Тук може да намерите информация за обявените съобщения от Районен съд Силистра

ПОКАНА

За участие в процедура за избор на банка, обслужваща сметките ва Районен съд Силистра.

Прикачени документи:
Покана
Заповед

ПРОТОКОЛ

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОСЪДИТЕЛНА ПРИСЪДА ЗА БИВШ ДИРЕКТОР НА ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ - СИЛИСТРА

Окръжен съд-Силистра призна Г.Р.М. за виновен в това, че на 28.11.2018 г., в гр.Силистра, в сградата на ТП “Държавно горско стопанство“-Силистра, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - директор, е поискал дар - парична сума в размер на 4 500 лева и е приел такъв - парична сума в размер на 4 600 лв., който не му се следва, от лицето И.И.Д. - служител на търговско дружество от град Дулово.

Г.Р.М. е поискал сумата за да не извърши действия по служба, а именно: да не осъществи контрол свързан с предмета на дейност на ДГС - Силистра съгласно Закона за горите като разпореди на своите подчинени горски служители да не осъществяват контрол, да не извършват проверки, да не съставят Актове за установяване на административно нарушение и да не спират дейност по дърводобив в землищата на село Алеково и град Алфатар, област Силистра, по отношение на търговското дружество.

По искане на подсъдимия съдът е разгледал делото по реда на съкратено съдебно следствие. Г.Р.М. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е признал за виновен.

Държавното обвинение - Окръжна прокуратура-Силистра поддържа обвинението съгласно внесения обвинителен акт и пледира налагане на наказание по вид „лишаване от свобода“ в размер над минималния, което да се намали с една трета, съобразно разпоредбите на съкратеното съдебно следствие и се отложи изтърпяването му за максимален изпитателен срок. Поискано е и налагане на наказание по вид „глоба“, съответстващо както на размера на сумата предмет на престъплението, така и на средния размер определен от законодателя. Допълнително прокуратурата пледира и за налагане на наказание „лишаване от права“. Представителят на обвинението коментира смекчаващите отговорността обстоятелства-чистото съдебно минало и направените самопризнания на подсъдимия и не сочи отегчаващи отговорността обстоятелства.

Окръжен съд – Силистра е наложил на Г.Р.М наказание две години и четири месеца лишаване от свобода и е отложил изтърпяването му за срок от пет години. Осъденият трябва да заплати глоба в размер на пет хиляди лева и е лишен от правото да заема ръководна длъжност в структурите на „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово за срок от три години.

Присъдата на Окръжен съд подлежи на обжалване или протест пред Варненски апелативен съд.

 

17 май 2019 година

Пресслужба Окръжен съд – Силистра

тел. 086/816 616

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЕФЕКТИВНИ ПРИСЪДИ ЗА ОТВЛИЧАНЕ

Окончателно решение на Върховен касационен съд остави в сила решението на Апелативен съд-Варна, с което е потвърдена изцяло осъдителната присъда на Окръжен съд-Силистра срещу Десислав Пенчев, Камен Костов, Кристиан Христов и Петър Гичков.

Престъплението е извършено на 08.11.2015г., когато четиримата осъдени са спрели принудително микробус, от който също принудително са издърпали отвън младежите П. Д. и Х. Х., нанесли им побой и им иззели вещите. Осъдените насилствено вкарали един след друг пострадалите в багажника на лек автомобил, превозили ги така и впоследствие ги изоставили на път извън населено място.

Тези фактически действия са квалифицирани като престъпление –отвличане. Пострадалите са били лишени от възможността сами да определят местонахождението си и са лишени от конституционните си права за свободно придвижване в пространството. Престъплението е извършено по отношение на две лица и от повече от две лица, а за Камен Христов и в условията на опасен рецидив.

Както пред въззивната, така и пред върховната касационна инстанция, четиримата осъдени жалбоподатели са претендирали пълно оправдаване или алтернативно - връщане на делото за ново разглеждане.

Контролиращите съдебни инстанции са приели жалбите им за напълно неоснователни. Наложените наказания са преценени като справедливи, поради което намаляването на размера им би било проява на прекалена снизходителност, несъответстваща на целта на закона.

Водещата роля на Десислав Пенчев при извършване на престъплението и броя на квалифициращите признаци са пречка според проверяващите инстанции за определяне на случая като малозначителен, а оттам и за оправдаването му.

