Споразумение № 784/12.10.2011 год. в сила от 12.10.2011 год. по НОХД № 749/2011 год. по описа на РС – Сс.
На основание чл. 23 ал. 3 от НК, СЪДЪТ ПРИСЪЕДИНЯВА към определението общо наказание, наложените му наказания със Споразумение № 218/10.03.2011 год. в сила от 10.03.2011 год. по НОХД № 1297/2010 год. по описа на РС – Сс - глоба в размер на 100 /сто/ лева и по Присъда № 248/21.03.2011 год. в сила от 06.04.2011 год. по НОХД № 178/2011 год. по описа на РС – Сс – глоба в размер на 200 /двеста/ лева.
На основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от НК, СЪДЪТ ПРИСПАДА при изпълнение на общото наказание времето, през което подсъдимия Н. е изтърпял изцяло или отчасти наказанията по следните съдебни актове: Присъда № 158/21.02.2011 год. в сила от 09.03.2011 год. по НОХД № 7/2011 год. по описа на РС - Сс; Присъда № 206/09.03.2011 год. в сила от 24.03.2011 год. по НОХД № 13/2011 год. по описа на РС - Сс; Споразумение № 379/09.05.2011 год. в сила от 09.05.2011 год. по НОХД № 419/2011 год. на РС - Сс; Присъда № 837/11.11.2010 год. в сила от 27.06.2011 год. по НОХД № 882/2010 год. по описа на РС - Сс; Присъда № 576/07.07.2011 год. в сила от 22.07.2011 год. по НОХД № 498/2011 год. по описа на РС - Сс и Споразумение № 784/12.10.2011 год. в сила от 12.10.2011 год. по НОХД № 749/2011 год. по описа на РС – Сс.
На основание чл. 25, ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Н.А.Н., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в затвора гр. Белене и с ЕГН-**********, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ – НАЙ-ТЕЖКОТО, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, измежду наложените му по: Присъда № 773/27.10.2010 год., влязла в сила на 11.11.2010 год. по НОХД № 828/2010 год. по описа на РС - Сс; Споразумение № 982/22.12.2010 год. в сила от 22.12.2010 год. по НОХД № 1245/2010 год. по описа на РС – Сс и Присъда № 49/19.01.2011 год. в сила от 03.02.2011 год. по НОХД № 1151/2010 год. по описа на РС – Сс.
На основание чл. 23 ал. 3 от НК, СЪДЪТ ПРИСЪЕДИНЯВА към определението общо наказание, наложените му наказания със Споразумение № 48/19.01.2011 год. в сила от 19.01.2011 год. по НОХД № 1148/2010 год. по описа на РС – Сс – глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и наказанието по настоящото наказателно производство – глоба в размер на 200 /двеста/ лева.
На основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от НК, СЪДЪТ ПРИСПАДА при изпълнение на общото наказание времето, през което подсъдимия Н. е изтърпял изцяло или отчасти наказанията по следните съдебни актове: Присъда № 773/27.10.2010 год., влязла в сила на 11.11.2010 год. по НОХД № 828/2010 год. по описа на РС - Сс; Споразумение № 982/22.12.2010 год. в сила от 22.12.2010 год. по НОХД № 1245/2010 год. по описа на РС – Сс и Присъда № 49/19.01.2011 год. в сила от 03.02.2011 год. по НОХД № 1151/2010 год. по описа на РС – Сс.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Н.А.Н. да заплати направените в хода на наказателното производство разноски в размер на 65.00 /шестдесет и пет/ лева по сметка на Силистренски районен съд.След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 1024/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на подсъдимия Н.А.Н., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:


На осн. чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета на подсъдимия Н.А.Н..
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.


 
90 НОХД No 1120/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Е.И.М. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Споразумение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.

ИЗЛАГА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:
ПОДСЪДИМИЯТ Е.И.М. – 59г, български гражданин, живущ ***, разведен, с основно образование, неосъждан, пенсионер по болест, с ЕГН: ********** се признава за виновен за това, че на 24.07.2011г, около 03.45ч, в гр. Силистра, по улица Лебед е управлявал МПС л.а. „ОПЕЛ АСТРА”, с рег. № СС 8955 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,83 на хиляда, установена по надлежния ред с химическо изследване на кръвна проба за алкохол в кръвта /протокол № 1037/27.06.2011г, на МБАЛ „Св. Анна – Варна” гр. Варна, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 1, НК, му се налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ месеца.
На осн. чл. 66, НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години.
На осн. чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7, НК ЛИШАВА подс. Е.И.М. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал.4, НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред.

СЪДЪТ, след като изслуша становището на страните и подсъдимия, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
СЪДЪТ съобразявайки съдържанието на постигнатото между страните споразумение, намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на осн. чл. 382, ал.7, НПК

О П Р Е Д Е Л И : №

ОДОБРЯВА постигнатото днес между страните споразумение с последиците на влязла в сила присъда, наказателното производство, образувано срещу Е.И.М. по НОХД № 1120/2011 г. на СРС.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Е.И.М. за неотклонение „Подписка”.
ОСЪЖДА Е.И.М. да заплати по сметка на Районен съд – Силистра сумата от 25/двадесет и пет/ лева, представляваща направени разноски в хода на производството.

Предвид така одобреното споразумение, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1120/2011 г. на СРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


Е.И.М.

ПОДСЪДИМИЯТ Е.И.М. се признава за виновен, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 1, НК, му се налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3/ТРИ/ месеца.
На осн. чл. 66, НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3/три/ години.
На осн. чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7, НК ЛИШАВА подс. Е.И.М. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал.4, НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред.

 
91 Гражданско дело No 1892/2011 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.К.К.,
А.Л.Т.,
Х.Г.К.,
К.Г.К.
М.Т.П.,
Д.Д.П.
Председател и докладчик: ЕЛЕНА С. ЧЕРНЕВА  Определение от 27.10.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. дело № 1892 по описа на съда за 2011 година поради нередовност на предявената молба.

Определението подлежи на обжалване пред Силистренския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба.

 
92 Гражданско дело No 2307/2011 Чл.19 ЗГР Я.Й.К. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
ДОПУСКА промяна в Акт за раждане №36/07.07.1952 г. издаден от ОбНС - с.Срацимир, окр.Силистренски, в личното име на титуляра на акта ЯНА Й. НЕДЕВА, с ЕГН: **********, като за в бъдеще то да се счита само- Я..
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на Община Силистра, гр.Силистра за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за населението.

 
93 НАХД No 850/2010 По ЗД по пътищата Р.Н.Р. ОД НА МВР Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 839/23.08.2010 г. на Р. Върбанов И., началник на сектор ПП при ОДМВР - С, с което на Р.Н.Р., ЕГН-**********,*** със съдебен адрес: гр. С, ул. “Генерал Скобелев” № 18 е наложено административно наказание - глоба в размер на 300 лева на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение 1 от ЗДП за извършено нарушение по чл. 150 от ЗДП, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 200 /двеста/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
94 НАХД No 1271/2010 По ЗД по пътищата И.Б.П. ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 01.08.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1735/10 от 06.12.2010 г. на Радостин Върбанов И., на длъжност началник на сектор ПП при ОДМВР - С, с което на И.Б.П. с ЕГН-********** *** е наложено административно наказание на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ - глоба в размер на 400 лева за извършено нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок, считано от деня на съобщението, че е изготвено.
 
95 НАХД No 582/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК С.Н.Д. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 09.08.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3032/08.04.2011 г., издадено от Петър Илиев Маринов – Директор на Офис С при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на С.Н.Д., ЕГН-**********, като длъжностно лице на работодателя ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ, ЕИК 828050013, със седалище и адрес на управление: гр. С, ул. “Софроний Врачански” № 6, е наложена глоба в размер на 50 лева на основание чл. 31 от ЗГВРСНР за извършено нарушение по чл. 20, ал. 1 и 4 от ЗГВРСНР във вр. с чл. 31 от с.з.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
96 НАХД No 698/2011 По ЗД по пътищата Д.И.Н. ОД НА МВР ПП-КАТ Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 28.10.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
НП-измененоНа основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренския районен съд РЕШИ:
ИЗМЕНЯ наказанието в Наказателно постановление № 1053/20.06.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР-Силистра, издадено въз основа на АУАН № 1053/ 14.05.2011г. с което на основание чл.177 ал.1 т.2 предл.1 от ЗДвП на Д.И.Н. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- глоба в размер на 200 / двеста / лева за извършено нарушение по чл. 150 от ЗДвП като неправилно определено и ОПРЕДЕЛЯ наказание глоба в размер на 100 / сто / лева за извършеното нарушение по горепосочения текст.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказанието в Наказателно постановление № 1053/ 20.06.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР-Силистра, издадено въз основа на АУАН № 1053/ 14.05.2011г. с което на основание чл.183 ал.1 т.1 предл. 3, чл.185 предл.1 и чл.183 ал.4 т.7 предл.2 от ЗДвП на Д.И.Н. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- глоба в размер на 80 / осемдесет / лева общо за извършени нарушения по чл.100 ал.1 т.2 предл. 1, чл.75 предл.1 и чл.137Е предл.2 от ЗДвП като законосъобразно, правилно, доказано и обосновано.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
97 НОХД No 1136/2011 ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ И КОМП. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Б.Б.Д. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 18.11.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Б.Д., роден на *** ***, обл. Силистра, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 02.04.2008 г. в гр. Силистра съзнателно се е ползвал /представил пред Сектор „ПП” при ОД на МВР – Силистра/ от неистински официален документ, Свидетелство за завършено основно образование серия Е 99, № 2022188, рег. № 642/14/15.06.2004 г., на 162 – ро ОУ „Отец Паисий” – София, община Столична, като от него за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност, поради което на осн. чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването му за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На осн. чл. 187 НПК ОСЪЖДА подс. Б.Б.Д. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати по сметка на СРС направените по делото разноски, в размер на 53.00/петдесет и три/ лева.

На осн. чл. 53, ал. 2, б. „Б” от НК, СЪДЪТ, ОТНЕМА в полза на държавата иззетото по делото веществено доказателство: Свидетелство за завършено основно образование серия Е 99, № 2022188, рег. № 642/14/15.06.2004 г., на 162 – ро ОУ „Отец Паисий” – София, община Столична, което да бъде изпратено на ОД на МВР - Силистра по компетентност за унищожаване след влизане в сила на законния акт.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Б.Б.Д. мярка за неотклонение “Подписка”.
СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1136/2011 г. по описа на СРС срещу подсъдимия Б.Б.Д., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.Б.Б.Д.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването му за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Б.Б.Д. мярка за неотклонение “Подписка”. 
98 Гражданско дело No 2306/2011 Чл.19 ЗГР Н.Н.Н. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 21.11.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на Н.Н. НЕЧЕВ по Акт за раждане №332/31.08.1946г. на Община Силистра, роден на ***г***, с ЕГН: **********, като за в бъдеще то да се счита - “Н.”, вместо „НЕЧЕВ”.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Да се изпрати препис от решението на служба “Гражданско състояние” при ОБЩИНА СИЛИСТРА за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за гражданско състояние.

 
99 Гражданско дело No 2330/2011 Чл.19 ЗГР С.Д.И. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 21.11.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на С.Д.Д. по Акт за раждане №553/01.09.1961г. на Община Силистра, роден на ***г***, с ЕГН: **********, като за в бъдеще то да се счита - “И.”, вместо „Д.”.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Да се изпрати препис от решението на служба “Гражданско състояние” при ОБЩИНА СИЛИСТРА за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за гражданско състояние.

 
100 Гражданско дело No 2463/2011 Чл.19 ЗГР С.С.К. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ЖАНЕТ И. БОРОВА  Решение от 21.11.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА в личното име на С.-КОНСТАНТИН С.К. по Акт за раждане №210/07.06.1949г. на Община Силистра, роден на ***г***, с ЕГН: **********, като премахва името „КОНСТАНТИН” и за в бъдеще имената на молителя да се считат С.С.К..
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Да се изпрати препис от решението на служба “Гражданско състояние” при ОБЩИНА СИЛИСТРА за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за гражданско състояние.

 
101 НАХД No 335/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК И.С.Т. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 12.08.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2405/18.03.2011 г., издадено от П. И.М. – Директор на Офис Силистра на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на И.С.Т., ЕГН-**********, като длъжностно лице на работодателя ЕТ „М.-И.Т.”, ЕИК по БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. К., е наложена глоба в размер на 50 лева на основание чл. 31 от ЗГВРСНР за извършено нарушение по чл. 20, ал. 1 и 4 от ЗГВРСНР във вр. с чл. 31 от с.з.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Силистра в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.


 
102 НАХД No 345/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК И.С.Т. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 12.08.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
НП-отменено
Отменя Наказателно постановление № 2404/18.03.2011 год. издадено от Директора на офис Силистра при ТД на НАП- Варна .

