Тук можете да намерите информация за обявените публични продажби в
Районен съд Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20183420400334

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 25.01.2019 г. до 25.02.2019 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Недю Христов Коев, Йордан Георгиев Петров, Христина Тихолова Енева, Стоянка Христова Иванова, Александрина Христова Събева, Йорданка Костадинова Йорданова, Георги Костадинов Иванов, Петър Димитров Иванов, Димитър Димитров Иванов, Ганчо Петров Ганчев, Стоянка Донева Петрова, Петранка Георгиева Христова и Димитричка Георгиева Петрова, и на осн. чл. 487 от ГПК във вр. с чл. 348 ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:


1. НИВА с площ от 8000 кв.м. (осем хиляди кв.м.), находяща се в местността „Вишна Алчак - Запад“, землището на с. Айдемир, общ. Силистра, съставляваща имот с идентификатор 00895.28.35 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, двадесет и осем, точка, тридесет и пет) по кадастралната карта и регистри на с. Айдемир, одобрени със заповед № РД 18 -2/15.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: имоти с идентификатори 00895.28.501; 00895.28.36; 00895.28.124; 00895.28.120 и 00895.28.34
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 6912.00 лв
2. Изоставена орна земя от 7999 кв.м. (седем хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м.), находяща се в местността „Кованлъците“, землището на с. Айдемир, общ. Силистра, съставляваща имот с идентификатор 00895.125.10 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, сто двадесет и пет, точка, десет) по кадастралната карта и регистри на с. Айдемир, одобрени със заповед № РД 18 -2/15.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: имоти с идентификатори 00895.26.508; 00895.125.22; 00895.125.21; и 00895.125.9
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1793.00 лв
Публичната продан е втора по ред.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................................
21.12.2018 г.О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 2018342040506

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 28.01.2019 г. до 28.02.2019 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на вещи, собственост на ЕТ „КОМПАС ЕСОЕС – ЛЪЧЕЗАР ВАНИКОВ“ гр. Силистра, и на осн. чл. 474, ал. 5 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните вещи:

50 т кориандър семе, код по КН 2012 – 09092100, находящ се в склад с адрес: гр. Силистра, Промишлена зона Запад, ул. „Република“ № 17
ЦЕНАТА Е 64 000.00 лв без ДДС

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на вещите съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с надавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

 

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
18.12.2018 г. /Грета Ялъмова/

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.дело № 201/2014 год.

Подписаната РОЗАЛИНА СКОРЧЕЛИЕВА, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 21.12.2018г. до 21.01.2019г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, находящ се в с.Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра по ул.”Хан Тервел” № 16, и на осн. чл.487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следният НЕДВИЖИМ ИМОТ:
ДВОРНО МЯСТО, с площ от 930 кв.м., находящо се в с.Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра по ул.”Хан Тервел” № 16, съставляващо поземлен имот с пл.№ 182, в кв. 30, за който по плана на селото е утвърден със Заповед № 7080/30.11.1971 г. е отреден парцел Х, при граници и съседи на имота УПИ ХІ-181 и улици, заедно с построените в имота ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 54.00 кв. м., състояща се от три стаи, лятна кухня, сервизни помещения, маза и стопанска сграда със застроена площ от 30 кв.м./по документ за собственост/.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА Е 3 327, 39лв., без ДДС.
Публичната продан е втора по ред след определената нова пазарна цена.
Върху имота има вписана възбрана по настоящото дело - дв.вх. рег. под № 3626/26.05.2015 г. с акт № 129, т.1, дело 324/2015г.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по- горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът от 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК за правоучастие в проданта се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на Районен съд Силистра, през времетраенето на публичната продан.
Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. На осн. чл.492 ал.ІІ от ГПК всеки от явилите се наддавачи може да участва устно в търга с размера на един задатък.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:............
21.11.2018год. /Розалина Скорчелиева/

 


О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20183420400206

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 14.12.2018 г. до 14.01.2019 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Янка Маринова Станева от гр. Дулово, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

1/6 ид.ч. от НИВА с площ от 5.888 дка /пет декара осемстотин осемдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с. Брадвари, ЕКАТТЕ 06032, общ. Силистра, обл. Силистра, местността „Йорд Орман“, пета категория, съставляваща имот № 014034 /четиринадесет хиляди, тридесет и четири/ по плана за земеразделяне, при съседи и граници: имоти № 014033 – нива на насл. на Михал Кръстев Еников; имот № 001110 – полски път; № 014014 нива на Фикрет Халил Хасан; № 014004 – нива на Пена Костова Илиева и № 014005 – нива на Черню Костов Димитров
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1068.00 лв
Върху имота има вписана възбрана в полза на Пламен Тодоров Цанков и Даяна Тодорова Цанкова.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
09.11.2018 г. /Грета Ялъмова/

О Б Я В Л Е Н И Е - ОТЛОЖЕНА ПРОДАЖБА
по изп.дело № 201/2014 год.

Подписаната РОЗАЛИНА СКОРЧЕЛИЕВА, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 19.11.2018г. до 19.12.2018г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, находящ се в с.Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра по ул.”Хан Тервел” № 16, и на осн. чл.487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следният НЕДВИЖИМ ИМОТ:
ДВОРНО МЯСТО, с площ от 930 кв.м., находящо се в с.Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра по ул.”Хан Тервел” № 16, съставляващо поземлен имот с пл.№ 182, в кв. 30, за който по плана на селото е утвърден със Заповед № 7080/30.11.1971 г. е отреден парцел Х, при граници и съседи на имота УПИ ХІ-181 и улици, заедно с построените в имота ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 54.00 кв. м., състояща се от три стаи, лятна кухня, сервизни помещения, маза и стопанска сграда със застроена площ от 30 кв.м./по документ за собственост/.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА Е 3 327, 39лв., без ДДС.
Публичната продан е втора по ред след определената нова пазарна цена.
Върху имота има вписана възбрана по настоящото дело - дв.вх. рег. под № 3626/26.05.2015 г. с акт № 129, т.1, дело 324/2015г.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по- горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът от 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК за правоучастие в проданта се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на Районен съд Силистра, през времетраенето на публичната продан.
Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. На осн. чл.492 ал.ІІ от ГПК всеки от явилите се наддавачи може да участва устно в търга с размера на един задатък.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:............
26.10.2018год. /Розалина Скорчелиева/