ПРОТОКОЛ

от заседание на Комисията по провеждане на конкурса за 1 щатна бройка за длъжността “деловодител” в СИС в администрацията на Районен съд - Силистра

Днес, 11.12.2017 г., Комисията, назначена със заповед № 398/06.11.2017 г. на Председателя на съда, в присъствието на всички свои членове, проведе третия етап от конкурса – „събеседване“ за 1 щатна бройка за длъжността „деловодител” в СИС, обявен със Заповед № 338/26.09.2017 година.

В определения час - 9,30 се явиха допуснатите до този етап кандидати, като събеседването се проведе по азбучен ред:

Събеседването приключи в 11.50 часа.

Комисията оцени кандидатите, съобразно утвърдената Методиката за оценка и подбор за наемане на служители.

Кандидатите получиха следния брой точки:

Имена на кандидатите

Бр.точки от събеседването

 • Ана Веселинова Илиева

18

 • Антония Иванова Стайкова

25

 • Бисерка Христова Колева

12

 • Дорина Георгиева Петрова

32

 • Зорница Александрова Спасова

15

 • Кристина Ангелова Петкова

20

 • Силвия Стоянова Генова

22

КРАЙНАТА ОЦЕНКА от конкурса, съгласно предварително обявената методика, е сборът от получените точки от писмения изпит и точките от проведеното събеседване:

Име на кандидат

Бр.точки (практически изпит)

Бр.точки

(събеседване)

Крайна

оценка

(точки)

 • Дорина Георгиева Петрова

25

32

57

 • Антония Иванова Стайкова

30

25

55

 • Зорница Александрова Спасова

39

15

54

 • Силвия Стоянова Генова

25

22

47

 • Кристина Ангелова Петкова

25

20

45

 • Ана Веселинова Илиева

25

18

43

 • Бисерка Христова Колева

25

12

37

 

На основание чл. 144 от ПАС Комисията класира на първо място ДОРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА и

П Р Е Д Л А Г А:

на Председателя на съда, на щатната бройка за длъжността „деловодител” в СИС, да бъде назначена ДОРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА.

Протоколът с оценяването и класирането да се представи на Председателя на съда в 3-дневен срок от приключване на конкурса.

Едновременно с това резултатите от конкурса да се обявят на информационното табло на съда, както и на Интернет страницата на Районен съд - Силистра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

ЧЛЕНОВОВЕ:

/п/

/п/

На вниманието на участниците в конкурса, класирали се за третия етап !

Събеседването ще се проведе на 11.12.2017 год. от 09,30 часа в сградата на съда – стаята на съдебния администратор / № 8 /, ет. I -ви.

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 23.11.2017 г. Комисията, назначена със Заповед № 398/06.11.2017 г. на Административния ръководител на съда, проведе II -я етап от конкурса , по утвърдената и обявената в сайта на съда Медотика за оценка и подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“ в СИС в администрацията на Районен съд – Силистра.

След проверка на писмените работи, кандидатите получиха следния брой точки:

 

Име на кандидата

 

бр.точки

1. Дорина Георгиева Петрова

25

2. Денка Стоянова Костадинова

20

3. Ана Веселинова Илиева

25

4. Бисерка Христова Колева

25

5. Яница Стоянова Антонова

12

6. Кристина Ангелова Петкова

25

7. Снежана Василева Недева

16

8. Велислава Иванова Илиева

19

9. Павлина Григорова Хараламбиева

17

10.Красимира Минчева Неделчева

9

11.Ирина Владимирова Тотева

9

12. Антония Иванова Стайкова

30

13. Зорница Александрова Спасова

39

14. Ива Георгиева Георгиева

21

15. Румяна Стойчева Димитрова

18

16. Лилиана Драганов

4

17.Силвия Стоянова Генова

25

 

Допуска до събеседване следнияте кандидати :

 1. Дорина Георгиева Петрова
 2. Ана Веселинова Илиева
 3. Бисерка Христова Колева
 4. Кристина Ангелова Петкова
 5. Антония Иванова Стайкова
 6. Зорница Александрова Спасова
 7. Силвия Стоянова Генова

Събеседването ще се проведе на 11.12.2017 год. от 09 ,30 часа в сградата на съда – стаята на съдебния администратор / № 8 /, ет. I -ви.

 

Председател: /п/

Членове:

 1. /п/
 2. /п/

Протоколът е публикуван в интернет-страницата на съда на 23.11.2017 година .

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ - СИС” В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА (изтеглете оттук)

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА  ЗА ЗАЕМАНЕ НА ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ “ В СЪДЕБНО - ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА В СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА

РАЙОНЕН СЪД – СИЛИСТРА

С решение по протокол № 1 от 31.10.2017 г. конкурсната комисия определена със Заповед № 369/19.10.2017 г. на Административния ръководител на Районен съд - Силистра на основание чл.142 от Правилника за администрацията в съдилищата, допуска до участие във втори етап на  конкурса за заемане на една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител СИС”, следните кандидати:

1.Дорина Георгиева Петрова - вх. № 1/04.10.2017 г.;

2.Денка Стоянова Костадинова – вх. № 2/04.10.2017 г.;

3.Нели Димитрова Христова – вх. № 3/05.10.2017 г.;

