Тук можете да намерите информация за обявените публични продажби в
Районен съд Силистра

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20183420400468

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 10.06.2019 г. до 10.07.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Зюмбюрия Саид Шериф от гр. Силистра, и на основание чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

1/5 ид.ч. от ИМОТ № 002030 по плана за земеразделяне на с. Любен, общ. Ситово, обл. Силистра, ЕКАТТЕ 44495 – НИВА с площ от 10.600 дка, IV категория, в местността „ЯЛТИЯТА“, при граници и съседи: имот № 002031 – нива на наследниците на Мехмед Али Ходжа, имот № 001001 – жилищна територия на с. Любен, имот № 002029 – нива на наследниците на Мехмед Али Ходжа и имот № 001056 – нива на наследниците на Хълми Ахмед Хаджиюмеров
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 3456.00 лв

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

 

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
22.05.2019 г. /Грета Ялъмова/

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20173420400700

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 11.06.2019 г. до 11.07.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Хасан Яшар Алегбер от с. Брадвари, и на основание чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

? ид.ч. от НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, находяща се в землището на с. Брадвари, ЕКНМ 06032, общ. Силистра, обл. Силистра, местността „АЛФАТАРСКИ ПЪТ“, трета категория, съставляваща имот № 008028 /осем хиляди, двадесет и осем/ по плана за земеразделяне, при съседи и граници: имоти № 008027 – нива на насл. на Ахмед Сали Бозаджъ, имот № 008025 – нива на Мохарем Азис Кел, кад. № 001044 и кад. № 001089 – полски път на Кметство с. Брадвари
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1566.00 лв
Публичната продан е втора по ред.
Върху имота има вписани 4 бр. възбрани в полза на „Д.Д.Д.1“ ООД, Община Силистра, „Мобилтел“ ЕАД и „Банка ДСК“ ЕАД.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

 

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
20.05.2019 г. /Грета Ялъмова/

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по изп. дело № 20143420400098

Подписаната ГРЕТА ЯЛЪМОВА, държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Силистра, обявявам на интересуващите се, че на 03.06.2019 год. от 15.00 часа ще се проведе, ПУБЛИЧНА ПРОДАН чрез явен търг с устно наддаване, на следните д в и ж и м и вещи, принадлежащи на Гюнал Февзи Кадир от с. Искра, за удовлетворяване вземането на взискателя Кооперация „Кредитмакс“ гр. Дулово, по изп. дело № 20143420400098 по описа на СИС при СРС и на основание чл. 481, ал.1 ГПК

ИЗНAСЯ НA ПУБЛИЧНA ПРОДAН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Готварска печка „SUSLER 5400“
ЦЕНАТА Е 51.00 лв

2. Тостер за сандвичи „CUISINART“
ЦЕНАТА Е 68.00 лв
3. Метално легло, 160 х 180 см
ЦЕНАТА Е 170.00 лв
4. Хладилна витрина „LOGIK“, № 1241005708
ЦЕНАТА Е 85.00 лв
5. Телевизор „SAMSUNG“, модел CODE, UE32EH4003WXXN
ЦЕНАТА Е 119.00 лв
6. Кухненски столове, 4 броя, дамаска от изкуствена кожа, червен цвят
ЦЕНАТА Е 85.00 лв за 1 бр.
7. Радио „DATA SISTEM JVC“, № 13445283, с 2 броя тонколони „CANTON“ и 1 брой „HANSEATIC“
ЦЕНАТА Е 34.00 лв

Всички желаещи да оглеждат движимите вещи, могат да сторят това всеки вторник и петък от 10.00 до 10.30 часа, по местонахождението на движимите вещи – гр. Силистра, ул. ”Дръстър” № 27. Желаещите да купят, могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Проданта се извършва чрез явен търг с устно наддаване в определеното време, на адрес: гр. Силистра, ул. „Дръстър“ № 27. Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред.
Ако не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:........
/Г. Ялъмова/

гр. Силистра
25.04.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20183420400592

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 27.05.2019 г. до 27.06.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Милена Димитрова Люцканова от гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:
1/6 ид.ч. от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.8607.5.24 по кадастралната карта и регистри на гр. Силистра, одобрени със заповед № РД 18 -66/02.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ апартамент № 24 на ет. 3, ул. „Янко Тодоров“ № 3, с площ 80.00 кв.м., самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.8607, заедно с изба № 13, ведно с 3.20 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 66425.501.8607.5.23; 66425.501.8607.5.7; под обекта: 66425.501.8607.5.21; над обекта: 66425.501.8607.5.27

Цената на имота е 8640.00 лв
Публичната продан е втора по ред.
Върху имота има вписана възбрана в полза на „ЕЛЕКС – ДУНАВ“ ООД гр. Русе и договорна ипотека в полза на „ОББ“ АД /“СИ Банк“/.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
22.04.2019 г. /Грета Ялъмова/


О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 2018342040506

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 30.04.2019 г. до 30.05.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на вещи, собственост на ЕТ „КОМПАС ЕСОЕС – ЛЪЧЕЗАР ВАНИКОВ“ гр. Силистра, и на осн. чл. 474, ал. 5 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните вещи:

50 т кориандър семе, код по КН 2012 – 09092100, находящ се в склад с адрес: гр. Силистра, Промишлена зона Запад, ул. „Република“ № 17
ЦЕНАТА Е 57 600.00 лв без ДДС
Публичната продан е втора по ред.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на вещите съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с надавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

 

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
01.04.2019 г. /Грета Ялъмова/