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщаването.


 
103 НАХД No 542/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 3076/ 12.04.2011г. на Директора на офис С при ТД на НАП-гр.Варна, издадено въз основа на АУАН № 0205138/ 29.10.2010г. с което на основание чл.355 ал.1 от КСО на „СиДиТаб” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 118555918 и седалище и адрес на управление гр. Дулово обл. СС Промишлена зона „Север”, представлявано от управителя си Й.М.Д. / Джан Мехмедов Дуралов / от гр. Дулово обл. СС ул.”Шуменско шосе” № 15 с ЕГН ********** е било наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 500 / петстотин / лева за извършено нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
104 НАХД No 550/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 3083/ 12.04.2011г. на Директора на офис С при ТД на НАП-гр.Варна, издадено въз основа на АУАН № 0205138/ 29.10.2010г. с което на основание чл.140 ал.1 от ЗЗО на „СиДиТаб” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 118555918 и седалище и адрес на управление гр. Дулово обл. СС Промишлена зона „Север”, представлявано от управителя си Й.М.Д. / Джан Мехмедов Дуралов / от гр. Дулово обл. СС ул.”Шуменско шосе” № 15 с ЕГН ********** е било наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 4 000 / четири хиляди / лева за извършено нарушение на чл.40 ал.1 т.1 б.”в” от ЗЗО във вр.с чл.7 ал.1 и 2 от КСО и чл.104 ал.1 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
105 НАХД No 585/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК С.Н.Д. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 3029/ 08.04.2011г. на Директора на офис С при ТД на НАП-гр.Варна, издадено въз основа на АУАН № 0027177/ 08.11.2010г. с което на основание чл.355 ал.1 от КСО на С.Н.Д. с ЕГН ********** *** пл.”Света Троица” № 9, Русенска св.Митрополия, митрополит НЕОФИТ е било наложено административно наказание- глоба в размер на 50 / петдесет / лева за извършено нарушение на чл.3 ал.3 т.1,2 и 3 във вр.с чл.2 ал.2 от Наредба № Н-8/ 29.12.2005г. на МФ и във вр.с чл.5 ал.4 т.2 от КСО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
106 НОХД No 954/2011 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Д.М.Д. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 21.11.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.Д., роден на *** ***, живущ ***, ж. к. Север, № 6, ет. 5, ап. 13, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.10.2009 г. в с. Айдемир, обл. Силистра по непредпазливост е причинил тежка телесна повреда на А.А.Т. с ЕГН ********** ***, изразяваща се в постоянна слепота с лявото око, поради което на осн. чл. 133 във вр. с чл. 128, ал. 2, предл. „второ” от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което изтърпяване на осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага за изпитателен срок от три години.
ОСЪЖДА Д.М.Д. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати на А.П.Т. с ЕГН ********** *** в качеството му на родител и законен представител на малолетната на А.А.Т. с ЕГН ********** сумата от 8 500 /осем хиляди и петстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществените вреди, причинени от горепосоченото престъпление, ведно със законната лихва от датата на причиняване на увреждането- 26.10.2009 г. до окончателното изплащане на сумата.
На осн. чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА Д.М.Д. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати на А.П.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Д.М.Д. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати сумата от 135 лв. по сметка на СРС, представляващи разноски по делото до настоящия етап.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Д.М.Д. мярка за неотклонение „Подписка”
СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписването на споразумението от страните, на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 954/2011 г. по описа на СРС срещу подсъдимия Д.М.Д., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Д.М.Д.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 133 във вр. с чл. 128, ал. 2, предл. „второ” от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което изтърпяване на осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага за изпитателен срок от три години.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Д.М.Д. мярка за неотклонение „Подписка”

 
107 НАХД No 956/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА И.Д.Х. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 03.11.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.

ПРИЗНАВА обвиняемия И.Д.Х., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, със средно образование, неженен, шлосер-монтьор в „ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР” ООД гр. Силистра, неосъждан и с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2011 г. в гр. Силистра без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество -марихуана, както следва: с нетно тегло 3,7083 гр. и активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 1,3 % и нетно тегло 1,6382 грама и активен наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол 1,4 %, всичко на обща стойност 21.38 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, предл. първо от НК и на основание чл. 78а, ал. 5, във вр. с ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Силистра.
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия И.Д.Х., да заплати по сметка на Районен съд – Силистра направените по делото разноски в размер на 100.00 /сто/ лева за извършените експертизи.
На основание чл. 309 ал. 2 от НПК, ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярката за неотклонение „Подписка” спрямо обвиняемия И.Д.Х..
На основание чл. 354а, ал. 6 от НК ОТНЕМА в полза на държава веществените доказателства по делото – останалото количество наркотично вещество след изготвената химическа експертиза, обозначено като обект № 1 и обект № 2. На основание чл. 91 и чл. 92 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, същите ДА СЕ УНИЩОЖАТ след влизане на решението в сила.
На основание чл. 354а, ал. 6 от НК ОТНЕМА в полза на държава веществените доказателства по делото - 5 бр. розови картончета, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност съгласно чл. 150 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
На основание чл. 354а, ал. 6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата останалите веществени доказателства: 1 бр. черен пластмасов трошач и 1 бр. черна кутийка с хартийки за свиване на цигари.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Силистра в 15-дневен срок по реда на Глава ХХІ от НПК, считано от днес за страните.

И.Д.Х.

ПРИЗНАВА обвиняемия И.Д.Х., с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, предл. първо от НК и на основание чл. 78а, ал. 5, във вр. с ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Силистра.
На основание чл. 309 ал. 2 от НПК, ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярката за неотклонение „Подписка” спрямо обвиняемия И.Д.Х..


 
108 НАХД No 856/2010 По ЗД по пътищата Р.Н.Р. ОД НА МВР Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 657/17.08.2010 г. на Р. Върбанов И., началник на сектор ПП при ОДМВР - С, с което на Р.Н.Р., ЕГН-********** *** е наложено административно наказание - глоба в размер на 300 лева на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение 1 от ЗДП за извършено нарушение по чл. 150 от ЗДП, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 200 /двеста/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
109 НАХД No 452/2011 По ЗУТ НЕСИ ЕООД ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 23.08.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
НП-изменено.
Изменя Наказателно постановление № СС-08-ДНСК-137/19.04.2011 год. издадено от Заместник Началник на Дирекция за национален строителен контрол, като намаля размера на наложената имуществена санкция от 5000 лева на 1000/Хиляда/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщаването.


 
110 НАХД No 487/2011 Административни дела М.Х.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 12.08.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11012416 от 05.04.2011 год., издадено от Т.П.П. - Директор на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на М.Х.П., ЕГН **********,***, в качеството му на кмет по заместване и възложител на обществени поръчки, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000,00 /ХИЛЯДА/ лв. на основание чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, чл.66, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършено нарушение на чл.З, ал.2, във връзка с чл.1, ал.2, т.З от НВМОП /ДВ, бр.53/30.06.2006 г./.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Силистра в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
111 НАХД No 537/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Й.М.Д. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 28.07.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3081/12.04.2011 г., издадено от Петър Илиев Маринов – Директор на Офис С на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на Й.М.Д., ЕГН-********** като длъжностно лице на работодателя “СИДИТАБ” ЕООД, с постоянен адрес: гр. Дулово, ул. “Шуменско шосе” № 15, е наложена на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО глоба в размер на 1 000 лева за извършено нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1 б. “в” от ЗЗО във вр. с чл. 7, ал. 1, и ал. 2 от КСО /обн. ДВ, бр. 110/1999 г./ във вр. с чл. 104, ал. 1 от ЗЗО /обн. ДВ, бр. 70/1998 г./.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
112 НАХД No 538/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 25.07.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3080/12.04.2011г., издадено от Директора на офис Силистра при ТД на НАП гр.Варна.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Силистра.
 
113 НАХД No 548/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Й.М.Д. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 01.11.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
НП-отменено. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3070/ 12.04.2011г. на Директора на офис Силистра при ТД на НАП- Варна.

Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.


 
114 НАХД No 607/2011 По ЗД по пътищата А.С.Р. ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
НП-измененоНа основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Силистренския районен съд ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 301/ 22.02.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР-Силистра, издадено въз основа на АУАН № 301/ 01.02.2011г. с което на А.С.Р. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание- глоба в размер на 200 / двеста / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца на основание чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП за извършено от него нарушение по чл. 21 ал.1 от ЗДвП като ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП / изм. с ДВ бр.10/2011г. / административно наказание- глоба в размер на 300 / триста / лева за нарушение по горепосоченият текст от ЗДвП.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски Административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
115 НАХД No 672/2011 По ЗД по пътищата М.И.Р. ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 02.11.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 890/31.05.2011 г. на Началник сектор „ПП” при ОД МВР гр.Силистра, в частта с която за нарушение на чл.5 ал.ІІІ т.1 ЗДвП е наложено административно наказание, като намалява „Глобата” от 400 на 200 лева, а “Лишаването от право да управлява МПС” от десет на шест месеца.
Потвърждава НП в останалата му част.

Решението подлежи на обжалване пред Силистренския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.


 
116 ЧГД No 2670/2011 Други ЧГД А.С.П. С.А.П. Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Определение от 23.11.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
ВПИСВА в особената книга по чл. 49, ал. 1 от Закона за наследството в РС - Силистра отказа на А.С.П. с ЕГН ********** *** Стамболийски № 8, ет. 7, ап. 20 да приеме наследството на С.А.П. с ЕГН **********,***, починал на 28.10.2011 г. – акт за смърт № 0598/28.10.2011 г. на Община Силистра.
Да се издаде съдебно удостоверение за извършения отказ.
Определението е окончателно.

 
117 НАХД No 663/2010 По ЗА, ЗДДС и ДОПК ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 09.08.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3415/05.07.2010 г., издадено от Румен Михайлов Ковачев – Директор на дирекция “Контрол” при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което Областна администрация - Област С с ЕИК по БУЛСТАТ 118039613, със седалище и адрес: гр. С, ул. “Добруджа” № 27, представлявана от Владимир Анастасов Янков, ЕГН-**********, е наложена имуществена санкция в размер на 13 267,84 лв. /тринадесет хиляди двеста шестдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/ на основание чл. 180, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност за нарушение по чл. 86, ал. 1 от ЗДДС.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
118 НАХД No 315/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 10.08.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-отменено. Отменя Наказателно постановление №3423/05.07.2010 на Директора на дирекция “Контрол” при ТД на НАП-Варна.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщаването.


