О Б Я В Л Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №338 от 26.09.2017 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РАЙОНЕН СЪД – гр.СИЛИСТРА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

„СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в служба СИС при Районен съд – гр.Силистра –

1 щатна бройка

Кратко описание на длъжността „ Съдебен деловодител - СИС”

Съдебният деловодител в служба СИС при Районен съд – гр.Силистра : окомплектова образуваните и разпределени на държавния съдебен изпълнител изпълнителни дела; прилага новопостъпили документи; вписва данни по движението на делата в дневници и книги и в автоматизираната деловодна програма; придвижва изпълнителните дела, като изпълнява указанията на държавния съдебен изпълнител; изготвя и изпраща призовки за изпълнението; издава запорни съобщения, удостоверения и др. книжа; следи за спазване на сроковете по делата и докладва на държавния съдебен изпълнител; вписва данни и прави справки по делата; спазва Правилника за администрацията в съдилища, всички наредби, инструкции и вътрешни правила в съда както и Етичния кодекс на съдебните служители. Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор.

 Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

Минимални изисквания

1. Кандидатът да е пълнолетен български гражданин;

2. Придобито минимум средно образование;

3. Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, да не е поставен под запрещение и да не е лишен от правото да заема определена длъжност;

4. Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не е народен представител; да не е съветник в Общински съвети за Силистренска област; да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; тази забрана не се отнася за членовете на политическите кабинети, съветниците и експертите към тях.

Специфични изисквания:

- компютърна грамотност;

- умения и познания по общи деловодни техники, електронна обработка на данни, работа със стандартно офис оборудване;

- отлични комуникативни умения и способност за работа с граждани, и в екип;

- познания по правопис, граматика, пунктуация и стилистика;

- познания по нормативната уредба на организацията на работата на съдебната администрация - Правилник за администрацията в съдилищата, Закон за съдебната власт (глава Осемнадесета – Администрация на органите на съдебната власт) и Етичен кодекс на съдебните служители.

Минимален размер на основната заплата 606.00 лв. и минимален V-ти ранг- 25.00 лв.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1.Писмено заявление/по образец/за участие в конкурса; (изтеглете оттук)

2.Автобиография- европейски тип;

3.Декларация по чл. 136 от ПАС /по образец/; (изтеглете оттук)

4.Декларация от кандидата за липсата на обстоятелства по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда/по образец/; (изтеглете оттук)

5.Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

6. Копие от документи, удостоверяващи компютърна грамотност;

7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

8. Копие от лична карта;

9. Свидетелство за съдимост – оригинал;

10. Медицинско свидетелство за работа – оригинал;

11. Препоръки ( по желание на кандидата);

12. Пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата).

*Копията на посочените документи следва да са саморъчно заверени.

Начин на провеждане на конкурса:

- първи етап - по документи разглеждане и оценка на постъпилите заявления и документи и допускане до втори етап на конкурса;

- втори етап– писмен изпит – тест за проверка на теоретичните познания на кандидатите относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация. Проверка на познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

- трети етап – събеседванес допуснатите кандидати.

Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

Място за подаване на документите: Съдебна палата гр. Силистра, стая № 22 ет. 2 , всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Телефон за контакти: 086/816 530; 086/816 502

Желаещите могат да получат характеристика на конкурсната длъжност и образци на посочените документи от и.д.съдебен администратор на РС Силистра .

Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите от него ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и информационното табло във фоайето на Съдебна палата гр. Силистра.

 Обявата е публикувана на 29.09.2017 г. във в-к „Силистренски Бряг”