РАЙОНЕН СЪД СИЛИСТРА

п.к. 7500 гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 31

БУЛСТАТ - 000565672
e-mail: rsss@dir.bg

Телефон: 086/816501
Факс: 086/816502

Длъжностни лица и служби
Телефони
Председател
086/816501
Съдебен администратор
086/816530
Човешки ресурси
086/816520
Регистратура
086/816523
Наказателно деловодство
086/816523
Гражданско деловодство
086/816522
Бюро "Съдимост"
086/816528
Съдебно-изпълнителна служба
086/816529
086/816531
Държавни съдебни изпълнители

086/816518

Счетоводство
086/816521
 
Приемно време на председателя:
Всяка сряда от 14 до 16 ч.

Номера на банкови сметки

РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

BIC код: RZBBBGSF
Сметка за държавни такси: IBAN: BG76 RZBB 9155 3100 0310 16
Сметка за депозити за вещи лица, гаранции и съдия - изпълнител : IBAN: BG89 RZBB 9155 3300 0310 08

ВАЖНО:  Считано от 01.10.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЪДА:

Всички  служби, които работят с физически и юридически лица - от 9.00 часа до 17.00 часа без прекъсване