 
119 НОХД No 470/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА И.М.М.,
Д.Т.Г.
Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Споразумение от 23.11.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
ИЗЛАГА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:
ПОДСЪДИМИЯТ Д.Т.Г. – роден на ***г***, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, с ЕГН **********, понастоящем в затвора Варна, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че:
На11.01.2011г.в с.Айдемир,обл.Силистра, от магазин за хранителни и промишлени стоки на ЕТ „Бартош и Беата - Румен Ангелов”, в условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство /щанга/ и на МПС - лек автомобил марка „Фиат”, модел „Брава” с рег.№ В 3130 РВ, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с И.М. ***, е отнел чужди движими веши - 31 кутии с цигари марка „Средец” /бял, ТП, 20 къса, 88 мм./, 27 кутии с цигари марка „Средец” / син , ТП , 20 къса , 88 мм./10 кутии с цигари марка „Средец"/ жълт, ТП, 20 къса, 88 мм./, 10 кутии с цигари марка „Виктори” /кафяви, ТП, 100 мм./, 10 кутии с цигари марка „Виктори”„ /сини, ТП, 100 мм./, 14 кутии с цигари марка „Виктори – силвър”„ / ТП ,88 мм. /, 20кутии с цигари марка „Джи Ди„ /сини, ТП, 88 мм./, 11 кутии с по 10 къса цигари всяка, марка „Кинг” /кафив, ТП/, 27 кутии с цигари марка „ММ„ – сhагсоаl” /ТП, 88 мм /, 10 кутии с цигари марка „Карелия” /синя, ТП, 100 мм./,16 кутии цигари марка „Трезор” /син, ТП, 100 мм./, 32 кутии с цигари марка „Виктори” /кафяв,ТП, 88 мм./, 17 кутии с цигари марка „Виктори – слимс” / ТП, 100 мм /, 7 кутии с цигари марка „ЛД” /сиви ТП, 88 мм./, 7 кутии с цигари марка „Давидоф – класик” /червен, ТП/, 3 кутии с цигари марка „Виктори – силвър” /ТП, 100 мм./, 6 кутии с цигари марка „Виктори - блу„ /ТП, 100 мм./, 7кутии с цигари марка „Виктори„ бяло, ТП, 100 мм./, 8 кутии с цигари марка „ЛД „ /сини, ТП, 88 мм./, 2 кутии с цигари марка „ЛД – блу” /ТП, 100 мм./, 8 кутии с цигари марка „ЛД - слимс,, /виолет, ТП, 100 мм./, 6 кутии с цигари марка .»ЛД - еър блу” /ТП, 100 мм. /, 5 кутии с цигари марка „Виктори„ - white"/ ТП, 100 мм./, 11 кутии с цигари марка „Виктори„ / бяло, ТП, 88 мм./, 8 кутии с цигари марка „Виктори - блу„ /ТП, 88 мм./, 25 кутии с цигари марка „ Ева-слимс„/ ТП, 100 мм./, 13 кутии с цигари марка „Карелия - слимс„ /ТП, 100 мм. / 4 кутии с цигари марка „Карелия - блу„ /ТП, 100 мм./, 7 кутии с цигари марка „ ММ charcoal” /ТП, 100 мм./, 14 кутии с цигари „ММ" -класик /ТП/, 15 кутии с по 10 къса цигари всяка - марка „Мерилин - слимс„ /син, 100 мм/, 3 кутии с по 10 къса цигари всяка - марка „Мерилии - слимс„ /червен, 100 мм /, 4 кутии с цигари марка „Winston-blue„ /ТП, 88 мм/, 7 кутии с цигари марка „Мернлин„ /червен, 100 мм /, 5 кутии с цигари марка „Кинг„ /червен, ТП, 100 мм/, 8 кутии с по 10 къса цигари всяка - марка „Кинг„ /червен, ТП/, 4 кутии с цнгари марка „Кинг„ /червен, ТП, 88 мм/, 5 кутии с цигари марка „Кинг„ /кафяв, ТП, 88 мм /, 7 кутии с цигари марка „Кинг„ / бял, ТП, 88 мм/, 7 кутии с цигари марка „Малборо" /ТП, 88 мм./, 9 кутии с цигари марка „\wiceroi" /червен, ТП/, 6 кутии с цигари марка „wiceroi”, /ТП, 5 кутии с цигари марка „wiceroi", син, ТП, 1 кутия с цигари марка „Давидоф - gold„, ТП/, 1 кутия с цигари марка „Мерилин „ /син, ТП, 100 мм./, 1 бр. пластмасова щайга, 2 бр. енергийни напитки „Нес кафе експрес„ - 250 мл., 1 буркан с гранулирано кафе „Тсhibo old„ /пълен на 1/3 от обема му/, 1 бр. напитка „Раии„ - 250 мл., 1 бутилка с мастика „Zorbas" - 700 мл., 1 бутилка с пина колада „Веlla Маria„ - 700, 1 бутилка с уиски марка „Jim Beam” - 700 мл., 1 бутилка с уиски марка „Jack Daniels” - 700 мл., 1 бутилка с уиски марка „Smuggler”- 700 мл. с чаша, 1 бутилка с уиски марка „Ваllantines” - 700 мл., 1 буркан с инстантно кафе „Мосса Grdndos”- 200 гр., 1 буркан с гранулирано кафе „Nescafe Gold - 200 гр., I буркан гранулирано кафе „ТсhiboExclusive” - 200 гр., 1 бр. вакуумиран пакет от суха сметана на растителна основа „Соffeeее Маtе” 100 гр. и 3 бр. енергийни напитки -,Space Rосket Еnergy Drink „ - 250 мл. на обща стойност - 2 147 , 45 лв. и сумата 726,50 лв. - в брой , като всичко на обща стойност - 2 873,95 лв. /две хиляди осемстотин седемдесет и три лева и 95 стотинки/лева от владението на „Бартош и Беата - Румен Ангелов” - с. Айдемир, обл. Силистра с прокурист -К.А. Хонората Владислава, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, с което е осъществил състава на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т.т. 3, 4, предл. «първо» и «второ» и т. 5, вр чл. 194, ал, 1, вр. чл, 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, поради което и на осн. чл. 55, ал.1, т.1, НК, му налага наказание по вид „Лишаване от свобода„ за срок от 11/единадесет/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор на основание чл. 61, т. 2, във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.
СЪДЪТ, след като изслуша становището на страните и подсъдимия, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
СЪДЪТ, като изслуша страните, намира, че проекта за споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 381 и сл. от НПК не противоречи на закона и на морала, следва да бъде одобрено и на основание чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото днес между страните споразумение с последиците на влязла в сила присъда, наказателното производство, образувано срещу Д.Т.Г. по НОХД № 470/2011 г. на СРС.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Д.Т.Г. за неотклонение „Подписка”.

ОСЪЖДА Д.Т.Г. да заплати по сметка на Районен съд – Силистра сумата от 180/сто и осемдесет/ лева, представляваща направени разноски в хода на производството.

Предвид така одобреното споразумение, съдът

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 470/2011 г. на СРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


И.М.М.
Д.Т.Г.
ПОДСЪДИМИЯТ Д.Т.Г. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т.т. 3, 4, предл. «първо» и «второ» и т. 5, вр чл. 194, ал, 1, вр. чл, 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, и на осн. чл. 55, ал.1, т.1, НК, му налага наказание по вид „Лишаване от свобода„ за срок от 11/единадесет/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор на основание чл. 61, т. 2, във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.


 
120 НАХД No 564/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Й.М.Д. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 27.07.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3092/12.04.2011 г., издадено от Петър Илиев Маринов – Директор на Офис С на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на Й.М.Д., ЕГН-********** като длъжностно лице на работодателя “СИДИТАБ” ЕООД, ЕИК 118555918, с постоянен адрес: гр. Дулово, Промишлена зона, е наложена глоба в размер на 50 лева на основание чл. 31 от ЗГВРСНР за извършено нарушение по чл. 20, ал. 1 и 4 от ЗГВРСНР във вр. с чл. 31 от с.з.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
121 НАХД No 572/2011 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 02.11.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № РД-1307-122/19.05.2011г., издадено от директора на РЗОК-Силистра, с което на “МБАЛ-Силистра” АД гр.Силистра, представлявано от изпълнителния директор д-р Даниела Костадинова, на основание чл.105в, ал.3 ЗЗО е наложена имуществена санкция по т.1 – 200 лева, по т.2 - 200лева, по т.3- 200лева, по т.4 - 200 лева и по т.5 - 200лева, всички за нарушение на чл.213, т.4 от НРД за 2010г. и чл.55, ал.2, т.5 от Закона за здравното осигуряване, като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Силистра, по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
122 НЧХД No 867/2011 НЧХД С.Д.С. Д.П.Н. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Определение от 25.10.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство, образувано срещу Д.П.Н. по НЧХ ДЕЛО № 867/2011 г. по описа на Силистренски районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване по реда на глава ХХІ от НПК в 15-дневен срок пред Окръжен съд -Силистра, считано от датата на съобщаването на страните.

 
123 ЧНД No 1070/2011 Съдебни поръчки МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Д.А.И. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Определение от 23.11.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАСТНО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО № 1070 по описа на Силистренския районен съд за 2011 година.
ВРЪЩА на Министерство на правосъдието – град София съдебната поръчка на Изправителен съд Къркларели, Република Турция, като неизпълнена.
ДА СЕ изготвят преписи на всички документи по делото, които до останат приложени по прекратеното ЧАСТНО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО № 1070 по описа на Силистренския районен съд за 2011 година.

 
124 НОХД No 1146/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА С.Д.Н. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 23.11.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК, СЪДЪТ ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.Н., роден на *** ***, обл. Силистра, ул. Ропотамо, № 10, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 18.06.2011 г. до 22.07.2011 г. в условията на повторност и продължавано престъпление в гр. Силистра от избено помещение, находящо се в дом № 7 по ул."Балчик" е отнел чужди движими вещи:
1 бр. ел. тенджера от алуминий; 1 бр. форма за кекс от алуминий; 1 бр. емайлирана тенджера с диаметър 42 см. и височина 32 см. и вместимост- 20 л.; 1 бр. червена туристическа газова бутилка от 5 л. с котлон с 2 м. гумен маркуч с накрайник за газова горелка; 1 бр. ръчна месомелачка № 10; 1 бр. румънска машинка за сок от алуминий; 1 бр. метална гривна и метална решетка за месомелачка /4+5/; 1 бр. гумен маркуч с дължина! м.с метален накрайник; 1 бр. пластмасова цедка с диаметър 12 см. и височина 4 см. за пръскачка; 2 бр. колани от брезент за пръскачка; 1 бр. кече с размери 46 на 38 см. за гръбна пръскачка; 1 бр. калъф от плат с 2 бр. рибарски въдици-1 бр. въдица марка Делфин- 1 бр.въдица марка STABIL 34.-в комплект с рибарска корда; 1 бр. рибарски чип; 1 бр. медна фуния с диаметър 24 см. и дължина 54 см.; 1 бр. алуминиев сифертас с три части с диаметър 18 см. и височина ЗО см.; 1 бр.млековарка с вместимост 2 л., диаметър 18 см. и височина-14 см.; 1 бр. тенджера от неръждаема ламарина с диаметър 21 см. и височина - 10 см. с капак с вместимост от З л.; 1 бр. тенджера от неръждавейка с диаметър 29 см. и височина 14 см. с капак, с вместимост от 8 л.; 1 бр. тенджера от неръждаема ламарина с диаметър ЗО см. и височина 17 см. с капак, с вместимост от 1О л.; 1 бр. тенджера от неръждаема ламарина с тефлоново дъно с диаметър 25 см. и дълбочина 12 см с капак, с вместимост от 5 л.; 1 бр. тиган от неръждаема ламарина с тефлоново дъно с диаметър 25 см. и дълбочина 5 см; 1 бр. туристически комплект от 2 бр. съда за храна и манерка за вода от алуминий с размери 15 на 16 см.; 2 бр. стъклени дамаджани с вместимост по 10 л. с дървена плетка; 3 литра ракия – кайсиева, всичко на обща стойност 423.50 лв. от владението на Нено Костов Стоянов от гр. Силистра и собственост на Милен Георгиев Маринов от гр. Силистра, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, поради което на осн. чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. с чл. 194, ал. 1, чл. 28 и чл. 26 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което изтърпяване на осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл. 187 НПК ОСЪЖДА подс. С.Д.Н. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати по сметка на СРС направените по делото разноски, в размер на 145.00/сто четиридесет и пет/ лева.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия С.Д.Н. мярка за неотклонение “Подписка”.
СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписване на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1146/2011 г. по описа на СРС срещу подсъдимия С.Д.Н., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.С.Д.Н.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. с чл. 194, ал. 1, чл. 28 и чл. 26 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което изтърпяване на осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия С.Д.Н. мярка за неотклонение “Подписка”. 
125 НОХД No 1147/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА К.Р.В. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 23.11.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК, СЪДЪТ ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Р.В., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неграмотен, неженен, неосъждан, пенсионер по болест, не работи, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 23.11.2010 г. около 08.45 ч. в гр. Силистра по ул. Тутракан е управлявал МПС – л. а. марка „ВАЗ”, с рег. № СС 09 44 СС, без съответно СУМПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред /по чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП с влязло в сила на 15.03.2010 г. НП № 1319/13.04.2009 г. изд. от началник на Сектор „ПП” към ОДМВР – Силистра и с влязло в сила на 08.04.2010 г. НП № 673/17.04.2009 г. изд. от началник на РУМВР – Дулово/ за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което на осн. чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 4 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;
3. Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия К.Р.В. мярка за неотклонение “Подписка”.

СЪДЪТ, след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1147/2011 г. по описа на СРС срещу подсъдимия К.Р.В., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

К.Р.В.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 4 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;
3. Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия К.Р.В. мярка за неотклонение “Подписка”.


 
126 Гражданско дело No 1204/2010 Делби Т.П.Г.,
И.П.М.
Д.С.Н.,
П.С.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Определение от 16.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
ОДОБРЯВА ПОСТИГНАТАТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ СПОГОДБА, в следния смисъл:
Т.П.Г. с ЕГН- ********** *** получава в индивидуална собственост следните недвижими имоти:
1. Нива с площ от 7.427 дка. /седем декара, четиристотин двадесет и седем квадратни метра/ находяща се в землището на с. З., общ. К., съставляваща имот № 010011, /десет хиляди и единадесет/ пета категория, при граници и съседи: имот №010010 собственост на наследниците на П.Р. Г.; имот № 010006 собственост на ДПФ; имот № 010008 собственост на Бейти Демиров Салиев; имот № 010012 собственост на наследниците на П.Р. Г. и имот № 010005 собственост на ДПФ.
2. нива с площ от 12.926 дка., /дванадесет декара, деветстотин двадесет и шест квадратни метра/ находяща се в землището на с. З., общ. К., съставляваща имот № 022016,/ двадесет и две хиляди и шестнадесет/ от които четвърта категория – 8.901 дка. и трета категория- 4.025 дка. в местността „К.нска граница” при граници и съседи: имот № 022015 собственост на наследниците на П.Р. Г.; имот № 030019 собственост на Община Кайнадржа;имот № 030015 собственост на община К..
ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ на този дял е 5874.67 лв.