За извършеното престъпление Десислав Пенчев, Камен Костов и Петър Гичков вече изтърпяват наказание лишаване от свобода за срок от пет години, а Кристиан Христов лишаване от свобода за срок от шест години, наложени от първата инстанция.

Осъдените ще следва солидарно да заплатят на пострадалите обезщетение за причинените неимуществени вреди.

 

23 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд-Силистра

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

Уважаеми колеги юристи, уважаеми служители в съдебната система,

Поздравявам Ви с професионалния ни празник 16 април - ден на Българската конституция и честването на 140 години от приемането на първата българска Конституция.

Нека винаги в основата на правоприлагането да бъдат заложените в Конституцията принципи за върховенство на закона, за свобода и равенство, за защита на основните права и свободи на българските граждани.

Нека с работата си да повишим степента на обществено доверие в българското правосъдие и все по-убедително да доказваме древната римска сентенция, че: „Правото е изкуство на справедливостта и добротата“.

Пожелавам Ви здраве, хармония и достойна дейност.

Честит светъл ден.

 

Людмил Хърватев – Председател на Окръжен съд – Силистра

16 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 04 април 2019 година в съдебната палата в град Силистра се проведе Годишно отчетно събрание за обсъждане Доклада за дейността на съдиите от съдебния район на Окръжен съд Силистра за 2018 година.

Гости на събранието бяха Ванухи Аракелян – Административен ръководител - Председател на Апелативен съд –Варна; Янко Янков – Заместник Административен ръководител на Апелативен съд –Варна, и ръководител на наказателното отделение при Апелативен съд –Варна; Председателят на Административен съд – Силистра Маргарита Славова; и Ивелин Чафаланов – Заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Силистра.

Председателят на Окръжен съд Людмил Хърватев подчерта, че по основните показатели има подобряване на работата, а именно срочността на приключване на делата, и изписване на съдебните актове. Наблюдава се намаление на обжалване на съдебните актове, а това за наказателните производства илюстрира подобряване на качеството и на досъдебните производства. Председателят на Окръжния съд сподели, че съществените проблеми в съдебният район на Силистра са кадрови, свързани с налагащата се тенденция да бъдат съкращавани вакантните съдийски щатове.

Председателят на Апелативен съд –Варна Ванухи Аракелян изказа задоволство от високото качеството на наказателните, гражданските и търговските съдебни актове. Впечатляващ е и процента на делата, приключили в тримесечен срок, за което Ванухи Аракелян заяви, че: „Времевия стандарт пряко зависи от нашата организация, мобилизация, воля и отношение към професията“.

Председателят на Апелативен съд подчерта, че изключителен принос за постигнатите резултати има администрацията на съдилищата, акцентирайки уважението на Апелативният съд към всички служители, работещи в съдилищата на Силистра, Дулово и Тутракан.

Ванухи Аракелян благодари на магистратите от Силистренски съдебен район за много достойната 2018 година.

 

03 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съдия Мирослав Христов официално встъпи в длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Силистра. Досегашният председател на Районен съд – Силистра, съдия Росен Костадинов завърши вторият си мандат като административен ръководител на съда в Силистра. Съдия Мирослав Христов е атестиран от Висшия съдебен съвет с най-висока комплексна оценка „Много добра“, и е назначен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с единодушно гласувано решение на 19 март 2019 година. Съдия Мирослав Христов благодари за доверието, и изрази увереност, че ще бъде запазена утвърдената визия на магистратите и съдебните служители, изпълняващи задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, висок професионализъм и морал. Водещите принципи на съдебния процес- обективност, справедливост, конфиденциалност, публичност и откритост следва да се спазват в цялост от всеки магистрат, като само така би могло да се повиши общественото доверие към съда. Именно в тази насока смята да продължи дейността си съдия Христов като административен ръководител- председател на РС-Силистра. Съдия Мирослав Христов има над 19 години юридически стаж от които 4 години като следовател в Окръжна следствена служба-Силистра, над 4 години като съдия в РС-Дулово и 11 години като съдия в РС-Силистра.

03 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

 

СЪОБЩЕНИЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ПРИЕМНИЯТ ДЕН на Председателя на Районен съд – Силистра се провежда всяка сряда от 14.00 до 16.00 часа.