Тук можете да намерите информация за обявените публични продажби в
Районен съд Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20143420400586

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 25.10.2019 г. до 25.11.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, принадлежащи на ЕТ„ИВАН ЖЕКОВ -98” гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:
1/ Зърнокомбайн DEUTZ FAHR 5660 HTS с КТИ № СС 03083, рама № 6128013779, двигател № 10740229, в комплект с ХЕДЕР ЗА БЯЛА ЖЪТВА 5.4 м, тип 1133 с КТИ № СС 02318 А, рама № 113304073, с КОЛЕСАР ЗА ХЕДЕР – 2212007502 и СЛАМОТРЪСИ – 5 бр.
Цената е 19 120.00 лева без ДДС.
2/ ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ „ARGUSIN SF – 54.63“ с КТИ № СС 03382 А, с рама № 03157 - FU,
Цената е 8 160.00 лева без ДДС.
3/ СЕЯЛКА „Сьонмезлер“ с КТИ № СС 02322 А, с рама № 10090064,
Цената е 1 040.00 лева без ДДС.
4/ СЕЯЛКА „Сьонмезлер“ с КТИ № СС 02323 А, с рама № 10090052,
Цената е 1 040.00 лева без ДДС.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Райфайзенбанк (България)" ЕАД - Силистра IBAN ВС89RZВВ91553300031008, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:......................
11.09.2019 г. /Грета Ялъмова/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.дело № 419/2018 год.

Подписаната РОЗАЛИНА СКОРЧЕЛИЕВА, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд-Силистра обявявам на интересуващите се, че от 24.09.2019г. до 24.10.2019г., до края на работното време на последния ден ще се проведе в канцеларията ми в гр. Силистра ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижими имоти, находящи се в гр. Алфатар, ул. „Олшанка” № 70, собственост на Милко Колев Божков и на осн. чл.487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а именно:
-1/2 идеална част от УПИ с площ от 1693.00 кв.м./по скица/, съсобствен на МИЛКО КОЛЕВ БОЖКОВ, находящ се в гр.Алфатар, общ. Силистра, обл. Силистра, ул.”Олшанка” № 70, с идентификатор 00415.502.1178 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Алфатар, одобрена със Заповед № РД-18-73/15.10.2009г. на ИД на АГКК, съставляващ имот с пл.№ 1178, за който е отреден парцел V, от квартал 106 по регулационния план на града, одобрен със заповеди № 122/14.03.1979г. и 107/24.04.2002г., заедно с 1/2 идеална част от построените в имота:
-МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.1 със застроена площ от 66 кв.м., състояща се от три стаи, складово помещение, мазе;
-СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.2 със застроена площ от 31кв.м.;
-СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.3 със застроена площ от 14кв.м.;
-СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.4 със застроена площ от 5кв.м.;
-СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 0041.502.1178.5 със застроена площ от 15кв.м.;
-СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.6 със застроена площ от 5кв.м.,
при граници и съседи имоти с идентификатори № 00415.502.1177, 00415.502.1179, 00415.502.5071, 00415.502.5066.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА Е 7 272.00 лв., без ДДС.
Публичната продан е втора по ред.
-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00415.91.4. по КККР на гр.Алфатар, обл.Силистра, одобрен със Заповед № РД-18-73/ 15.10.2009г. на ИД на АГКК, собственост на МИЛКО КОЛЕВ БОЖКОВ с площ от 1124кв.м., находящ се в местността „ЛОЗЯ“,трайно предназначение на територията :земеделска, начин на трайно ползване-лозе, категория IV, при съседи имоти с идентификатори № 00415.91.12, 00415.91.5, 00415.91.502, 00415.91.3, 00415.91.2 и 00415.91.1.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА Е 1 173.60 лв., без ДДС
Публичната продан е втора по ред.
Върху имотите има вписана възбрана по настоящото дело - Вх. рег. под № 4084/03.08.2018г. с акт № 153, дело 615/2018г.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 15.00 часа до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по- горе. Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават.
Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД – Силистра, IBAN BG 89RZBB91553300031008-клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на Районен съд Силистра, през времетраенето на публичната продан.
Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. На осн. Чл.492 ал.ІІ от ГПК всеки от явилите се наддавачи може да участва устно в търга с размера на един задатък.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:............
04.09.2019год. /Розалина Скорчелиева/