И.П.М. с ЕГН- ********** *** получава в индивидуална собственост следните недвижими имоти:
1. Нива с площ от 13.530 дка./тринадесет декара, петстотин и тридесет квадратни метра/, находяща се в землището на с. З., общ. К., съставляваща имот № 022015/двадесет и две хиляди и петнадесет/, като 0.898 дка. са шеста категория, 10.356 дка. са четвърта категория и 2.276 дка. са трета категория в местността „ К.нска граница” при граници и съседи: имат №022015 собственост на наследниците на П.Р. Г.; имот № 030015 собственост на Община с. К.; имот № 022008 собственост на Илия Костадинов Илиев и имот № 030019 собственост на Община К..
2. Нива с площ от 7.428 дка , /седем декара четиристотин двадесет и осем квадратни метра/ находяща се в землището на с. З., общ. К., съставляваща имот № 010012, /десет хиляди и дванадесет/,пета категория, при граници и съседи: имот № 010011 собственост на наследниците на П.Р. Г.; имот № 010008 собственост на Бейти Демиров Салиев; имот № 050005 собственост на Община К. и имот № 010005 собственост на ДПФ.
ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ на този дял е 5874.67 лв.

Д.С.Н. с ЕГН- ********** *** получава в индивидуална собственост следните недвижими имоти:
1. нива с площ от 11.749 дка., /единадесет декара, седемстотин четиридесет и девет квадратни метра/, находяща се в землището на с. З., общ. Кайнраджа, съставляваща имот № 010010, /десет хиляди и десет/, пета категория, находяща се в местността „К.” при граници и съседи: имот № 010004 собственост на Диан Стефанов Димитров; имот № 010005 собственост на ДПФ; имот № 010011 собственост на наследниците на П.Р. Г.; имот № 010006 собственост на ДПФ; имот № №10009 собственост на наследниците на П.Р. Г..
ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ на този дял е 2937.33 лв.

П.С.П. с ЕГН – ********** *** получава в индивидуална собственост следните недвижими имоти:
1. нива с площ от 9.949 дка./девет декара, деветстотин четиридесет и девет квадратни метра/,находяща се в землището на с. З., общ. Кайнадрджа, съставляващ имот № 010009 /десет хиляди и девет/, пета категория, находяща се в местността „К.” при граници и съседи: имот № 010010 собственост на наследниците на П.Р. Г.; имот № 010004 собственост на Диан Стефанов Димитров; имот № 030006 собственост на Община К. и имот № 010006 собственост на ДПФ
2. нива с площ от 1.640 дка. /един декар, шестстотин и четиридесет квадратни метра/в землището на с. З., общ. К. съставляващ имот № 061008/шестдесет и една хиляди и осем/, четвърта категория, в местността „Ниир” при граници и съседи: имот № 061007 собственост на Димитър Илиев Гълчавов; имот № 061009 др. жил. Терен с неустановен собственик; имот № 030021 собственост на Община Кайнадржа; имот № 013029 собственост на Сунай Невзатов Исмаилов; имот № 030020 собственост на Община Кайнадржа.
ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ на този дял е 2937.33 лв.

Страните по делото дължат държавна такса в размер на 2% върху стойността на техните дялове, поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И:
ОСЪЖДА Т.П.Г. с ЕГН- ********** *** да заплати по сметка на СРС държавна такса в размер на 117,49 лв.
ОСЪЖДА И.П.М. с ЕГН- ********** *** да заплати по сметка на СРС държавна такса в размер на 117,49 лв.
ОСЪЖДА Д.С.Н. с ЕГН- ********** *** да заплати по сметка на СРС държавна такса рв размер на 58,75 лв.
ОСЪЖДА П.С.П. с ЕГН – ********** *** да заплати по сметка на СРС държавна такса рв размер на 58,75 лв.
Съдебната спогодба има сила на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по – горен съд.
Тъй като със своето споразумение страните десезират съда с правния спор, производството по делото следва да се прекрати, поради което съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1204 по описа на СРС за 2010 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване от страните пред СОС в едноседмичен срок от днес.


 
127 Гражданско дело No 2305/2011 Чл.19 ЗГР Ю.Б.М. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ЕЛЕНА С. ЧЕРНЕВА  Определение от 15.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. дело № 2305 по описа на съда за 2011 г. поради оттегляне на предявената молба.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред СОС в едноседмичен срок от съобщаването му.


 
128 Брачно дело No 829/2011 Развод и недейств. на брака С.Д.Х. Т.П.И. Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Определение от 11.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по бр. дело № 829/2011 г. по описа на Силистренския районен съд, поради неявяване на ищеца в първото съдебно заседание без уважителни причини.
Определението, с което производството се прекратява подлежи на обжалване с частна жалба пред Силистренски окръжен съд в едноседмичен срок, който за ответницата тече от днес, а за ищеца от дата на съобщаването му.

 
129 НАХД No 1309/2010 По ЗГ и ЗЛОД М.О.Е. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 03.08.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
НП-измененоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.О.Е., ЕГН-********** ***, в частта, в която се обжалва Раздел I от Наказателно постановление № 184/17.12.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство – гр. С, с която на основание чл. 101, ал. 1 от ЗГ /отм./ му е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл. 80, ал. 14 от ЗГ /отм./, поради недопустимост на същата и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
ПОТВЪРЖДАВА Раздел II, т. 1 от Наказателно постановление № 184/17.12.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство – гр. С, с което на М.О.Е., ЕГН-********** ***, със съдебен адрес: гр. С, ул. “Ген. Скобелев” № 17, ет. 2, офис № 3 – за адв. Н. К., в който раздел и точка на основание чл. 112, ал. 1 от ЗГ /отм./ са отнети в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението, а именно 2.00 м.куб.пр. дърва за огрев от дървесен вид цер, нарязани от 20 см. до 30 см.
ИЗМЕНЯ Раздел II, т. 2 от Наказателно постановление № 184/17.12.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство – гр. С, с което на М.О.Е., ЕГН-********** ***, със съдебен адрес: гр. С, ул. “Ген. Скобелев” № 17, ет. 2, офис № 3 – за адв. Н. К., в който раздел и точка на основание чл. 112, ал. 1 от ЗГ /отм./ са отнети в полза на държавата като вещи, послужили за извършване на нарушението - лек автомобил марка „Фолксваген Венто” с рег. № СС 3506 СА и туристическо ремарке с рег. № СС 4376 ЕВ, като ПОТВЪРЖДАВА в частта, в която е отнет в полза на държавата като вещ, послужила за извършване на нарушението МПС - лек автомобил марка „Фолксваген Венто” с рег. № СС 3506 СА, собственост на М.О.Е., ЕГН-********** и ОТМЕНЯ като незаконосъобразно в частта, в която е отнет в полза на държавата като вещ, послужила за извършване на нарушението МПС - туристическо ремарке с рег. № СС 4376 ЕВ, собственост на БИЛГИН МЕХМЕДОВ О..
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.О.Е., ЕГН-********** ***, в частта, в която се обжалва Раздел III от Наказателно постановление № 184/17.12.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство – гр. С, с която на основание чл. 112, ал. 1 от ЗГ /отм./ е определено жалбоподателя да заплати обезщетение в размер на 50 лева в полза на ДГС - С, поради недопустимост на същата и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
130 НАХД No 187/2011 По ЗД по пътищата М.Й.С. ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 01.08.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
НП-изменено. Изменя Наказателното постановление № 1456/03.11.2010 год. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР-Силистра като намаля размера на наложеното наказание глоба от 1000 лева на 850/Осемстотин и петдесет/ лева. Потвърждава постановлението в останалата му част.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщението.


 
131 НАХД No 202/2011 По ЗГ и ЗЛОД Б.М.Ю. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 15.08.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
НП-потвърдено
Потвърждава. Наказателно постановление №188/03.02.2011 год. на Директора на Държавно горско стопанство-Силистра.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщението. 
132 НАХД No 242/2011 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 12.08.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-1307-10 от 28.02.2011 г. на А.И.А., Директор на РЗОК – гр. Силистра, с което на “МБАЛ-Силистра” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Силистра, ул.”Петър Мутафчиев” № 80, представлявано от изпълнителния директор д-р Д.Н., са наложени и по двете точки административни наказания на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО - имуществени санкции в размер на 200,00 лева за извършени нарушения: по т. 1 - на чл. 194, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 205, т. 6, б. „а” от НРД 2010 и чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО и по т. 2 - на чл. 194, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 205, т. 6, б. „а” от НРД 2010 и чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Силистра в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 
133 НАХД No 553/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 3086/ 12.04.2011г. на Директора на офис С при ТД на НАП-гр.Варна, издадено въз основа на АУАН № 0205138/ 29.10.2010г. с което на основание чл.140 ал.1 от ЗЗО на „СиДиТаб” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 118555918 и седалище и адрес на управление гр. Дулово обл. СС Промишлена зона „Север”, представлявано от управителя си Й.М.Д. / Джан Мехмедов Дуралов / от гр. Дулово обл. СС ул.”Шуменско шосе” № 15 с ЕГН ********** е било наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 4 000 / четири хиляди / лева за извършено нарушение на чл.40 ал.1 т.1 б.”в” от ЗЗО във вр.с чл.7 ал.1 и 2 от КСО и чл.104 ал.1 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
134 НАХД No 558/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Й.М.Д. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 27.07.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3101/12.04.2011 г., издадено от Петър Илиев Маринов – Директор на Офис С на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на Й.М.Д., ЕГН-********** като длъжностно лице на работодателя “СИДИТАБ” ЕООД, ЕИК 118555918, с постоянен адрес: гр. Дулово, Промишлена зона, е наложена глоба в размер на 50 лева на основание чл. 31 от ЗГВРСНР за извършено нарушение по чл. 20, ал. 1 и 4 от ЗГВРСНР във вр. с чл. 31 от с.з.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
135 НАХД No 565/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ПРЕДСТАВЛ.ОТ ЙОСИФ ДЕЯНОВ ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 25.07.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3097/12.04.2011г., издадено от Директора на офис Силистра при ТД на НАП гр.Варна.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Силистра.
 
136 НОХД No 1016/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА И.Г.И. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Присъда от 08.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.И., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование – грамотен, неженен, работещ, осъждан с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2011 г. в гр. Силистра по ул. “Йордан Йовков”, бул. “Македония” и ул. “Добрич” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Рено Клио” с рег. № СС 1023 СА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,45 на хиляда, установена по надлежен ред с химическо изследване на взета кръвна проба, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК го осъжда, като му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, считано от датата на влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 343г и във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия И.Г.И., с установена по делото самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в сила на основание чл. 49, ал. 3 от НК.
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Г.И., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на Силистренски районен съд сумата от 25.00 лв. /двадесет и пет лева/, представляваща направени в хода на наказателното производство разноски.
Присъдата подлежи на обжалване или протест по реда на Глава XXI от НПК пред Силистренски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия И.Г.И., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование – грамотен, неженен, работещ, осъждан с ЕГН-**********.
Това определение подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест по реда на Глава XXII от НПК пред Силистренски окръжен съд в седемдневен срок от днес.
И.Г.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.И., с ЕГН-********** за ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК го осъжда, като му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, считано от датата на влизане на присъдата в сила.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка” на подсъдимия И.Г.И., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование – грамотен, неженен, работещ, осъждан с ЕГН-**********.
Мотиви от 18.11.2011г.
МОТИВИ
по НОХД № 1016/2011 год. по описа на Силистренски районен съд


