Тук можете да намерите информация за обявените публични продажби в
Районен съд Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20183420400334

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 19.10.2018 г. до 19.11.2018 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Недю Христов Коев, Йордан Георгиев Петров, Христина Тихолова Енева, Стоянка Христова Иванова, Александрина Христова Събева, Йорданка Костадинова Йорданова, Георги Костадинов Иванов, Петър Димитров Иванов, Димитър Димитров Иванов, Ганчо Петров Ганчев, Стоянка Донева Петрова, Петранка Георгиева Христова и Димитричка Георгиева Петрова, и на осн. чл. 487 от ГПК във вр. с чл. 348 ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

1/ НИВА с площ от 2370 кв.м. (две хиляди триста и седемдесет кв.м.), находяща се в местността „Горните лозя“, землището на с. Айдемир, общ. Силистра, съставляваща имот с идентификатор 00895.1.493 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, едно, точка, четиристотин деветдесет и три) по кадастралната карта и регистри на с. Айдемир, одобрени със заповед № РД 18 -2/15.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: имоти с идентификатори 00895.1.574; 00895.1.494; 00895.1.496; 00895.1.497 и 00895.1.492
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1896.00 лв
2/ НИВА с площ от 8000 кв.м. (осем хиляди кв.м.), находяща се в местността „Вишна Алчак - Запад“, землището на с. Айдемир, общ. Силистра, съставляваща имот с идентификатор 00895.28.35 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, двадесет и осем, точка, тридесет и пет) по кадастралната карта и регистри на с. Айдемир, одобрени със заповед № РД 18 -2/15.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: имоти с идентификатори 00895.28.501; 00895.28.36; 00895.28.124; 00895.28.120 и 00895.28.34
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 7680.00 лв
3/Изоставена орна земя от 7999 кв.м. (седем хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м.), находяща се в местността „Кованлъците“, землището на с. Айдемир, общ. Силистра, съставляваща имот с идентификатор 00895.125.10 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, сто двадесет и пет, точка, десет) по кадастралната карта и регистри на с. Айдемир, одобрени със заповед № РД 18 -2/15.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: имоти с идентификатори 00895.26.508; 00895.125.22; 00895.125.21; и 00895.125.9
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1992.00 лв
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................................
17.09.2018 г. /Грета Ялъмова/

 

О Б Я В Л Е Н И Е - СПРЯНО ПРОИЗВОДСТВО!
по изп. дело № 2017342040391

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 05.10.2018 г. до 05.11.2018 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движима вещ - МПС, собственост на Тодор Стоянов Божков от гр. Силистра, и на осн. чл. 474, ал. 5 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следната ДВИЖИМА ВЕЩ:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ „ЗИЛ 131” с рег. № СС 5409 МС, с прикачен кран за товарене на дърва, цвят зелен, произведен 1987 г., рама 583049, двигател 122295
ЦЕНАТА Е 15 600.00 лв

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на вещите съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с надавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
07.08.2018 г. /Грета Ялъмова/

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20173420400700

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 17.08.2018 г. до 17.09.2018 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Хасан Яшар Алегбер от с. Брадвари, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

1/2 ид.ч. от НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, находяща се в землището на с. Брадвари, ЕКНМ 06032, общ. Силистра, обл. Силистра, местността „АЛФАТАРСКИ ПЪТ“, трета категория, съставляваща имот № 008028 /осем хиляди, двадесет и осем/ по плана за земеразделяне, при съседи и граници: имоти № 008027 – нива на насл. на Ахмед Сали Бозаджъ, имот № 008025 – нива на Мохарем Азис Кел, кад. № 001044 и кад. № 001089 – полски път на Кметство с. Брадвари
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1836.00 лв, без ДДС
Върху имота има вписани 4 бр. възбрани в полза на „Д.Д.Д.1“ ООД, Община Силистра, „Мобилтел“ ЕАД и „Банка ДСК“ ЕАД.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

 

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
05.06.2018 г. /Грета Ялъмова/