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по изп. дело № 20173420400326

Подписаната ГРЕТА ЯЛЪМОВА, държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Силистра, обявявам на интересуващите се, че на 29.08.2019 год. от 10.30 часа ще се проведе, ПУБЛИЧНА ПРОДАН чрез явен търг с устно наддаване, на следните д в и ж и м и вещи, принадлежащи на Юсуф Елихан Кязим от с. Средище, за удовлетворяване вземането на взискателя Кооперация „Кредитмакс“ гр. Дулово, по изп. дело № 20173420400326 по описа на СИС при СРС и на основание чл. 481, ал.1 ГПК
ИЗНAСЯ НA ПУБЛИЧНA ПРОДAН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Телевизор „SAMSUNG“, сер. № Z5933SFP802342L
ЦЕНАТА Е 340.00 лв

2. Диван с лежанка, дамаска от еко кожа, кафяво-бежов цвят
ЦЕНАТА Е 510.00 лв
3. Спален комплект, цвят слонова кост, включва: легло с размери160 х 180 см, 2бр. нощни шкафчета, скрин с три чекмеджета, гардероб 6-крилен, като две от вратите му са с огледала, голямо огледало
ЦЕНАТА Е 1275.00 лв
4. 2 бр. мокетни пътеки с дължина 1м и 1 бр. мокетна пътека с дължина 2м
ЦЕНАТА Е 34.00 лв
5. 2 бр. мокетни килими с размери 160/170 см
ЦЕНАТА Е 85.00 лв
6. Масичка за телевизор „ULTIMATE“ с три чекмеджета, черен цвят
ЦЕНАТА Е 136.00 лв
7. Холна секция, библиотека със стъклени врати, цвят бежово – кафяв, MDF
ЦЕНАТА Е 306.00 лв
8. Холна секция, 4 модула, MDF, бежов цвят
ЦЕНАТА Е 357.00 лв
9. Холна маса SERENA, бяло и черно
ЦЕНАТА Е 221.00 лв
10. Трапезна маса EVAN, с два стъклени плота и метална основа
ЦЕНАТА Е 102.00 лв
11. Диван, дамаска от еко кожа, черно и бяло
ЦЕНАТА Е 493.00 лв
12. Синтезатор ЦЕНАТА Е 85.00 лв
Всички желаещи да оглеждат движимите вещи, могат да сторят това всеки вторник и петък от 10.00 до 10.30 часа, по местонахождението на движимите вещи – с. Средище, ул. „”Зорница” № 1. Желаещите да купят, могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Проданта се извършва чрез явен търг с устно наддаване в определеното време, на адрес: с. Средище, ул. „Зорница“ № 1. Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред.
Ако не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:........
/Г. Ялъмова/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 2018342040506

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 16.08.2019 г. до 16.09.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на вещи, собственост на ЕТ „КОМПАС ЕСОЕС – ЛЪЧЕЗАР ВАНИКОВ“ гр. Силистра, и на осн. чл. 474, ал. 5 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните вещи:

50 т кориандър семе, код по КН 2012 – 09092100, находящ се в склад с адрес: гр. Силистра, Промишлена зона Запад
ЦЕНАТА Е 34 000.00 лв без ДДС

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на вещите съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с надавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

 

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
24.06.2019 г. /Грета Ялъмова/О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20173420400720

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 19.08.2019 г. до 19.09.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Венцислав Митков Митев от гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:
1/6 ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО, намиращо се в землището на с. Казимир, общ. Силистра, обл. Силистра, цялото с площ от 1400 (хиляда и четиристотин) кв.м., съставляващо имот с планоснимачен номер 120 (сто и двадесети), за което е отреден парцел XIII (тринадесети) в квартал 8 (осми) по плана на селото, с правото на обезщетение за 50 (петдесет) кв.м. и неуредени сметки по регулация за 300 (триста) кв.м., придаващи се от други парцели, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от три стаи, кухня, сервизни помещения, изба и стопанска сграда, при съседи на имота: улица, Крум Георгиев Стоянов, Велико Рачев Великов, Христо Господинов Христов и Колю Колев Панев
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1680.00 лв
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
24.06.2019 г. /Грета Ялъмова/