Районна прокуратура - гр. Силистра е внесла обвинителен акт по обвинението на И.Г.И., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан с ЕГН-********** за това, че на 13.08.2011 г. около 01:30 ч. в гр. Силистра по ул. “Йордан Йовков”, бул. “Македония” и ул. “Добрич” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Рено” модел “Клио” с рег. № СС 1023 СА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,45 на хиляда, установена по надлежен ред с химическо изследване на взета кръвна проба - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
В съдебно заседание прокурорът поддържа изложената в обвинителния акт фактическа обстановка и правна квалификация на деянието. Посочва, че подсъдимия е съдействал за разкриване на обективната истина още в хода на досъдебното производство. Изтъква още, че подсъдимия е осъждан, а и е налице средна степен на алкохолно повлияване. Поради това и счита, че няма основание за прилагане на чл. 55 от НК и наказанието следва да се определи по чл. 54 от НК като се съобразят смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Изразява становище, че на подсъдимия следва да се определи наказание лишаване от свобода към минималния срок, изпълнението на което да бъде отложено за изпитателен срок от три години. Подчертава, че при запознаване с доказателства в качеството си на наблюдаващ прокурор е преценила, че не е налице деяние, съставомерно по чл. 343в, ал. 1 от НК. В заключение посочва, че подсъдимия трябва за заплати и направените в хода на наказателното производство разноски в размер на 25 лева, доколкото в Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства е налице изричен текста, че разноските се възлагат на подсъдимия.
Подсъдимият РУСЕВ признава вината си. Твърди, че не знае какво следва да му бъде наложеното наказание. В осигуреното му право на последна дума обещава, че случилото се няма да се повтори.
От фактическа страна:
Подсъдимият И.Г.И. е роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование – грамотен, неженен, работещ, осъждан с ЕГН-**********.
На 12.08.2011 г. подсъдимият И. бил на рожден ден на свой приятел, където употребил алкохол, консумирайки 7 -8 бири. Качил се л.а. съзнателно. Свидетелите К. и Л., и двамата на длъжност мл. автоконтрольори при Сектор ПП – КАТ при ОДМВР – Силистра били на дежурство за времето от 22:00 ч. на 12.08.2011 г. до 06:00 ч. на 13.08.2011 г. Около 01:30 ч. те спрели за проверка по ул. “Добрич” със светлинен и звуков сигнал и стоп-палка по образец водача на л.а. “Рено Клио” с рег. № СС 1023 СА, движещ се по бул. “Македония”, след което на кръстовището за Старата автогара, поел по ул. “Добрич” пред ресторант “Кадифе” до паметника “31-ви полк”. В автомобила имало и 3 – 4 пътници. При поискване на документите, водача представил единствено лична карта. След представяне на документа му за самоличност била установена самоличността на водача – това бил подсъдимия И.. Последният признал, че свидетелството му за управление е отнето, тъй като отнето след управление при установена употреба на алкохол. Тъй като при разговора с него свидетелите усетили силен мирис на алкохол, но водача била осъществена проверка с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410+” за наличие на алкохол в издишания въздух. Уредът отчел 2,02 промила алкохол. Свид. К. съставила АУАН и веднага издала талон за медицинско изследване, а подсъдимия бил придружен от свидетелите до ЦСМП, където му била взета кръвна проба. След това бил отведен в полицейското управление и задържан за срок от 24 часа.
Видно от Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 1150/16.08.2011 г., получената проба за химическо изследване, взета от подсъдимия И., отговаря на изискванията на Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства. При изследване на пробата за етилов алкохол по Газхроматографския метод, е установена концентрация на етилов алкохол в кръвта от 2,45 промила. Последното според съдебномедицинското заключение представлява средна степен на алкохолно повлияване.
Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните свидетели, както и от писмените доказателства по делото: АУАН № 2039 с банков номер 143280, издаден на 13.08.2011 г., Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 1150/16.08.2011 г., издаден от МБАЛ „Св.Анна-Варна” АД – гр. Варна, Отделение по Съдебна медицина и Специализирана лаборатория за изследване на кръвта, Талон за медицинско изследване бланков № 0293691/13.08.2011 год., Протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, Справка за нарушител от региона, Справка за съдимост с рег. № 1705/03.11.2011 г. на Районен съд – гр. Силистра.
Фактическите констатации на съда относно семейното положение и имуществено състояние на подсъдимия, са възприети въз основа на представената по делото декларация за семейно и материално положение.
Съдът дава вяра на показанията на полицейските разпитаните свидетели като обективни, логични, последователни и дадени въз основа на техни непосредствени възприятия на фактите и съответстващи на представените по делото писмени доказателства. Съдът дава вяра и на обясненията на подсъдимия за извършеното от него деяние.
Предвид събраните по делото доказателства категорично се установява, че подсъдимия И. е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение.
С деянието си подсъдимият И.Г.И., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование – грамотен, неженен, работещ, осъждан с ЕГН-********** е осъществил престъпния състав по чл. 343б, ал. 1 НК, тъй като на 13.08.2011 г. в гр. Силистра по ул. “Йордан Йовков”, бул. “Македония” и ул. “Добрич” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Рено Клио” с рег. № СС 1023 СА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,45 на хиляда, установена по надлежен ред с химическо изследване на взета кръвна проба.
Тъй като извършеното престъпление е формално, то е довършено със самото осъществяване на изпълнителното деяние. Подсъдимият И. е осъществил изпълнителното деяние и то се е изразило в боравене от него с различни лостове за управление на МПС, в резултат на което, са приведени в движение механизмите му. Това управление се характеризира с особеното състояние на водача – подсъдимият И.. При управлението той е бил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,45 на хиляда. В конкретния случай употребата на алкохол е установена в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.
От субективна страна подсъдимият е действал виновно с форма на вината умисъл - съзнавал е, че след като е употребил алкохол, участва в пътното движение като водач на автомобил.
С оглед на всичко изложено по-горе, съдът счита, че подсъдимия И. следва да бъде признат за виновен по чл. 343б, ал. 1 от НК.
С оглед определеното наказание:
Съдът намира, че не са налице основания за освобождаване на дееца от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, тъй като съгласно чл. 78а, ал. 6 от НК и във връзка с Тълкувателно решение № 2 от 29.
 
137 Гражданско дело No 1084/2011 Делби И.Г.И.,
Й.Г.Д.
Д.М.Г.,
Й.М.П.,
Й.Г.Й.,
Р.Г.М.,
И.Г.Х.
Председател и докладчик: МАРИЯ Н. ПЕТРОВА  Решение от 26.09.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
ДОПУСКА извършването на делба между страните по настоящото дело И.Г.И. с ЕГН ********** ***, Й.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Д.М.Г. с ЕГН ********** ***, Й.М.П. с ЕГН ********** ***, Й.Г.Й. с ЕГН ********** ***, Р.Г.М. с ЕГН ********** *** и И.Г.Х. с ЕГН ********** *** отношение на следните имоти: нива от 22,279 дка (двадесет и два дка и двеста седемдесет и девет кв.м.), находяща се в м. “Ю.”, землището на с. А., общ. А., обл. Сс, съставляваща имот № 036009 (тридесет и шест хиляди и девет), при съседи: имот № 036011 – нива на „Агроинвест – ВН” ООД, имот № 036007 – нива на Стоянка Великова Дойкова, имот № 036008 – нива на Сюлеман Сюлеман Юзеир, имон № 000552 – полски път на Община А. и имот № 036010 – др. трайни насаждения на Йордана Иванова Г.; и други трайни насаждения с площ от 1,784 дка (един дка седемстотин осемдесет и четири кв.м.), находящи се в м. “Ю.”, землището на с. А., общ. А., обл. Сс, съставляващи имот № 036010 (тридесет и шест хиляди и десет), при съседи: имот № 036009 – нива на Йордана Иванова Г., имот № 000552- полски път на Община А., имот № 000551 – полски път на Община А. и имот № 036012 – др. трайни насаждения на Боян Тодоров Урумов
при следните квоти:
-за И.Г.И. – 1/6 ид.ч. (3/18 ид.ч.),
-за Й.Г.Д. – 1/6.ч. (3/18 ид.ч.),
-за Д.М.Г. – 1/6 ид.ч. (3/18 ид.ч.),
-за Й.М.П. – 1/6 ид.ч. (3/18 ид.ч.),
-за Й.Г.Й. – 1/9 ид.ч. (2/18 ид.ч.),
-за Р.Г.М. – 1/9 ид.ч. (2/18 ид.ч.),
-за И.Г.М. – 1/9 ид.ч. (2/18 ид.ч.).
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Силистренски окръжен съд.


 
138 Гражданско дело No 2132/2011 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СИЛИСТРА Д.С.Н. Председател и докладчик: ЕЛЕНА С. ЧЕРНЕВА  Решение от 07.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
НАСТАНЯВА детето Д.С.Н. с ЕГН ********** родено от майка С.Н.К. с ЕГН **********, за отглеждане в специализирана институция до навършване на тригодишна възраст или до настъпване на друго основание за прекратяване на настаняването.
Първоначално детето да настани в ДМСГД гр. Силистра, като за целта след влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати на Директора на ДМСГД гр. Силистра за сведение и изпълнение..

Решението подлежи на обжалване пред Силистренския окръжен съд в едноседмичен срок, който за молителя считано от днес, а за неявилата се страна от момента на връчване на решението .

 
139 Брачно дело No 2652/2011 Развод по взаимно съгласие А.Р.Е.,
Н.Г.М.
  Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 25.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак, сключен на 02.09.2006 г.., с Акт за граждански брак №1357/02.09.2006 година от Община Варна, гр.Варна, Област Варна между А.Р.Е. с ЕГН: ********** и Н.Г.М. с ЕГН: **********, поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие между съпрузите.
Утвърждава постигнатото между страните споразумение като:
СТРАНИТЕ нямат неуредени имуществени отношения и не си дължат издръжка помежду си.
Н.Г.М. с ЕГН: ********** ЗАПАЗВА фамилното си име – М..
ОСЪЖДА А.Р.Е. с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Силистренският районен съд окончателна ДТ по производството в размер на 30.00 /тридесет / лева.
ОСЪЖДА Н.Г.М. с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Силистренският районен съд окончателна ДТ в размер на 5.00 /пет / лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
140 НАХД No 406/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК ЕТ ГРАНИТ 22-ПЕТРАНА СТАНКОВА ТД НА НАП ВАРНА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 25.07.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1713/24.02.2011 г., издадено от Тошко Петров Янев – Заместник директор на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на ЕТ “Гранит-22-Петрана Станкова”, ЕИК 118029843 със седалище и адрес на управление: гр. С, ул. “Седми септември” № 19, вх. А, ет. 6, ап. 16, представлявано от Петрана Георгиева Станкова с ЕГН-**********, е наложена административна санкция: имуществена санкция в размер на 3000 лева на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС за извършено нарушение на чл. 22, ал. 4 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби н търговските обекти, издадена от Министъра на финансите.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
141 НОХД No 768/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА П.И.П.,
Г.И.Г.
Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 25.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ П.И.П., роден на *** ***, обл. С, ул. Розова долина № 3, български гражданин, с висше образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че на 11/12.04.2011 г. в гр. Алфатар от постройка към трафопост – електромонтьорски пункт, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, в съучастие като извършител с Г.И. ***, е отнел чужди движими вещи: ел. проводници - 20 м. САХЕкТ 1х185, 100 м. СВТ 2х10, 70 м. проводник ниско напрежение 4х16 и 135 м. проводник ниско напрежение 2х16, всичко на обща стойност 1065,90 лева от владението на „Е.ОН България Мрежи” АД – гр. Варна, представлявано от Анатоли Русанов Токмакчиев, Мартин Петров Мирчев и Вернер Отто Йозеф Хаберкорн, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени и възстановени и деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1 т. 3 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК- Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност от 300 /триста/ часа годишно за срок от 3 /ТРИ/ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.
На основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, определя на подсъдимия П.И.П., със снета по делото самоличност, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ – НАЙ-ТЕЖКОТО по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК- Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност от 300 /триста/ часа годишно за срок от 3 /ТРИ/ ПОРЕДНИ ГОДИНИ, измежду следните:
- по настоящото наказателно производство /НОХД № 768/2011 г. на РС – С/ и по
- НОХД № 939/2011 г. по описа на РС – С, по което със Споразумение № 884/04.11.20118 г., влязло в сила на 04.11.2011 г. има наложено наказание по вид „Пробация” със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години и 6 месеца с периодичност два пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години и 6 месеца; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от 2 години и 6 месеца.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, П.И.П., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – гр. С, частта от направените по делото разноски в размер на 35,00 лв. /тридесет и пет лева/.
ПОДСЪДИМИЯТ Г.И.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: **********, се признава аз виновен в това, че на 11/12.04.2011 г. в гр. Алфатар от постройка към трафопост – електромонтьорски пункт, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, в съучастие като извършител с П.И.П. ***, е отнел чужди движими вещи: ел. проводници - 20 м. САХЕкТ 1х185, 100 м. СВТ 2х10, 70 м. проводник ниско напрежение 4х16 и 135 м. проводник ниско напрежение 2х16, всичко на обща стойност 1065,90 лева от владението на „Е.ОН България Мрежи” АД – гр. Варна, представлявано от Анатоли Русанов Токмакчиев, Мартин Петров Мирчев и Вернер Отто Йозеф Хаберкорн, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени и възстановени и деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1 т. 3 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК- Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност от 300 /триста/ часа годишно за срок от 3 /ТРИ/ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НК СЪДЪТ ЗАЧИТА при изпълнение на определеното му наказание времето, през което подсъдимия Г.И.Г. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” от 11.10.2011 г. до 20.10.2011 г., както и времето, през което същият е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест” за времето от 21.10.2011 г. до настоящия момент.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, Г.И.Г., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата и по сметка на Районен съд – гр. С, частта от направените по делото разноски в размер на 35,00 лв. /тридесет и пет лева/.
След подписването на споразумението от страните и на основание чл. 383 от НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 768/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на подсъдимия П.И.П. и подсъдимия Г.И.Г., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2.
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На основание чл. 309, ал. 2 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия П.И.П..
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Домашен арест”, взета в хода на съдебното производство спрямо подсъдимия Г.И.Г..
Определенията относно мерките за неотклонение подлежат на обжалване или протест в 7-дневен срок пред Силистренски окръжен съд, считано от днес.