4.Ана Веселинова Илиева – вх. № 4/11.10.2017 г.;

5.Бисерка Христова Колева – вх. № 5/11.10.2017 г.;

6.Яница Стоянова Антонова – вх. № 6/13.10.2017 г.;

7.Кристина Ангелова Петкова – вх. № 7/17.10.2017 г.;

8.Снежана Василева Недева – вх.№ 8/18.10.2017 г.;

9.Велислава Иванова Илиева – вх.№ 9/23.10.2017 г.;

10.Павлина Григорова Хараламбиева – вх.№10/24.10.2017 г.;

11.Красимира Минчева Неделчева – вх.№11/24.10.2017 г.;

12.Ирина Владимирова Тотева – вх.№ 12/25.10.2017 г.;

13.Антония Иванова Стайкова – вх.№13/25.10.2017 г.;

14.Зорница Александрова Спасова – вх.№ 14/26.10.2017 г.;

15.Ива Георгиева Георгиева – вх.№ 15/26.10.2017 г. ;

16.Румяна Стойчева Димитрова – вх.№ 16/26.10.2017 г. ;

17.Лилиана Драганов – вх.№17/26.10.2017 г. ;

18.Силвия Стоянова Генова – вх.№18/27.10.2017 г..

         Недопуснати  до участие във втори етап на конкурса кандидати – няма.

Вторият етап на конкурса за проверката на теоретичните познания на кандидатите относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация (Правилника за администрацията в съдилищата, ЗСВ – гл.ХVІІІ, Етичен кодекс на съдебните служители, както и тези по правопис, граматика, пунктуация и стилистика) на допуснатите кандидати ще се проведе на 21 .11.2017 г. от 09,30 часа в Заседателна зала № 3 на Районен съд –Силистра, ет.2 на Съдебната палата.

Кандидатите следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №338 от 26.09.2017 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РАЙОНЕН СЪД – гр.СИЛИСТРА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

„СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в служба СИС при Районен съд – гр.Силистра –

1 щатна бройка

Кратко описание на длъжността „ Съдебен деловодител - СИС”

Съдебният деловодител в служба СИС при Районен съд – гр.Силистра : окомплектова образуваните и разпределени на държавния съдебен изпълнител изпълнителни дела; прилага новопостъпили документи; вписва данни по движението на делата в дневници и книги и в автоматизираната деловодна програма; придвижва изпълнителните дела, като изпълнява указанията на държавния съдебен изпълнител; изготвя и изпраща призовки за изпълнението; издава запорни съобщения, удостоверения и др. книжа; следи за спазване на сроковете по делата и докладва на държавния съдебен изпълнител; вписва данни и прави справки по делата; спазва Правилника за администрацията в съдилища, всички наредби, инструкции и вътрешни правила в съда както и Етичния кодекс на съдебните служители. Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор.

 Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

Минимални изисквания

1. Кандидатът да е пълнолетен български гражданин;

2. Придобито минимум средно образование;

3. Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, да не е поставен под запрещение и да не е лишен от правото да заема определена длъжност;

4. Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не е народен представител; да не е съветник в Общински съвети за Силистренска област; да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; тази забрана не се отнася за членовете на политическите кабинети, съветниците и експертите към тях.

Специфични изисквания:

- компютърна грамотност;

- умения и познания по общи деловодни техники, електронна обработка на данни, работа със стандартно офис оборудване;

- отлични комуникативни умения и способност за работа с граждани, и в екип;

- познания по правопис, граматика, пунктуация и стилистика;

- познания по нормативната уредба на организацията на работата на съдебната администрация - Правилник за администрацията в съдилищата, Закон за съдебната власт (глава Осемнадесета – Администрация на органите на съдебната власт) и Етичен кодекс на съдебните служители.

Минимален размер на основната заплата 606.00 лв. и минимален V-ти ранг- 25.00 лв.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1.Писмено заявление/по образец/за участие в конкурса; (изтеглете оттук)

2.Автобиография- европейски тип;

3.Декларация по чл. 136 от ПАС /по образец/; (изтеглете оттук)

4.Декларация от кандидата за липсата на обстоятелства по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда/по образец/; (изтеглете оттук)

5.Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

6. Копие от документи, удостоверяващи компютърна грамотност;

7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

8. Копие от лична карта;

9. Свидетелство за съдимост – оригинал;

10. Медицинско свидетелство за работа – оригинал;

11. Препоръки ( по желание на кандидата);

12. Пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата).

*Копията на посочените документи следва да са саморъчно заверени.

Начин на провеждане на конкурса:

- първи етап - по документи разглеждане и оценка на постъпилите заявления и документи и допускане до втори етап на конкурса;

- втори етап– писмен изпит – тест за проверка на теоретичните познания на кандидатите относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация. Проверка на познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

- трети етап – събеседванес допуснатите кандидати.

Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

Място за подаване на документите: Съдебна палата гр. Силистра, стая № 22 ет. 2 , всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Телефон за контакти: 086/816 530; 086/816 502

Желаещите могат да получат характеристика на конкурсната длъжност и образци на посочените документи от и.д.съдебен администратор на РС Силистра .

Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите от него ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и информационното табло във фоайето на Съдебна палата гр. Силистра.

 Обявата е публикувана на 29.09.2017 г. във в-к „Силистренски Бряг”