РАЙОНЕН СЪД СИЛИСТРА

п.к. 7500 гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 31

БУЛСТАТ - 000565672
e-mail: rsss@dir.bg
Факс: 086/816502

Длъжностни лица и служби
Телефони
Председател
086/816501
Съдебен администратор
086/816530
Административен секретар
086/816502
Регистратура
086/816523
Наказателно деловодство
086/816523
Гражданско деловодство
086/816522
Бюро "Съдимост"
086/816528
Съдебно-изпълнителна служба
086/816529
086/816531
Държавни съдебни изпълнители

086/816518

Счетоводство
086/816521
 
Приемно време на председателя:
Всяка сряда от 10 до 11ч

Номера на банкови сметки

БАНКА ДСК - СИЛИСТРА BIC код: STSABGSF
Сметка за държавни такси: IBAN: BG85 STSA 9300 3102 3838 01
Сметка за депозити за вещи лица, гаранции и съдия - изпълнител : IBAN: BG81 STSA 9300 3300 8011 56

ВАЖНО:  Считано от 01.10.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЪДА:

Всички  служби, които работят с физически и юридически лица - от 9.00 часа до 17.00 часа без прекъсване