П.И.П.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ П.И.П., роден на *** ***, обл. С, ул. Розова долина № 3, български гражданин, с висше образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че на 11/12.04.2011 г. в гр. Алфатар от постройка към трафопост – електромонтьорски пункт, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, в съучастие като извършител с Г.И. ***, е отнел чужди движими вещи: ел. проводници - 20 м. САХЕкТ 1х185, 100 м. СВТ 2х10, 70 м. проводник ниско напрежение 4х16 и 135 м. проводник ниско напрежение 2х16, всичко на обща стойност 1065,90 лева от владението на „Е.ОН България Мрежи” АД – гр. Варна, представлявано от Анатоли Русанов Токмакчиев, Мартин Петров Мирчев и Вернер Отто Йозеф Хаберкорн, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени и възстановени и деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1 т. 3 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК- Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност от 300 /триста/ часа годишно за срок от 3 /ТРИ/ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.
На основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, определя на подсъдимия П.И.П., със снета по делото самоличност, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ – НАЙ-ТЕЖКОТО по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК- Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност от 300 /триста/ часа годишно за срок от 3 /ТРИ/ ПОРЕДНИ ГОДИНИ, измежду следните:
- по настоящото наказателно производство /НОХД № 768/2011 г. на РС – С/ и по
- НОХД № 939/2011 г. по описа на РС – С, по което със Споразумение № 884/04.11.20118 г., влязло в сила на 04.11.2011 г. има наложено наказание по вид „Пробация” със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години и 6 месеца с периодичност два пъти седмично, съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години и 6 месеца; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от 2 години и 6 месеца.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета в хода на досъдебното производство спрямо подсъдимия П.И.П..

Г.И.Г.
ПОДСЪДИМИЯТ Г.И.Г., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: **********, се признава аз виновен в това, че на 11/12.04.2011 г. в гр. Алфатар от постройка към трафопост – електромонтьорски пункт, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, в съучастие като извършител с П.И.П. ***, е отнел чужди движими вещи: ел. проводници - 20 м. САХЕкТ 1х185, 100 м. СВТ 2х10, 70 м. проводник ниско напрежение 4х16 и 135 м. проводник ниско напрежение 2х16, всичко на обща стойност 1065,90 лева от владението на „Е.ОН България Мрежи” АД – гр. Варна, представлявано от Анатоли Русанов Токмакчиев, Мартин Петров Мирчев и Вернер Отто Йозеф Хаберкорн, без необходимото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени и възстановени и деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1 т. 3 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично, съгласно чл. съгласно чл. 42б, ал. 1 от НК;
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и
- на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК- Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност от 300 /триста/ часа годишно за срок от 3 /ТРИ/ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НК СЪДЪТ ЗАЧИТА при изпълнение на определеното му наказание времето, през което подсъдимия Г.И.Г. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” от 11.10.2011 г. до 20.10.2011 г., както и времето, през което същият е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест” за времето от 21.10.2011 г. до настоящия момент.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Домашен арест”, взета в хода на съдебното производство спрямо подсъдимия Г.И.Г..

 
142 НОХД No 844/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Б.Б.И. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Споразумение от 25.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение и вписва същото в съдебния протокол в следния смисъл:
ПОДСЪДИМИЯТ Б.Б.И., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2011 г. в гр. С, по ул. „П. Бояджиев” срещу дом № 21 от товарен автомобил марка „Фолксваген Транспортер” с рег. № СС 0072 АК, в условията на повторност, е направил опит да отнеме чужди движими вещи: акумулаторна батерия марка „Монбат” 12 волта, 75 амперчаса и авторадиокасетофон марка „JVC” на обща стойност 206,00 лева от владението на Й.В.Е. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като опита е останал недовършен по независещи от дееца причини и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което да започне в затвор при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване, съгласно чл. 61, т. 2, във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК ЗАЧИТА при изпълнение на наложеното наказание времето, през което подсъдимият Б.Б.И. е търпял мярка за неотклонение „Задържане под стража” считано от 19.11.2011 г.
На основание чл. 189 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Б.И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр. С направените във фазата на наказателното производство разноски в размер на 80.00 /осемдесет/ лева.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ ДЕЛО № 844/2011 г. по описа на Силистренския районен съд по отношение на подсъдимия Б.Б.И., поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което е одобрено споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2.
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:
На осн. чл. 309, ал. 1 от НПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Задържане под стража”, взета в хода на съдебното производство спрямо подсъдимия Б.Б.И..
Това определение, съгласно чл. 341 ал. 3 от НПК, не подлежи на проверка от въззивната инстанция предвид наложеното наказание по влязлото в сила определение.

Б.Б.И.
ПОДСЪДИМИЯТ Б.Б.И., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което да започне в затвор при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване, съгласно чл. 61, т. 2, във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК ЗАЧИТА при изпълнение на наложеното наказание времето, през което подсъдимият Б.Б.И. е търпял мярка за неотклонение „Задържане под стража” считано от 19.11.2011 г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Задържане под стража”, взета в хода на съдебното производство спрямо подсъдимия Б.Б.И..


 
143 НОХД No 905/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Г.Д.А. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Присъда от 09.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
На основание чл.301 и 303 от НПК, СЪДЪТ ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Д.А., роден на ***г***, български гражданин с основно образование, разведен, безработен, реабилитиран с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2011г. около 22,45 часа в гр. Силистра по ул.”Петър Бояджиев” в посока ул.4Добрич” до дом №5 е управлявал МПС- лек автомобил „Фолксваген Пасат” с ДК № СС 76-40 СК без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред / чл.177 ал.1 т.2 предл.1 от ЗДвП /, с влязло в сила на 07.03.2011г. Наказателно постановление № 122/ 14.02.2011г. на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Силистра за управление на МПС без съответното свидетелство за управление по чл.150 от ЗДвП, поради което и на основание чл.343в ал.2 от НК във вр.с чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред СОС в петнадесет дневен срок, считано от днес.
На основание чл.309 от НПК, съдът ОТМЕНЯ определената мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” на Г.Д.А. с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност по настоящето НОХД № 905/11г. по описа на СРС.
Определението подлежи на обжалване или протест пред СОС в седем дневен срок, считано от днес, отделно от присъдата.Г.Д.А.
ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.343в ал.2 от НК във вр.с чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
На основание чл.309 от НПК, съдът ОТМЕНЯ определената мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по настоящото НОХД № 905/11г. по описа на СРС.Мотиви от 24.11.2011г.
МОТИВИ
към Присъда № 906/ 09.11.2011г.
по НОХД № 905/2011год.
по описа на РС-СилистраПодсъдимият Г.Д.А. е предаден на съд за това, че на 09.07.2011г. около 22,45 часа в гр. Силистра по ул.”Петър Бояджиев” в посока ул.”Добрич” до дом №5 е управлявал МПС- лек автомобил „Фолксваген Пасат” с ДК № СС 76-40 СК без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред / чл.177 ал.1 т.2 предл.1 от ЗДвП /, с влязло в сила на 07.03.2011г. Наказателно постановление № 122/ 14.02.2011г. на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Силистра за управление на МПС без съответното свидетелство за управление по чл.150 от ЗДвП – престъпление по чл. 343в ал.2 от НК.
Представителя на обвинението в предвид доказателствата по делото пледира за присъда, като указва подсъдимия да се освободи от наказателна отговорност в предвид свидетелството му за съдимост и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК по преценка на съда.
Подсъдимият А. се явява лично и с адв. Ив.Р. при САК в съдебно заседание, признава се за виновен и моли съда да му определи наказание в минимален размер, съобразно хипотезата на чл.78а от НК.
Първоначално след даване ход на делото подсъдимия депозира чрез защитника си искане да се приложи разпоредбата на гл.27 от НПК- съкратено съдебно следствие пред първата инстанция в хипотезата на чл.371 т.2 от НПК.
Съдът след преценка поотделно и в съвкупност на материалите по делото установи, че са налице условията за производство по тази глава и съобразно разпоредбата на чл.370 ал.2 от НПК одобри отправеното искане от подс. А. за провеждането на процедурата по гл. 27 от НПК- съкратено съдебно следствие пред първата инстанция и производството продължи по реда на тази глава. Подс. А. беше запознат с правата си по чл.371 т.2 от НПК като съда го уведоми, че съответните доказателства от досъдебното производство и направеното от него самопризнание по реда на чл.371 т.2 от НПК ще се ползват при постановяване на присъдата.
Предвид процедурата по която започна да се движи производството по делото не бяха разпитани свидетелите, вещи лица и самия подсъдим.
След преценка на събраните в хода на съдебното следствие по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа страна следното:
Подсъдимият Г.Д.А. *** е загубил придобитата правоспособност за управление на моторно превозно средство. Със Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 5017/13.12.2005 г. на Началника на РПУ – гр. Силистра, (предвид обстоятелството, че са били налице основания съгласно чл. 157, ал.4 от ЗДвП – „Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи.”), на основание чл. 171, т.4 от ЗДвП е било иззето свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия Г.Д.А..
С Наказателно постановление № 122/14.02.2011г., издадено от Началника на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - гр. Силистра, влязло в законна сила на 07.03.2011 г., на Г.А. е било наложено административно наказание по чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение „първо” от Закона за движение по пътищата, за нарушение на чл. 150 от същия закон, тъй като управлявал моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, т.е. без да е правоспособен водач.
Въпреки посоченото обстоятелство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за горепосоченото деяние, на 09.07.2011 г., около 22.45 часа, в гр. Силистра, по ул. „Петър Бояджиев” в посока ул. „Добрич”, до дом № 5, Г.Д.А. отново управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, с рег. № СС 7640 СК. В посоченото време и на посоченото място, управляваното от подсъдимият А. моторно превозно средство, било спряно за рутинна проверка от свидетелите Д.Д. и К.К. – полицаи към група „Охрана на обществения ред и вътрешни постове” при РУП – гр. Силистра. В хода на извършената проверка полицейските служители установили, че водачът не носи свидетелство за управление на МПС. Подсъдимият А. заявил, че същото му е отнето. Посоченото обстоятелство било потвърдено и от направената справка в ОДЧ на РУП – гр. Силистра, при която полицейските служители установили, че Г.Д.А. управлява МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без СУМПС. След приключване на проверката, за допуснатото нарушение по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, на Г.Д.А. по надлежния ред бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № 1496/12.07.2011г., серия „В”, № 644608, който подсъдимият подписал без възражения.
В хода на разследването, в процесуалното качество на свидетели са били разпитани полицейските служители от РУП – Силистра, Д.Д. и К.К., които потвърдили гореописаната фактическа обстановка.
От изисканите и приложени по делото справка с рег. № 15843/04.08.2011г. от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Силистра (л. 21), справка за нарушител от региона, издадена от сектор КАТ при ОДП Силистра (л. 22) и копие на Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 5017/13.12.2005 г. на Началника на РПУ – гр. Силистра (л.26) е видно, че вследствие на констатирано по надлежния ред многократно нарушаване на правилата за движение от Г.Д.А., на водача са отнети всички контролни точки, поради което същият е загубил придобитата правоспособност за управление на моторно превозно средство. При загуба на посочената правоспособност, съгласно чл. 157, ал. 4 от ЗДвП на подсъдимия А. е било вменено задължение за предаване на СУМПС в съответната служба на МВР, като в последствие на основание чл. 171, т.4 от същия закон, със ЗППАМ № 5017/2005 г., издадена от Началника на РПУ – гр. Силистра, на 13.12.2005г. свидетелството му за управление на МПС е било иззето.
Описаната фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства: признаването на вината от подс. А. чрез неговите обяснения, депозираните свидетелски показания, както и от приетите като надлежно доказателство по делото материали от ДП № 549/2009 год. по описа на РУ на МВР- Силистра.
Всички доказателства, разгледани по отделно и в тяхната съвкупност налагат следните правни изводи:
От обективна страна е установено, че подс. А. на дата 09.07.2011 г., около 22.45 часа, в гр. Силистра, по ул. „Петър Бояджиев” в посока ул. „Добрич”, до дом № 5, е управлявал МПС – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, с рег. № СС 7640 СК, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС. Последното обстоятелство, представляващо елемент от състава на престъплението по чл. 343в, ал. 2 НК, се установява от приложените като писмени доказателства по делото справка с рег. № 15843/04.08.2011г. от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Силистра (л. 21), справка за нарушител от региона, издадена от сектор КАТ при ОДП Силистра (л. 22) и копие на Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 5017/13.12.2005 г. на Началника на РПУ – гр. Силистра (л.26). Видно от посочените писмени доказателства, със ЗППАМ № 5017/2005 г., издадена от Началника на РПУ – гр. Силистра, на 13.12.2005г. е иззето свидетелството за управление на МПС на Г.Д.А., т.е. същият не е правоспособен водач на МПС. О
 
144 НАХД No 906/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА К.К.П. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 09.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
На осн. чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК във вр. с чл. 78а от НК, СЪДЪТ Р Е Ш И: ПРИЗНАВА подс. К.К.П., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, неженен, реабилитиран, безработен, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2011 г., около 01.35 ч. в гр. Силистра, по ул. Симеон Велики е управлявал МПС – л. а., марка „Мерцедес Е 220”, с рег. № СС 34 02 СВ, в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление с НП № 232/17.01.2011 г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР, влязло в сила на 24.01.2011 г., поради което на осн. чл. 343в, ал. 2 от НК във вр. с чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00/ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
На осн. чл. 309 от НК, ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.К.П. в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред СОС в 15 - дневен срок, считано от днес.


