Тук можете да намерите информация за обявените публични продажби в
Районен съд Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.дело № 201/2014 год.

Подписаната РОЗАЛИНА СКОРЧЕЛИЕВА-|Държавен съдебен изпълнител при Районен съд- Силистра обявявам на интересуващите се, че от 11.11.2019г. до 11.12.2019г., до края на работното време на последния ден ще се проведе в канцеларията ми в гр. Силистра ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, находящ се в с.Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, ул.”Хан Тервел” № 16, и на осн. чл.487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следният НЕДВИЖИМ ИМОТ:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 930 кв.м., находящо се в с.Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, ул.”Хан Тервел” № 16, съставляващо поземлен имот с пл.№ 182, в кв. 30, за който по плана на селото е утвърден със Заповед № 7080/30.11.1971 г. е отреден парцел Х, при граници и съседи на имота УПИ ХІ-181 и улици, заедно с построените в имота ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 54.00 кв. м., състояща се от три стаи, лятна кухня, сервизни помещения, маза и стопанска сграда със застроена площ от 30 кв.м./по документ за собственост/.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА Е 1 920,00лв., без ДДС.

Публичната продан е първа по ред след определената нова пазарна цена.
Върху имота има вписана възбрана по настоящото дело - дв.вх. рег. под № 3626/26.05.2015 г. с акт № 129, т.1, дело 324/2015г.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по- горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът от 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК за правоучастие в проданта се внася предварително в "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД - Силистра IBAN BG 89 RZBB 915533000 31008– клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на Районен съд- Силистра, през времетраенето на публичната продан.
Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден, след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. На осн. чл.492 ал.ІІ от ГПК всеки от явилите се наддавачи може да участва устно в търга с размера на един задатък.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:............
28.10.2019г. /Розалина Скорчелиева/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20173420400700

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 28.10.2019 г. до 28.11.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Хасан Яшар Алегбер от с. Брадвари, и на основание чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

1/2 ид.ч. от НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, находяща се в землището на с. Брадвари, ЕКНМ 06032, общ. Силистра, обл. Силистра, местността „АЛФАТАРСКИ ПЪТ“, трета категория, съставляваща имот № 008028 /осем хиляди, двадесет и осем/ по плана за земеразделяне, при съседи и граници: имоти № 008027 – нива на насл. на Ахмед Сали Бозаджъ, имот № 008025 – нива на Мохарем Азис Кел, кад. № 001044 и кад. № 001089 – полски път на Кметство с. Брадвари
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1440.00 лв
Върху имота има вписани 4 бр. възбрани в полза на „Д.Д.Д.1“ ООД, Община Силистра, „Мобилтел“ ЕАД и „Банка ДСК“ ЕАД.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Райфайзенбанк (България)" ЕАД - Силистра IBAN ВС89RZВВ91553300031008, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
27.09.2019 г. /Грета Ялъмова/


О Б Я В Л Е Н И Е - ОТЛОЖЕНА ПРОДАЖБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАСРОЧВАНЕ !
по изп. дело № 20143420400586

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 25.10.2019 г. до 25.11.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, принадлежащи на ЕТ„ИВАН ЖЕКОВ -98” гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:
1/ Зърнокомбайн DEUTZ FAHR 5660 HTS с КТИ № СС 03083, рама № 6128013779, двигател № 10740229, в комплект с ХЕДЕР ЗА БЯЛА ЖЪТВА 5.4 м, тип 1133 с КТИ № СС 02318 А, рама № 113304073, с КОЛЕСАР ЗА ХЕДЕР – 2212007502 и СЛАМОТРЪСИ – 5 бр.
Цената е 19 120.00 лева без ДДС.
2/ ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ „ARGUSIN SF – 54.63“ с КТИ № СС 03382 А, с рама № 03157 - FU,
Цената е 8 160.00 лева без ДДС.
3/ СЕЯЛКА „Сьонмезлер“ с КТИ № СС 02322 А, с рама № 10090064,
Цената е 1 040.00 лева без ДДС.
4/ СЕЯЛКА „Сьонмезлер“ с КТИ № СС 02323 А, с рама № 10090052,
Цената е 1 040.00 лева без ДДС.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Райфайзенбанк (България)" ЕАД - Силистра IBAN ВС89RZВВ91553300031008, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:......................
11.09.2019 г. /Грета Ялъмова/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.дело № 419/2018 год.

Подписаната РОЗАЛИНА СКОРЧЕЛИЕВА, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд-Силистра обявявам на интересуващите се, че от 24.09.2019г. до 24.10.2019г., до края на работното време на последния ден ще се проведе в канцеларията ми в гр. Силистра ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижими имоти, находящи се в гр. Алфатар, ул. „Олшанка” № 70, собственост на Милко Колев Божков и на осн. чл.487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а именно:
-1/2 идеална част от УПИ с площ от 1693.00 кв.м./по скица/, съсобствен на МИЛКО КОЛЕВ БОЖКОВ, находящ се в гр.Алфатар, общ. Силистра, обл. Силистра, ул.”Олшанка” № 70, с идентификатор 00415.502.1178 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Алфатар, одобрена със Заповед № РД-18-73/15.10.2009г. на ИД на АГКК, съставляващ имот с пл.№ 1178, за който е отреден парцел V, от квартал 106 по регулационния план на града, одобрен със заповеди № 122/14.03.1979г. и 107/24.04.2002г., заедно с 1/2 идеална част от построените в имота:
-МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.1 със застроена площ от 66 кв.м., състояща се от три стаи, складово помещение, мазе;
-СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.2 със застроена площ от 31кв.м.;
-СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.3 със застроена площ от 14кв.м.;
-СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.4 със застроена площ от 5кв.м.;
-СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 0041.502.1178.5 със застроена площ от 15кв.м.;
-СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 00415.502.1178.6 със застроена площ от 5кв.м.,
при граници и съседи имоти с идентификатори № 00415.502.1177, 00415.502.1179, 00415.502.5071, 00415.502.5066.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА Е 7 272.00 лв., без ДДС.
Публичната продан е втора по ред.
-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00415.91.4. по КККР на гр.Алфатар, обл.Силистра, одобрен със Заповед № РД-18-73/ 15.10.2009г. на ИД на АГКК, собственост на МИЛКО КОЛЕВ БОЖКОВ с площ от 1124кв.м., находящ се в местността „ЛОЗЯ“,трайно предназначение на територията :земеделска, начин на трайно ползване-лозе, категория IV, при съседи имоти с идентификатори № 00415.91.12, 00415.91.5, 00415.91.502, 00415.91.3, 00415.91.2 и 00415.91.1.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА Е 1 173.60 лв., без ДДС
Публичната продан е втора по ред.
Върху имотите има вписана възбрана по настоящото дело - Вх. рег. под № 4084/03.08.2018г. с акт № 153, дело 615/2018г.
Всички желаещи да оглеждат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 15.00 часа до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по- горе. Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават.
Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД – Силистра, IBAN BG 89RZBB91553300031008-клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на Районен съд Силистра, през времетраенето на публичната продан.
Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. На осн. Чл.492 ал.ІІ от ГПК всеки от явилите се наддавачи може да участва устно в търга с размера на един задатък.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:............
04.09.2019год. /Розалина Скорчелиева/