Тук можете да намерите информация за обявените публични продажби в
Районен съд Силистра

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.дело № 419/2018год.

ПОДПИСАНАТА РОЗАЛИНА СКОРЧЕЛИЕВА- Държавен съдебен изпълнител при Районен съд- Силистра, обявявам на интересуващите се, че на 15.04.2019год. в 10.00 часа ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр.Силистра ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ, принадлежащи на МИЛКО КОЛЕВ БОЖКОВ от гр.Алфатар, ул.”Олшанка” № 70 за удовлетворяване вземането на взискателя КАМЕЛИЯ МИЛКОВА КОЛЕВА от гр.Алфатар, ул.”Албена” № 12 по изп. дело №20183420400049 по описа на СИС при СРС и на основание чл. 481, ал.1 от ГПК

ИЗНAСЯ НA ПУБЛИЧНA ПРОДAН следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1.БАЛАНС МАШИНА за автомобилни гуми, марка „URSA“, зав.№ 024006В149S87, в много добро състояние и в експлоатация.
ЦЕНАТА Е 2 120.00 лв.

2.МАШИНА за демонтаж/монтаж на автомобилни гуми, без идентификационен номер в цвят червен,в много добро състояние и в експлоатация.
ЦЕНАТА Е 2 350.00 лв.

3.КОМПРЕСОР за въздух, зав.№ 10120641, цвят черно и маслено зелено,в много добро състояние и в експлоатация.
ЦЕНАТА Е 220.00 лв.

4.АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, нови „Дайтон“ 195/65 Р15-зимни, 2бр.
ЦЕНАТА Е 150.00 лв.

5. АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, нови „Ментор“ 185/65 Р14-зимни, 4бр.
ЦЕНАТА Е 220.00 лв.

6.ПЛУГ- навесен ПН 4x25, без идентификационен номер, червен цвят, в много добро състояние и в експлоатация.
ЦЕНАТА Е 540.00 лв.

7.НАСТОЛЕН ШМИРГЕЛ с два диска, цвят сив, в много добро състояние и в експлоатация.
ЦЕНАТА Е 30.00 лв.

8.МЕНГЕМЕ, в много добро състояние и в експлоатация.
ЦЕНАТА Е 50.00 лв.

9.ДЪРВА ЗА ОГРЕВ-нарязани и нацепени, около 4 куб.м.
ЦЕНАТА Е 340.00 лв.

Всички желаещи да оглеждат движимите вещи могат да сторят това всеки понеделник и петък от 10.00 да 11.00 часа по местонахождението на движимите вещи- гр.Алфатар, ул.“Олшанка“ № 70.
Желаещите да купят движими вещи могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Проданта се извършва чрез явен търг с устно наддаване в определеното време.Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред.
Ако не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и слез третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника.

ГР. СИЛИСТРA СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ:........
20.03.2019г. /Розалина Скорчелиева/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.дело № 419/2018год.

Подписаната РОЗАЛИНА СКОРЧЕЛИЕВА, Държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд обявявам на интересуващите се, че от 16.04.2019г. до 16.05.2019г., до края на работното време на последния ден ще се проведе в канцеларията ми в гр. Силистра ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, находящ се в гр. Алфатар, ул. „Олшанка” № 70, собственост на Милко Колев Божков и на осн. чл.487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а именно:
-1/2 идеална част от УПИ с площ от 1693.00 кв.м./по скица/, съсобствен на МИЛКО КОЛЕВ БОЖКОВ, находящ се в гр.Алфатар, общ. Силистра, обл. Силистра, ул.”Олшанка” № 70, с идентификатор 00415.502.1178 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Алфатар, одобрена със Заповед № РД-18-73/15.10.2009г. на ИД на АГКК, съставляващ имот с пл.№ 1178, за който е отреден парцел V, от квартал 106 по регулационния план на града, одобрен със заповеди № 122/14.03.1979г. и 107/24.04.2002г., заедно с ? идеална част от построените в имота:
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.1 със застроена площ от 66 кв.м., състояща се от три стаи, складово помещение, мазе;
СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.2 със застроена площ от 31кв.м.;
СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.3 със застроена площ от 14кв.м.;
СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.4 със застроена площ от 5кв.м.;
СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 0041.502.1178.5 със застроена площ от 15кв.м.;
СЕСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.6 със застроена площ от 5кв.м., при граници и съседи имоти с идентификатори № 00415.502.1177, 00415.502.1179, 00415.502.5071, 00415.502.5066 като приемам за ПАЗАРНА ЦЕНА на ? идеална част от имота – 10 100.00 лева без ДДС.
На осн. чл.500 от ГПК, когато изпълнението бъде насочено върху съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава идеалната част на длъжника.
-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00415.91.4. по КККР на гр.Алфатар, обл.Силистра, одобрен със Заповед № РД-18-73/ 15.10.2009г. на ИД на АГКК, собственост на МИЛКО КОЛЕВ БОЖКОВ с площ от 1124кв.м., находящ се в местността „ЛОЗЯ“,трайно предназначение на територията :земеделска, начин на трайно ползване-лозе, категория IV, при съседи имоти с идентификатори № 00415.91.12, 00415.91.5, 00415.91.502, 00415.91.3, 00415.91.2 и 00415.91.1 като приемам за ПАЗАРНА ЦЕНА на имота – 1 630.00 лева без ДДС.
На основание чл.485, ал.4 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването при публичната продан за ? имот с идентификатор 00415.502.1178 – 8 080,00лв., без ДДС.
На основание чл.485, ал.4 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването при публичната продан за имот с идентификатор 00415.91.4. –1 304,00лв. без ДДС.
Върху имотите има вписана възбрана по настоящото дело - Вх. рег. под № 4084/03.08.2018г. с акт № 153, дело 615/2018г.
Публичната продан е първа по ред след определяне на пазарна цена.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 часа до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, посочено по- горе. Желаещите да купят го могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават.

Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК” ЕАД – Силистра IBAN BG 81STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на Районен съд Силистра, през времетраенето на публичната продан.
Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. На осн. Чл.492 ал.ІІ от ГПК всеки от явилите се наддавачи може да участва устно в търга с размера на един задатък.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:............
20.03.2019год. /Розалина Скорчелиевва/

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по изп.дело № 707/2017год.

Подписаната РОЗАЛИНА СКОРЧЕЛИЕВА, Държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд обявявам на интересуващите се, че от 17.04.2019г. до 17.05.2019г., до края на работното време на последния ден ще се проведе в канцеларията ми в гр. Силистра ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, находящ се в гр. Силистра, ул. „Седми септември” № 1, ет.2, ап.4, собственост на Анна Тодорова Петрова и на осн. чл.487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следният НЕДВИЖИМ ИМОТ:

Жилище- АПАРТАМЕНТ с идентификатор 66425.501.3244.1.3 находящ се в гр. Силистра, ул. „Седми септември” № 1, ет.2, ап.4, представляващ самостоятелен обект в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.3244 с площ от 74.34 кв.м. и прилежащи части 12.21 % ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху 86.55 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 66425.501.3244.1.4; под обекта: 66425.501.3244.1.1 и над обекта – няма, със стар идентификатор 66425.501.3244.1.4

НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА Е 17 200.00лв. без ДДС.

Върху имота има вписана възбрана по настоящото дело - Вх. рег. под № 3744/18.07.2018г. с акт № 135, т.1, дело 562/2018г.

Публичната продан е първа по ред след определяне на пазарна цена.

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 часа до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, посочено по- горе. Желаещите да купят го могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават.

 

Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК” ЕАД – Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на Районен съд Силистра, през времетраенето на публичната продан.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. На осн. Чл.492 ал.ІІ от ГПК всеки от явилите се наддавачи може да участва устно в търга с размера на един задатък.

гр.Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:............

06.03.2019 год. /Розалина Скорчелиевва/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20183420400206

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 22.03.2019 г. до 22.04.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Янка Маринова Станева от гр. Дулово, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

1/6 ид.ч. от НИВА с площ от 5.888 дка /пет декара осемстотин осемдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с. Брадвари, ЕКАТТЕ 06032, общ. Силистра, обл. Силистра, местността „Йорд Орман“, пета категория, съставляваща имот № 014034 /четиринадесет хиляди, тридесет и четири/ по плана за земеразделяне, при съседи и граници: имоти № 014033 – нива на насл. на Михал Кръстев Еников; имот № 001110 – полски път; № 014014 нива на Фикрет Халил Хасан; № 014004 – нива на Пена Костова Илиева и № 014005 – нива на Черню Костов Димитров
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 961.20 лв
Публичната продан е втора по ред.
Върху имота има вписана възбрана в полза на Пламен Тодоров Цанков и Даяна Тодорова Цанкова.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
15.02.2019 г. /Грета Ялъмова/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20183420400334

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 28.02.2019 г. до 28.03.2019 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Недю Христов Коев, Йордан Георгиев Петров, Христина Тихолова Енева, Стоянка Христова Иванова, Александрина Христова Събева, Йорданка Костадинова Йорданова, Георги Костадинов Иванов, Петър Димитров Иванов, Димитър Димитров Иванов, Ганчо Петров Ганчев, Стоянка Донева Петрова, Петранка Георгиева Христова и Димитричка Георгиева Петрова, и на осн. чл. 487 от ГПК във вр. с чл. 348 ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:


1/ НИВА с площ от 8000 кв.м. (осем хиляди кв.м.), находяща се в местността „Вишна Алчак - Запад“, землището на с. Айдемир, общ. Силистра, съставляваща имот с идентификатор 00895.28.35 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, двадесет и осем, точка, тридесет и пет) по кадастралната карта и регистри на с. Айдемир, одобрени със заповед № РД 18 -2/15.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: имоти с идентификатори 00895.28.501; 00895.28.36; 00895.28.124; 00895.28.120 и 00895.28.34
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 6912.00 лв
2/Изоставена орна земя от 7999 кв.м. (седем хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м.), находяща се в местността „Кованлъците“, землището на с. Айдемир, общ. Силистра, съставляваща имот с идентификатор 00895.125.10 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, сто двадесет и пет, точка, десет) по кадастралната карта и регистри на с. Айдемир, одобрени със заповед № РД 18 -2/15.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: имоти с идентификатори 00895.26.508; 00895.125.22; 00895.125.21; и 00895.125.9
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1793.00 лв
Публичната продан е втора по ред.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................................
25.01.2019 г. /Грета Ялъмова/

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20183420400592

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 25.02.2019 г. до 25.03.2019 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Милена Димитрова Люцканова от гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:
1/6 ид.ч. от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.8607.5.24 по кадастралната карта и регистри на гр. Силистра, одобрени със заповед № РД 18 -66/02.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ апартамент № 24 на ет. 3, ул. „Янко Тодоров“ № 3, с площ 80.00 кв.м., самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.8607, заедно с изба № 13, ведно с 3.20 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 66425.501.8607.5.23; 66425.501.8607.5.7; под обекта: 66425.501.8607.5.21; над обекта: 66425.501.8607.5.27

Цената на имота е 9600.00 лв

Върху имота има вписана възбрана в полза на „ЕЛЕКС – ДУНАВ“ ООД гр. Русе и договорна ипотека в полза на „ОББ“ АД /“СИ Банк“/.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
14.01.2019 г. /Грета Ялъмова/


О Б Я В Л Е Н И Е

по изп. дело № 20143420400098

Подписаната ГРЕТА ЯЛЪМОВА, държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Силистра, обявявам на интересуващите се, че на 27.02.2019 год. от 10.30 часа ще се проведе, ПУБЛИЧНА ПРОДАН чрез явен търг с устно наддаване, на следните д в и ж и м и вещи, принадлежащи на Гюнал Февзи Кадир от с. Искра, за удовлетворяване вземането на взискателя Кооперация „Кредитмакс“ гр. Дулово, по изп. дело № 20143420400098 по описа на СИС при СРС и на основание чл. 481, ал.1 ГПК

ИЗНAСЯ НA ПУБЛИЧНA ПРОДAН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Готварска печка „SUSLER 5400“
ЦЕНАТА Е 51.00 лв

2. Тостер за сандвичи „CUISINART“
ЦЕНАТА Е 68.00 лв
3. Метално легло, 160 х 180 см
ЦЕНАТА Е 170.00 лв
4. Хладилна витрина „LOGIK“, № 1241005708
ЦЕНАТА Е 85.00 лв
5. Телевизор „SAMSUNG“, модел CODE, UE32EH4003WXXN
ЦЕНАТА Е 119.00 лв
6. Кухненски столове, 4 броя, дамаска от изкуствена кожа, червен цвят
ЦЕНАТА Е 85.00 лв за 1 бр.
7. Радио „DATA SISTEM JVC“, № 13445283, с 2 броя тонколони „CANTON“ и 1 брой „HANSEATIC“
ЦЕНАТА Е 34.00 лв

Всички желаещи да оглеждат движимите вещи, могат да сторят това всеки вторник и петък от 10.00 до 10.30 часа, по местонахождението на движимите вещи – с. Искра, обл. Силистра, ул. ”Чехлари” № 47. Желаещите да купят, могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Проданта се извършва чрез явен търг с устно наддаване в определеното време. Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред.
Ако не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника.

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:........
/Г. Ялъмова/

гр. Силистра
17.01.2019 г.


О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20173420400700

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 28.02.2019 г. до 28.03.2019 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Хасан Яшар Алегбер от с. Брадвари, и на основание чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

1/'2 ид.ч. от НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, находяща се в землището на с. Брадвари, ЕКНМ 06032, общ. Силистра, обл. Силистра, местността „АЛФАТАРСКИ ПЪТ“, трета категория, съставляваща имот № 008028 /осем хиляди, двадесет и осем/ по плана за земеразделяне, при съседи и граници: имоти № 008027 – нива на насл. на Ахмед Сали Бозаджъ, имот № 008025 – нива на Мохарем Азис Кел, кад. № 001044 и кад. № 001089 – полски път на Кметство с. Брадвари
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1740.00 лв
Върху имота има вписани 4 бр. възбрани в полза на „Д.Д.Д.1“ ООД, Община Силистра, „Мобилтел“ ЕАД и „Банка ДСК“ ЕАД.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

 

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
18.01.2019 г. /Грета Ялъмова/