К.К.П.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 343в, ал. 2 от НК във вр. с чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00/ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
На осн. чл. 309 от НК, ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.К.П. в досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка”.


 
145 НАХД No 952/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА П.Н.К. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 01.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
ПРИЗНАВА П.Н.К., роден на *** ***, живущ ***, с ЕГН **********, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, не работи, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 16.07.2011 год., около 15,30 часа, по път ІІІ-213 в гр.Силистра, в посока с.Калипетрово, срещу магазин „Актуал”, е управлявал МПС- лек автомобил марка „Опел Кадет”, с рег. № СС 0642 АС, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред ( по чл.177, ал.І, т.2, предл. първо от ЗДвП с влязло в сила на 15.11.2010 год. Наказателно постановление № 1251/10 от 07.10.2010 год. издадено от Началник на сектор ПП към ОД на МВР- Силистра, за управление на МПС без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал.ІІ, във вр. с ал.І от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000.00/хиляда/ лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване или протестиране пред Силистренски окръжен съд в петнадесетдневен срок, който за обвиняемия тече от днес, а за РП-Силистра от датата на съобщаването.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

П.Н.К.
ПРИЗНАВА П.Н.К., с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за престъпление по чл. 343в, ал.ІІ, във вр. с ал.І от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000.00/хиляда/ лева.
Мотиви от 03.11.2011г.
 
146 НОХД No 1153/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА В.Б.К. Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Споразумение от 25.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
На осн. чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК , СЪДЪТ ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото споразумение в следния смисъл:
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Б.К., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, шлосер - монтьор в ЗММ „Стомана” АД – Силистра, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
На 28.09.2011 г. около 23.46 ч. в гр. Силистра по ул. Петър Бояджиев е управлявал МПС – л. а. „Ауди - 80” с рег. № СС 02 69 АС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.50 на хиляда, установена по надлежния ред с химическо изследване на взета кръвна проба /”Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта” № 1395/03.10.2011 г. от Отделение по Съдебна медицина и Специализирана лаборатория за изследване на алкохол при МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД - Варна/, съгл. Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, поради което на осн. чл. 343б, ал. 1 във вр.с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд чрез удръжки върху трудовото възнаграждение в размер на 10 % в полза на държавата по местоработата на подсъдимия за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като времето през което се изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж
На осн. чл. 343г от НК във вр. чл. 343б, ал. 2 и чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на подс. В.Б.К. налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето през което подсъдимия К. е бил лишен от това си право по административен ред.
На осн. чл. 187 НПК ОСЪЖДА подс. В.Б.К. с ЕГН ********** и снета по делото самоличност да заплати по сметка на СРС направените във фазата на досъдебното производство разноски, в размер на 25.00/двадесет и пет/ лева.
На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия В.Б.К. мярка за неотклонение “Подписка”.
След одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, СЪДЪТ прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
След подписването на споразумението от страните и на осн. чл. 383 НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1153/2011 г. по описа на СРС срещу подсъдимия В.Б.К. поради постигане на споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.


В.Б.К.
ВИНОВЕН, поради което на осн. чл. 343б, ал. 1 във вр.с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 във вр. с ал. 1 от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд чрез удръжки върху трудовото възнаграждение в размер на 10 % в полза на държавата по местоработата на подсъдимия за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като времето през което се изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж
На осн. чл. 343г от НК във вр. чл. 343б, ал. 2 и чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на подс. В.Б.К. налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето през което подсъдимия К. е бил лишен от това си право по административен ред.

На осн. чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия В.Б.К. мярка за неотклонение “Подписка”.

 
147 Гражданско дело No 2326/2011 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП - ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СИЛИСТРА А.Б.Ш. Председател и докладчик: ЛЮБА С. КАРАГЕОРГИЕВА  Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
НАСТАНЯВА детето А.Б.Ш. с ЕГН: **********, родено на *** година от майка Б.Ш.Р. с ЕГН: ********** и баща неизвестен в Дом за медико-социални грижи за деца -гр.Силистра, за срок от 6 / шест/ месеца, считано от днес.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в едноседмичен срок, считано от днес пред СОС.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати на Директора на ДМСГД-гр.Силистра за сведение и изпълнение.

 
148 НАХД No 1106/2010 Административни дела АЛМИ-2008 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИЛКО СТОЯНОВ   Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6402/12.10.2010 г., издадено от Румен Михайлов Ковачев – Директор на дирекция “Контрол” при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на „АЛМИ 2008” ЕООД, БУЛСТАТ: 200138989, адрес на управление: гл. С, ул. “Тулча”, бл. 29, вх. А, ет. 4, ап. 12, представлявано от Милко Атанасов Стоянов, ЕГН-**********, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл. 47, ал. 3 от ЗСч за нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 47, ал. 3 от ЗСч.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
149 НАХД No 40/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Е.Ш.Ю. ТД НА НАП ВАРНА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 09.08.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3083/24.06.2010 г., издадено от Чавдар Янков Димитров – Заместник директор на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Варна, с което на Е.Ш.Ю. с ЕГН-**********, частен съдия изпълнител, адрес: с. Сеслав, общ. Кубрат, обл. Разград, е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000,00 /хиляда/ лева за извършено нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “в” от ЗЗО във вр. с чл. 7, ал. 3 от КСО (обн. ДВ, бр. 110/1999 г.) във вр. с чл. 104, ал. 1 от ЗЗО ( обн. ДВ бр. 70/1998 г.).
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
 
150 НАХД No 299/2011 Административни дела ОБЩИНА СИЛИСТРА ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 08.08.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
НП-отмененоОтменя Наказателно постановление № СС-50-ДНСК-58/15.02.2011 год. издадено от Заместник Началник на Дирекция за национален строителен контрол.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд С в четиринадесет дневен срок от съобщаването.
 
151 НАХД No 351/2011 Административни дела МБАЛ АД ГРАД СИЛИСТРА РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 16.08.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
НП-отменено. Отменя Наказателно постановление № РД-1307-44 от 01.04.2011г. на Директора на РЗОК – гр. Силистра.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Силистра в 14 - дневен срок от деня на съобщението.

 
152 НАХД No 395/2011 Административни дела ВИНАРСКА ИЗБА КАЙНАРДЖА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ГР.СОФИЯ Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 14.07.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-09-16/21.03.2011г., издадено от изпълнителния директора на Изпълнителна агенция по лозата и виното, с което на „Винарска изба-Кайнарджа” ООД със седалище и адрес на управление с.Кайнарджа, общ.Кайнарджа, обл.Силистра, ЕИК 200710283, представлявано от управителя Ангелина Д. Боева, ЕГН ********** на основание чл.76 и чл.79 от Закона за виното и спиртните напитки е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000.00 (три хиляди) лева за нарушение на чл.40, ал.1 от същия закон, като незаконосъобразно.


Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването пред Административен съд гр. Силистра.

 
153 НАХД No 568/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Й.М.Д. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: МИРОСЛАВ С. ХРИСТОВ  Решение от 29.07.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 3094/ 12.04.2011г. на Директора на офис С при ТД на НАП- Варна, издадено въз основа на АУАН № 0205140/ 29.10.2010г. с което на основание чл.31 от ЗГВРСНР на Й.М.Д., ЕГН ********** като длъжностно лице на работодателя „СиДиТаб” ЕООД, БУЛСТАТ 118555918, адрес на управление гр. Дулово обл. СС Промишлена зона „Север” е било наложено административно наказание- глоба в размер на 50 / петдесет / лева за извършено нарушение на чл.20 ал.1 и 4 от ЗГВРСНР като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
154 НАХД No 583/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК С.Н.Д. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 25.07.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3031/08.04.2011г., издадено от Директора на офис Силистра при ТД на НАП гр.Варна.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Силистра.
 
155 НАХД No 685/2011 Административни дела К.Д.Х. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ - СИЛИСТРА Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Решение от 04.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление (НП) № № 39-0000188 от 19.05.2011 год. на Гл.инспектор в ОО”КД-ДАИ” гр.Силистра.

Решението подлежи на обжалване пред Силистренския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.


 
156 НАХД No 1017/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА Г.Б.А. Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 10.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ПРИЗНАВА обвиняемият Г.Б.А., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер по болест, неосъждан с ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.05.2011 год. около 17.00 часа по път І-7 до околовръстен път ІІІ-213 на км. 15 +00 в посока гр. Сс и на 29.07.2011 год. около 17.15 ч. в гр. Сс по ул. „Ч.М.”, в условията на продължавано престъпление, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „ВАЗ 2106” с регистрационен № СС 5263 СС без съответно свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок от наказването му по административен ред /на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗДвП/ за управление на МПС без да е правоспособен водач /по чл. 150 от ЗДвП/ с влязло в сила на 18.08.2010 г. Наказателно постановление № 4091/22.06.2010 г., издадено от Пламен Стоянов Парушев, на длъжност началник на сектор ОП при ОД на МВР-В. - престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Сс.
На основание чл. 309, ал. 2 от НПК, ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемият Г.Б.А. с ЕГН- **********.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Сс в 15-дневен срок, считано от днес за страните.

Г.Б.А.
ПРИЗНАВА обвиняемият Г.Б.А., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер по болест, неосъждан с ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.05.2011 год. около 17.00 часа по път І-7 до околовръстен път ІІІ-213 на км. 15 +00 в посока гр. Сс и на 29.07.2011 год. около 17.15 ч. в гр. Сс по ул. „Ч.М.”, в условията на продължавано престъпление, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „ВАЗ 2106” с регистрационен № СС 5263 СС без съответно свидетелство за управление на МПС и в едногодишния срок от наказването му по административен ред /на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗДвП/ за управление на МПС без да е правоспособен водач /по чл. 150 от ЗДвП/ с влязло в сила на 18.08.2010 г. Наказателно постановление № 4091/22.06.2010 г., издадено от Пламен Стоянов Парушев, на длъжност началник на сектор ОП при ОД на МВР-В. - престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, която същия да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Сс.
На основание чл. 309, ал. 2 от НПК, ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемият Г.Б.А. с ЕГН- **********.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Сс в 15-дневен срок, считано от днес за страните.


 
157 НОХД No 1023/2011 Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", ал.3 б."А" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА З.Й.Д. Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Споразумение от 28.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
Подсъдимият З.Й.Д., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, със средно-специално образование, работещ, неженен, осъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен за това, че:
На 17.06.2011 г. около 23:35 часа в с. Ситово, обл. С, по ул. „Трети март” е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Ямаха”, модел „Жог” с рег. № СС0336Р, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред (по чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗДвП с влязло в сила на 06.10.2010 г. наказателно постановление № 975/10 от 15.09.2010 г., издадено от началник на Сектор „ПП” при ОДМВР – С) за управление на МПС без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 36 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2/два/ пъти седмично;
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ;
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /ТРИСТА/ ЧАСА НА ГОДИНА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
СЪДЪТ на основание чл. 384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ПОДСЪДИМ:
/ИВЕЛИН ЧАФАЛАНОВ/ /З.Й.Д./
ЗАЩИТНИК:
/АДВ. МОМЧО МОМЧЕВ/
След подписване на споразумението от страните и на основание чл. 383 от НПК във връзка с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1023/2011 год. по описа на СРС срещу подсъдимия З.Й.Д. поради постигане на споразумение.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на подсъдимия З.Й.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

З.Й.Д.
Подсъдимият З.Й.Д., се признава за виновен за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 36 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК му налага наказание по вид ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2/два/ пъти седмично;
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ;
- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /ТРИСТА/ ЧАСА НА ГОДИНА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на подсъдимия З.Й.Д. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.


