Тук може да намерите информация за обявените съобщения от Районен съд Силистра

 

ОТКРИТО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

В РАЙОНЕН СЪД – СИЛИСТРА

Организираната инициатива на тема "Органите на съдебната власт гарант за укрепване на законността в търсене на истината и отстояване на справедливостта" се състоя на 14 юни и получи голямо обществено внимание. Присъстващите в зала 2 и зала 3 на Районен съд Силистра ученици, граждани и журналисти изслушаха лекции за структурата и работата на съда от съдия Люба Стоилкова, съдия Жанет Борова, съдия Галина Василева и съдия Росен Костадинов.

Интересно и разбираемо бяха представени функциите на съдията, съдебните заседатели, прокурора, вещите лица, съдебният секретар. Специално внимание бе отделено на огромната роля на администрацията на съда подпомагаща работата на магистратите. Всички заинтересовани посетиха деловодствата на съда и видяха интересни детайли от организацията на съдебната дейност. На гостите бяха показани видовете дела и образци на съдебни книжа. Учениците участваха активно и задаваха въпроси. Съдиите разказаха поучителни казуси от практиката си, споделяйки мотивите си да вземат правилно решение по граждански и наказателни дела.

Подчертано бе, че най-важните принципи, които магистратите отстояват в работата си са независимостта, върховенството на закона, защитата на основните човешки права и конституционни ценности.

Деня на отворените врати в Районен съд – Силистра е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, целяща популяризиране дейността на съда, повишаване на правната култура на гражданите, постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

В края на деня на отворените врати бяха връчени удостоверения за участие в Образователната програма на всички участвали ученици.

 

17 юни 2019 година

Пресслужба Окръжен съд – Силистра

тел. 086/816 616

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ В РАЙОНЕН СЪД-СИЛИСТРА

Районен съд-Силистра организира „Ден на отворените врати“ на тема: "Органите на съдебната власт гарант за укрепване на законността в търсене на истината и отстояване на справедливостта".

Каним граждани, ученици и журналисти да се запознаят с организацията на работа на съда, с отделни съдебно-административни процедури, с работата и функциите на съдебните служби.

Ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда - наказателно, гражданско, на съдебно-изпълнителна служба, на бюро съдимост.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, целяща популяризиране дейността на съда, повишаване на правната култура на гражданите, постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

Инициативата ще се състои на 14.06.2019 година от 11.00 часа в Съдебната палата в град Силистра.

Специално за учащите, поради провеждането на учебни занятия, посещението е предвидено за времето от 14.00часа до 16.00часа.

05 май 2019 година

Пресслужба Окръжен съд – Силистра

тел. 086/816 616

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

ПОКАНА

За участие в процедура за избор на банка, обслужваща сметките ва Районен съд Силистра.

Прикачени документи:
Покана
Заповед

ПРОТОКОЛ

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

Уважаеми колеги юристи, уважаеми служители в съдебната система,

Поздравявам Ви с професионалния ни празник 16 април - ден на Българската конституция и честването на 140 години от приемането на първата българска Конституция.

Нека винаги в основата на правоприлагането да бъдат заложените в Конституцията принципи за върховенство на закона, за свобода и равенство, за защита на основните права и свободи на българските граждани.

Нека с работата си да повишим степента на обществено доверие в българското правосъдие и все по-убедително да доказваме древната римска сентенция, че: „Правото е изкуство на справедливостта и добротата“.

Пожелавам Ви здраве, хармония и достойна дейност.

Честит светъл ден.

 

Людмил Хърватев – Председател на Окръжен съд – Силистра

16 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 04 април 2019 година в съдебната палата в град Силистра се проведе Годишно отчетно събрание за обсъждане Доклада за дейността на съдиите от съдебния район на Окръжен съд Силистра за 2018 година.

Гости на събранието бяха Ванухи Аракелян – Административен ръководител - Председател на Апелативен съд –Варна; Янко Янков – Заместник Административен ръководител на Апелативен съд –Варна, и ръководител на наказателното отделение при Апелативен съд –Варна; Председателят на Административен съд – Силистра Маргарита Славова; и Ивелин Чафаланов – Заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Силистра.

Председателят на Окръжен съд Людмил Хърватев подчерта, че по основните показатели има подобряване на работата, а именно срочността на приключване на делата, и изписване на съдебните актове. Наблюдава се намаление на обжалване на съдебните актове, а това за наказателните производства илюстрира подобряване на качеството и на досъдебните производства. Председателят на Окръжния съд сподели, че съществените проблеми в съдебният район на Силистра са кадрови, свързани с налагащата се тенденция да бъдат съкращавани вакантните съдийски щатове.

Председателят на Апелативен съд –Варна Ванухи Аракелян изказа задоволство от високото качеството на наказателните, гражданските и търговските съдебни актове. Впечатляващ е и процента на делата, приключили в тримесечен срок, за което Ванухи Аракелян заяви, че: „Времевия стандарт пряко зависи от нашата организация, мобилизация, воля и отношение към професията“.

Председателят на Апелативен съд подчерта, че изключителен принос за постигнатите резултати има администрацията на съдилищата, акцентирайки уважението на Апелативният съд към всички служители, работещи в съдилищата на Силистра, Дулово и Тутракан.

Ванухи Аракелян благодари на магистратите от Силистренски съдебен район за много достойната 2018 година.

 

03 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съдия Мирослав Христов официално встъпи в длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Силистра. Досегашният председател на Районен съд – Силистра, съдия Росен Костадинов завърши вторият си мандат като административен ръководител на съда в Силистра. Съдия Мирослав Христов е атестиран от Висшия съдебен съвет с най-висока комплексна оценка „Много добра“, и е назначен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с единодушно гласувано решение на 19 март 2019 година. Съдия Мирослав Христов благодари за доверието, и изрази увереност, че ще бъде запазена утвърдената визия на магистратите и съдебните служители, изпълняващи задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, висок професионализъм и морал. Водещите принципи на съдебния процес- обективност, справедливост, конфиденциалност, публичност и откритост следва да се спазват в цялост от всеки магистрат, като само така би могло да се повиши общественото доверие към съда. Именно в тази насока смята да продължи дейността си съдия Христов като административен ръководител- председател на РС-Силистра. Съдия Мирослав Христов има над 19 години юридически стаж от които 4 години като следовател в Окръжна следствена служба-Силистра, над 4 години като съдия в РС-Дулово и 11 години като съдия в РС-Силистра.

03 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

 

СЪОБЩЕНИЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ПРИЕМНИЯТ ДЕН на Председателя на Районен съд – Силистра се провежда всяка сряда от 14.00 до 16.00 часа.