ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТДЕЛЕНИЯТА В СЪДА

 

В Гражданското отделение при Районен съд- Силистра се разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В отделението е въведено седмично дежурство на съдиите, изготвяно в края на предходния месец.  Дежурния съдия се произнася по молбите за теглене на детски влог.  В гражданското отделение се приемат и молбите за отказ от наследство и приемане наследство по опис, които се разглеждат от дежурния съдия. Удостоверенията в тази връзка се издават след разпореждане на съдията.
   

В Наказателното отделение при Силистренския районен съд се разглеждат  първоинстанционни наказателни дела по постъпилите от Районна прокуратура Силистра обвинителни актове, споразумения,  бързи производства, дела по чл.78 а от НК. Подсъдни на Районен съд- Силистра са също така и делата от частен характер, които се образуват по желание на пострадалото лице, както и жалби срещу наказателни постановления, издавани от административни органи. Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати.
  В отделението е въведено седмично дежурство на наказателните съдии, които разглеждат дела по УБДХ, бързи производства,  извършват се разпити пред съдия, разрешаване на претърсвания и изземвания, разглеждане на дела за мер ки за неотклонение и др.