 
158 НОХД No 1155/2011 Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА В.Е.П.,
А.П.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Д. КОСТАДИНОВ  Споразумение от 28.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ОДОБРЯВА и ВПИСВА в настоящия протокол постигнатото между страните споразумение в следния смисъл:
С П О Р А З У М Е Н И Е № 970
Обвиняемата В.Е.П., родена на *** ***, българска гражданка, живуща ***, със средно образование, безработна, омъжена, неосъждана, с ЕГН: **********, се признава за ВИНОВНА за това, че:
през периода месец юли 2009 г. – месец септември 2010 г. в с. Кайнарджа, обл. С, в условията на продължавано престъпление в съучастие с А.П.Г. ***, като съизвършител и в качеството на длъжностно лице - „Началник Пощенска станция" с. Кайнарджа към Териториално поделение „Български пощи” АД гр.С, е присвоила чужди пари от пенсиите на: Ахмед Сали Ереджеб, Велика Великова Кръстева, Велика Енчева Маринова, Гана Христова Рашкова, Гинка П. Шарбанова, Грозди Стефанов Йорданов, Димитър Йорданов Кръстев, Добри Тонев Йорданов, Елисавета Иванова Драганова, Еметула Салиева Юмерова, Енчо Костадинов Станев, Иван Костадинов Кърков, Иван М.Г., Иванка Колева Димитрова, Иванка Стефанова Павлова, Иванка Янкова Тончеклиева, Илия П. Йорданов, Йордан Неделчев Митев, Кадрие Бюрхан Якуб, Калина Иванова Данкова, Керанка Иванова Толмазова, М. Калинов Токушев, Михаил П. Михайлов, Никола Неделчев Николов, Николина Тонева Толмазова, Петко Йорданов Кръстев, Петър Антонов Перчемлиев, Рада П. Калниицова, Радан Стефанов Стоянов, Слави Йорданов Асенов, Тодора Костадинова Калинова, Яна Миланова Трифонова, Пена Денева Димитрова, Костадин Великов Костадинов, Добри Димов Стефанов, Добри Стоянов Д., Георги Иванов Антонов, Маринка Григорова Пиперкова, Георги Иванов М., Тодор Павлов Пейков, Пенка Кирилова Маринова и Керана Иванова Маринова на обща стойност 1 302.59 лева връчени й в това качество да ги управлява, като за улесняването му е извършила друго престъпление, като е преправила съдържанието в официални документи - изплащателни картони с № **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********,**********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, 5004035605, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** и ********** като до приключване на досъдебното производство присвоените пари са били върнати - престъпление по чл. 205, ал. 1, т. 2 от НК във вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 от НК, чл. 308, ал. 1 от НК, чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 26 от НК и при приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК й налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК налага на обвиняемата В.Е.П. наказание по вид Лишаване от право да заема държавна длъжност и да упражнява професия, свързана с парични и материални ценности за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
Осъжда обвиняемата В.Е.П. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Силистренски районен съд сумата от 96,00 /деветдесет и шест/ лева, представляваща направените в наказателното производство разноски.
Обвиняемият А.П.Г., роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава за ВИНОВЕН за това, че:
през периода месец юли 2009 год. - месец септември 2010 год. в с. Кайнарджа, обл. С, в условията на продължавано престъпление, в съучастие е В.Е.П. ***, като съизвършител и в качеството на длъжностно лице - „Пощенски раздавач" в Пощенска станция с. Кайнарджа към Териториално поделение „Български пощи" АД гр. С, е присвоил чужди пари от пенсиите на: Ахмед Сали Ереджеб, Велика Великова Кръстева, Велика Енчева Маринова, Гана Христова Рашкова, Гинка П. Шарбанова, Грозди Стефанов Йорданов, Димитър Йорданов Кръстев, Добри Тонев Йорданов, Елисавета Иванова Драганова, Еметула Салиева Юмерова, Енчо Костадинов Станев, Иван Костадинов Кърков, Иван М.Г., Иванка Колева Димитрова, Иванка Стефанова Павлова, Иванка Янкова Тончеклиева, Илия П. Йорданов, Йордан Неделчев Митев, Кадрие Бюрхан Якуб, Калина Иванова Данкова, Керанка Иванова Толмазова, М. Калинов Токушев, Михаил П. Михайлов, Никола Неделчев Николов, Николина Тонева Толмазова, Петко Йорданов Кръстев, Петър Антонов Перчемлиев, Рада П. Калниицова, Радан Стефанов Стоянов, Слави Йорданов Асенов, Тодора Костадинова Калинова, Яна Миланова Трифонова, Пена Денева Димитрова, Костадин Великов Костадинов, Добри Димов Стефанов, Добри Стоянов Д., Георги Иванов Антонов, Маринка Григорова Пиперкова, Георги Иванов М., Тодор Павлов Пейков, Пенка Кирилова Маринова и Керана Иванова Маринова на обща стойност 1 302.59 лева връчени му в това качество да ги управлява, като за улесняването му е извършил друго престъпление, като е преправил съдържанието в официални документи - изплащателни картони с № **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, 5004035605, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** и ********** като до приключване на досъдебното производство присвоените пари са били върнати -престъпление по чл. 205, ал. 1, т. 2 от НК във вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 от НК, чл. 308, ал. 1 от НК, чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 26 от НК и при приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК налага на обвиняемия А.П.Г. наказание по вид Лишаване от право да заема държавна длъжност и да упражнява професия, свързана с парични и материални ценности за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
Осъжда обвиняемия А.П.Г. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Силистренски районен съд сумата от 96,00 /деветдесет и шест/ лева, представляваща направените в наказателното производство разноски.
Съдът на основание чл. 384 от НПК след одобряване и вписване на споразумението в съдебния протокол, прикани страните за полагане на подписи по така постигнатото споразумение.
ПРОКУРОР : ОБВИНЯЕМ:
/КОНСТАНТИН ЙОВЕВ/ /В.Е.П./
ОБВИНЯЕМ:
/А.П.Г./
ЗАЩИТНИК:
/АДВ. М.М./
След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383 от НПК във връзка с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1155/2011 год. по описа на СРС срещу обвиняемите В.Е.П. и А.П.Г., поради постигане на споразумение.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия В.Е.П. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия А.П.Г. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

В.Е.П.
Обвиняемата В.Е.П., се признава за ВИНОВНА за престъпление по чл. 205, ал. 1, т. 2 от НК във вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 от НК, чл. 308, ал. 1 от НК, чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 26 от НК и при приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК й налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК налага на обвиняемата В.Е.П. наказание по вид Лишаване от право да заема държавна длъжност и да упражнява професия, свързана с парични и материални ценности за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия В.Е.П. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

А.П.Г.
Обвиняемият А.П.Г., се признава за ВИНОВЕН за престъпление по чл. 205, ал. 1, т. 2 от НК във вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 от НК, чл. 308, ал. 1 от НК, чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 26 от НК и при приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание по вид ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК налага на обвиняемия А.П.Г. наказание по вид Лишаване от право да заема държавна длъжност и да упражнява професия, свързана с парични и материални ценности за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТМЕНЯ взетата по време на досъдебното производство по отношение на обвиняемия А.П.Г. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.


 
159 ЧНД No 1190/2011 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК ОД НА МВР СИЛИСТРА Д.Д.Р. Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Определение от 28.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
С протокол.
 
160 НАХД No 265/2011 Административни дела Й.Б.Б. РУП - СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 02.08.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4/28.02.2011 г. на Митко Борисов Димитров, на длъжност началник на РУП - С, с което на Й.Б.Б., ЕГН-********** *** е наложено административно наказание на основание чл. 212 от ЗОБВВПИ - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за извършено нарушение на чл. 56, ал. 1 от ЗОБВВПИ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - С в 14 - дневен срок, считано от деня на съобщението, че е изготвено.
 
161 НАХД No 576/2011 Административни дела МБАЛ - СИЛИСТРА АД РЗОК СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 08.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-1307-124/19.05.2011г., издадено от директора на РЗОК-Силистра, с което на “МБАЛ-Силистра” АД гр.Силистра, представлявано от изпълнителния директор д-р Даниела Костадинова е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева на основание чл.105а, ал.3 ЗЗО за нарушение на чл.199, вр. чл.205, т.7 НРД 2010г. и чл.55, ал.2, т.3 ЗЗО.


Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Силистра, по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
162 НАХД No 964/2011 По ЗД по пътищата М.С.В. ОД НА МВР СИЛИСТРА Председател и докладчик: СИЛВИНА Д. ЙОВЧЕВА  Решение от 08.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
НП-потвърденоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1120/20.06.2011 г. на Радостин Върбанов Иванов, началник на сектор ПП при ОДМВР - Силистра, с което на М.С.В., ЕГН-********** ***, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането, а именно глоба в размер на 400 лева за извършено нарушение по смисъла на чл. 315, ал. 1, предложение 2 от КЗ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Силистра в 14 - дневен срок, за жалбоподателя от днес, а за АНО и Районна прокуратура – Силистра – от датата на уведомяването им.
 
163 ЧНД No 1162/2011 Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА С.Д.Н. Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Определение от 25.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
ОСТАВЯ без уважение молбата на обв. С.Д.Н. - 41-годишен, роден на *** ***, български гражданин, с постоянен адрес ***, понастоящем живущ ***, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” по Досъдебно производство № 788/2011 год. по описа на РУ „Полиция” – Силистра, пр.пр. 1986/2011г. по описа на Районна прокуратура-Силистра,
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 3-дневен срок пред Силистренски окръжен съд.
ПРЕПИС от съдебния протокол да бъде изпратен на Началника на ОЗ “Изпълнение на наказанията” – сектор „Арести” - гр. Силистра и Районна прокуратура – Силистра за сведение и изпълнение.
В случай на частна жалба или частен протест, съдът насрочва разглеждане на делото пред Окръжен съд - Силистра за 30.11.2011 г. от 15:00 часа.

С.Д.Н.
ОСТАВЯ без уважение молбата на обв. С.Д.Н. - 41-годишен, роден на *** ***, български гражданин, с постоянен адрес ***, понастоящем живущ ***, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” по Досъдебно производство № 788/2011 год. по описа на РУ „Полиция” – Силистра, пр.пр. 1986/2011г. по описа на Районна прокуратура-Силистра,
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 3-дневен срок пред Силистренски окръжен съд.
ПРЕПИС от съдебния протокол да бъде изпратен на Началника на ОЗ “Изпълнение на наказанията” – сектор „Арести” - гр. Силистра и Районна прокуратура – Силистра за сведение и изпълнение.
В случай на частна жалба или частен протест, съдът насрочва разглеждане на делото пред Окръжен съд - Силистра за 30.11.2011 г. от 15:00 часа.

 
164 Гражданско дело No 2317/2011 Чл.19 ЗГР Г.С.С. ОБЩИНА СИЛИСТРА Председател и докладчик: ПЕТЪР С. ПЕТРОВ  Решение от 11.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ДОПУСКА промяна в Акт за раждане № 20/0***, Силистренска околия, област Русенска във фамилното име на титуляра на акта Г.С. ГЕОРГИЕВ, с ЕГН: **********, като за в бъдеще то да се счита – „С.”.
След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Община Силистра, гр.Силистра за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистрите за населението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Силистра в двуседмичен срок, който за молителя тече от днес, а за Община Силистра и Районна прокуратура гр.Силистра – от датата на съобщаването му.

 
165 НАХД No 519/2011 По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ ХРИСТО ДЪНЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВАРНА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 23.08.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
НП-потвърдено.
Потвърждава Наказателно постановление №В-20319/26.04.2011 год. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към КЗП.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщаването.


 
166 НАХД No 540/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 03.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
НП-потвърдено. Потвърждава Наказателно постановление № 3078/12.04.2011 год. издадено от Директора на офис Силистра при ТД на НАП-гр.Варна.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщаването.

 
167 НАХД No 543/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 08.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
НП-отменено. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3075/ 12.04.2011г. на Директора на офис Силистра при ТД на НАП- Варна.

Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.
 
168 НАХД No 560/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 03.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
НП-потвърдено.Потвърждава Наказателно постановление № 3090/12.04.2011 год. издадено от Директора на офис Силистра при на ТД на НАП- Варна.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Силистра в четиринадесет дневен срок от съобщаването.


 
169 НАХД No 569/2011 По ЗА, ЗДДС и ДОПК СИДИТАБ ЕООД - ДУЛОВО ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Председател и докладчик: СТОЯН И. СТОЯНОВ  Решение от 08.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
НП-отменено. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3103/ 12.04.2011г. на Директора на офис Силистра при ТД на НАП- Варна.

Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесет дневен срок пред Силистренски административен съд, считано от датата на съобщаването му.


 
170 НАХД No 893/2011 По ЗД по пътищата Б.А.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ - СИЛИСТРА Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Решение от 11.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 39-0000243/19.07.2011г., издадено от Евгени Аврамов-главен инспектор в Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ”, в частта в която на Б.А.С. ***, ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.41, ал.2 от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, като незаконосъобразно.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 39-0000243/19.07.2011г. в останалата му част.


Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването пред Административен съд гр. Силистра.
 
171 ЧНД No 1199/2011 Разпит на свидетел - чл.223 НПК ОД НА МВР СИЛИСТРА   Председател и докладчик: ГАЛИНА Д. ВАСИЛЕВА  Определение от 30.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
с протокол